fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΑΠΟΦΑΣΗ: 1802/2020

Αριθμός έκθεσης κατάθεσης αίτησης 5630/2019
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Κτηματολογική Δικαστή Γεωργία Γκίντζου, Πρωτόδικη, που ορίστηκε από το Τριμελές Συμβούλιο Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Πειραιά, και από την Γραμματέα Βασιλική Νιώτη.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 29 Ιανουάριου 2020, για να δικάσει την υπόθεση:

ΤΗΣ ΑIΤΟΥΣΑΣ: _________    συζ. _________   _________   το γένος _________    και ________   _________   , κατοίκου _________   , ΑΦΜ _________   , η οποία παραστάθηκε στο ακροατήριο διά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Μαρίας Κανακάκη (AM ΔΣΑ 34956), η οποία κατέθεσε προτάσεις και το υπ’ αριθμ. A314441 γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών του ΔΣΠ.

Η αιτούσα ζητά να γίνει δεκτή η από 4-12-2019 με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 5630/9-12-2019 αίτηση, η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί κατά την παραπάνω δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ δημόσια συζήτηση της υπόθεσης και μετά την εκφώνησή της με τη σειρά της από το πινάκιο, η πληρεξούσια δικηγόρος της αιτούσας ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και στις έγγραφες προτάσεις της.


ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την υπό κρίση αίτηση η αιτούσα εκθέτει ότι λόγω προίκας, σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 56 εδ. α και β του Ν. 1329/1983, αλλά και με τον μετέπειτα θάνατο της μητρός της, απέκτησε κατά πλήρη και αποκλειστική κυριότητα το λεπτομερώς περιγραφόμενο στην αίτηση ακίνητο (οικόπεδο με κτίσμα), με ΚΑΕΚ 050680647005/0/0, που βρίσκεται στη θέση «_________   » της κτηματικής περιφέρειας _________    επί της οδού _________   αρ. 16, το οποίο όμως εσφαλμένα φέρεται στα βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Πειραιά ως «άγνωστου ιδιοκτήτη». Με βάση τα περιστατικά αυτά, ζητά η αιτούσα να διορθωθεί η ως άνω ανακριβής πρώτη εγγραφή, προκειμένου να καταχωριστεί ως πλήρης και αποκλειστική κυρία του ως άνω γεωτεμαχίου, και να διαταχθεί ο Προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου να προβεί στην αιτούμενη διόρθωση. Η αίτηση αρμοδίως φέρεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου για να συζητηθεί κατά την προκειμένη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 739, 740 παρ. 1 ΚΠολΔ, 6 παρ. 3 Ν. 2664/1998, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 3481/2006, αντικαταστάθηκε εκ νέου ως προς τις περ. α και β από το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 4164/2013, προστέθηκε εδάφιο ε με το άρθρο 2 παρ. 4 του Ν. 4164/2013 και προστέθηκε εδάφιο στ με το άρθρο 37 παρ. 2 του Ν. 4315/2014), εισάγεται δε παραδεκτά προς συζήτηση, δεδομένου ότι τηρήθηκε η σχετική νόμιμη προδικασία (άρθρο 6 παρ. 3 στ. α εδ. β και ε Ν. 2664/1998, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ. 3 του Ν. 4164/2013) με την κοινοποίηση επικυρωμένου αντιγράφου της αίτησης στο Ελληνικό Δημόσιο εντός είκοσι (20) ημερών από την κατάθεσή της (βλ. την υπ’ αριθμ. 1764Δ/9-12- 2019 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή στο Εφετείο Αθηνών Παναγιώτη Νικολόπουλου) και με την καταχώρισή της εντός της ίδιας προθεσμίας στα κτηματολογικό φύλλο του επιδίκου γεωτεμαχίου (με αριθμό πρωτοκόλλου 11059/10-12-2019), στο οποίο δεν έχει προηγηθεί η καταχώριση αιτήσεων με παρόμοιο περιεχόμενο από άλλα πρόσωπα (βλ. το υπ’ αριθμ. πρωτ. 799/29-1-2020 αντίγραφο του οικείου κτηματολογικού φύλλου). Ασκήθηκε δε η αίτηση εμπρόθεσμα, ήτοι έως 31-12-2020 (άρθρα 102 παρ. 2 Ν. 4623/2019 και 6 παρ. 2 στ. α και γ Ν. 2664/1998, όπως η περ. α αντικ. με το άρθρο 102 παρ. 1 Ν. 4623/2019), αφού η περιοχή του Κερατσινίου κηρύχθηκε υπό κτηματογράφηση προ της 2ας-8-2006, ως ημερομηνία δε έναρξης του κτηματολογίου ορίστηκε η 11 η-6-2007 (υπ’ αριθμ. 419/2/31-5-2007 απόφαση του ΔΣ του ΟΚΧΕ, ΦΕΚ 934/Β/11-6-2007). Επίσης, προσκομίσθηκαν αντίγραφο του κτηματολογικού φύλλου και απόσπασμα του κτηματολογικού διαγράμματος του γεωτεμαχίου στο οποίο αφορά η διόρθωση (άρθρο 6 παρ. 3 στ. ε εδ. α Ν. 2664/1998). Περαιτέρω, η αίτηση είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 3, 9 παρ. 1, 11, 12, 23 του Ν. 2664/1998, και των άρθρων 369, 1033, 1192 περ. 1, 1198 ΑΚ, 56 εδ. α και β του Ν. 1329/1983, πλην του αιτήματος να διαταχθεί ο Προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου Πειραιά να προβεί στην αιτούμενη διόρθωση, το οποίο είναι απορριπτέο ως μη νόμιμο, διότι, όπως προκύπτει από τη διάταξη του άρθρου 6 παρ. 3 στ. β του Ν. 2664/1998, ο Προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου προβαίνει στη διόρθωση εγγραφής που διατάσσεται με απόφαση του Κτηματολογικού Δικαστή όχι κατόπιν διαταγής του τελευταίου, αλλά κατόπιν αίτησης από όποιον έχει έννομο συμφέρον με συνυποβολή της ανωτέρω απόφασης και των εγγράφων από τα οποία προκύπτει η τελεσιδικία της, και μόνο σε περίπτωση άρνησής του μπορεί να διαταχθεί σχετικά από τον Κτηματολογικό Δικαστή μετά από υποβολή αντιρρήσεων. Κατά τα λοιπά, πρέπει να εξεταστεί η αίτηση περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από τα έγγραφα που νομίμως προσκομίζει και επικαλείται η αιτούσα, αποδείχθηκαν τα εξής πραγματικά περιστατικά: Δυνάμει του υπ’ αριθμ. 227598/28-6-1973 προικοσυμφώνου του συμβολαιογράφου Νίκαιας Δημοσθένους Κόλλια (νομίμως μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου Πειραιά στον τόμο 702 και αριθμό 385) η μητέρα της αιτούσας, _________   σύζυγος _________    _________    το γένος _________   και _________   _________   , μεταβίβασε λόγω προίκας ένα οικόπεδο (με το εντός αυτού κτίσμα) που βρίσκεται στο _________   στη θέση «_________   », εντός σχεδίου πόλης επί της οδού _________   αρ. __, έκτασης 147,60 τμ κατά τον ως άνω τίτλο κτήσης, 131 τμ κατά το Κτηματολόγιο και 132,95 τμ σύμφωνα με το από Ιούλιο του 2019 τοπογραφικό διάγραμμα του τοπογράφου μηχανικού Παναγιώτη Μπάκα, κατά μεν την ψιλή κυριότητα στην αιτούσα – κόρη της, κατά δε την επικαρπία στον γαμβρό της _________   _________   , παρακρατώντας για τον εαυτό της την εφ’ όρου ζωής της επικαρπία επί ενός δωματίου, κουζίνας και λουτρού της οικίας, κείμενων στο βάθος της όλης οικίας, και σε περίπτωση προαποβιώσεώς της, η επικαρπία των δωματίων αυτών θα περιέρχεται στον σύζυγό της _________   _________   . Ακολούθως, η προικοδότης μητέρα της αιτούσας απεβίωσε στις 13-1-2007 (μετά τον σύζυγό της, ο οποίος απεβίωσε στις 27-2- 2000), ενώ σύμφωνα με το άρθρο 56 εδ. α και β του Ν. 1329/1983: «Οι προίκες που έχουν ήδη συσταθεί κατά την έναρξη της ισχύος αυτού του νόμου αποδίδονται στη γυναίκα. Από το χρονικό αυτό σημείο η γυναίκα αποκτά αυτοδικαίως το πλήρες δικαίωμα στα προικώα», συνεπώς η αιτούσα έχει καταστεί πλήρης και αποκλειστική κυρία του προαναφερόμενου ακινήτου (οικόπεδο με κτίσμα). Η κτηματική περιοχή στην οποία ευρίσκεται το επίδικο ακίνητο κηρύχθηκε υπό κτηματογράφηση στα πλαίσια των εργασιών για τη δημιουργία του Εθνικού Κτηματολογίου σύμφωνα με το Ν. 2308/1995, η δε διαδικασία περαιώθηκε ήδη και ημερομηνία έναρξης του κτηματολογίου ορίστηκε η 11-6-2007. Ωστόσο, στο πλαίσιο της διαδικασίας καταχώρισης των πρώτων εγγραφών στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Πειραιά, το προπεριγραφόμενο γεωτεμάχιο, που έλαβε ΚΑΕΚ 050680647005/0/0, φέρεται σε αυτά εσφαλμένα ως «άγνωστου ιδιοκτήτη». Ως εκ τούτου πρόκειται για ανακριβή πρώτη εγγραφή που προσβάλλει το δικαίωμα της αιτούσας, και συνεπώς, πρέπει η κρινόμενη αίτηση, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, να γίνει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη και να διαταχθεί η διόρθωση της πρώτης εγγραφής στα οικεία κτηματολογικά βιβλία, ώστε να φαίνεται η πλήρης και αποκλειστική κυριότητα της αιτούσας στο επίδικο γεωτεμάχιο, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρίθηκε απορριπτέο.

ΔΕΧΕΤΑΙ κατά τα λοιπά την αίτηση.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη διόρθωση της πρώτης εγγραφής στα κτηματολογικά βιβλία του Κτηματολογικού Γραφείου Πειραιά ως προς το περιγραφόμενο στο σκεπτικό της παρούσας γεωτεμάχιο, με ΚΑΕΚ 050680647005/0/0, ώστε να καταχωριστεί η αιτούσα ως πλήρης και αποκλειστική (100%) κυρία αυτού, αντί του εσφαλμένου «άγνωστος», με τίτλο κτήσης το υπ’ αριθμ. 227598/28-6-1973 προικοσύμφωνο του συμβολαιογράφου Νίκαιας Δημοσθένους Κόλλια (νομίμως μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του υποθηκοφυλακείου Πειραιά στον τόμο 702 και αριθμό 385) σε συνδυασμό με το άρθρο 56 εδ. α και β του Ν. 1329/1983.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στον Πειραιά στις 7 Μαΐου 2020, χωρίς την παρουσία της αιτούσας και πληρεξούσιας δικηγόρου της.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                   Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία