fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕIΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

 ΑΠΟΦΑΣΗ 1588/2017 TO EIPHNOΔIKEIO ΑΘΗΝΩΝ

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ιωάννα Τουρή, την οποία όρισε η Πρόεδρος τον Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και από τη Γραμματέα Μαρία Οικονόμου.

Συνεδρίασε δημόσια, στο ακροατήριο του, στις 6 Ιουνίου 2017, για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ:

ΤΩΝ ΑIΤΟΥΝΤΩΝ: 1) _________    _________   του _________    και της _________   , κατοίκου  _________   , οδός _________   αρ. __και
2) _________    _______ του _________   και της _________   , κατοίκου _______, οδός ________ αρ. __ οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους.

Οι αιτούντες ζητούν να γίνει δεκτή η από 12.4.2017 αίτησή τους, που κατατέθηκε στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου με αριθμό κατάθεσης 568/12.4.2017 Και προσδιορίστηκε για να συζητηθεί την ημερομηνία προαναφέρεται στην αρχή της παρούσας. Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως ο πληρεξούσιος δικηγόρος των αιτούντων ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά της συνεδριάσεως και στις έγγραφες προτάσεις του.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΟ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ  ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ο κληρονόμος με το θάνατο του κληρονομουμένου αποκτά αυτοδίκαιος, κατά τη διάταξη του άρθρου 1846 ΑΚ, την κληρονομιά, ωστόσο η κτήση αυτή όπως και το αντίστοιχο κληρονομικό δικαίωμα είναι προσωρινή, επειδή σ’ αυτόν αναγνωρίζεται και δικαίωμα για αποποίηση της. Δικαίωμα αποποίησης, έχει από νόμο κάθε κληρονομιάς, ανεξάρτητα από το γενεσιουργό λόγο κληρονομικής διαδοχής (διαθήκη νόμο) με βάση τον οποίο καλείται στην κληρονομιά. Η αποποίηση της κληρονομιάς μπορεί και πρέπει επί ποινή ακυρότητας να γίνει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 1847 ΑΚ (Αστ. Γεωργιάδης στον ΑΚ Γεωργιάδη/Σταθοπούλου, άρθρα 1847-1848. αριθ 7, 10- Ε. Βουζίκας, Κλήρονομικόν Δίκαιον [I972], §18 1111) Η προθεσμία αυτή κατά κανόνα είναι τετράμηνη (με εξαίρεση δύο περιπτώσεις, στις οποίες η προθεσμία είναι ενός έτους). Σύμφωνα με τη διάταξη της {} 1 του άρθρου I847 ΑΚ η προθεσμία αποποίησης αρχίζει από τότε που ο κληρονόμος έμαθε την επαγωγή και το λόγο της, ενώ σε επαγωγή από διαθήκη η προθεσμία δεν αρχίζει πριν από τη δημοσίευση της διαθήκης. Εάν η κληρονομιά εισάγεται σε πρόσωπο ανίκανο για δικαιοπραξία, η γνώση της επαγωγής και του λόγου της ελέγχεται στο πρόσωπο του νομίμου αντιπροσώπου (Κ. Παπαδόπουλος. Αγωγές Κληρονομικού Δικαίου Α’ [1994], §91.4. σελ- 178). Ειδικότερα, σε περίπτωση ανηλίκου που τελεί υπό γονική μέριμνα το στοιχείο της γνώσης, προκειμένου να αρχίσει να τρέχει η αποκλειστική προθεσμία της αποποίησης. κρίνεται στο πρόσωπο των γονέων του (βλ. ΑΠ 3211/2003, ΤΝΠ NOMOS ΑΓ1 338/2004, ΕλλΔνη 2005 [46};14ί 1 =ΝοΒ 2005 [53J.463 ΑΠ 493/2003, ΤΝΠ NOMOS) Στην περίπτωση αυτή η αποποίηση πρέπει να γίνει από τους ασκούντες τη γονική του μέριμνα, γονείς του, αφού τηρηθούν οι προβλεπόμενες από το νόμο διατυπώσεις (άρθρα 1526 και 1625 §1 παρ. 1 ΑΚ). Εξάλλου  κατά τη διάταξη της §3 του ίδιου ως άνω άρθρου η προθεσμία αποποίησης αναστέλλεται για τους ίδιους λόγους που αναστέλλεται και η παραγραφή (Κ. Παπαδόπουλος. ΑγωγΚληρΔ. Α §91, 4, σελ. 179), με συνέπεια την ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων τωv άρθρων 255 επ ΑΚ. Έτσι εάν ο κληρονόμος εμποδίστηκε να ασκήσει το δικαίωμα της αποποίησης από δικαιοστάσιο ή από άλλο λόγο ανώτερης βίας μέσα στην ως άνω τετράμηνη προθεσμία, υπάρχει θέμα αναστολής της και λόγω του ότι πρόκειται για προθεσμία μικρότερη τωv έξι μηνών  ή προθεσμία αυτή δε λήγει, πριν από την παρέλευση τεσσάρων μηνών από την παύση της αναστολής, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρσν 257 εδ  β’ ΑΚ. (ΜΠρΑΘ 4773/1992. Αρμ 1992 ΜΣ] 1230 Ν Ψούνη Κληρονομικό Δίκαιο I[2004], §6 Π.2, ,σελ 158 Ν. Παπαντωνίου Κληρονομικό Δίκαιο εκδ 5η [1989], 19 ΙV σελ 91) Γίνεσαι δεκτό ότι  λόγο ανωτέρας βίας που αναστέλλει τη συμπλήρωση της προαναφερόμενης προθεσμίας προς αποποίησης ο χρόνος που μεσολαβεί από τότε που ο νόμιμος αντιπρόσωπος του ανίκανου προς δικαιοπραξία υπέβαλε στο δικαστήριο σχετική αίτηση για παροχή άδειας αποποίησης μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης του δικαστηρίου (ΑΠ 338/2004, ο.π.). Περαιτέρω, κατά την άποψη που υιοθετεί το παρόν δικαστήριο είναι νοητή και στην εκούσια δικαιοδοσία η απλή ενεργητική ομοδικία, η σώρευση, δηλαδή στο ίδιο δικόγραφο αιτήσεων πλειόνων ενδιαφερομένων, με συνέπεια την ύπαρξη πλειόνων αντικειμένων δίκης, οπότε είναι δυνατή η διαφορετική διαδικαστική πορεία τους (ΠΠρθηβ 66/2008. ΝοΒ 2009 [57],78- ΠΠρΑβ 273,2006, ΧοΙΔ 2007 {ZJ 890 προς αυτή τη κατεύθυνση και ο Β. Βαθρακοκοίλης ΕρμΚΠολΔ Δ’ [1996], άρθρο 741, αριθ.10, σελ 409). Επειδή, πάντως η υποκειμενική σώρευση συνεπάγεται αναπόφευκτα και αντικειμενική σώρευση αιτήσεων, η απλή (ενεργητική) ομοδικία επιτρέπεται και στην εκούσια δικαιοδοσία εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της αντικειμενικής σώρευσης (βλ. Ν. Νίκα, Πολιτική Δικονομία 1 [2003], §26.11 αριθ. 8, σελ 346) που προβλέπονται σωρευτικά στη διάταξη της §1 του άρθρου 218 ΚΠολΔ (για την ανάλογη εφαρμογή της διάταξης αυτής σε κάβε αίτηση παροχής έννομης προστασίας βλ. Κεραμέα/Κονδύλη Νίκα [Μακρίδου], ΚΠολΛ 1, άρθρο 218, αριθ. 3, σε).. 467}. Μεταξύ των διαδικαστικών προϋποθέσεων που προβλέπονται στο νόμο είναι και η υπαγωγή κάθε μίας από ης σωρευόμενες αιτήσεις στην κατά τάκο αρμοδιότητα τον ίδιου δικαστηρίου (άρθρο 718 §1 περ. γ ΚΠολΔ). Αν. λοιπόν, ενωθούν στο ίδιο δικόγραφο περισσότερες αιτήσεις χωρίς να συντρέχει η προϋπόθεση αυτή διατάσσεται με οριστική απόφαση (ΑΠ 631/2006, ΧρΙΔ 2006 |ΣΤ|.719 ΑΠ 510/1982, ΝοΒ 1983 [31J 352·ΕφΑΘ 3815/1997, ΕΔΠ 2000.158  με παρατηρήσεις X. Παπαδάκη ΕφΑθ 921/1986. ΕλλΔνη 1986 {27] 15J αντιθ. [ότι πρόκειται για μη οριστική απόφαση] ΕφΙωαν 42/2008. Αρμ 2009 [ΞΓ] 1001 με παρατηρήσεις Στ. Κουμάνη =ΑρχΝ 2000 [Ξ’] 686 ΕφΑΘ 8280/1990, ΕλλΔνη 1992 [33] 860  Κεραμεύς/Κονδύλης/Νίκας [-Μακρίδου] ΚΠολΔ . άρθρο 218, αριθ 13, σελ. 470- Β. Βαθρακοκοίλης, ΕρμΚΠολΔ A’ [I996J. Άρθρο 218, αριθ 13, σελ 1151 όπου και παράθεση τωv υποστηριζόμενων απόψεων) ο χωρισμός τους (ΛΠ 14/2007, ΕΠολΔ 2008 [Α’]  104, με σημείωμα  Π Αρβανιτάκη ΑΠ 631/2006).  Κάθε αίτηση ανακτά τη δικονομική της αυτοτέλεια  και κάθε παράλληλη δίκη την ιδιαιτερότητά της (βλ Α. Γαζή – Κ. Κεραμέα  ΝοΒ 1987 [35], σελ 324 επ και ιδίως 330). Αν μια από τις σωρευόμενες αιτήσεις υπάγεται σε άλλο κατά  τόκο αρμόδιο δικαστήριο διατάσσεται η παραπομπή της κατά τη διάταξη του άρθρου 46 τδ α’ ΚΠολΔ το οποίο εφαρμόζεται και κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (ΕφΑθ 4313/1995, ΕλλΔνη 1997 [38], 930- ΕφΑΘ 3555/ 1993, ΕλλΔνη 1994 [35]7 442 Έφθεσ 782/1973, ΝοΒ 1973 [21] 941 Κεραμεύς/Κονδύλης/Νίκας [-Αρβανττάκης], ΚΠολΔ II {2000]. άρθρο 740, αριθ. 10 σελ. 1475- Β. Βαθρακοίλης, ΕρμΚΠολΔ Δ’, άρθρο 740, αριθ. 9.σελ  406 βλ.και. άρθρο 741 ΚΠολΔ αντιθ. ΕφΑΘ 6033/1995  ΕλλΔνη 1996 [37],1148- ΕφΑθ 4285/1972, ΑρχΝ  1973 [ΚΔ] 758- Κ. Μπέης. Πολιτική Αυτονομία-Εκούσια Δικαιοδοσία [1991] άρθρο 740, §3.6. σελ. 80 σύμφωνα με τον οποίο η αναρμοδίου εισαγβείσα αίτηση απορρίπτεται οος απαράδεκτη}-, στο αρμόδιο .(άρθρο 218 §2 ΚΠολΛ βλ ΑΠ 585/2010. NOMOS AΠl 1987/2008. ΕλλΔνη 2010 [51],755). Το  δικαστήριο βέβαια,  μετά το χωρισμό κρατεί και δικάζει την αίτηση που υπάγεται στην αρμοδιότητα του (Β. Βαθρακοκοίλης, ΕρμΚΠολΔ Α, άρθρο 218 αριθ. 42, σελ 1151  βλ. ΕφΑΘ 6197/2009, ΕλλΔνη 2010 [51].512 ΕφΘεσ 796/2009. ΕΠολΔ 2010 [Γ’] 96. με παρατηρήσεις Π. Αρβανιτάκη- ΕφΑΘ 922/2008. ΕφΑΔ 2009 [Β ]  196, με παρατηρήσεις Κ. Χασιώτη). Τέλος, με τη διάταξη του άρθρου 797 εδ. α’ ΚΠολΔ προσδιορίζεται το κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο για την παροχή της κατά το νόμο  δηλαδή το ουσιαστικό δίκαιο- απαιτούμενης άδειας, η οποία αποτελεί απαραίτητο όρο για την ενεργοποίηση των εννόμων συνεπειών ορισμένων πράξεων που ενεργούνται από αυτόν/-τούς που ασκεί/ούν τη γονική μέριμνα το ο ανηλίκου. Κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο στην περίπτωση αυτή είναι το δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται η κατοικία του ανηλίκου (ΜΠρΑΘ 477/2009. ΕφΑΔ 2010 [Γ’]. 983, με παρατηρήσεις Α. Πλευρη ΜΠρΘεσ 39915/2008, ΕΠολΔ 2009 [Β’] 245 με σημείωμα Π. Γιαννόπουλου ΜΠρΑρτ 103/1993, Αρμ 1994 [ΜΗ} 39- Αθ Πουλιάδης, στον ΑΚ Γεωργιάδη/Σταθόπουλου. άρθρο 1526, αριθ. 16- Κ. Παπαδόπουλος Αγωγές Οικογενειακού Δικαίου Β” [2003], §262.4. σελ. 345 Κεραμεύς/Κονδύλης/Νίκας [-Αρβανιτάκης], ΚΠολΔ II, άρθρο 797. αριθ. 1, σελ 1568- Β. Βαθρακοκοίλης,- ΕρμΚΓΙολΔ Δ’, άρθρο 797, αριθ 3. σελ. 548- Κ. Μπέης, ΠολΔ άρθρο 797, §3.2.5). Η καθιερωμένη τοπική αρμοδιότητα είναι αποκλειστική για να υπάρχει ασφάλεια και βεβαιότητα δικαίου στις συναλλαγές και, όπως επισημαίνεται κατ’εξαίρεση σε διαδικαστικές πράξεις (Β. Βαθρακοκοίλης, ΕρμΚΠολΔ Δ’, άρθρο 797, αριθ 1, σελ 547). Ως κατοικία θεωρείται, άλλωστε η κύρια και μόνιμη εγκατάσταση φυσικού προσώπυ σε ορισμένο τόπο (άρθρο 51ΑΚ). Ως ανήλικος που τελεί υπό γονική μέριμνα έχει κατοικία την κατοικία των γονέων του ή του γονέα που ασκεί μόνος του γονική μέριμνα (άρθρα 56 §1 εδ ά ΑΚ) Έτσι’ αρμόδιο δικαστήριο για παροχή άδειας στους γονείς προς αποποίηση κληρονομιάς είναι ίο δικαστήριο του τόπου διαμονής του ανηλίκου (ΜΠρΑΘ 477/2009, ό.π.) και όχι αυτό της κληρονομιάς (βλ. Κεραμέα/Κονδύλη/Νίκα[-Αρβανιτάκη]. ΚΠολΔ ΙΙ άρθρο 797, αριθ 1, σελ. 1568). αφού η τελευταία περίπτωση του άρθρου 797 εδ α’ ΚΠολΔ στην οποία γίνεται λόγος για δικαστήριο της κληρονομιάς, αναφέρεται και καταλαμβάνει τις περιπτώσεις του κληρονόμου από απογραφή (άρθρα 1901 επ. ΑΚ), του κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομιάς (άρθρα 1865 επ ΑΚ). του εκκαθαριστή κληρονομιάς (άρθρα 1913 επ. ΑΚ) και του εκτελεστή διαθήκης (άρθρα 2017 επ. ΑΚ), ενώ, παράλληλα, το θέμα του κατά τα παραπάνω προσδιορισμένου κατά τόπο αρμοδίου δικαστηρίου ουδεμία σχέση έχει με το ότι η δήλωση αποποίησης της κληρονομιάς γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 812 ΚΠολΔ στο γραμματέα του κατ’ άρθρο 810 του ίδιου Κώδικα δικαστηρίου της κληρονομιάς (ΜΠρΑρτ 103/1993, ο.π). Στην προκειμένη περίπτωση οι αιτούντες ασκούν από κοινού τη γονική μέριμνα των ανηλίκων τέκνων τους α) _________    _________   , που γεννήθηκε σης 7-05-2008 και β) _________    _________    που γεννήθηκε στις 24-04-2010, με την οπό κρίση αίτησή τους ζητούν, υπό τις προαναφερόμενες ιδιότητές τους, να τους δοθεί η άδεια , να αποποιηθούν για λογαριασμό των παραπάνω τέκνων τους, την κληρονομιά του _________    _________    του _________   _________    και της ________   _______,  πατέρα του πρώτου αιτούντος και πεθερού της δεύτερης αιτούσας, που απεβίωσε στις 4.11.2016 στην Τοπική Κσινότητα _________    στη Δημοτική Ενότητα _________   του Δήμου _________   του Νομού _________   , για το λόγο κληρονομιά αυτή κανένα περιουσιακό στοιχείο δεν έχει, ενώ αντίθετα έχει μεγάλα χρέη προς το Δημόσιο και Τραπεζικά Ιδρύματα.

Όπως προκύπτει από το προοναφερθέν περιεχόμενο της υπό κρίση αίτησης η αίτηση του πρώτου και δεύτερης των αιτούντων αρμοδίως εισάγεται για  να συζητήθει στα δικαστήριο αυτό (άρθρο 740 {} 1 και 797 εδ ά’ ΚΠόλΔ) κατά την προκειμένη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 74) επ του ΚΠολΔ σε συνδ προς το άρθρο 121 ΕισΝΑΚ). Εξάλλου, για το παραδεκτό της συζήτησης, της από κρίση αίτησης τηρήθηκε η προβλεπόμενη από τη διάταξη της {}2 του άρθρου 748 Κ.ΠολΔ προδικασία με την επίδοση αντιγράφου αυτής στον Εισαγγλέα Πρωτοδικών Αθηνών (βλ την υπ’αριθ. 6538/Β7/14.4.2017 έκθεση επίδοσης της Δικαστικής Επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών, Κυριακής Βασιλοπούλου). Η αίτησή δε είναι νόμω  βάσιμη στηριζόμενη στις.διατάξεις        1510 §1 και 1526 σε συνδ πpoc 1625 §l παρ. 1 ΑΚ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω και κατ’ουσίαν.

Aπό την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης μάρτυρος που εξετάστηκε κατά  τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο και περιέχεται στα  ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του δικαστηρίου αυτού και όλων των προσκομιζομένων εγγράφων, μερικά μάλιστα, από τα οποία μνημονεύονται ειδικότερα παρακάτω, αποδείχτηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο _______  ______  του _________   _________    και της _________    _________    κάτοικος όσο ζούσε ______ Νόμου _______, οδός _________    αρ. __. απεβίωσε στην Τοπική Κοινότητα _________   στη Δημοτική Ενότητα _________   _________   του Δήμου _____ του Νομού _________    (βλ το με αριθ πρωτ- 221/4.11.2016 ληξιαρχική πράξη θανάτου, που συνέταξε η ληξίαρχος του Δήμου ______). Καταλείποντας  κατά το χρόνο του θανάτου του πλησιεστέρους  συγγενείς  τη σύζυγο του  _______    _________    το γένος _________   _________ και τα τέκνα του, _________   _________    του _________    _________    και της _________   _________    και _________    _________   του _________    _________    και της _________    _________    (πρώτος απών). Ο ανωτέρω αποβιώσας δεν κατέλειπε διαθήκη και  συνεπώς κληρονομήθηκε εξ αδιαιθέτου από την επιζώσα σύζυγο του  και από τα ως άνω τέκνα του. Ο πρώτος των αιτούντων ως εξ αδιαθέτου κληρονόμος του θανόντος αποποιήθηκε εμπρόθεσμα την εμπρόθεσμα σ’ αυτόν κληρονομική μερίδα του αποβιώσαντος  πατέρα του, όπως προκύπτει από την με αριθ. 566/19 12.2016, έκθεση αποποίησης κληρονομιάς που συνέταξε η Γραμματέας του Ειρηνοδικείου Λαμίας.

Μετά την προαναφερθείσα αποποίηση, η ως άνω κληρονομική της μερίδα επάγεται, σύμφωνά με τις διατάξεις του  άρθρου  1813 §2 και 1856 ΑΚ  στα ανήλικα τέκνου, ά) _________    _________   , που γεννήθηκε στις 7-05-2008 στην _______ και β) _______   _________   που γεννήθηκε στις 24-04-2010 στην Αθήνα Αττικής.  Ως προς αυτά  ή τετράμηνη προθεσμία αποποίησης, που αναφέρεται στην πιο πάνω μείζονα πρόταση, άρχισε από τήν επομένη της γενομένης αποποίησης  του πρώτου των αιτούντων, πατέρα τους (20.12 2017), διότι τότε έλαβαν γνώση της επαγωγής της κληρονομιάς και του λόγου της, καθόσον η γνώση των ανηλίκων τέκνων χέρι της επαγωγής (θάνατος του παππού τους) και του λόγου αυτής (η επακολουθήσας αποποίηση του πατέρας τους και η εκ του νόμου κλήση τους στην κληρονομιά) κρίνεται στο πρόσωπο των νομίμων αντιπροσώπων αυτών,  πού είναι οι γονείς τους. Η προθεσμία αυτή αναστέλλεται, σύμφωνα και με όσα αναφέρονται στην ανωτέρω μείζονα. πρόταση, από την κατάθεση της υπό κρίση αίτησης μέχρι την έκδοση της παρούσας. Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι η κληρονομιαία περιουσία που επήχθη στα  τέκνα του πρώτου και της δεύτερης των αιτούντων στερείται παντελώς ενεργητικού, αντιθέτως η κληρονομιά έχει αυξημένο παθητικό, καθόσον ο ως άνω αποβιώσας  άφησε πολλά χρέη σε ημεδαπά Τραπεζικά Ιδρύματα και στο Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με την κατάθεση της μάρτυρος που εξετάσθηκε στο ακροατήριο. Κατόπιν τούτων, είναι προφανές άτι παρά την επαγωγή της κληρονομιάς στα ανήλικα τέκνα των προαναφερθέντων αιτούντων με το ευεργέτημα της απογραφής (άρθρα 1527 εδ. α και  1902 {}2ΑΚ). προς αποφυγή άσκοπων ταλαιπωριών τους και δαπανών, συντρέχει νόμιμος λόγος να παρασχεθεί η αιτούμενη άδεια.

 

ΓΙΑ TOYΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει την αίτηση του πρώτου και της δεύτερης των αιτούντων. _________    ,  _________   του _________    και της _________   , και. 2)_________    _________   του _______ και της _______ ως  ασκούντων τη γονική μέριμνα των ανηλίκων τέκνων  τους- _________     _________   , που γεννήθηκε στις ,7-05-2008 στην ________ και _________   _________  που γεννήθηκε στις 24-4-2010 στην ________.

Δέχεται την αίτηση αυτή.

Παρέχει την άδεια στους πρώτο και δεύτερη των αιτούντων; ως ασκούντες τη γονική μέριμνα των ανωτέρω ανηλίκων τέκνων τους, να προβούν για λογαριασμό των τέκνων τους στην αποποίηση της εξ’αδιαθέτου κληρονομιάς του _______    _______  του _______ και της ________  που απεβίωσε στην Τοπική Κοινότητα __________ στη  Δημοτική Ενότητα ________ του Δήμου ________ του Νομού ________ στις 4-11-2016.

Κρίθηκε αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα, στις 14/7/2017 σε έκτακτη και δημόσια συνδεδρίαση, στο ακροατήτιο του, χωρίς την παρουσία των αδίκων και του πληρεξουσίου δικηγόρου τους.

  

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΡΗ                                     ΜΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ