fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 5185/2020

ΠΡ 119/2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ 4ο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 20 Φεβρουάριου 2020 με δικαστή την Παναγιώτα Σαρδέλη, Πρωτόδικη Δ.Δ., και γραμματέα τον Γεώργιο Πιαδίτη, δικαστικό υπάλληλο, για να δικάσει την προσφυγή με ημερομηνία κατάθεσης 9.1.2017, της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «__________  Ε.Π.Ε. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» που εδρεύει στην _______ (οδός __________   αριθμός __) και εκπροσωπείται νόμιμα, για την οποία παραστάθηκε με δήλωση, κατ’ άρθρο 133 παρ. 2 του Κ.Δ.Δ., ο πληρεξούσιος δικηγόρος της Χρήστος Οικονομάκης, κατά του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης» (Ε.Φ.Κ.Α.), που εκπροσωπείται από τον Διοικητή του, ο οποίος δεν εμφανίσθηκε στο ακροατήριο αλλά παραστάθηκε με δήλωση, κατ’ άρθρο 133 παρ. 2 του ως άνω Κώδικα, του πληρεξούσιου δικηγόρου του Στυλιανού Μερεντίτη.

Αφού μελέτησε τη δικογραφία
Σκέφτηκε κατά το νόμο

1.Επειδή, με την κρινόμενη προσφυγή, για την άσκηση της οποίας καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (σχετ. το 1419437, σειράς Α’, ειδικό έντυπο γραμμάτιο παραβόλου), ζητείται, παραδεκτώς, να ακυρωθεί η Μ50/8.11.2016 πράξη επιβολής προστίμου της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης (Ε.ΥΠ.Ε.Α.) της Περιφέρειας Αττικής του Ι.Κ.Α. – Ε.ΤΑΜ., με την οποία επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας πρόστιμο συνολικού ύψους 11.049,44 ευρώ, λόγω της αποδιδόμενης σε αυτήν παράλειψης αναγραφής στον πίνακα προσωπικού του αναφερόμενου στην εν λόγω πράξη εργαζόμενου και μη τήρησης του ισχύοντος πίνακα προσωπικού (Ε4), κατ’ εφαρμογή του άρθρου 20 του ν. 4255/2014 (ΦΕΚ Α’ 89) και της εκδοθείσας κατ’ εξουσιοδότηση της διάταξης αυτής Φ. 11321/11115/802/2,6.2014 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚΒ’ 1551).

2.Επειδή, στο άρθρο 20 του ν. 4255/2014 (Α’ 89) ορίζεται ότι: «Παράγραφος 1: Κατάργηση υποχρέωσης τήρησης Ειδικού Βιβλίου Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού. 1. “Η περίπτωση στ’ της παρ. 9 του άρθρου 26 του α.ν. 1846/1951 (Α’ 79), όπως ισχύει, καταργείται από 1.6.2014.” Παράγραφος 2: Τροποποίηση αρμοδιοτήτων Ε.ΥΠ.Ε.Α. μετά την κατάργηση του Ειδικού Βιβλίου. 1. Τα δεύτερο και τρίτο εδάφια της περίπτωσης β’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2556/1997 (Α’ 270), όπως ισχύει, αντικαθίστανται από 1.6.2014 ως εξής: “Διενέργεια επιτόπιων ελέγχων σε επιχειρήσεις για τη διαπίστωση της υποβολής και τήρησης, ορθής ή μη, των εντύπων Ε3 (αναγγελία πρόσληψης) και Ε4 (πίνακας προσωπικού), όπως αυτά καταγράφονται στο άρθρο 2 της υπ’ αριθμ. 5072/6/25.2.2013 (Β’ 449) απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, καθώς και για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Ο έλεγχος αυτός αφορά στην επιβολή προστίμου περί μη αναγραφής εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού. Σε περίπτωση μη τήρησης και μη ανάρτησης του πίνακα προσωπικού επιβάλλονται πρόστιμα, όπως αυτά ορίζονται με την απόφαση της περίπτωσης 7 της παρούσας παραγράφου. Έλεγχος της ορθής υπαγωγής στην ασφάλιση και της τήρησης της ασφαλιστικής νομοθεσίας” 2. Τις αρμοδιότητες ελέγχου και επιβολής των ανωτέρω προστίμων ασκούν και οι αρμόδιοι υπάλληλοι των υποκαταστημάτων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ … 6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που εκδίδεται μέχρι τις 10.5.2014, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του Σ.Ε.Π.Ε., δύναται να ρυθμίζεται το ύψος, ο τρόπος υπολογισμού του προστίμου, η διαδικασία, ο συγχρονισμός των ελεγκτικών υπηρεσιών, ο τρόπος και ο χρόνος διαβίβασης των εκθέσεων και δελτίων ελέγχου μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών και κάθε άλλο ειδικό θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων …». Κατ’ εξουσιοδότηση της τελευταίας διάταξης, εκδόθηκε η, ισχύουσα κατά τον κρίσιμο χρόνο, Φ.11321/11115/802/2.6.2014 απόφαση Υπουργού και Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (Β’ 1551), η οποία προβλέπει, στο άρθρο 1 περ. α’, ότι: «α) Ελεγκτές της Ε.ΥΠ.Ε.Α. και αρμόδιοι υπάλληλοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώνουν τη μη αναγραφή εργαζομένου στον ισχύοντα πίνακα προσωπικού που τηρείται από τον εργοδότη, επιβάλλουν διοικητική κύρωση (πρόστιμο) σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσης, κατά δέσμια αρμοδιότητα, χωρίς προηγούμενη πρόσκλησή του για παροχή εξηγήσεων ως κατωτέρω: Παράβαση: Μη αναγραφή εργαζομένου στον πίνακα προσωπικού. Επιβαλλόμενο πρόστιμο: ο κατώτατος νόμιμος νομοθετημένος μισθός, μη προσαυξημένος για κάθε τριετία προϋπηρεσίας επί (18) δεκαοκτώ μήνες εργασίας για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο – υπάλληλο και το κατώτατο νόμιμο νομοθετημένο ημερομίσθιο, μη προσαυξημένο για κάθε τριετία προϋπηρεσίας επί τετρακόσιες τρεις (403) ημέρες εργασίας για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο – εργατοτεχνίτη, ανάλογα με την ηλικιακή διάκριση που θεσπίζει η υποπαράγραφος ΙΑ 11 του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012. Συγκεκριμένα για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο: Για υπάλληλο ηλικίας άνω των 25 ετών, Μισθός 586,08 €, Επί μήνες εργασίας 18, Επιβαλλόμενο Πρόστιμο 10.549,44 €. Για υπάλληλο ηλικίας κάτω των 25 ετών, Μισθός 510,95 €, Επί μήνες εργασίας 18, Επιβαλλόμενο Πρόστιμο 9.197,10 €. Για εργατοτεχνίτη ηλικίας άνω των 25 ετών, ημερομίσθιο 26,18 €, Επί ημέρες εργασίας 403, Επιβαλλόμενο Πρόστιμο 10.550,54 €. Για εργατοτεχνίτη ηλικίας κάτω των 25 ετών, ημερομίσθιο 22,83 €, Επί ημέρες εργασίας 403, Επιβαλλόμενο Πρόστιμο 9.200,49 €. β) …». Επίσης, στο άρθρο 2 της ίδιας υπουργικής απόφασης ορίζεται ότι: «Πλέον των προστίμων του άρθρου 1 …, σε περίπτωση μη τήρησης από τον υπόχρεο εργοδότη Πίνακα Προσωπικού επιβάλλεται αμελλητί διοικητική κύρωση (αυτοτελές πρόστιμο), κατά δέσμια αρμοδιότητα, ύψους … 500,00 ευρώ, χωρίς προηγούμενη πρόσκληση του εργοδότη για παροχή εξηγήσεων» και στο άρθρο 4 ότι: «α) Για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων (προστίμων) των άρθρων 1 και 2 της παρούσας, συντάσσεται και επιδίδεται επί τόπου Δελτίο Ελέγχου, με το οποίο βεβαιώνεται το είδος της παράβασης, και συντάσσεται και επιδίδεται άμεσα, και όχι αργότερα από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από το Δελτίο Ελέγχου, Πράξη Επιβολής Προστίμου, με την οποία προσδιορίζεται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ανωτέρω άρθρα 1 και 2 της παρούσης, το ύψος της κύρωσης (προστίμου) που αντιστοιχεί στην βεβαιωθείσα παράβαση … β)… δ) Κατά της Πράξης Επιβολής Προστίμου ασκείται προσφυγή ουσίας ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου μέσα σε εξήντα ημέρες από την επίδοσή της. Μέσα στην ίδια προθεσμία η προσφυγή κοινοποιείται με μέριμνα του προσφεύγοντος και με ποινή απαραδέκτου στην αρμόδια υπηρεσία που επέβαλε το πρόστιμο. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκηση αυτής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της πράξης επιβολής προστίμου».

3.Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία της δικογραφίας και ιδίως το 75647/2016 δελτίο ελέγχου της Ε.ΥΠ.Ε.Α. Περιφέρειας Αττικής του Ι.Κ.Α. – Ε.ΤΑ.Μ., προκύπτουν τα ακόλουθα: Κατά τον επιτόπιο έλεγχο που διενεργήθηκε από υπαλλήλους της εν λόγω Υπηρεσίας στις 5.11.2016 και ώρα 22:45 στην επιχείρηση (παρασκευής, εμπορίας και διανομής προϊόντων αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και λοιπών τροφίμων) που διατηρούσε η προσφεύγουσα επί της οδού __________ αριθμός __ στην _______, βρέθηκε, μεταξύ άλλων, να απασχολείται ως υπάλληλος ο __________   (επίθετο) __________  (όνομα) του __________   αντί του ορθού __________   (επίθετο) __________   (όνομα). Δηλαδή, ο εν λόγω εργαζόμενος στην επιδειχθείσα στον έλεγχο από 27.10.2016 άδεια παραμονής του έφερε το πατρώνυμο __________  , ενώ σε όλα τα στοιχεία, με τα οποία ήταν καταχωρημένος στο καθού, το πατρώνυμό του αναγραφόταν ως __________   (επίθετο) __________  (όνομα). Κατόπιν αυτών, εκδόθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας η προσβαλλόμενη Μ50/2016 πράξη, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του ν. 4255/2014 και των άρθρων 1 και 2 της Φ.11321/11115/802/2.6.2014 κοινής υπουργικής απόφασης, με την οποία της επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 10.549,44 ευρώ για τη μη αναγραφή στον πίνακα προσωπικού του εν λόγω εργαζόμενου ηλικίας άνω των 25 ετών, καθώς και πρόστιμο 500 ευρώ για τη μη τήρηση ισχύοντος πίνακα προσωπικού, ήτοι συνολικά της επιβλήθηκε το ποσό των 11.049,44 ευρώ.

4.Επειδή, ήδη με την υπό κρίση προσφυγή, όπως αναπτύσσεται με το παραδεκτώς κατατεθέν στις 19.2.2020 υπόμνημά της, η προσφεύγουσα ζητά την ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης επιβολής προστίμου, υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι κατά τον χρόνο του επίδικου ελέγχου ο συγκεκριμένος εργαζόμενος ήταν εγγεγραμμένος στα μητρώα του αντίδικου ασφαλιστικού Φορέα με το ορθό πατρώνυμο (__________   __________  ). Περαιτέρω, προβάλλει ότι ήδη, πριν τη διενέργεια του ελέγχου, με την από 2.11.2016 αίτησή του προς το Τμήμα Αλλοδαπών της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής της Ελληνικής Αστυνομίας ο ως άνω είχε αιτηθεί τη διόρθωση του αναγραφόμενου στην από 27.10.2016 άδεια παραμονής του πατρωνύμου του από __________   στο ορθό __________   __________  συνυποβάλλοντας προς τούτο και το __________   διαβατήριό του. Κατόπιν τούτου, κατά τους ισχυρισμούς της, επανεκδόθηκε, στη συνέχεια, η από 8.3.2017 άδεια παραμονής αυτού με διορθωμένο το πατρώνυμο στο ορθό __________   __________  . Εξάλλου, υπογραμμίζει ότι στον τηρούμενο στην επιχείρηση Πίνακα Προσωπικού αναγράφεται μόνο το όνομα του πατέρα του εργαζόμενου και όχι και το επίθετο αυτού. Προς απόδειξη των ως άνω ισχυρισμών της η προσφεύγουσα επικαλείται και προσκομίζει, μεταξύ άλλων, σε απλά αντίγραφα: α) το __________   από 9.8.2015 διαβατήριο του __________   (επίθετο) __________  (όνομα), όπου το πατρώνυμο αναγράφεται ως __________   __________  , β) τις από 27.8.2014 και 29.8.2014 βεβαιώσεις ΑΜΚΑ και απογραφής στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αντίστοιχα, οι οποίες φέρουν μόνο το όνομα του πατέρα (__________  ) του εν λόγω εργαζόμενου, γ) τον __________  , νομίμως υποβληθέντα στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ στις 30.10.2016, Πίνακα Προσωπικού της προσφεύγουσας εταιρείας, στον οποίο, επίσης, αναγράφεται μόνο το όνομα (όχι το επίθετο) του πατέρα έκαστου εργαζόμενου, δ) την από 26.11.2016 βεβαίωση του Προϊσταμένου του Τμήματος Αλλοδαπών της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με την οποία ο __________   __________  αιτήθηκε στις 2.11.2016 την αλλαγή των στοιχείων του ως προς το πατρώνυμό του από __________   σε __________   __________  , ε) την από 30.11.2016 βεβαίωση μεταβολής ατομικών στοιχείων φυσικού προσώπου της Δ.Ο.Υ. __________  , από την οποία προκύπτει η διόρθωση του επωνύμου του πατέρα του __________   __________  στο ορθό __________   __________  και στ) την από 8.3.2017 επανέκδοση της άδειας παραμονής του τελευταίου με διόρθωση του πατρωνύμου του στο ορθό __________   ________. Αντιθέτως, το καθού, με το από 24.2.2020 υπόμνημά του, ζητά την απόρριψη της υπό κρίση προσφυγής ως αβάσιμης.

5.Επειδή, με τα δεδομένα αυτά και βάσει των διατάξεων που προπαρατέθηκαν, το Δικαστήριο λαμβάνει, καταρχάς, υπόψη ότι η διαπίστωση περί απασχόλησης του __________  __________  και η εντεύθεν επιβολή του επίδικου προστίμου εδράζεται αποκλειστικώς στο 75647/2016 δελτίο ελέγχου των οργάνων του καθού, το οποίο παράγει μεν, ως δημόσιο έγγραφο, κατ’ άρθρο 171 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2717/1999, Α’ 97), πλήρη απόδειξη ως προς όσα βεβαιώνονται σε αυτό ότι έγιναν από το ίδιο το δημόσιο όργανο ή ενώπιόν του, πλην όμως, δεν παράγει πλήρη απόδειξη ως προς τα στοιχεία που τα ελεγκτικά όργανα πρέπει να ερευνήσουν αυτεπαγγέλτως, λόγω των καθηκόντων τους, για τα οποία επιτρέπεται ανταπόδειξη (πρβλ. ΣτΕ 3345/2015, 2936/2011, 1382/2009), όπως, εν προκειμένω, ως προς την ταυτότητα του ευρισκόμενου κατά τον έλεγχο σε επιχείρηση προσώπου. Εξάλλου, στο ένδικο δελτίο ελέγχου βεβαιώνεται ότι το επίθετο του πατέρα του __________   __________  που κατελήφθη να εργάζεται στην προσφεύγουσα επιχείρηση διαφέρει από αυτό με το οποίο ο συγκεκριμένος είναι καταχωρημένος στον Πίνακα Προσωπικού της επιχείρησης, πλην όμως, αφενός ο συγκεκριμένος εργαζόμενος είχε ήδη, πριν τη διενέργεια του επίδικου ελέγχου, αιτηθεί τη διόρθωση του επωνύμου του πατέρα του στην άδεια παραμονής του, που πέτυχε, στη συνέχεια, με την επανέκδοση αυτής με την ορθή αναγραφή αυτού (__________   __________  ), ενώ και στα λοιπά προσκομιζόμενα έγγραφα το επίθετο του πατέρα του αναγράφεται ορθώς ως ανωτέρω, αφετέρου στον τηρούμενο στην επιχείρηση Πίνακα Προσωπικού αρκεί η αναγραφή μόνον του ονόματος του πατέρα (όχι και του επωνύμου αυτού) έκαστου εργαζόμενου, εν προκειμένω, δε, ορθώς αυτό ήταν αναγεγραμμένο (__________  ) για τον εν λόγω εργαζόμενο.Κατόπιν τούτων και δεδομένου ότι όλα τα λοιπά στοιχεία ταυτότητας (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, μητρώνυμο) του εργαζόμενου αυτού δεν διαφέρουν από τα τηρηθέντα στον καθού Φορέα, το Δικαστήριο κρίνει ότι ο συγκεκριμένος εργαζόμενος (__________   __________  ) που βρέθηκε να απασχολείται κατά τον χρόνο του ελέγχου στην επιχείρηση της προσφεύγουσας είναι το ίδιο πρόσωπο που αναγράφεται νομίμως στον τηρούμενο στην επιχείρηση Πίνακα Προσωπικού και συνεπώς η προσφεύγουσα δεν υπέπεσε στις αποδιδόμενες εις βάρος της παραβάσεις, η δε προσβαλλόμενη πράξη, με την οποία της επιβλήθηκαν τα ένδικα πρόστιμα δεν είναι νόμιμη και πρέπει να ακυρωθεί, κατ’ αποδοχή του σχετικού ισχυρισμού της προσφεύγουσας ως βάσιμου, παρέλκει δε ως αλυσιτελής η εξέταση των λοιπών λόγων της προσφυγής.

6. Επειδή, κατ’ ακολουθία, πρέπει να γίνει δεκτή η προσφυγή, να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη πράξη και να διαταχθεί η απόδοση του καταβληθέντος παραβόλου στην προσφεύγουσα (κατ’ άρθρο 277 παρ. 9 εδ. α’ του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας), ενώ, κατ’ εκτίμηση των περιστάσεων, πρέπει να απαλλαγεί το καθού από την υποχρέωση καταβολής δικαστικών εξόδων (κατ’ άρθρο 275 παρ. 1 εδ. ε’ του ίδιου Κώδικα).

 

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Δέχεται την προσφυγή.

Ακυρώνει την Μ50/8.11.2016 πράξη επιβολής προστίμου των οργάνων της Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης (ΕΥΠΕΑ) της Περιφέρειας Αττικής του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ.

Διατάσσει την απόδοση του καταβληθέντος παραβόλου στην προσφεύγουσα.

Απαλλάσσει το καθού από την υποχρέωση καταβολής δικαστικών εξόδων.

Η απόφαση δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου στις 3/4/2020.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΑΡΔΕΛΗ                                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΑΔΙΤΗΣ