fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Αριθμός  2/2014
ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Στην Αθήνα και στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου Αθηνών σήμερα την 24/2/2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 ενώπιον ημών της Ειρηνοδίκου Αθηνών Βεριτσώνη Μαρία Ευαγγελία και του γραμματέα Τζιάνου Δημήτριου εμφανίστηκαν αυθόρμητα κατ’ εφαρμογή του άρθρου 209 παρ.2 οι:

  1. ________ ________   του ________   και της ________  , γεννημένη στο ________  ________  , με ΑΔΤ ________  , με ΑΦΜ ________  , Δ.Ο.Υ. ________  , κάτοικος ________  , οδός ________   __ .
  2. ________  ________   του ________  και της ________  , γεννημένος στα ________  , με ΑΔΤ ________  ________  , με ΑΦΜ ________  , κάτοικος ________   ________  , οδός ________   ___
  3. ________ συζ. ________   ________  , το γένος ________  ________  και της ________  , με ΑΔΤ ________  . ________  , με ΑΦΜ ________   της Δ.Ο.Υ. ________   κάτοικος ________  , οδός ________
  4. ________ ________   του ________  και της ________  , γεννημένος στο ________  ________  , με ΑΔΑΤ _________  ________  , με ΑΦΜ ________  , Γ Δ.Ο.Υ. ________  , κάτοικος ________   , οδός ________ .

 

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η πρώτη συμβαλλόμενη τελεί εν μνηστεία με τον τέταρτο των συμβαλλομένων και αναμένεται στο άμεσο μέλλον η τέλεση του μεταξύ τους γάμου . Ο δεύτερος και Τρίτη τυγχάνουν γονείς της πρώτης.

Εν αναμονή του εν λόγω γάμου και με σκοπό την αντιμετώπιση κάθε μελλοντικού προβλήματος που αφορά τις μεταξύ τους οικονομικές σχέσεις και κατόπιν αιτήματος όλων μερών , άπαντα τα μέλη πρότειναν την επίλυση του σχετικούς ζητήματος ενώπιον του Ειρηνοδίκη συμβιβαστικώς.

Β. ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ

Ημείς η Ειρηνοδίκης, αφού λάβαμε υπόψη και το άρθρο 209 παρ. 2 του ΚπολΔ, προσπαθήσαμε να συμβιβάσουμε τους διαδίκους και τους προσκαλέσαμε να συμβάλουν σε επίτευξη συμβιβασμού και προσκομίστηκε από αυτούς η από 24/2/2014 αίτησή τους, δυνάμει της οποίας συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:

Α. Το σύνολο των συμβαλλομένων δηλώνουν ρητά και απερίφραστα ότι το κάτωθι αποτέλεσμα του μεταξύ τους συμβιβασμού είναι αποτέλεσμα γονίμου και ελευθέρας συζητήσεως και διαπραγματεύσεως, συμφωνίας τους και μάλιστα αφού το σύνολο της συμφωνίας και των επιμέρους όρων της το σκέφθηκαν και το αποφάσισαν κατά το χρονικό διάστημα από την 10-1-2014 έως τη σήμερον.

Αποδέχονται λοιπόν τα εξής:

Η πρώτη των συμβαλλομένων ________  ________   συμμετέχει ως μέτοχος στις κάτωθι εταιρίες

Α. Στην εταιρία εταιρία με την επωνυμία «________  ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» , που εδρεύει στο ________  , οδός ________   και εκπροσωπείται νόμιμα από αυτήν

Β. Στην εταιρία με την επωνυμία «________  ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» που εδρεύει στο ________  , οδός ________   και εκπροσωπείται νόμιμα από την τρίτη των συμβαλλομένων

Γ. Στην εταιρία «________  ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» που εδρεύει στον ________  , οδός ________   ___  και εκπροσωπείται νόμιμα.

‘Απαντες οι συμβαλλόμενοι δηλώνουν ότι γνωρίζουν και αποδέχονται ρητά και απερίφραστα ότι στην πραγματικότητα το σύνολο των ποσών που απαιτήθηκαν για την σύσταση και λειτουργία των ανωτέρω εταιριών, αποκτήσεως των περιουσιακών του στοιχείων , διαχειρίσεως τους , επενδύσεων του κτλ. προέρχονται αποκλειστικά από ίδια κεφάλαια του δεύτερου και της τρίτης των συμβαλλόμενων, ενώ επιπλέον οι επιχειρηματικές επιλογές είναι κατόπιν συναποφάσεως ομοίως του δεύτερου και της τρίτης των συμβαλλομένων ήτοι της ________   και του ________   ________  , ενώ η πρώτη ________  ________   συνδράμει τον δεύτερο και την τρίτη εκτελώντας αυτές και για τον λόγο αυτό λαμβάνει και τα ποσά που προκύπτουν από την συμμετοχή της στην μετοχική σύνθεση τν εν λόγω εταιριών.

Κατόπιν των ανωτέρω δηλώνεται ότι:

Α. από τη σήμερον αλλά και από τον γάμο της και μετά οποιαδήποτε ανάπτυξη των εν λόγω εταιριών λάβει χώρα με αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου ή με αγορά παγίων ή λοιπών περιουσιακών στοιχείων αλλά και κάθε τίμημα που θα προκόψει από εξαγορά ή συγχώνευση ή πώληση των μετοχών της πρώτης των συμβαλλομένων, αλλά και οποιαδήποτε περαιτέρω εταιρία ιδρυθεί με μέτοχο την πρώτη των συμβαλλομένων ________  ________  , αλλά και οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο αποκτηθεί επ ονομάτι της (ακίνητα, χρηματικά ποσά σε καταθέσεις, μετοχές , ομολογα κτλ) θα αποτελεί επιλογή του δεύτερου και τρίτης των συμβαλλομένων ήτοι της ________   και του ________   ________   (και όχι της πρώτης) , κάθε δε σχετική δαπάνη θα γίνει με αποκλειστικά δικά τους έξοδα (και όχι της πρώτης) , κάθε ζημία θα βαρύνει αποκλειστικά αυτούς (και όχι την πρώτη) ενώ κάθε όφελος που θα προκόψει θα είναι αποτέλεσμα των ανωτέρω διεργασιών. Η οικονομική συμμετοχή δε της πρώτης των συμβαλλομένων στις ανωτέρω αναπτυξιακές διαδικασίες, ουσιαστικά θα γίνεται αποκλειστικά με οικονομικούς πόρους και χρήματα των γονέων της (δεύτερου και τρίτης των συμβαλλομένων).

Β. σε περίπτωση θανάτου ενός εκ του δεύτερου και τρίτης των συμβαλλομένων , τότε τα ανωτέρω οφέλη ή υποχρεώσεις ή δικαιώματα του θανόντος θα τα αναλαμβάνει ο έτερος, κατά τρόπο ώστε να τον υποκαθιστώ πλήρως σε αυτά, χωρίς τι εξ αυτών να μεταβιβάζεται με οποιονδήποτε τρόπο στην πρώτη των συμβαλλομένων , πριν τον θάνατο και του ετέρου. Ο δεύτερος και η τρίτη των συμβαλλομένων την εν λόγω συμφωνία θα φροντίσουν από αποτυπώσουν περαιτέρω και τυπικώς με διαθήκη τους κατά τον ανωτέρω τρόπο.

Η πρώτη των συμβαλλομένων ________  ________  εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για την προσπάθεια των γονέων της να φροντίσουν το μέλλον της ιδίας και της οικογένειας της με την δημιουργική συμπεριφορά τους, δηλώνοντας όμως ρητώς ότι όσο βρίσκονται αυτοί (ή ένας εξ αυτών) ζωή , ουδέποτε θα προσπαθήσει να παρουσιάσει ότι το πλήθος των περιουσιακών στοιχείων (που στο ενδιάμεσο έχουν αποκτηθεί σε εταιρίες που συμμετέχει ή επ’ ονόματι της), αποτελούν περιουσιακό της δημιούργημα , πλούτο ή περιουσιακά της στοιχεία, ο δε τέταρτος των συμβαλλομένων ________   ________  δηλώνει ότι τελεί σε πλήρη γνώση όλων των ανωτέρω και ότι τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία (ακόμη και αυτά που μετά από τον γάμο του με την πρώτη ________  ________   προκόψουν επ ονόματι της ή επ’ ονόματι των εταιριών στις οποίες αυτή συμμετέχει) αποτελούν περιουσιακά στοιχεία που έχει αποκτήσει και που μελλοντικά θα αποκτήσει από χαριστικές και μόνο πράξεις των γονέων της προς αυτήν (αφού από τούδε γνωρίζει ότι και η μελλοντική της επιχειρηματική δράση , είναι δράση διευθυνόμενη και με δαπάνη και όφελος στην πραγματικότητα αποκλειστικά των γονέων της) και κατά συνέπεια τα αυτά ανωτέρω όσο αφορά τα περιουσιακά στοιχεία της ________  ________   θα δηλώσει και ενώπιον πάσης αρμοδίας Δικαστικής Αρχής, οποτεδήποτε χρειαστεί.

Αφού επετεύχθη συμβιβασμός κατά τα ανωτέρω λεπτομερώς αναγραφόμενα συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό το οποίο αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε όπως έπρεπε, υπογράφεται νομίμως.

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                            Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία