fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ    ΑΘΗΝΩΝ                        Κατ’έφεση  καταδικαστική Χωρίς Πολιτική Αγωγή

Αριθμός  10707/04

 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΏΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ  ΠΛΗΜΜΕΛΕΙ0ΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Συνεδρίαση της  11/2/04

Σύνθεση του Δικαστηρίου: Βεργάδος Περικλής Πρόεδρος Πλημμελειοδικών, Λιακοπούλου Ευσεβία Πλημμελειοδίκης, Κλάδος Πέτρος Πλημμελειοδίκης, Παντελή Ειρήνη Εισαγγελέας, Κουφαγιαννάκη

Κατηγορούμενος : _______________   _____________  του __________ κάτοικος _________  ΠΑΡΩΝ

Πράξη: Παρ. Ν 1882/90, Κατ’έφεση υπ’αρ 76947 αποφ ΜΠΑ

 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Κατά τη σημερινή δημόσια στο ακροατήριο συνεδρίαση του Δικαστηρίου , ο  Πρόεδρος εκφώνησε το όνομα  του  κατηγορουμένου, ο οποίος  εμφανίστηκε  και ρωτήθηκε  από τον Πρόεδρο σχετικά με την ταυτότη­τά του κλπ, είπε  ότι ονομάζεται όπως αναγράφεται παραπάνω και διορίζει συνήγορο  για να τον υπερασπιστεί τον παρόντα Δικηγόρο Χρήστο Οικονομάκη.

Ο Πρόεδρος συνέστησε στον κατηγορούμενο  να προσέξει  την εναν­τίον του κατηγορία καθώς και τη συζήτηση που πρόκειται να διεξαχθεί. Συγχρόνως την  πληροφόρησε ότι έχει  το δικαίωμα να αντιτάξει πλήρη έκθεση των ισχυρισμών του  και να υποβάλλει τις παρατηρήσεις του  μετά το τέλος της εξετάσεως του κάθε μάρτυρα, καθώς και κατά την έρευ­να του οποιουδήποτε αποδεικτικού μέσου.

Η Εισαγγελέας, αφού έλαβε τον λόγο , είπε ότι η υπόθεση εισάγεται μετά από έφεση που ο κατηγορούμενος έχει ασκήσει κατά της 76947/02 αποφάσεως του ΜΠΑ, ανέπτυξε την έκθεση εφέσεως, απήγγειλε με συνοπτική ακρίβεια την κατηγορία και πρόσθεσε ότι, για την υποστήριξη της κατηγορίας, έχει κλητεύσει  τους αναγραφόμενους κάτω από το κατηγορητήριο μάρτυρες κατηγορίας, τα ονόματα των οποίων εκφώνησε ο Πρόεδρος και από τους οποίους μάρτυρες βρέθηκε ο μάρτυρας _______   _______.

Ο Πρόεδρος ζήτησε κατόπιν από τον  κατηγορούμενο, γενικές πλη­ροφορίες για τις πράξεις  για την οποία  κατηγορείται  ταυ­τόχρονα του κατέστησε γνωστό ότι η απολογία του θα γίνει μετά το τέλος της αποδεικτικής διαδικασίας. Ο κατηγορούμενος  έδωσε  τις πληροφορίες που του  ζητήθηκαν και δήλωσε  ότι κλήτευσε μάρτυρα υπερασπίσεως .

Στη συνέχεια αφοί, αποχώρησαν από το ακροατήριο, σύμφωνα με τη διά­ταξη του άρθρου 350 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, οι λοιποί μάρτυ­ρες, παρέμεινε ο πρώτος μάρτυρας, ο οποίας σε σχετικές ερωτήσεις του Προέδρου αποκρίθηκε ότι ονομάζεται ___________  ________  γεννήθηκε στην  ___________   και κατοικεί στην __________ Έλληνας   και Χριστιανός Ορθόδοξος , γνωρίζει απλώς τον κατηγορούμενο . και δεν συγγενεύει με αυτόν. Επομένως ορκίστηκε, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 218 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, επί του Ιερού Ευαγγελίου και εξεταζόμενος κατέθεσε:

Δεν έχει εξοφλήσει. Έχει γίνει όμως πλειστηριασμός και μας έχουν κατατάξει για 8.200.000 δρχ. Το υπόλοιπο είναι 83.000 ευρώ. Στο σημείο αυτό αναγνώστηκαν τα εξής έγγραφα :

  • H υπ’αριθμ 76947/02 αποφ ΜΠΑ
  • Η υπ’αριθμ 413/03 αποφ. Πολυμ. Πρωτ Αθηνών
  • Η υπ’αριθμ 28.816 Περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης ακινήτου
  • Κατασχετήριο εις χείρας της _________ Τράπεζας ΑΕ
  • Η υπ’αρ. 851 περίληχη εκ της υπ’αρ 850 έκθεσης αναγκαστικής κατάσχεσςης κινητών πραγμάτων
  • Η υπ’αριθμ 1327 έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης
  • Η υπ’αριθμ 1328 περίληψη κατασχετήριας έκθεσης 8/40 εξ αδιαιρέτου ακινήτου
  • Μήνυση ________ ________
  • Πίνακας χρεών

Προσήλθε έπειτα ο οποίος αφού ρωτήθηκε σχετικά αποκρίθηκε ότι ονομάζεται __________  _________    γεννήθηκε στην _________  και  κατοικεί στον  ___________ επαγγέλματος βιοτέχνης, Έλληνας και Χριστιανός Ορθόδοξος, γνωρίζει απλώς τον κατηγορούμενο και δεν συγγενεύει με αυτόν, επομένως ορκίστηκε, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 210 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, επί του Ιερού Ευαγγελίου και εξεταζόμενος κατέθεσε:

Toν ___________   ___________ τον έχω είναι 1 χρόνο στη δουλειά μου ως πωλητής. Γνωρίζω ότι έχει πάθει μεγάλη ζημιά του έχουν κάνει κατάσχεση. Προσπαθεί όπως μπορεί να ανταπεξέλθει. Έχει πρόθεση να πληρώσει και προσπαθεί.

Ο κατηγορούμενος, προσκλήθηκε από τον Πρόεδρο vα απολογηθεί. Έπαθε μεγάλη ζημιά από το σεισμό του 1999. Μου έκαναν έλεγχο τριετίας στην περίοδο των σεισμών. Έχασα όλα μου τα λεφτά καταστράφηκα. Προσπαθώ να κάνω ότι μπορώ.

Περαιτέρω ο Πρόεδρος  ρώτησε τον  Εισαγγελέα και τους διαδίκους αv έχουν ανάγκη vα διενεργηθεί συμπληρωματική εξέταση ή vα διασαφη­νιστεί κάποιο στοιχείο και αφού έλαβε αρνητική απάντηση, κήρυξε τη λέξη της αποδεικτικής διαδικασίας.

Η Εισαγγελέας  στην οποία  δόθηκε ο λόγος, αφού ανέπτυξε την κατηγορία, πρότεινε vα  γίνει δεκτή η έφεση κατά το τυπικό της μέρος και  vα κηρυχθεί ο κατηγορούμενος  ένοχος με ελαφρυντικά.

Ο συνήγορος του  κατηγορούμενου , αφού έλαβε  τον λόγο , ανέπτυξε την υπεράσπιση και ζήτησε  την αθώωση τον πελάτη του, ο κατηγορούμενος  όταν ρωτήθηκε από τον Πρόεδρο εάν έχει vα προσθέσει  οτιδήποτε για την υπεράσπισή του και απάντησε αρνητικά»

Κατόπιν τούτων ο Πρόεδρος κήρυξε το πέρας της συζητήσεως . Το Δικαστήριο στη συνέχεια, σε μυστική διάσκεψη με την παρουσία και του Γραμματέα του, κατάρτισε και ο Πρόεδρος του δημοσίευσε σε δημόσια συνεδρίασή του την 10707/04  απόφασή του, που έχει εξής:

 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Η έφεση έχει ασκηθεί σύμφωνα με τις νόμιμες  διατυπώσεις και είναι εμπρόθεσμη. Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτή κατά το τυπικό της μέρος και να εξεταστεί η υπόθεση κατ’ ουσίαν.

Από την αποδεικτική διαδικασία και τα έγγραφα των οποίων έγινε η ανάγνωση στο ακροατήριο, καθώς και από τις καταθέσεις των μαρτύρων υπερασπίσεως και κατηγορίας, που εξετάστηκαν νομότυπα στο ακροατήριο, σε συνδυασμό με την απολογία του κατηγορουμένου και την εν γένει συζήτηση της υποθέσεως,  προέκυψε και το Δικαστήριο πείστηκε ότι ο κατηγορούμενος έχει τελέσει τις πράξεις  που τις αποδίδει το κατηγορητήριο και πρέπει  vα κηρυχθεί ένοχος με ελαφρυντικό του άρθρου 84 παρ 2β Π.Κ καθόσον στην Αθήνα, κατά το διάστημα από 30/11/99 μέχρι 1/3/2002 δεν κατέβαλε προς το Δημόσιο το ποσό των 26.272,25 ευρώ για παρακρατούμενους και επιριπτόμενους φόρους και το ποσό των 83.398,77 ευρώ για λοιπούς φόρος, κατά τα οριζόμνα ειδικότερο στο διατακτικό της αποφάσεως.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ παρόντος του κατηγορουμένου ___________   __________.

ΔΕΧΕΤΑΙ την έφεση, που ασκήθηκε την 28/8/02 με αριθμό 11931, κατά της 76947/02 αποφάσεως του ΜΠΑ.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ  αυτόν ένοχο ο με ελαφρ 84 28 ΠΚ.

Κατηγορείται ως υπαίτιος για το ότι στην Αθήνα στους κατωτέρω χρόνους με πολλές πράξεις τέλεσε πολλά εγκλήματα και συγκεκριμένα κατά το χρονικό διάστημα από 30/11/1999 με περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος, όντας οφειλέτης του Δημοσίου και ενώ τα χρέη του κατέστησαν ληξιπρόθεσμα κατά την ισχύ του Ν. 1882/90, με πρόθεση παραβίασε την προθεσμία καταβολής των χρεών που ήταν βεβαιωμένα στις αρμόδιες υπηρεσίες και η παραβίαση αναφέρεται στην μη καταβολή 3 συνεχών δόσεων προκειμένου περί χρεών που καταβάλλονται σε δόσεις ή σε καθυστέρηση καταβολής πέραν των 2 μηνών από την λήξη του χρόνου καταβολής τους προκειμένου περί χρεών που καταβάλλονται εφάπαξ, το δε ποσό της ληξιπρόθεσμης για την καταβολή οφειλής, μαζί με τις κάθε είδους προσαυξήσεις υπερβαίνει: 1) προκειμένου για δάνεια ή παρακρατούμενους ή επιρριπτόμενους φόρους: 3.000.000 δρχ, ή 2) προκειμένου για λοιπούς φόρους και χρέη γενικά:  4.500.000 δρχ.              ,               ι *

Συγκεκριμένα ενώ είχαν βεβαιωθεί σε βάρος του στην ΔΟΥ  Μοσχάτου διάφορα χρέη υπέρ του Δημοσίου όπως ακριβώς αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα χρεών της παραπάνω ΔΟΥ (αριθμός ειδικού βιβλίου 7/02 και συνοδεύει ως αναπόσπαστο μέρος αυτής την από 23/1/02  μηνυτήρια αναφορά του Προϊσταμένου της πιο πάνω ΔΟΥ, ηθελημένα δεν κατέβαλε   ποσό 26.272,25  ευρώ αντίστοιχα που αφορά παρακρατούμενους ή επιρρπττόμενους φόρους, β) ποσό δραχμών 83398,77 ευρώ αντίστοιχα που αφορά λοιπούς φόρους και χρέη γενικά, δηλαδή δεν κατέβαλε 3 συνεχείς δόσεις για τα παραπάνω χρέη που καταβάλλονται σε δόσεις ή καθυστέρησε την καταβολή πέραν των 2 μηνών από την λήξη καταβολής για τα παραπάνω χρέη που καταβάλλονται εφάπαξ.

 

Μετά την απαγγελία της αποφάσεως .

Αφού άκουσε την Εισαγγελέα που πρότεινε να επιβληθεί εις βάρος του κατηγορουμένου  που κηρύχθηκε, ένοχος ποινή φυλακίσεως δέκα μηνών για κάθε πράξη.

Τον συνήγορο  του  κατηγορουμένου  που ζήτησε· το ελάχιστο όριο της ποινής της μετατροπής και  χρηματικής ικανοποίησης, καθώς και το ελάχιστο όριο της ποινής  κατά συγχώνευση.

 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ME  ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Η πράξη για την οποία κηρύχθηκε ένοχος, ο κατηγορούμενος  προβλέπεται και τιμωρείται από τις διατάξεις του άρθρου 26 1, 27 1, 94 1, 98 2 ΠΚ αρθρ. 25 γ 2,3 Ν1882 με άρθρο 23 1, 2Ν 2523/97 όπως 2 αρθρ 98 προς με άρθρο 14 1 Ν2721/99.

To Δικαστήριο, λαμβάνοντας αφ’ενός υπόψη του τη βαρύτητα του εγκλή­ματος  που ο κατηγορούμενος έχει τελέσει και αφ’ετέρου την προ­σωπικότητά του κατηγορουμένου , κρίνει ότι πρέπει  vα επιβληθεί  εις βάρος του η ποινή που αναφέρεται στο διατακτικό.

Το Δικαστήριο οδηγήθηκε στην κρίση του αυτή, αφού έλαβε επίσης υπόψη του, κατά την εκτίμηση που έχανε όσον αφορά τη βαρύτητα του εγκλήμα­τος, και τα ακόλουθα αξιολογικά στοιχεία: Τη βλάβη που προξένησε το έγκλημα καθώς και τον κίνδυνο που προκλήθηκε εξαιτίας του εγκλή­ματος, τη φύση, το είδος  το αντικείμενο του εγκλήματος, τις περιστάσεις ( χρόνος, τόπος, τρόπος ) κάτω απο τις οποίες προπαρασκευάστηκε και τελέστηκε το έγκλημα.

Το Δικαστήριο έλαβε ακόμη υπόψη του, για την εκτίμηση της προσωπικό­τητας  του κατηγορούμενου, τα αίτια  που τον  ώθησε  vα τελέσει το έγκλημα, την αφορμή που το προκάλεσε, τον σκοπό που ο κατηγορούμενος  επιδίωξε, τον χαρακτήρα του  και τον βαθμό της αναπτύξεώς του, τις ατομικές και κοινωνικές περιστάσεις και τον πρότερο βίο του, καθώς και την κατά τη διάρκεια της πράξεως αλλά και τη μετά την πράξη διαγωγή του. Τέλος το Δικαστήριο έλαβε υπόψη του τους οικονομικούς όρους του κατηγορουμένου και των με­λών της οικογενείας του.

  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον κατηγορούμενο σε φυλάκιση 7 μηνών για κάθε πράξη.

Επιβάλλει 10 μηνών η οποία αποτελείται από την ως ποινή βάσεως και προσλαμβάνεται κατά 3 μήνες από την άλλη (7μ + 3μ) καθώς και στα έξοδα της δίκης 88 ευρώ εισπρακτέα.

Για τις περιπτώσεις που χορηγείται αναστολή.

Στο σημείο αυτό ο συνήγορος του κατηγορουμένου έλαβε .τον λόγο και ζήτησε να ανασταλεί η εκτέλεση της ποινής φυλάκισης που επιβλήθηκε εις βάρος του  πελάτη του  για μία τριετία.

Ο Πρόεδρος ρώτησε  τον  κατηγορούμενο  εάν έχει  έως τώρα καταδικαστεί άλλη φορά και έλαβε αρνητική απάντηση.

Η Εισαγγελέας, αφού έλαβε τον λόγο, πρότεινε την αναστολή της εκτέλεσης της ποινής φυλάκισης που επιβλήθηκε δυνάμει της προκειμένης αποφάσεως, εις βάρος του κατηγορουμένου για μία τριετία.

Ακολούθως το Δικαστήριο, κατόπιν μυστικής διασκέψεως, με την παρουσία και του Γραμματέα του, κατάρτισε και οΠρόεδρός του δημοσίευσε την ταυτάριθμη με την παραπάνω απόφα­ση του, η οποία είναι η εξής:

 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά το άρθρο 99 παρ. 1 του Π.Κ. το δικαστήριο υποχρεούται να ελέγξει και χωρίς αίτημα τη συνδρομή των προϋποθέσεων αναστολής εκτέλεσης της ποινής και να αιτιολογήσει ειδικώς την τυχόν αρνητική κρίση του.

Στην προκειμένη περίπτωση ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε με την παρούσα απόφαση σε ποινή φυλακίσεως 10 μηνών δηλαδή ποινή που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη, που προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετακλήτως για κακούργημα ή πλημμέλημα σε περιοριστική της ελευθερίας ποινή ανώτερα των έξι μηνών με μία μόνη ή με περισσότερες αποφάσεις που οι ποινές δεν υπερβαίνουν συνολικώς το ανωτέρω όριο. Επομένως συντρέχουν στο πρόσωπο του οι προϋποθέσεις αναστολής εκτέλεσης της παραπάνω ποινής   που επιβλήθηκε σ’ αυτόν και πρέπει να διαταχθεί αυτή, όπως ορίζεται στο διατακτικό.

 

ΠΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ την προαναφερόμενη ποινή φυλάκισης των 10 μηνών  για μία τριετία.

Ο Πρόεδρος, τέλος κατέστησε γνωστό στον  κατηγορούμενο τους όρους με τους οποίους  του  χορηγήθηκε η αναστολή της εκτέλεσης της ποινής, που του. έχει επιβληθεί.

Γίνεται μνεία ότι μετά από την εξέταση κάθε μάρτυρα και πριν από την έκδοση κάθε απόφασης, δίδονταν ο λόγος κατά σειρά, σε όλους τους παράγοντες της δίκης, τελευταία δε πάντοτε στον κατηγορούμενο.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε αμέσως στο ακροατήριο του.

Αθήνα 11/2/2004

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ