fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
«Κατ’ έφεση Δια Πληρεξουσίου Καταδικαστική

Βεβαιώνεται ότι η απόφαση

Αριθμός; ΖΤ1685/2019

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΤΟΥ Ζ’ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 10/04/2019

 

Σύνθεση του Δικαστηρίου: ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΥ Ευδοκία Πρόεδρος Πλημμελειοδικών, ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ Βασιλική Πλημμελειοδίκπς, ΚΑΡΑΜΠΟΓΙΑ Κωνσταντίνα Πλημμελειοδίκης, ΣΑΠΙΔΟΥ Συμέλα Αντεισαγγελέας Πλημμελειοδικών (επειδή κωλύεται ο Εισαγγελέας), Ειρήνη Ζακυργιά Γραμματέας

Κατηγορούμενος: _________   _________   του _________  , κάτοικος _________  , οδός _________  αριθμός __ [παρών-παρίσταται δια πληρεξουσίου]

Πράξη: Παράβαση Νόμου για επιταγές Κατ’ έφεση της υπ’ αριθμόν 19310/16-2-2017 αποφάσεως του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών

 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Στη σημερινή συνεδρίαση του Δικαστηρίου τούτου, που έγινε δημόσια στο ακροατήριο του, η Πρόεδρος εκφώνησε το όνομα του κατηγορουμένου, ο οποίος δεν εμφανίστηκε.

Στο σημείο αυτό εμφανίστηκε ο Δικηγόρος Αθηνών ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας   με AM ΔΣΑ 016673 και δήλωσε ότι δυνάμει της από 08/04/2019 εξουσιοδότησης διορίζει αυτόν ως Δικηγόρο του να παραστεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου την σήμερον προς υποστήριξή της με αριθμό 14770/27-11-2017 έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 19310/16/8-2017 αποφάσεως του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.

Η Εισαγγελέας, αφού έλαβε τον λόγο, πρότεινε να επιτραπεί στον κατηγορούμενο να εκπροσωπηθεί στην παρούσα δίκη από τον παραπάνω συνήγορό του.

Μετά από αυτά το Δικαστήριο σε μυστική διάσκεψη παρουσία και της Γραμματέως κατήρτισε και η Πρόεδρος δημοσίευσε σε δημόσια συνεδρίαση την ταυτάριθμη απόφαση του που έχει ως εξής:

 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τις διατάξεις των άρθρων 340 πσρ, 2 και του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 42 καθίσταται σαφές ότι ο κατηγορούμενος επιτρέπεται να εκπροσωπηθεί στη δίκη από συνήγορό υπερασπίσεως, τον οποίο διορίζει με δήλωσή του κατά τις διατυπώσεις του άρθρου 42 παρ. 2 εδ γΦ του Κ.ΓΤοιν.Δ., με μοναδική προϋπόθεση ότι στην ως άνω δήλωσή του αναφέρει την ακριβή διεύθυνση της κατοικίας ή διαμονής του. Στην προκειμένη περίπτωση από την από 08/04/2019 εξουσιοδότηση, η οποία αναγνώστηκε δημόσια στο ακροατήριο, η γνησιότητα της υπογραφής του κατηγορουμένου, επί της οποίας βεβαιώθηκε, κατ’ άρθρ. 42 παρ. 2 εδ. γ’ του Κ.ΓΤοιν.Δ. από τον ως άνω συνήγορο, υποδεικνύεται ότι ο κατηγορούμενος εξουσιοδότησε τον παριστάμενο για λογαριασμό του δικηγόρο, προκειμένου να παρασταθεί για αυτόν στην παρούσα δίκη και να τον εκπροσωπήσει. Επομένως, σύμφωνα με όσα έχουν εκτεθεί στην προηγούμενη νομική σκέψη, πρέπει να γίνει δεκτή η εκπροσώπηση του κατηγορουμένου από τον παραπάνω συνήγορο υπερασπίσεώς του, δεδομένου ότι στην ως άνω εξουσιοδότηση του αναφέρεται η ακριβής διεύθυνση της κατοικίας του.

 

ΠΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Επιτρέπει στον εκκαλούντα κατηγορούμενο _________   _________   του _________   να εκπροσωπηθεί στην παρούσα δίκη από τον συνήγορό του _________  _________  του _________  με AM ΔΣΑ 016673

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε αμέσως στο ακροατήριό του.

Αθήνα, 10/04/2019

Μετά την απαγγελία της ανωτέρω αποφάσεως.

Η Πρόεδρος συνέστησε στον πληρεξούσιο συνήγορο του κατηγορουμένου να προσέξει την εναντίον του εντολέα του κατηγορίας καθώς και τη συζήτηση που πρόκειται να διεξαχθεί.

Συγχρόνως τον πληροφόρησε ότι έχει δικαίωμα να αντιτάξει πλήρη έκθεση των ισχυρισμών του και να υποβάλουν τις παρατηρήσεις του μετά το τέλος της εξετάσεως του κάθε μάρτυρα, καθώς και κατά την έρευνα του οποιουδήποτε αποδεικτικού μέσου.

Η Εισαγγελέας, αφού έλαβε τον λόγο, είπε ότι η υπόθεση εισάγεται μετά από έφεση που ο κατηγορούμενος έχει ασκήσει κατά της υπ1 αριθ. 19310/16-2-2017 αποφάσεως του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, ανέπτυξε την έκθεση εφέσεως, η οποία είχε γίνει δεκτή κατά το τυπικό της μέρος με την από 29-11-2018 αναβλητική απόφαση του ιδίου Δικαστηρίου, απήγγειλε με συνοπτική ακρίβεια την κατηγορία και δήλωσε ότι για την υποστήριξη της κατηγορίας έχει κλητεύσει τον αναγραφόμενο κάτω από το κατηγορητήριο μάρτυρα κατηγορίας, του οποίου το όνομα εκφώνησε η Πρόεδρος και ο οποίος βρέθηκε απών.

Στο σημείο αυτό εμφανίστηκε η Δικηγόρος Αθηνών ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ Αικατερίνη του Νικολάου με ΑΜ 034937, η οποία δυνάμει του από 08/04/2019 αποσπάσματος πρακτικού συνεδριάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία “_________   ΑΝΏΝΥΜΗ ΕΤΤΑΡΕΓΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ” με έδρα στον _________  , επί της οδού _________   αριθμός ___, δήλωσε παράσταση πολιτικής αγωγής κατά του παραπάνω κατηγορουμένου και ζήτησε να υποχρεωθεί ο εν λόγω κατηγορούμενος να της καταβάλει σαράντα τέσσερα (44,00) ευρώ με επιφύλαξη ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που έχει υποστεί λόγω του αδικήματος. Παράλληλα κατέθεσε το υπ’ αριθμ. 13288628 διπλότυπο είσπραξης και δήλωσε ότι έχει κλητεύσει μία μάρτυρα, της οποίας το όνομα εκφώνησε η Πρόεδρος και η οποία βρέθηκε παρούσα.

Ο πληρεξούσιος συνήγορος του κατηγορουμένου, αφού έλαβε το λόγο, προέβαλλε αυτοτελείς ισχυρισμούς, τους οποίους αφού ανέπτυξε προφορικώς, υπέβαλε και εγγράφως, όπως καταχωρούνται παρακάτω:

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ Ζ’ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

(Δικάσιμος της 10-4-2019)

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ

(Προφορικός προβαλλόμενοι και γραπτός διατυπούμενοι πριν την περί ενοχής απόφαση προς καταχόρηση στα πρακτικά κατ’ άρθρον 141 παρ.2 ΚΠΔ).

Του κατηγορουμένου _________   _________   του _________   και της _________, διά του συνηγόρου του προβάλλονται τα εξής σχετικά με την υπεράσπιση του:

 

Ι.ΕΝΣΤΑΣΗ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Η εγκαλούσα εταιρεία _________   Α.Ε. που παραστάθηκε στις 16-2-2017 ως πολιτική αγωγή στο πρωτοβάθμιο Δικαστήριο που εξέδωσε την 19310/2017 απόφασή του, πρέπει να αποβληθεί από το Δικαστήριό Σας διότι δεν επιφυλάχθηκε με το δικόγραφο της από 19-1-2012 αγωγής της που άσκησε εναντίον μου για τους ίδιους λόγους περί έκδοσης ακάλυπτων επιταγών ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου (με αριθ. καταθ. δικ. 601/2012) και έτσι της επιδικάστηκε με την 757/2014 απόφαση του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου χρηματική ικανοποίηση ως ηθική βλάβη. Επομένως, κατά την μεταγενέστερη παράσταση της εγκαλούσας εταιρείας στις 16-2-2017 στο ΣΤ’ Μονομελές Πλημ/κείο Αθηνών, εφόσον άσκησε και εξάντλησε προηγουμένως το δικαίωμά της στο ως άνω πολιτικό δικαστήριο, στο Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου, χωρίς επιφύλαξη, η κατά τα παραπάνω παράστασή της είναι απαράδεκτη διότι δημιουργεί απόλυτη ακυρότητα κατ’ άρθρ. 171 παρ. 2 ΚΠΔ και πρέπει να αποβληθεί.

ΙΙ. ΕΛΑΦΡΥΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ

Όλως επικουρικώς και σε περίπτωση κηρύξεώς μου ως ενόχου, ζητώ να μου αναγνωρισθούν τα παρακάτω ελαφρυντικά και γενικώς, αφού είναι ενδεικτική η αναφορά στο άρθρο 84 ΠΚ, βλ. ΑΓΙ 890/1993 σε Υπέρ. (94) 287, και ειδικώς κατά το άρθρο 84 §2α, 84 §2β, 84 §2ε Π.Κ., με βάση τα παρακάτω «πραγματικά περιστατικά» που δικαιολογούν την παραδοχή τους, ΑΠ 605/1989 σε ΠΧ Μ.63, Μπενάκη : Η ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΦΡΥΝΤΙΚΏΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ & ΚΑΙ Ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ ΑΥΤΩΝ ΕΠ’ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΩ, σε ΠΧ Κ. 148, ΑΠ 529/1969 σε ΠΧ Κ. 122, Λ. Λυμπερόπουλος: ΟΙ ΕΛΑΦΡΥΝΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 84 ΠΚ σε ΠΧ ΜΗ .97 επ„ σχετ. ΑΠ 1529/1994 ΣΕ ΠΧ ΜΔ 1269, ΑΠ 157/1993 σε ΠΧ ΜΕ. 157 το αίτημα περί αυτών υποβάλλεται μέχρι πέρατος της περί ποινής συζητήσεως (ΑΠ 433/1986 σε ΠΧ ΛΣΤ. 641)

AL ΑΡΘΡΟ 84 παρ. 2 α’ ILK.- ΠΡΟΤΕΡΟΣ ΕΝΤΙΜΟΣ ΒΙΟΣ

Πρέπει να μου αναγνωρισθεί το κατ’ άρθρον 84 παρ.2 α Π.Κ. ελαφρυντικά ότι ιιέγρι την τέλεση της πράξης διήγαγα ιιε θετική συμπεριφορά καθ’ όλα έντιμ,ο ατομικό, οικογενειακό . επαγγελιιατικό και κοινωνικό βίο (ΑΠ 306/1991 σε ΠΧ ΜΑ 902),δηλαδή όχι μόνο διότι είχα λευκό ποινικό μητρώο, ήτοι με παθητική συμπεριφορά (ΑΠ 110/1980 σε ΠΧ Λ.432) αλλά και με ενεργητική συμπεριφορά (Ανδρουλάκης : παρατηρήσεις σε ΠΧΚ.352) και απούσιαζαν από τη ζωή του αντικοινωνικές πράξεις (ΑΠ1119/1986, σε ΠΧ ΛΖ..32) αναφέρονται δε τα κάτωθι συγκεκριμένα επ’ αυτού περιστατικά (ΑΠ992/1994 σε ΠΧΜΔ 936).

1.Εχώ λευκό ποινικό μητρώο και ποτέ δεν έδωσα δικαίωμα εκνόμου δραστηριότητας στην Πολιτεία και ουδέποτε παραβίασα τους τιθέμενους νόμους.

  1. Ασχολούμουνα με τιςεπιχειρήσεις και το εμπόριο στην Ελλάδα επί 30 χρόνια. Επιδεικνύοντας εργατικότητα και συνέπεια κατόρθωσα την ανέλιξη και τη διατήρησή μου στο χώρο με επιτυχία. Πορευόμενος με γνώμονα τον επαγγελματισμό και την υπευθυνότητα υπήρξα όλα αυτά τα γρόνια συνεπέστατος προς τις οικονομικές μου υποχρεώσεις και δη απέναντι στο Ελληνικό Δημόσιο, στο υπαλληλικό προσωπικό της εταιρείας, στους προμηθευτές μου και σε άλλους τρίτους .
  1. Είμαι τίμιος επιχειρηματίας και οικογενειάρχης. Η επί μακρώ δράστηριοποίηση μου στην Ελλάδα με τον επιχειρηματικό τομέα συντηρείται από το γεγονός ότι πάντοτε η συμπεριφορά μου ήταν σύννομη και καθορισμένη με βάση τους κείμενους νόμους. Η διατήρηση τυς εταιρίας, της οποίας είμαι νόμιμος εκπρόσωπος, κατά την διάρκεια των ζοφερών χρόνων που βιώνουμε όπου η ανηλεης οικονομική κρίση έγει πλήξει οποιαδήποτε επιγειρηματική δραστηριότητα οφείλεται στην εντιμότητά μου και στην απρόσκοπτη επιμέλεια μου στις υπογρεώσεις μου. Είναι γνωστό ότι την σημερινή εποχή επιβιώνουν μόνο οι εταιρίες οι οποίες όλα τα χρόνια χαίρουν εκτιμήσεως και δεν έχουν υποπέσει σε καμία νομοθετική παραβίαση. Ταυτοχρόνως η επαγγελματική μου επιτυχία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την προσωπική μου πορεία. Είμαι οικογενειάρχης και πατέρας δύο παιδιών. Μεταλαμπαδεύοντας στα παιδιά μου της αξίες της τιμιότητας, της εργατικότητας και της σύννομης ζωής κατάφερα να σπουδάσουν και να γίνουν καταρτισμένοι επιστήμονες προκειμένου να επωφελήσουν εμπράκτως την κοινωνία μας.
  2. Χαίρω ιδιαίτερης εκτίμησης στην κοινωνία και στον τομέα των επιγειρήσεων και του εμπορίου. Έχω αναπτύξει κοινωνικούς και φιλικούς δεσμούς και ουδέποτε έχω δώσει το παραμικρό δικαίωμα. Χαίρω εκτιμήσεως από όλον τον εμπορικό κλάδο και ουδέποτε κανένας διατύπωσε κάποιο παράπονο για το πρόσωπο μου.

 

Α2. ΑΡΘΡΟ 84 παρ. S2 β’ Π.Κ.- ΜΗ ΤΑΠΕΙΝΑ ΑΙΤΙΑ

Η εικόνα της εταιρείας με την ιιμ καταβολή των αναφερόιιενων στο κατηγορητήριο Επιταγών συνέπεσε με αία σειρά καταστροφικών γεγονότων για την οικονοιηκιί κατάσταση me εταιρείας. Επ’ ουδενί η συγκεκριμένη εταιρεία δεν θα ωθούνταν στην παράβαση αυτή από ταπεινά αίτια, ή εκ δόλου. Τα παρακάτω πραγματικά περιστατικά που θέτω εις γνώση του Δικαστηρίου Σας καθιστούν κατανοητή την αναγνώριση του ελαφρυντικού των μη ταπεινών αιτίων

  1. Δεδομένης της κάκιστης οικονομικής κατάστασης στην οποία είχε περιέλθει η Εταιρεία, και στα πλαίσια προσπάθειας εξυγίανσης meΕταιρείας, κατατέθηκε υ από 06.04.2012 Αίτηση της Εταιρείας ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με σκοπό τμν υπαγωγή της Εταιρείας στη διαδικασία εξυγίανσης των άρθρ. 99 και επ. του Πτ.Κ. καθώς και λή\ι/εως προληπτικών μέτρων προστασίας, η οποία έλαβε Γ.Α.Κ. 70834/2012 και αριθ. καταθ. δικ. 755/2012.

Επί της ανωτέρω αίτησής μας εκδόθηκε η υπ’ αρ. 1077/2012 απόφαση του ως άνω Δικαστηρίου, με την οποία έγινε δεκτή η εν λόγω αίτηση και άνοιξε η διαδικασία εξυγίανσης. Είχε δε ξεκινήσει η νόμιμη διαδικασία και έχει διορισθεί αρμόδιος διαμεσολαβητής, ο έγκριτος οικονομολόγος, κ._________   _________  , ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του προκειμένου να προβεί σε επίτευξη συμφωνίας εξυγίανσης και την επικύρωση της από το Δικαστήριο, που όμως τελικά δεν επιτεύχθηκε λόγω δυστυχώς της άρνησης των τραπεζών να δεχτούν την πρόταση.

Επιπλέον πρέπει να τονιστεί ότι η Εταιρεία, ενώ ήταν αναγκασμένη να δίνει προτεραιότητα στην πληρωμή της μισθοδοσίας του εργατικού δυναμικού, το οποίο απασχολεί και το οποίο τη στηρίζει σε όλη τη διάρκεια της ύπαρξής της, πλέον αποκλειστικός της στόχος έχει καταστεί η προσπάθεια διάσωσης της δραστηριότητας της. Αναφορικά με τις οφειλές της Εταιρείας προς το Ελληνικό Δημόσιο, στο επιχειρηματικό σχέδιο που είχε προτείνει η Εταιρεία για την Εξυγίανση, με βάση το οποίο εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 1077/2012 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, προβλέπεται σχετικά η αποπληρωμή των Οφειλών της σε 120 δόσεις. Πρέπει δε να επισημανθεί ότι ο Διαμεσολαβητής Κριτών _________  , είχε αποστείλει επιστολή προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. της Εταιρείας (ΦΑΕ Αθηνών) δυνάμει της οποίας την ενημερώνει για την ανάληψη των καθηκόντων του, με απώτερο στόχο να πετύχει συμφωνία με τους πιστωτές της Εταιρείας και να επικυρωθεί η συμφωνία εξυγίανσης της Εταιρείας από το Δικαστήριο, που όμως δεν επιτεύχθηκε λόγω της άρνησης των δανειστριών τραπεζών.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΤΩΝ 2006 – 2011
ΠΤΩΣΗ ΤΖΙΡΟΥ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 400 %

Προς απόδειξη δε της οικονομικής πορείας της εταιρείας κατά τα τελευταία 6 περίπου χρόνια και των όσων προαναφέρω για τα αίτια της μη καταβολής των υποχρεώσεών της προς το δημόσιο, προσκομίζω τους σχετικούς ισολογισμούς, που ενώ το 2006 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ήταν 20.416.117,61 €, το 2007 ήταν 20.671.147,24 € και το 2008 ήταν 27.114.114.930,49 €, κατόπι κάθε χρόνο ξεκίνησε μία μεγάλη πτωτική πορεία, και το 2011 ανήλθε στο ποσό μόλις των 5.803.963,77 €, δηλαδή υπήρξε μία πτώση της τάξης του 400 % περίπου.

Παράλληλα, χαρακτηριστικό παράδειγμα οφειλών προς την εταιρεία μας αποτελεί το χρέος της εταιρείας «e-shop» προς εμάς το οποίο ανέργεται στο ποσό των 130.000 ευρώ από το οποίο είχε υπολογιστεί να αποπληρωθεί ένα ποσό από τον διακανονισμό στον οποίο είχε υπαχθεί η εταιρία μας.

Περαιτέρω εκθέτω ότι και η προσωπική μου περιουσία κατασχέθηκε λόγω οφειλών προς το Δημόσιο, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθ. 3769 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ διαπιστώνεται ότι το σπίτι μου που βρίσκεται στην Χαλκιδική και το οποίο ευρώ (62.0006), δυνάμει της οποίας ΚΑΤΑΣΧΕΘΗΚΕ αναγκαστικά εξαιτίας του συγκεκριμένου χρέους. Ακόμη και την προσωπική μου περιουσία θυσίασα έτσι ώστε να εκπληρώσω εις ολόκληρον όλες μου τις εκκρεμότητες ενώπιον του Ελληνικού Δημοσίου.

Α4. ΑΡΘΡΟ 84 παρ. 2 ε’ Π.Κ.- ΚΑΛΗ ΔΙΑΓΩΓΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

Εάν ήθελε κριθεί ότι έχω τελέσει ης πράξεις οι οποίες μου αποδίδονται, τότε θα πρέπει να γίνει δεκτό ότι συντρέχει στο πρόσωπο μου η ελαφρυντική περίσταση του άρθρου 84 παράγραφος 2 περ ε ΠΚ, αφού συμπεριφέρθηκα καλά για σγετικά ιιεγάλο διάστημα μετά την πράξη μου.

Είμαι τίμιος και φιλήσυχος πολίτης. Ουδέποτε στο παρελθόν έχω κατηγορηθεί για οιαδήποτε αιτία αλλά ούτε και μετά την επιπλοκή μου με την εν λόγω υπόθεση.

Άρα συμπεριφέρθηκα επί μακράν (ΑΠ 633/1987 σε ΠΧ ΛΖ. 544) διάστημα – χρόνο μετά την πράξη μου, και συγκεκριμένα επί 7 έτη μετά την τέλεση του άδική ματο<2. καλώς και κατά τρόπο προσάδοντα σε βαθέως και ειλικρινώς μετανοημένο άτομο που εμφορείται από τη συναίσθηση του κακού που έκαμε με την αμέλειά του. Δηλαδή, έχει μεσολαβήσει ικανό χρονικό διάστημα από την τέλεση της πράξηc

ΕΠΕΙΔΗ οι παραπάνω ισχυρισμοί μου είναι βάσιμοι, νόμιμοι, αληθείς και αποδεδειγμένοι.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΖΗΤΩ

 Να γίνουν δεκτοί από το Δικαστήριο Σας.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ένσταση περί αποβολής της Πολιτικής Αγωγής.

Επιτρέπει στην Πολιτικώς Ενάγουσα εταιρεία να εκπροσωπηθεί στην παρούσα δίκη από την συνήγορο της δικηγόρο Αθηνών Μητρογιάννη Αικατερίνη του Νικολάου με ΑΜ 034937

Επιφυλάσσεται για τους ισχυρισμούς περί ελαφρυντικών για μετά τη λήξη της αποδεικτικής διαδικασίας.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε αμέσως στο ακροατήριό του.

Αθήνα, 10/04/2019

 

Μετά την απαγγελία της ανωτέρω αποφάσεως.

Η Πρόεδρος κατόπιν ζήτησε από τον πληρεξούσιο συνήγορο του κατηγορουμένου γενικές πληροφορίες σχετικές με τις πράξεις που αποδίδονται στον εντολέα του.

Ο πληρεξούσιος συνήγορος του κατηγορουμένου έδωσε τις πληροφορίες που του ζητήθηκαν.

Ακολούθως, προσήλθε η μάρτυρας της Πολιτικής αγωγής, ο οποίος σε σχετικές ερωτήσεις της Προέδρου, απάντησε ότι ονομάζεται ΔΗΜΑ Θεοδώρα του Ευαγγέλου, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964, Ελληνίδα και Χριστιανή Ορθόδοξη, δεν γνωρίζει τον κατηγορούμενο και δεν συγγενεύει με αυτόν. Επομένως, αφού ορκίστηκε επί του Ιερού Ευαγγελίου σύμφωνα με το άρθρο 218 ΚΠΔ, εξεταζόμενος κατέθεσε τα εξής: “Είμαι υπάλληλος. Δόθηκαν για εισαγωγή προϊόντων από Τουρκία, για τα ναύλα. Δεν έχουν πληρωθεί. Όλο το υπόλοιπο ισχύει. Δεν τις έχω δει προσωπικά. Όχι, άλλες επιταγές δεν γνωρίζω που να μην έχουν πληρωθεί. Δεν ξέρω για προηγούμενες επιταγές. Μας ανέθετε εισαγωγές από Τουρκία. Μέχρι εκείνη την εποχή δεν είχα σχέση με το λογιστήριο, οπότε δεν ξέρω τι γινόταν πριν. Δεν ξέρω αν έπαθε ζημιά ή καταστροφή η εταιρεία του. Όχι, αυτές οι δύο επιταγές είναι μόνο.”

Στο σημείο, αυτό προτάσει Εισαγγελέως και εντολή Προέδρου, ανεγνώσθησαν η εκκαλουμένη με τα πρακτικά της, καθώς και τα εξής έγγραφα:

  1. η με αρ. 1077/2012 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
  2. η με αρ. Πρωτ. 4425/ΠΤΠ74/2014 περίληψη εγγραφής υποθήκης
  3. η με αρ. 3769 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης

Περαιτέρω, η Πρόεδρος ρώτησε την Εισαγγελέα και τους διαδίκους αν έχουν ανάγκη να διενεργηθεί συμπληρωματική εξέταση ή να διασαφηνιστεί κάποιο στοιχείο και αφού έλαβε αρνητική απάντηση, κήρυξε τη λήξη της αποδεικτικής διαδικασίας.

Η Εισαγγελέας, στην οποία δόθηκε ο λόγος, αφού ανέπτυξε την κατηγορία, πρότεινε να κηρυχθεί ένοχος, όπως κατηγορείται.

Η πληρεξούσια συνήγορος του Πολιτικώς Ενάγοντος, αφού έλαβε το λόγο, ζήτησε την ενοχή του κατηγορουμένου.

Ο πληρεξούσιος συνήγορος του κατηγορουμένου, αφού έλαβε το λόγο, ανέπτυξε την υπεράσπιση και ζήτησε την αναγνώριση των ελαφρυντικών περιστάσεων που είχε προβάλει.

Κατόπιν τούτων η Πρόεδρος κήρυξε το πέρας της συζητήσεως.

Το Δικαστήριο στη συνέχεια, σε μυστική διάσκεψη με την παρουσία και της Γραμματέως του, κατήρτισε και η Πρόεδρός του δημοσίευσε σε δημόσια συνεδρίασή του την ταυτάριθμη απόφασή του που έχει ως εξής·

 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από την κύρια αποδεικτική διαδικασία και τα έγγραφα τωιν οποίων έγινε ακροατήριο, καθώς και από τις καταθέσεις τωv μαρτύρων κατηγορίας και υπι εξετάστηκαν νομότυπα στο ακροατήριο, σε συνδυασμό με την εν γένει συζήτηση προέκυφε το Δ,καστήρ,ο πείστηκε ότι ο κατηγορούμενος τέλεσε την αξιιόποινη πράξη κατά εξακολούθηση έκδοσης ακάλυπτων επιταγών.

 

 

ΠΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ παρόντος (εκπροσωπουμένου από συνήγορο) _________  _________   του _________

ΚΗΡΥΣΣΕΙ τον κατηγορούμενο ένοχο με αναγνώριση των ελαφρυντικών περιστάσεων του άρθρου 84§2β ΤΤΚ, του ότι: Στην Αθήνα στις 15-5-2012, τέλεσε το αδίκημα της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής που δεν πληρώθηκε στον κομιστή της, γιατί δεν υπήρχαν τα αντίστοιχα διαθέσιμα κεφάλαια κατά το χρόνο της έκδοσης ή της πληρωμής της και πιο συγκεκριμένα εξέδωσε τις 1. υπ’ αριθμ. 05971i^5-4 και 2. υπ. Αριθμ. 05971934-6 επιταγές, ποσών 6843,00 και 7.000 ευρώ, αντίστοιχα για να πληρωθούν από την Τράπεζα ____________, σε διαταγή της εγκαλούσης εταιρείας _________   ΑΕ, η οποία εκπροσωπείται νομίμως και είναι ο νόμιμος κομιστής αυτής.

Και αφού εμφανίστηκαν στις 22/05/2012 προς πληρωμή, δεν πληρώθηκαν από την πληρώτρια Τράπεζα, γιατί δεν υπήρχαν επαρκή διαθέσιμα κεφάλαια.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε αμέσως στο ακροατήριό του.

Στην Αθήνα, την 10/04/2019

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Μετά την απαγγελία της ανωτέρω αποφάσεως

Η Εισαγγελέας, στην οποία δόθηκε ο λόγος, πρότεινε να επιβληθεί σε βάρος του κατηγορουμένου που κηρύχθηκε ένοχος ποινή φυλακίσεως οκτώ (8) μηνών.

Ο πληρεξούσιος συνήγορος του κατηγορουμένου, αφού έλαβε το λόγο, ζήτησε το ελάχιστο όριο της ποινής.

Το Δικαστήριο στη συνέχεια, σε μυστική διάσκεψη με την παρουσία και της Γραμματέως του, κατήρτισε και η Πρόεδρός του δημοσίευσε σε δημόσια συνεδρίασή του την ταυτάριθμη απόφασή του που έχει ως εξής:

 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 Η πράξη για την οποία κηρύχθηκε ένοχος ο κατηγορούμενος προβλέπεται και τιμωρείται από τις διατάξεις των άρθρων 1,12,14,26§1α,27,51,53,98 ΤΤΚ και άρθ. 1,2,3,28,29 και 79§§1,5 του Ν. 5960/1933, όπως η §5 προστέθηκε με άρ. 451α Ν. 2408/96 και αντ/κ. Με άρθ. 15§3 Ν. 3472/2006.

Το Δικαστήριο, λαμβάνοντας αφ’ ενός υπόψη του τη βαρύτητα του εγκλήματος που ο κατηγορούμενος έχει τελέσει και αφ’ ετέρου την προσωπικότητά του κατηγορουμένου κρίνει ότι πρέπει να επιβληθεί σε βάρος του η ποινή που αναφέρεται στο διατακτικό.

Το Δικαστήριο οδηγήθηκε στην κρίση του αυτή, αφού έλαβε επίσης υπόψη του, κατά την εκτίμηση που έκανε όσον αφορά τη βαρύτητα του εγκλήματος και τα ακόλουθα αξιολογικά στοιχεία: τη βλάβη που προξένησε το έγκλημα καθώς και τον κίνδυνο που προκλήθηκε εξαιτίας του εγκλήματος, τη φύση, το είδος και το αντικείμενο του εγκλήματος, τις περιστάσεις (χρόνος,τόπος, τρόπος) κάτω από τις οποίες προπαρασκευάστηκε και τελέστηκε το έγκλημα τΗΝ ένταση του δόλου ή το βαθμό της αμέλειας του κατηγορουμένου.

Το Δικαστήριο έλαβε ακόμη υπόψη του, για την εκτίμηση της προσωπικότητάς του κατηγορουμένου τα αίτια που τον ώθησαν να τελέσει το έγκλημα, την αφορμή που το προίφλεσε, τον σκοπό που ο κατηγορούμενος επεδίωξε τον χαρακτήρα του και το βαθμό της αναπτύξεώς του, τις ατομικές και κοινωνικές περιστάσεις και τον πρότερο βίο του, καθώς και την κατά την διάρκεια της πράξης αλλά και την μετά την πράξη διαγωγή του. Τέλος το Δικαστήριο έλαβε υπόψη του τους οικονομικούς όρους του κατηγορουμένου και των μελών της οικογένειάς του.

 

 ΠΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον κατηγορούμενο σε ποινή φυλακίσεως έξι (6) μηνών.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε αμέσως στο ακροατήριό του.

Στην Αθήνα, την 10/04/2019

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Μετά την απαγγελία της ανωτέρω αποφάσεως.

Η Εισαγγελέας, στην οποία δόθηκε ο λόγος, πρότεινε την αναστολή της εκτέλεσης της ποινής φυλακίσεως που επιβλήθηκε δυνάμει της προκειμένης αποφάσεως, εις βάρος του κατηγορουμένου του, επί τρία έτη.

Ο συνήγορος του κατηγορουμένου, στον οποίο δόθηκε ο λόγος, ζήτησε την αναστολή της εκτέλεσης της ποινής φυλακίσεως που επιβλήθηκε δυνάμει της προκειμένης αποφάσεως, εις βάρος του πελάτη του, επί τρία έτη.

Ακολούθως το Δικαστήριο, κατόπιν μυστικής διασκέψεως, με την παρουσία και της Γραμματέως του, κατήρτισε και η Πρόεδρός του δημοσίευσε την ταυτάριθμη με την παραπάνω απόφασή του, η οποία είναι η εξής:

 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Στην προκειμένη περίπτωση ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε με την παρούσα απόφαση σε συνολική ποινή φυλακίσεων έξι (6) μηνών, με την Πρωτοβάθμια δε απόφαση χορηγήθηκε σε αυτήν αναστολή της ποινής φυλακίσεως για μία τριετία. Το παρόν δευτεροβάθμιο Δικαστήριο δεν δύναται να καταστήσει χειρότερη τη θέση του εκκαλούντος κατηγορουμένου (αρθρ. 470 ΚΠΔ). Επομένως, πρέπει η ποινή φυλακίσεως των έξι (6) μηνών να ανασταλεί για μία τριετία.

 

ΠΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Στην Αθήνα, την 10/04/2019
ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ την προαναφερόμενη ποινή φυλακίσεως των έξι (6) μηνών που επιβλήθηκε στον κατηγορούμενο για μια τριετία.

Μετά την απαγγελία της ως άνω αποφάσεως.

Η πληρεξούσια συνήγορος της Πολιτικώς Ενάγουσας, αφού έλαβε το λόγο, ζήτησε την επιδίκαση υπέρ της εντολέα της  χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης

Η Εισαγγελέας, στην οποία δόθηκε ο λόγος, πρότεινε να επιδικαστεί χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης υπέρ της Πολιτικώς Ενάγουσας ύψους 44,00 ευρώ.

Ο πληρεξούσιος συνήγορος του κατηγορουμένου, ζήτησε το ελάχιστο όριο της χρηματικής ικανοποίησης.

Το Δικαστήριο στη συνέχεια, σε μυστική διάσκεψη με την παρουσία και της Γραμματέως του, κατήρτισε και ο Πρόεδρός του δημοσίευσε σε δημόσια συνεδρίασή του την ταυτάριθμη απόφασή του που έχει ως εξής:

 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η περί χρηματικής ικανοποίησης αίτηση της Πολιτικώς Ενάγουσας είναι νόμιμη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 63 και 68 του ΚΠΔ, και πρέπει να γίνει δεκτή για 44,00 ευρώ. Το ποσό αυτό κρίνεται σύλλογο ως χρηματική του ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που πράγματι έχει υποστείη Πολιτικώς Ενάγουσα εξαιτίας του αδικήματος.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΕΧΕΤΑΙ την περί χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης αίτηση της Πολιτικώς Ενάγουσας.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον κατηγορούμενο να πληρώσει στην Πολιτικώς Ενάγουσα 44,00 ευρώ ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που έχει υποστεί από το αδίκημα.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε αμέσως στο ακροατήριό του.

Στην Αθήνα, την 10/04/2019

Μετά την απαγγελία της ως άνω αποφάσεως.

Η Εισαγγελέας, αφού έλαβε το λόγο, πρότεινε να επιβληθούν στον κατηγορούμενο τα έξοδα της ποινικής διαδικασίας.

Ο πληρεξούσιος συνήγορος του κατηγορούμενου, στον οποίο δόθηκε ο λόγος, δήλωσε ότι επαφίεται στην κρίση του Δικαστηρίου.

Το Δικαστήριο, κατόπιν μυστικής διασκέψεως, με την παρουσία και της Γραμματέως του, κατήρτισε και η Πρόεδρός του δημοσίευσε την ταυτάριθμη με την παραπάνω απόφασή του, η οποία είναι η εξής:

  

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 Κατά το άρθρο 582 ΚΤΤΔ κάθε κατηγορούμενος που καταδικάζεται σε ποινή καταδικάζεται ταυτόχρονα με την ίδια απόφαση και στα έξοδα της ποινικής διαδικασίας. Το ποσό των εξόδων ορίζεται με την καταδικαστική απόφαση. Σύμφωνα δε με τη διάταξη του άρθρου 3§§1-2 του Νόμου 663/1977, ως ισχύει, και την παρ. 1 της Υπουργικής Αποφάσεως 123827/23.12.2010 (ΦΕΚ Β ‘ 1991/23.12.2010) τα δικαστικά έξοδα επί αποφάσεων Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, όταν δικάζει κατόπιν εφέσεως, έχουν καθοριστεί στο ποσό των διακοσίων σαράντα (240) ευρώ. Πρέπει επομένως, και σύμφωνα με το άρθρο 373 ΚΠΔ, να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα, ποσού διακοσίων σαράντα (240) ευρώ, σε βάρος του καταδικασθέντος..

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον κατηγορούμενο τα έξοδα της δίκης, τα οποία ανέρχονται σε διακόσια σαράντα (240) ευρώ.

Γίνεται μνεία ότι μετά από την εξέταση κάθε μάρτυρα και πριν την έκδοση κάθε απόφασης, δίδονταν ο λόγος κατά σειρά σε όλους του παράγοντες της δίκης, τελευταία δε πάντοτε στον πληρεξούσιο συνήγορο του κατηγορουμένου.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο ακροατήριο.

Στην Αθήνα, την 10/04/2019

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία