fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ                                                Επιτρέπει δια  πληρεξουσίου παράσταση,
Αριθμός 44803/13

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΣΤ ΤΡΙΜΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΙΟΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 19/9/13

 

Σύνθεση του Δικαστηρίου: Βλαχοπαναγιώτου Βασιλική Πρόεδρος Πρωτοδικών, Αναστασοπούλου Ευσταθία Πλημμελειοδίκης, Αντωνόπουλος Νικόλαος Πάρεδρος (επειδή οι λοιποί τακτικοί Δικαστές κωλύονται), Μπουγιούκος Σωτήριος Αντι-Εισαγγελέας, Κούκη Σταματίνα Γραμματέας.

Κατηγορούμενος: ___________   ___________  του ___________ κάτοικος _________ δια πληρεξουσίου

Πράξη: Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο κατ’εξακολούθηση.

Κατ’εφεση της υπ’αριθ 56028/08 απόφση Μον/λους ΠΛημ. Αθηνων.

 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

 Κατά τη σημερινή δημόσια στο ακροατήριο του συνεδρίαση η Πρόεδρος εκφώνησε το όνομα του κατοίκου ο οποιος δεν εμφανίστηκε.

Στο σημείο αυτό εμφανίστηκε ο Δικηγόρος Ρεγκούτας Ευάγγελος (ΑΜ 33536) ο οποίος δήλωσε ότι δυνάμει της από 18/9/13 εξουσιοδότησης. Ο κατηγορούμενος διόρισε αυτόν Δικηγόρο για να παραστεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου την σήμερον προς υποστήριξη της 5185/12 εφέσεως του κατά της 56028/08 απόφασης του Μονομελούς Πλημ/κείου Αθηνών με την οποία καταδικάστηκε για την ανωτέρω-αναφερόμενη πράξη για το λόγο ότι αυτος αδυνατεί να εμφανιστεί ενώπιον του Δικαστήριου τούτου.

Η Εισαγγελέας αφού έλαβε το λόγο πρότεινε να επιτραπεί στον κατηγορούμενο να παραστεί δια του παραπάνω συνηγόρου του,

Μετά από αυτά το .Δικαστήριο σε μυστική διάσκεψη, παρουσία και Γραμματέα του κατάρτισε και Πρόεδρός του δημοσίευσε σε δημόσια συνεδρίαση την 44803/13 απόφαση που έχει ως εξής:

 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 Στην προκειμένη περίπτωση συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 340 παρ. 2 του ΚΠΔ , αφού πρόκειται για πλημμέλημα και επειδή η από 18/4/13 έγγραφη εξουσιοδότηση δήλωση του  ατηγορουμένου περί διορισμού του παραπάνω συνηγόρου του για  να τον εκπροσωπήσει στην παρούσα δίκη , πληροί το νόμιμο τόπο , αναφέρει δε και την ακριβή διεύθυνση κατοικίας του κατηγορουμένου , κατά συνέπεια πρέπει να επιτραπεί σ’ αυτόν η δια εξουσιοδοτήσεως παράστασή του στην παρούσα δίκη μόνο δια του ως άνω συνηγόρου του [άρ. 340 παρ. 2  του ΚΠοινΔ].

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ στον εκκαλούντα να παραστεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου μόνο δια του συνηγόρου του 5185/12, προς υποστήριξη της εφέσεώς του κατά της 56028/08 αποφάσεως του Μονομελούς Πλημ/κειου Αθηνών.

Κρίθηκε αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε αμέσως στο ακροατήριο του

Αθήνα 19/9/2013

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

  Η Εισαγγελέας αφού έλαβε το λόγο, ανέπτυξε την υπό κρίση έφεση του κατηγορούμενου _________  ___________  του ____________, κάτοικο _______.

Ο συνήγορος του κατηγορουμένου, αφού έλαβε το λόγο, ζήτησε να γίνει δεκτό ότι η υπό  κρίση έφεση ασκήθηκε εμπρόθεσμα καθόσον δεν έλαβε γνώση την απόφαση και ζήτησε να  εξετασθεί ως μάρτυρας αποδείξεως του ισχυρισμού του τούτου ο __________  ___________  του ______________.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το μάρτυρα αποδείξεως του κατηγορουμένου ο οποίος σε σχετικές ερωτήσεις για α την ταυτότητά του αποκρίθηκε ότι ονομάζεται __________  ________ του __________ γεννήθηκε στην ________ στις 2/1/1940 κατοικεί στην ___________ , Έλληνας και Χριστιανός Ορθόδοξος  γνωρίζει, τον κατηγορούμενο και δεν συγγενεύει με αυτόν. Επομένως ορκίστηκε, σύμφωνα με τη διάταξη το άρθρου 218 του Κ.Π.Δ. επί του I. Ευαγγελίου και εξεταζόμενος κατέθεσε:

Είναι αδερφός μου ο κατηγορούμενος ________  _________ . Η έδρα  της επιχείρησης είχε παύσει από το 2007. Τότε δεν ασκούσε  την επιχείρηση. Είναι συνταξιούχος εδώ και 2-3 χρόνια.

Στη συνέχεια ύστερα από πρόταση της  Εισαγγελέα και εντολή του  Προέδρου αναγνώστηκαν.
1)Η από23-5-12 με αριθμό 5185 έκθεση εφέσεως του εκκαλούντος  κατηγορουμένου κατά  της υπ αριθμ S6028/08 αποφάσεως του Μονομελούς Πλημ/κείου Αθηνών.
2)Το από 9/12/09 αποδεικτικό επιδόσεως της εκκαλουμένης αποφάσεως προς τον κατηγορούμενο        του ειδικού φρουρού _________   ____________.
3)Η υπ’αρ 61271/06 απόφαση Μονομελούς Πλημμελειδικείου Αθηνών.
4)Η υπ’αριθ 1005 Δ’ Επαναληπτική περίληψη της υπ’αρ 801/11-2-05 κατασχετήρια Έκθεσης Ακίνητης Περιουσίας.

Η Εισαγγελέας αφού έλαβε το λόγο  πρότεινε την παραδοχή τυπικά της υπό κρίση έφεσης και να θεωρηθεί οτι ασκήθηκε εμπρόθεσμα.
Ο συνήγορος του κατηγορουμένου, αφού έλαβε το λόγο ζήτησε να γίνει δεκτή η υπό κρίση εφεση του πελάτη του ως εμπροθέσμως ασκηθείσα.
Στην συχεχεια το Δικαστήριο σε μυστική διάσκεψη με την παρουσία και την  Γραμματέα του, κατάρτισε και η Πρόεδρος του δημοσίευσε σε δημόσια συνεδρίαση του την 44803/13 απόφαση του που έχει ως εξής:

 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης του μάρτυρος, που εξετάστηκε νομότυπα στο ακροατήριο, σε συνδυασμό με τα έγγραφα των οποίων έγινε η ανάγνωση στο ακροατήριο του δικαστηρίου τούτου και την εν γένει συζήτηση της υποθέσεως αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Ο εκκαλών – κατηγορούμενος καταδικάστηκε ερήμην με την υπ’αριθμ. 56028/2008 απόφαση του Μονομελούς ΙΊλημμελειοδικείου Αθηνών σε φυλάκιση δύο ετών, κατά της οποίας (αποφάσεως) άσκησε εκπρόθεσμα την κρινόμενη έφεση στις 23.5.2012, στην οποία διέλαβε ανυπέρβλητο κώλυμα για την εκπρόθεσμη άσκηση αυτής και συγκεκριμένα ότι αυτός δεν έλαβε γνώση της εκκαλουμένης αποφάσεως, αφού δεν του κοινοποιήθηκε στη διεύθυνση κατοικίας του. Από το αναγνωσθέν αποδεικτικό επίδοσης του ειδικού φρουρού ______  ________ με ημερομηνία 9.2.2009 αποδείχτηκε ότι η εκκαλουμένη απόφαση επιδόθηκε στον κατηγορούμενο ως αγνώστου διαμονής στις 9.2.2009 και συγκεκριμένα στην οδό ________ __, όπου ήταν στο παρελθόν η έδρα της επιχείρησής του. Όμως, ο κατηγορούμενος δεν έλαβε γνώση της εκκαλουμένης αποφάσεως λόγω ανυπερβλήτου κωλύματος, διότι η επιχείρησή του είχε πάψει να λειτουργεί ήδη από το 2005 και είχε αποχωρήσει από την παραπάνω διεύθυνση και η διεύθυνση κατοικίας του ήταν στο __________  , επί της οδού __________   αρ. __ Κατά συνέπεια πρέπει να δικαιολογηθεί το εκπρόθεσμο της κρινόμενης εφέσεώςτου και να γίνει αυτή δεκτή ως εμπροθέσμως ασκηθείσα.

 

ΓΙΑ Τ0ΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 ΔΕΧΕΤΑΙ ότι η υπ’ αριθμ 5185/12  έφεση του κατηγορουμένου  _________  ____________  του ____________ κατ. ____________ κατά της 56028/08 αποφάσεως του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών τυγχάνει εμπρόθεσμος.

 Επιβάλλει τα έξοδα της παρούσης οτο δημόσιο. Κρίθηκε αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε αμέσως στο ακροατήριο του.                                                                                         .
Αθήνα 19/9/2013

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Η ΓΡΑΜΑΤΕΑΣ

 

Η Πρόεδρος συνέστησε στον πληρεξούσιο του κατηγορουμένου να προσέξει την εναντίον του κατηγορία καθώς και τη συζήτηση που πρόκειται να διεξαχθεί.

Συγχρόνως τον πληροφόρησε ότι έχει το  δικαίωμα να αντιτάξει  πλήρη έκθεση των ισχυρισμών του και να υποβάλλει τις παρατηρήσεις του  μετά το τέλος της εξετάσεως του κάθε μάρτυρα, καθώς και κατά την έρευνα του οποιουδήποτε αποδεικτικού μέσου.

Η Εισαγγελέας  αφού έλαβε τον λόγο, είπε ότι η υπόθεση εισάγεται μετά από έφεση που ο κατηγορούμενος έχει  ασκήσει κατά της 56028/08  αποφάσεως του Μον. Πλημ. Αθηνών    ανέπτυξε την έκθεση εφέσεως, απήγγειλε με συνοπτική ακρίβεια την κατηγορία και πρόσθεσε ότι, για την υποστήριξη της κατηγορίας, έχει κλητεύσει το αναγραφόμενο κάτω από το κατηγορητήριο μάρτυρ κατηγορίας, το όνομα το οποίο εκφώνησε η Πρόεδρός και ο οποίος μάρτυρας βρέθηκε απών.

Η Πρόεδρος  ζήτησε κατόπιν από τους κατηγορούμενους γενικές πληροφορίες για την πράξη για την οποία κατηγορείται.

Ο πληρεξούσιος του κατηγορούμενου έδωσε τις πληροφορίες που του  ζητήθηκαν  και δήλωσε ότι κλήτευσε μάρτυρα  υπερασπίσεως.

Στο σημείο αυτό αναγνώστηκαν τα κάτωθι:

– H Πρωτοδίκη απόφαση με τα πρακτικά τα εγγραφα.

– Το υπ’αρ πρωτ 10448/10-4-13 έγγραφο ΔΟΥ ΣΤ’ Αθηνών.

-Η υπ’αριθ 941 περίληψη της 940/23-3-05 Κατασχετήριας  Εκθέσεως

– Η υπ’αρ 2525 περίληψη κατακυρωτικής Έκθεσης Ακινήτου.

– Η από 22-1-13 Έκθεση Στενογραφικού  Ελεγχου.

-Το από 28-5-13 Ιατρικό Εξιτήριο

– Η από 20/6/13 Ιατρική Γνωμάτευση

Στη συνέχεια  προσήλθε ο επόμενος μάρτυρας,^οοποίος αφού ρωτήθηκε σχετικά, αποκρίθηκε ότι ονομάζεται _______  _______ και κατοικεί στην ________    είναι Έλληνας  και Χριστιανός . Ορθόδοξος , γνωρίζει τομ κατηγορούμενο, και συγγενεύει με αυτό

επομένως ορκίστηκε, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 218 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, επί του Ιερού Ευαγγελίου και εξεταζόμενος κατέθεσε.  Τα προβλήματα αυτά δημιουργήθηκαν  από το γενικό πρόβλημα  που υπάρχει τώρα. Υπήρχε πρόβλημα από τότε στα γυναικεία είδη έγιναν προσπάθειες να πληρώσει. Προσωπικές καταβολές κάνει.

Περαιτέρω η Πρόεδρος ρώτησε την  Εισαγγελέα και τους διαδίκους αν έχουν ανάγκη να διενεργηθεί συμπληρωματική εξέταση ή να διασαφηνιστεί κάποιο στοιχείο και αφού έλαβε αρνητική απάντηση, κήρυξε τη λήξη της αποδεικτικής διαδικασίας.

Η Εισαγγελέας, στην  οποία δόθηκε ο λόγος αφού ανάπτυξε την κατηγορία, πρότεινε να γίνει δεκτή η έφεση κατά το τυπικό της μέρος και να κηρυχθεί ο κατηγορούμενος ένοχος.

Ο συνήγορος  του  κατηγορουμένου, αφού έλαβε τον λόγο, ανάπτυξε  την υπερά­σπιση και ζήτησε την αθώωση του πελάτη του, όπως την αναγνώριση ελαφρυντικών με ταπεινών αιτίων.

Κατόπιν τούτων η Πρόεδρος κήρυξε το πέρας της συζητήσεως.

Το Δικαστήριο στη συνέχεια, σε μυστική διάσκεψη με την παρουσία και της Γραμματέα του, κα­τάρτισε και η Πρόεδρός του δημοσίευσε σε δημόσια συνεδρίασή του  την 44803/13 απόφασή του, που έχει ως εξής:


ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Η έφεση έχει ασκηθεί σύμφωνα με τις νόμιμες διατυπώσεις και είναι εμπρόθεσμη. Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτή κατά το τυπικό της μέρος και να εξετασθεί η υπόθεση κατ’ ουσίαν.

Από την αποδεικτική διαδικασία και τα έγγραφα των οποίων έγινε η ανάγνωση στο ακροατήριο, καθώς και από την κατάθεση του μαρτύρσ υπερασπίσεως  που εξετάστηκε νομότυπα στο ακροατήριο  και την εν γένει

Συζήτηση της υποθέσεως, προέκυψε και το Δικαστήριο πείστηκε, ότι ο κατηγορούμενος έχει τελέσει την πράξη που του αποδίδει το κατηγορητήριο και πρέπει να κηρυχθεί ένοχος.

Ο κατηγορούμενος στην Αθήνα, κατά το χρονικό διάστημα από 1-5-2006 εώς 30/4/2007 με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος, όντας οφειλέτης του Δημοσίου και ενώ τα χρέη του κατέστησαν ληξιπρόθεσμα κατά την ισχύ του ν. 3220/2004 με πρόθεση καθυστέρησε την καταβολή χρεών προς το Δημόσιο, το δε ποσό ης ληξιπρόθεσμης για την καταβολή οφειλής μαζί με τις κάθε είδους προσαυξήσεις υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ και συγκεκριμένα ενώ είχαν βεβαιωθεί σε βάρος της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία ___________  __________ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ της οποίας ο κατηγορούμενος είναι ομόρρυθμο μέλος , στην ΔΟΥ   Ε  Αθηνών  διάφορα χρέη προς το Δημόσιο όπως αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα χρεών της παραπάνω Δυο που συνοδεύει ως αναπόσπαστο μέρος αυτής  την από 10-5-2007 μηνυτήρια αναφορά του  προισταμένου της ΔΟΥ , όπως αναλύονται στον πίνακα ως προς την αιτία οφειλής το χρόνο βεβαίωσης, και το χρόνο που έπρεπε να καταβληθεί κάθε επιμέρους ποσό, από πρόθεση δεν κατέβαλε κανένα από τα παραπάνω ποσά, συνολικού ύψους 205.734,99 ευρώ. Πρέπει επομένως να κηρυχθεί ένοχος ο κατηγορούμενος για τις πράξεις αυτές, να του αναγνωρισθεί ωστόσο το ελαφρυντικό του αρ 84  2β του ΠΚ, διότι στην πράξη του αυτής προέβη από μη ταπεινά αίτια και λόγω της προθεσμίας στην οποία είχε περιέλθει.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει τον κατηγορούμενο __________   ____________, κατοίκου __________.

ΔΕΧΕΤΑΙ την έφεση, που ασκήθηκε την  23/5/2012 με αριθμό            5185   κατά της 56028/08            αποφάσεως  του Μον. Πλημ Αθηνών.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ αυτόν ένοχο με ελαφρυντικά από 1/5/2006 εώς 30/4/2007, με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος, όντας οφειλέτης του Δημοσίου και ενώ τα χρέη του κατέστησαν ληξιπρόθεσμα κατά την ισχύ του Ν.3220/04, με πρόθεση καθυστέρησε την καταβολή χρεών προς το Δημόσιο για το χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών, το δε ποσό της ληξιπρόθεσμης για την καταβολή οφειλής, μαζί με τις κάθε είδους προσαυξήσεις υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα  ενώ είχαν βεβαιωθεί σε βάρος της εταιρείας με την επωνυμία «____________   _____________ και ΣΙΑ» της οποίας τυγχαίνει ομόρρυθμο μέλος στη ΔΟΥ Ε’ ΑΘΗΝΩΝ διάφορα χρέη υπέρ του Δημοσίου, όπως ακριβώς αναφέρονται στο συνημμένο πίνακα χρεών της παραπάνω ΔΟΥ (αρ ειδ. Βιβλίου 79/2007) και συνοδεύει ως αναπόσπαστο μέρος αυτής την από 10/5/2007 μηνυτήρια αναφορά του Προισταμένου της πιο πάνω ΔΟΥ, ηθελημένα δεν κατέβαλε ποσό 205.734,99 ευρώ, που αφορά βεβαιωμένα χρέη αυτού προς το Δημόσιο.

Μετά την απαγγελία της αποφάσεως.

Αφού άκουσε την Εισαγγελέα που πρότεινε να επιβληθεί εις βάρος του κατηγορούμενου που κηρύχθηκε ενοχος με ποινή φυλακίσεως δώδεκα μηνών που πρέπει να μετατραπεί προς 5 ευρώ την ημέρα. Ο συνήγορος του κατηγορουμένου που ζήτησε το ελάχιστο όριο της ποινής της μετατροπής και χρηματικής ικανοποίησης, καθώς και το ελάχιστο όριο της ποινής κατά συγχώνευση.

 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Η πράξη για την οποία κηρύχτηκε ένοχος με ελαφρυντικά κατηγορούμενοι προβλέπεται και τιμωρείται από τις διατάξεις των άρθρων 26 1, 27 1, 98 2 ΠΚ, άρθρο 25 1,2,3 Ν 1882/90, όπως αντικ με άρθρο 23Ν 2523/97, 199 2Ν 2948/01 και άρθρο 34 1 Ν 3220/04.

Το Δικαστήριο, λαμβάνοντας αφ’ ενός υπόψη του τη βαρύτητα του εγκλήματος που ο κατηγορούμενος έχει τελέσει και αφ’ετέρου την προσωπικότητα του κατηγορουμένου, κρίνει ότι πρέπει να επιβληθεί εις βάρος του η ποινή που αναφέρεται στο διατακτικό.

Το Δικαστήριο οδηγήθηκε στην κρίση του αυτή, αφού έλαβε επίσης υπόψη του, κατά την εκτίμηση που έκανε όσον αφορά τη βαρύτητα του εγκλήματος, και τα ακόλουθα αξιολογικά στοιχεία: Tη βλάβη που προξένησε το έγκλημα καθώς και τον κίνδυνο που προκλήθηκε εξαιτίας του εγκλήματος, τη φύση, το είδος και το αντικείμενο του εγκλήματος, τις περιστάσεις (χρόνος, τόπος, τρόπος) κάτω από τις οποίες προπαρασκευάστηκε και τελέστηκε το έγκλημα, την ένταση του δόλου του κατηγορουμένου.

Το Δικαστήριο έλαβε ακόμη υπόψη του, για την εκτίμηση της προσωπικότητας του κατηγορουμένου, τα αίτια που τον ώθησαν να τελέσει το έγκλημα, την αφορμή που το προκάλεσε, τον σκοπό που ο κατηγορούμενος επεδίωξε τον χαρακτήρα του και τον βαθμό της αναπτύξεως του, τις ατομικές και κοινωνικές περιστάσεις και τον πρότερο βίο του, καθώς και την κατά τη διάρκεια της πράξεως αλλά και τη μετά την πράξη διαγωγή του. Τέλος το Δικαστήριο έλαβε υπόψη του τους οικονομικούς όρους του κατηγορουμένου και των μελών της οικογενείας του.

Εξάλλου από την έρευνα του χαρακτήρα του κατηγορουμένου με τις λοιπές περιστάσεις το Δικαστήριο κρίνει ότι η επιβολή της χρηματικής ποινής αρκεί να τον αποτρέψει από το να τελέσει, άλλες αξιόποινες πράξεις

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Καταδικάζει τον κατηγορούμενο σε ποινή φυλάκισης ενός έτους καθώς και στα έξοδα της δίκης 240 Ευρώ.

Μετατρέπει την προαναφερόμενη ποινή φυλακίσεως ενός έτους σε χρηματική ποινή και καθορίζεται το ποσό για κάθε μέρα φυλακίσεως στα 5 ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε αμέσως στο ακροατήριο του.

Αθήνα 19/3/2013

 Η Πρόεδρος                                    Η Γραμματέας

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία