fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48/2016
ΑΚ ΑΓΩΓΗΣ 2594/2013

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τον Δικαστή Εμμανουήλ Αλοΐζο, Δικαστικό Πάρεδρο (επειδή κωλύονται οι τακτικοί Δικαστές), τον οποίο όρισε το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Πειραιά και τη Γραμματέα Σπυριδούλα Βαλλιανάτου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του την 26η Νοεμβρίου 2015 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΚΑΛΟΥΣΑΣ – ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΑΑ», που εδρεύει στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου Αττικής, νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας της δικηγόρου Κανακάκη Μαρίας (AMΔΣΑ 34956).

ΤΟΥ ΚΑΘ’ ΟΥ Η ΚΛΗΣΗ – ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: ΒΒΒ , κατοίκου Πειραιά, ο οποίος δεν παραστάθηκε, ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 26.3.2013 αγωγή της, η οποία κατατέθηκε στη γραμματεία του δικαστηρίου τούτου με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 2594/27.3.2013, προσδιορίστηκε για να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο της 28.5.2014, όταν και ματαιώθηκε λόγω της διεξαγωγής των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών της 18ης Μάιου 2014 και των Ευρωεκλογών της 25ης Μαΐου 2014. Κατόπιν, η ενάγουσα κατέθεσε την από 3.6.2014 και με αρ. κατάθεσης 3507/4.6.2014 κλήση της με την οποία επανάφερε προς συζήτηση την ως άνω αγωγή της, προσδιορίστηκε δε αυτή για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης η πληρεξούσια δικηγόρος της καλούσας – ενάγουσας ανέπτυξε τους ισχυρισμούς της και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις της.

I. Η προσωπική κράτηση αντιμετωπιζόταν διαχρονικά από το αστικό δικονομικό δίκαιο ως εξαιρετικό μέσο εκτέλεσης, με την έννοια ότι καταρχήν απαγορεύεται, η επιβολή της δε επιτρέπεται για ορισμένες μόνον απαιτήσεις και υπό προϋποθέσεις που προβλέπει περιοριστικά ο νόμος, ο έλεγχος των οποίων ανατίθεται στο δικαστήριο και με τα εχέγγυα που προσφέρει η δικονομική ωριμότητα της τελεσιδικίας. Με το Ν. 3994/2011 (ΦΕΚ Α’ 67/27.7.2011) «εξορθολογισμός και βελτίωση στην απονομή της Πολιτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», τροποποιήθηκε μεταξύ άλλων και η διάταξη του άρθρου 1047 ΚΠολΔ, στην οποία ορίζονται τα όρια και οι προϋποθέσεις για την επιβολή προσωπικής κράτησης (άρθρο 62 Ν.3994/2011). Η τροποποίηση ειδικότερα συνίσταται: α) στην κατάργηση της δυνατότητας επιβολής προσωπικής κράτησης κατά εμπόρων για εμπορικές απαιτήσεις, μετά την απαλοιφή της σχετικής περικοπής από την παρ. I και β) στην αύξηση του ορίου του ποσού της απαίτησης, κάτω από το οποίο δεν επιτρέπεται η προσωπική κράτηση, με την αύξηση του σχετικού ποσού από αυτό των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ (παρ. 2) (ΕφΠειρ 348/2014 ΤνΠ- Νόμος, ΕφΘεσσΜον 1/2014 Αρμ 2014. 2068).

II. Όπως προκύπτει από την υπ’ αρ. 4704/10.4.2013 έκθεση επίδοσης της αρμόδιας δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Πειραιά Ευφροσύνης I. Βουγιουκλάκη, την οποία προσκομίζει και επικαλείται η καλούσα – ενάγουσα, ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της από 26.3.2013 αγωγής της, η οποία κατατέθηκε στη γραμματεία του δικαστηρίου τούτου με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 2594/27.3.2013, όπως και της από 27.3.2013 πράξης ορισμού συζήτησης με κλήση όπως παραστεί κατά την ορισθείσα δικάσιμο, επιδόθηκε στον καθ’ ου – εναγόμενο (άρθρα 122, 123, 128 §2 ΚΠολΔ). Περαιτέρω, επειδή κατά την ορισθείσα δικάσιμο της 28.5.2014, η συζήτηση της αγωγής ματαιώθηκε λόγω της διεξαγωγής των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών της 18ης Μάιου 2014 και των Ευρωεκλογών της 25ης Μάιου 2014, η ενάγουσα επέδωσε την από 3.6.2014 και με αρ. κατάθεσης 3507/4.6.2014 κλήση της με την οποία επανάφερε προς συζήτηση την ως άνω αγωγή της, η οποία επιδόθηκε στον εναγόμενο μαζί με κλήση όπως παραστεί κατά τη δικάσιμο, που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, όπως προκύπτει από την με αριθμό 3474Β711.6.2014 έκθεση επίδοσης του αρμόδιου δικαστικού επιμελητή στοΠρωτοδικείο Αθηνών Ιωάννη Δ. Κοπανά, την οποία προσκομίζει και επικαλείται η ενάγουσα (άρθρα 122, 123, 128 §2 ΚΠολΔ). Επομένως, ο καθ’ ου – εναγόμενος, ο οποίος, όπως προκύπτει από τα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά, δεν παραστάθηκε μετά ή δια πληρεξούσιου Δικηγόρου κατά την εκφώνηση της υπόθεσης με τη σειρά που ήταν γραμμένη στο πινάκιο της δικασίμου αυτής, πρέπει να δικαστεί ερήμην (άρθρο 271 §1 ΚΠολΔ).

III. Η καλούσα – ενάγουσα με την υπό κρίση από 26.3.2013 αγωγή της, η οποία κατατέθηκε στη γραμματεία του δικαστηρίου τούτου με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 2594/27.3.2013 εκθέτει ότι δραστηριοποιείται στην εμπορία νωπών και κατεψυγμένων αλιευμάτων και στην εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων αλιείας. Ότι την 1.11.2007 συνήψε προφορικά με τον εναγόμενο, ο οποίος δραστηριοποιείται στο χώρο της εμπορίας αλιευμάτων, μεταξύ άλλων και με την ατομική του επιχείρηση με την επωνυμία ΓΓΓ, σύμβαση πώλησης εμπορευμάτων (και δη ψαριών), όπως λαβράκι και τσιπούρα, τα οποία περιγράφονται αναλυτικά κατά είδος, ποσότητα και τιμή μονάδας στα ενσωματωμένα στην κρισιολογούμενη αγωγή δελτία αποστολής – τιμολόγια, τα οποία παραδόθηκαν σε εγκαταστάσεις του εναγόμενου και για τα οποία έχουν εκδοθεί από την ενάγουσα 23 συνολικά αντίστοιχα δελτία αποστολής – τιμολόγια, ήτοι τα με αριθμούς: 1) 001608/2.2.2008 αξίας 6.618,48 €, 2) 001611/5.2.2008 αξίας 614,76 €, 3) 001613/8.2.2008 αξίας 18.393,44 €, 4) 092773/8.2.2008 αξίας 902,52 €, 5) 093409/15.2.2008 αξίας 1.667,70 €, 6) 001616/15.2.2008 αξίας 5.409,89 €, 7) 01617/15.2.2008 αξίας 11.510,40 €, 8) 093584/19.2.2008 αξίας 5.956,63 €, 9) 001619/22.2.2008 αξίας 11.426,69 €, 10) 001620/22.2.2008 αξίας 11.426,69 €,11) 094196/26.2.2008 αξίας 7.617,79 €, 12) 094443/28.2.2008 αξίας 12.266,42 €, 13) 094537/29.2.2008 αξίας 11.510,40 €, 14) 001626/7.3.2008 αξίας 11.288,04 €, 15) 001627/7.3.2008 αξίας 9.675,93 €, 16) 001628/7.3.2008 αξίας 6.630,72 €, 17) 001636/14.3.2008 αξίας 13.812,48 €, 18) 001640/18.3.2008 αξίας 2.302,08 €, 19) 001641/21.3.2008 αξίας 4.885,38 €, 20) 001642/21.3.2008 αξίας 8.992,50 €, 21) 096130/21.3.2008 αξίας 2.374,02 €, 22) 001658/1.4.2008 αξίας 10.359,36 € και 23) 001663/4.4.2008 αξίας 6.906,24 €, συνολικής δε αξίας 182.248,56 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας. Ότι το τίμημα εκάστου τιμολογίου πιστώθηκε, ήτοι συμφωνήθηκε ότι η εξόφληση αυτού θα γινόταν εντός τριμήνου από την έκδοσή του. Ότι ο εναγόμενος παρέλαβε ανεπιφύλακτα τα αναγραφόμενα στην αγωγή εμπορεύματα και παρά την παρέλευση του δοθέντος σ’αυτού χρόνου της πίστωσης και τις συνεχείς καθημερινές προφορικές οχλήσεις από την ενάγουσα, εξακολουθεί μέχρι και σήμερα να το οφείλει χωρίς να έχει καταβάλλει το τίμημα αυτών σε αυτήν. Συνακόλουθα, η ενάγουσα ζητά, με βάση τις καταρτισθείσες ατύπως μεταξύ τους συμβάσεις πώλησης, άλλως και όλως επικουρικώς με βάση τις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού διατάξεις, να αναγνωριστεί (όπως επιτρεπτά με τα Προτάσεις της έτρεψε το αρχικώς καταψηφιστικό αίτημά της σε αναγνωριστικό, κατ’ άρθρο 223 εδ. β’ ΚΠολΔ) ότι ο εναγόμενος της οφείλει το συνολικό ποσό των 182.248,56 ευρώ με το νόμιμο τόκο από την ημέρα που έκαστο τιμολόγιο κατέστη απαιτητό, να επιβληθεί στον εναγόμενο προσωπική κράτηση, να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστεί ο εναγόμενος στα δικαστικά της έξοδα. Με τέτοιο περιεχόμενο και αιτήματα η αγωγή, που είναι ορισμένη, αφού περιέχει τα αναγκαία στοιχεία κατ’ άρθρο 216 §1 ΚΠολΔ, αρμόδια και παραδεκτά φέρεται στο Δικαστήριο αυτό (άρθρα 14 §2, 22 ΚΠολΔ), και είναι βάσιμη κατά το νόμο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 361, 513, 516, 111 ΕισΝΑΚ, 70, 176, 191 ΚΠολΔ πλην των αιτημάτων: α) να επιβληθεί προσωπική κράτηση κατά του εναγόμενου, αφού έχει καταργηθεί πλέον η δυνατότητα επιβολής προσωπικής κράτησης κατά εμπόρων για εμπορικές απαιτήσεις (αιτιολογική έκθεση κάτω από το άρθρο 62 Ν. 3994/2011, Ερμηνεία Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας Μιχαήλ Μαργαρίτη, τόμος II, έκδ. 2012, σελ. 927, 928, Απαλαγάκη, Συμπλήρωμα Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 3994/2011, σελ. 58,59), σύμφωνα άλλωστε και με τα διαλαμβανόμενα στη μείζονα σκέψη της παρούσας και β) να κηρυχθεί η εκδοθησομένη απόφαση προσωρινώς εκτελεστή, καθώς η ενάγουσα έτρεψε το αίτημά της από καταψηφιστικό σε αναγνωριστικό και προσωρινώς εκτελεστές μπορούν να κηρυχθούν μόνο καταψηφιστικές αποφάσεις, όχι δε και οι αναγνωριστικές (Ερμηνεία Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας Μιχαήλ Μαργαρίτη, τόμος I, έκδ. 2012, σελ. 532 §2). Περαιτέρω, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, η υπό κρίση αγωγή πρέπει να εξεταστεί και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

IV. Σύμφωνα με το άρθρο 271 §3 ΚΠολΔ, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 29 του Ν. 3994/2011, σε συνδυασμό με το άρθρο 352 §1 ΚΠολΔ, όταν ερημοδικεί ο εναγόμενος, οι περιεχόμενοι στην αγωγή ισχυρισμοί του ενάγοντος θεωρούνται ομολογημένοι, εκτός αν πρόκειται για γεγονότα για τα οποία δεν επιτρέπεται ομολογία και η αγωγή γίνεται δεκτή, εφόσον κρίνεται νομικά βάσιμη και δεν υπάρχει ένσταση που εξετάζεται αυτεπαγγέλτως. Στην προκείμενη περίπτωση, κατά της φερόμενης προς κρίση αγωγής δεν υπάρχει ένσταση που να εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο και για τα γεγονότα που αναφέρονται στο δικόγραφο της επιτρέπεται η ομολογία. Πρέπει, επομένως, εφόσον οι πραγματικοί ισχυρισμοί που περιέχονται στην αγωγή αποδεικνύονται πλήρως από τη σιωπηρή ομολογία του καθ’ ου – εναγόμενου, η οποία τεκμαίρεται από την ερημοδικία του και αφού παρέλκει η εξέταση της επικουρικής βάσης της υπό κρίση αγωγής από αδικαιολόγητο πλουτισμό (άρθρα 219 §1 ΚΠολΔ και 904 ΑΚ), διότι λόγω της δικονομικής επικουρικότητας, τελεί υπό την ενδοδιαδικαστική αίρεση της απόρριψης της κύριας βάσης, αίρεση η οποία δεν έχει πληρωθεί στη προκείμενη περίπτωση, να γίνει δεκτή η αγωγή και ως κατ’ ουσία βάσιμη και να αναγνωριστεί ότι ο ενάγων οφείλει στην ενάγουσα το συνολικό ποσό των 182.248,56 ευρώ με το νόμιμο τόκο από την ημέρα που έκαστο τιμολόγιο κατέστη απαιτητό.

V. Για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας κατά της παρούσας απόφασης από τον ερήμην δικασθέντα καθ’ ου – εναγόμενο πρέπει να ορισθεί το νόμιμο παράβολο (άρθρα 501, 502 §1 και 505 §2 ΚΠολΔ) κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας  VI. Τέλος ο καθ’ ου – εναγόμενος που ηττήθηκε πρέπει να καταδικασθεί στα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας κατά το κατ’ ουσία βάσιμο αίτημα της τελευταίας (άρθρα 106, 176, 189 και 191 §2 ΚΠολΔ), όπως επίσης ορίζεται στο διατακτικό της παρούσας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην του καθ’ ου – εναγόμενου.

ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι ο καθ’ ου – εναγόμενος οφείλει στην καλούσα – ενάγουσα το ποσό των εκατό ογδόντα δύο χιλιάδων διακοσίων σαράντα οκτώ ευρώ και πενήντα έξι λεπτών (182.248,56) με το νόμιμο τόκο από τότε που κάθε επιμέρους τιμολόγιο κατέστη απαιτητό, ήτοι από το πέρας τριμήνου από την έκδοση εκάστου αυτού.

ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο ανακοπής ερημοδικίας στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ, για την περίπτωση άσκησης κατά της παρούσας ανακοπής ερημοδικίας εκ μέρους του καθ’ ου – εναγόμενου.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον καθ’ ου – εναγόμενο στα δικαστικά έξοδα της καλούσας – ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των τετρακοσίων πενήντα (450) ευρώ. ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, στον Πειραιά, την 8η Ιανουαρίου 2016, χωρίς να παρίστανται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ε.Α.                           Σ.Β.

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία