fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΑΠΟΦΑΣΗ: 1/2019
 (Αριθμός καχαθέσεως ανακοπής: 1199/354/17-12-2018)

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΩ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Δικαστή Γεώργιο Χρήστου, Πρωτοδίκη, που ορίστηκε από τον Διευθύνοντα του Πρωτοδικείου Πρόεδρο Πρωτοδικών.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του την 20η-12-2018, για να δικάσει την με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 1199/354/17-12-2018 ανακοπή

ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΠΤΟΥΣΑΣ: ________   ________   του ________  , κατοίκου ________  , ΑΦΜ 034667724, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της, Αικατερίνης Μητρογιάννη, η οποία κατέθεσε σημείωμα, κατά

ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΣ Η ΑΝΑΚΟΠΗ: Ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «________  A.E.», με έδρα την ________  , νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της, Σταμάτη Παναγιωτόπουλου, ο οποίος κατέθεσε σημείωμα.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Η ανακόπτουσα ζητεί να διορθωθεί η υπ’ αρ. 363/2018 κατασχετήρια έκθεση που συνέταξε η δικαστική επιμελήτρια της Περιφέρειας του Εφετείου Δωδεκανήσου με έδρα το Πρωτοδικείο Κω Μαρία Καλλούδη, δυνάμει της οποίας κατασχέθηκαν αναγκαστικώς ακίνητα ιδιοκτησίας της που περιγράφονται στην ανακοπή της και πρόκειται να εκτεθούν την 16η-1-2019 σε αναγκαστικό πλειστηριασμό προς ικανοποίηση απαιτήσεως της επισπεύδουσας-καθής, επειδή, όπως ισχυρίζεται, η εμπορική αξία των ακινήτων έχει εκτιμηθεί εσφαλμένα, να οριστούν τιμές πρώτης προσφοράς οι οποίες θα ανταποκρίνονται στην, κατά την ανακόπτουσα, πραγματική εμπορική τους αξία και να καταδικαστεί η καθής στα δικαστικά της έξοδα. Η ανακοπή, η οποία έχει ασκηθεί εμπρόθεσμα (άρθρο 954 § 4 εδ. β’ ΚΠολΔ) και εισάγεται στο αρμόδιο καθ’ ύλην και κατά τόπον δικαστήριο προκειμένου να συζητηθεί με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 933 παρ. 1, 686 επ. ΚΠολΔ), είναι νόμιμη, ερειδόμενη στις διατάξεις των άρθρων 954 παρ. 4, 993 παρ. 2 ΚΠολΔ, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από τους Ν. 4335/2015 και Ν. 4512/2018, πλην του αιτήματος για ορισμό νέας ημερομηνίας πλειστηριασμού, το οποίο πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμο. Πρέπει συνεπώς να εξεταστεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της.

Από την ένορκη κατάθεση της μάρτυρος της ανακόπτουσας, ________   ________   του ________  , από τα έγγραφα που οι διάδικοι επικαλούνται και προσκομίζουν, από όσα ανέπτυξαν προφορικά και με τα σημειώματά τους οι πληρεξούσιοι δικηγόροι και από τα διδάγματα της κοινής πείρας και λογικής πιθανολογούνται τα ακόλουθα: Δυνάμει της υπ’ αρ. 363/2018 κατασχετήριας έκθεσης, που συνέταξε η δικαστική επιμελήτρια της Περιφέρειας του Εφετείου Δωδεκανήσου με έδρα το Πρωτοδικείο Κω Μαρία Καλλούδη, κατασχέθηκαν αναγκαστικώς δύο ακίνητα ιδιοκτησίας της ανακόπτουσας, ένα ισόγειο κατάστημα επιφάνειας 62,80 τ.μ., ποσοστό συνιδιοκτησίας 5,30% (στο εξής ακίνητο Α), και ένα διαμέρισμα πρώτου ορόφου επιφάνειας 269,50 τ.μ., ποσοστό συνιδιοκτησίας 27,04% (στο εξής ακίνητο Β), αμφότερα στην πόλη της ________  . Τα ανωτέρω ακίνητα πρόκειται να εκτεθούν σε αναγκαστικό πλειστηριασμό την 16η-1-2019 με τιμές πρώτης προσφοράς 102.000 ευρώ για το ακίνητο Α και 285.000 ευρώ για το ακίνητο Β. Η έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης στηρίχθηκε στην εκτίμηση της εμπορικής αξίας των ακινήτων από εταιρεία με την επωνυμία «________  », η οποία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών-Νομικά Πρόσωπα του Υπουργείου Οικονομικών. Το γεγονός ότι η εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών δημιουργεί ένα τεκμήριο ορθότητας υπέρ της εκτίμησής της, για την ανατροπή του οποίου όμως δεν είναι απαραίτητη, όπως ισχυρίζεται η καθής, η προσκόμιση έκθεσης αντίστοιχου εκτιμητή από την άλλη πλευρά. Στην έκθεση εκτίμησης εκτίθενται σημαντικά πλεονεκτήματα των ακινήτων όπως η θέση τους στο κεντρικότερο σημείο της πόλης της ________  , στο λιμάνι για τα αλιευτικά και τα εκδρομικά, η άμεση πρόσβαση στην πλατεία ________  , οι πολυσύχναστοι δρόμοι ________  και ________   και ο έντονος εμπορικός-τουριστικός χαρακτήρας της ________, η ύπαρξη ποδηλατόδρομου, η καλή ρυμοτομία και η εύκολη στάθμευση, χωρίς όμως να προσδιορίζεται ειδικά η επίδραση που έχουν τα συγκεκριμένα πλεονεκτήματα στην εμπορική αξία των ακινήτων, με συνέπεια ουσιαστικά να παρακάπτονται. Αν αυτός ο τρόπος εκτίμησης της αξίας γινόταν δεκτός, ο εκάστοτε ανακόπτων δεν θα μπορούσε να επικαλεστεί σφάλμα της έκθεσης κατάσχεσης ως προς την αξία του ακινήτου, αφού η απλή αναφορά των πλεονεκτημάτων του ακινήτου στην έκθεση θα τού στερούσε τη δυνατότητα προβολής του ισχυρισμού ότι δεν ελήφθησαν υπόψη. Πρόκειται ουσιαστικά για καταστρατήγηση της διάταξης του άρθρου 954 παρ. 4 ΚΠολΔ, σκοπός της οποίας είναι η αναγνώριση του δικαιώματος αμφισβήτησης της εκτίμησης της εμπορικής αξίας του ακινήτου (προφανώς με αναφορά σε παράβλεψη ή υποβάθμιση πλεονεκτημάτων αυτού). Τα πλεονεκτήματα των συγκεκριμένων ακινήτων, τα οποία αναφέρει η κατασχετήρια έκθεση και η καλή κατάσταση στην οποία βρίσκονται σε συνδυασμό με το ότι το ακίνητο Α (εξακολουθεί να) είναι μισθωμένο έναντι μηνιαίου μισθώματος 2.200 ευρώ σημαίνουν ότι η εμπορική αξία τους, όπως αυτή προσδιορίζεται στην κατασχετήρια έκθεση, υπολείπεται της πραγματικής, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 180.000 ευρώ για το ακίνητο Α και στο ποσό των 350.000 ευρώ για το ακίνητο Β. Η βλάβη η οποία θα επέλθει στην ανακόπτουσα από τη διαφορά είναι προφανής. Πρέπει συνεπώς η υπό κρίση ανακοπή να γίνει εν μέρει δεκτή ως κατ’ ουσία βάσιμη και να διαταχθεί η διόρθωση της κατασχετήριας έκθεσης ως προς την εκτίμηση της αξίας και την τιμή πρώτης προσφοράς των κατασχεθέντων, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό, και να διαταχθούν οι δημοσιεύσεις της απόφασης που αναφέρονται στο διατακτικό. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα πρέπει να συμψηφισθούν λόγω της μερικής νίκης και μερικής ήττας των διαδίκων.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων. ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την ανακοπή.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη διόρθωση της υπ’ αρ. 363/2018 κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας που συνέταξε η δικαστική επιμελήτρια της Περιφέρειας του Εφετείου Δωδεκανήσου με έδρα το Πρωτοδικείο Κω Μαρία Καλλούδη ως προς την τιμή εκτίμησης και την τιμή πρώτης προσφοράς των κατασχεθέντων ακινήτων, τις οποίες ορίζει στο ποσό των εκατόν ογδόντα χιλιάδων (180.000) ευρώ για το ισόγειο και στο ποσό των τριακοσίων πενήντα χιλιάδων (350.000) ευρώ για το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την με επιμέλεια της Γραμματείας του παρόντος Δικαστηρίου ανάρτηση της παρούσας απόφασης κατά την όγδοη ημέρα πριν από τον ορισθέντα πλειστηριασμό στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων, του Τομέα Ασφάλισης Νομικών, του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων.

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τα δικαστικά έξοδα.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Κω, σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων την 7 /1/2019.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ