fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Αριθμός απόφασης 14654/2019
Γ.Α.Κ.: 32923/2013

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ 1ο –ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

 

Σ υ ν ε δ ρ ί α σ ε δημόσια στο ακροατήριό του την 15η Απριλίου 2019 με δικαστή την Χριστίνα Παπαγιώτα, Πρωτοδίκη Δ.Δ., και γραμματέα την Χριστίνα Ρηγοπούλου, δικαστική υπάλληλο, γ ι α ν α δικάσει την αγωγή με ημερομηνία κατάθεσης 19.12.2013,

τ η ς _________  _________   του _________  , κατοίκου _________  (οδός _________  αρ. __), η οποία παραστάθηκε με την από 10.04.2019 δήλωση, κατ’ άρθρο 133 παρ. 2 του Κ.Δ.Δ., του πληρεξούσιου δικηγόρου της Χρήστου Οικονομάκη,

κ α τ ά του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) με την επωνυμία «_________  », που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχό του, ο οποίος δεν εμφανίστηκε στο ακροατήριο, αλλά παραστάθηκε με την από 10.04.2019 δήλωση, κατ’ άρθρο 133 παρ. 2 του Κ.Δ.Δ., της πληρεξούσιας δικηγόρου του Μαρίας Βλαδίκα.

 

Αφού μελέτησε τη δικογραφία
Σκέφτηκε κατά το νόμο.

 

  1. Επειδή, με την κρινόμενη αγωγή, το αίτημα της οποίας μετατράπηκε νόμιμα από καταψηφιστικό σε έντοκο αναγνωριστικό με το από 12.04.2019 υπόμνημα, η ενάγουσα ζητά να αναγνωριστεί η υποχρέωση του εναγόμενου Δήμου να της καταβάλει, με απόφαση που θα κηρυχθεί προσωρινώς εκτελεστή, αφενός το ποσό των 191,14 ευρώ, νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής και μέχρι την πλήρη εξόφληση, ως αποζημίωση, κατ’ άρθρο 105-106 του Εισ.Ν.Α.Κ, προς αποκατάσταση ισόποσης ζημίας, που κατά τους ισχυρισμούς της υπέστη από τον τραυματισμό της, που προκλήθηκε από την πτώση της σε φρεάτιο στη συμβολή της _________ ___ , οφειλόμενο στην παράνομη παράλειψη του εναγόμενου να προβεί σε συντήρηση των καλυμμάτων των φρεατίων, αφετέρου δε το ποσό των 19.044 ευρώως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη  που υπέστη από την ανωτέρω αιτία.

 

  1. Επειδή, στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Κ.Δ.Δ., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2717/1999-ΦΕΚ Α΄ 97) στο άρθρο 129, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 29 του ν. 3900/2010 (ΦΕΚ Α΄ 213) και, στη συνέχεια, την αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 με το άρθρο 24 παρ. 2 του ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α΄ 240/22.12.2016), ορίζεται ότι: «1. Το Δημόσιο και το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου προς τα οποία γίνονται οι κατά το προηγούμενο άρθρο επιδόσεις, έχουν υποχρέωση να αποστέλλουν στο δικαστήριο τον κατά το άρθρο 149 διοικητικό φάκελο, με αναλυτική έκθεση απόψεων για τη διαφορά και, ειδικότερα, για τους προβαλλόμενους νομικούς και πραγματικούς ισχυρισμούς. 2. Η έκθεση με τον κατά την προηγούμενη παράγραφο διοικητικό φάκελο διαβιβάζονται στο δικαστήριο τριάντα (30) ημέρες τουλάχιστον πριν από τη δικάσιμο (…). 3. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης παράλειψης της διαβίβασης ή εκπρόθεσμης διαβίβασης προς το δικαστήριο των στοιχείων που μνημονεύονται στην παράγραφο 1, το δικαστήριο καταλογίζει σε βάρος της αρχής και υπέρ του αντιδίκου της χρηματική ποινή εκατό έως πεντακόσια ευρώ. Ως αδικαιολόγητη θεωρείται η παράλειψη της διαβίβασης ή η εκπρόθεσμη διαβίβαση, εφόσον δεν παρέχονται στο δικαστήριο επαρκείς εξηγήσεις. Η ανωτέρω ποινή καταλογίζεται με την οριστική απόφαση (…). 4. Αν στη δικάσιμο που ορίζεται μετά την πρώτη αναβολή η αρχή δεν διαβιβάσει τα κατά την παράγραφο 1 στοιχεία, το δικαστήριο προβαίνει υποχρεωτικά σε συζήτηση της υπόθεσης και, εφόσον από τα στοιχεία που υπάρχουν στη δικογραφία μπορεί να σχηματίσει δικανική πεποίθηση για την αλήθεια των ισχυρισμών των διαδίκων, αποφαίνεται κατ’ ουσίαν επί της διαφοράς, εκδίδοντας οριστική απόφαση (…). 5. Η παράλειψη της διαβίβασης ή η εκπρόθεσμη διαβίβαση προς το δικαστήριο των στοιχείων που μνημονεύονται στην παράγραφο 1 συνιστά ιδιαίτερο πειθαρχικό αδίκημα των αρμόδιων για την ενέργεια αυτή υπαλλήλων. Η σχετική πειθαρχική δίκη ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις για το πειθαρχικό δίκαιο κάθε κατηγορίας υπαλλήλων. Την άσκηση της πειθαρχικής δίωξης μπορεί να ζητήσει και ο πρόεδρος του δικαστηρίου ή του οικείου τμήματος, με έγγραφό του προς τον αρμόδιο Υπουργό ή τη διοίκηση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Στην περίπτωση αυτήν, καθίσταται υποχρεωτική η άσκηση της δίωξης, η πειθαρχική δε απόφαση εκδίδεται το αργότερο μέσα σε έξι μήνες από τη λήψη του εγγράφου για την άσκησή της και κοινοποιείται στον πρόεδρο του δικαστηρίου ή του οικείου τμήματος χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. 6. (…)» και στο άρθρο 149 ότι: «1. Ο διοικητικός φάκελος, τον οποίο και υποχρεούται η Διοίκηση να διαβιβάζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 129, στο δικαστήριο αποτελείται από τα, σχετικά με την ένδικη υπόθεση, στοιχεία. 2. Αν στο διοικητικό φάκελο δεν υπάρχουν, γιατί έχουν αποδεδειγμένως χαθεί, τα κατά την παρ. 1 στοιχεία, διατάσσεται η αναπαραγωγή τους. Αν αυτό είναι αδύνατον, διατάσσεται η απόδειξη του περιεχομένου τους με κάθε νόμιμο αποδεικτικό μέσο. 3. (…)».

 

  1. Επειδή, από την έρευνα των στοιχείων της δικογραφίας προκύπτει ότι ο εναγόμενος Δήμος δεν προσκόμισε διοικητικό φάκελο, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις του άρθρου 149 του Κ.Δ.Δ., για την ένδικη διαφορά, ούτε έκθεση των απόψεών του. Ενόψει των ανωτέρω, και παρά το γεγονός ότι η ενάγουσα έχει προσκομίσει σειρά εγγράφων προς απόδειξη των ισχυρισμών της, το Δικαστήριο, προκειμένου να σχηματίσει πλήρη δικανική πεποίθηση, κρίνει αναγκαίο να αναβάλει την έκδοση οριστικής απόφασης, για να προσκομισθεί ο διοικητικός φάκελος της υπόθεσης, καθώς και αναλυτική έκθεση των απόψεων του εναγόμενου επί της κρινόμενης αγωγής, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό.

 

 

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Αναβάλλει την έκδοση οριστικής απόφασης.

Υποχρεώνει τον εναγόμενο Δήμο, με την υπόμνηση των κυρώσεων που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 129 του Κ.Δ.Δ., να προσκομίσει στη Γραμματεία του Δικαστηρίου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτό της παρούσας απόφασης, το διοικητικό φάκελο της ένδικης υπόθεσης, καθώς και αναλυτική έκθεση απόψεών του επί της νομικής και ουσιαστικής βασιμότητας της υπό κρίση αγωγής.

Ορίζει νέα δικάσιμο για τη συζήτηση της υπόθεσης την 17ης Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30 μ.μ. στο ακροατήριο του 1ου Τμήματος του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών.

Διατάσσει την εγγραφή της υπόθεσης στο πινάκιο της παραπάνω δικασίμου και την επίδοση αντιγράφου της παρούσας στους διαδίκους, με επιμέλεια της Γραμματείας του Δικαστηρίου, η οποία θα επέχει θέση κλήτευσης αυτών για την εν λόγω δικάσιμο.

Η απόφαση δημοσιεύτηκε στην Αθήνα σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Δικαστηρίου στις 14 Οκτωβρίου 2019.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ