fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 29866/16                       Επιτρέπει δια πληρεξουσίου παράσταση

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ TOY ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 5ης Οκτωβρίου 2016 


Σύνθεση του Δικαστηρίου: Τσουκαλά Πολυξένη Πρόεδρος Πρωτοδικών, Αυγέρη Χριστίνα Πλημμελειοδίκης, Πλημμελειοδίκης Μαυροπούλου Ελένη, Εισαγγελέας Πρωτοδικών (διότι κωλυόταν ο Εισαγγελέας), Δημητρούλα Διονυσία Γραμματέας.

 

Κατηγορούμενοι:

1) _________   _________ του _________ ΑΠΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΜΕΝΟΣ ΔΙΑ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ

2) _________   _________ του _________ ΠΑΡΟΥΣΑ

 

Πράξεις:
1)Μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών εισφορών ΙΚΑ

2)Μη έγκαιρη καταβολή εργατικών εισφορών ΙΚΑ

 

Κατ’έφεση της υπ’αριθ 303/2012 απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών.


ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Κατά τη σημερινή δημόσια στο ακροατήριο του συνεδρίαση η Πρόεδρος εκφώνησε το όνομα σχετικά με την ταυτότητα τους. Διορίζει συνήγορο για την υπερασπισή τους τον Δικηγόρο Οικονομάκη Χρήστο.

Στο σημείο αυτό εμφανίστηκε η Δικηγόρος Κανακάκη Μαρία του Ηρακλή ΑΜΔΣΑ 34956 , ο οποίος δήλωσε ότι δύναμει της από 10-16 εξουσιοδότησης ο 1ος Κατηγορούμενος διόρισε αυτόν Δικηγόρο για να παραστεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου την σήμεραν προς υποστήριξη της υπ’αριθ 123/13 εφέσεως του κατά της 303/26-3-12 απόφασης του Μονομελούς Πλημελειοδικείου Αθηνών με την οποία καταδικάστηκε για τις πράξεις της μη εγκαίρως καταβολής εργοδοτικών και εργατικών εισοφρών ΙΚΑ για το λόγο ότι αυτός αδυνατεί να εμφανιστεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου καθόσον.

Η Εισαγγελέας αφού έλαβε το λόγο πρότεινε να επιτραπεί στον κατηγορούμενο να παραστεί δια του παραπάνω συνηγόρου του.

Μετά από αυτά το Δικαστήριο σε μυστική διάσκεψη, παρουσία και της Γραματέα του καταρτισε η Πρόεδρος του δημοσίευσε σε δημόσια συνεδρίαση την 29866/16 απόφαση που έχει ως εξής:

 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 340{} 2 ΚΠΔ, σε πταίσματα, πλημμελήματα και κακουργήματα επιτρέπεται να εκπροσωπείται ο κατηγορούμενος από συνήγορο, τον οποίο διορίζει με έγγραφη δήλωσή του. Η δήλωση γίνεται κατά τις διατυπώσεις του της παρ 2 άρθρου 42 και πρέπει με ποινή απαράδεκτου, να αναφέρει την ακριβή διεύθυνση κατοικίας του ή διαμονής του κατηγορουμένου. Στην περίπτωση αυτή, ο κατηγορούμενος θεωρείται παρών και ο συνήγορος του ενεργεί όλες τις διαδικαστικές πράξεις για αυτόν. Στην προκειμένη περίπτωση, με την από Οκτωβρίου 2016 εξουσιοδοτεί τον α κατηγορούμενο διορίζει την δικηγόρο Αθηνών Μαρία Κανακάκη για να τον εκπροσωπήσει στο δικαστήριο  κατά την εκδίκαση της υποθέσεως. Πρέπει επομένως να γίνει δεκτή η εκπροσώπηση του α’ κατηγορουμένου από την Δικηγόρο του.

  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ στον εκκαλούντα να παραστεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου μόνο δια του συνηγόρου του, προς υποστήριξη της υπ’αριθ 123/13 εφέσεως του κατά της 303/12 εφέσεως του Μονομελούς Πλημ/κείου Αθηνών.

Κρίθηκε αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε  αμέσως στο ακροατήριό του.

Αθήνα             5/10/16

Η Πρόεδρος       Η Γραμματέας

 

Η Πρόεδρός συνέστησε  στην  κατηγορουμένη και την συνήγορο  της   να προσέξουν την εναντίον tου πελάτη τησ. κατηγο­ρία καθώς και τη συζήτηση που πρόκειται να διεξαχθεί.

Συγχρόνως  τους πληροφόρησε ότι έχουν  το δικαίωμα να αντιτάξουν  πλήρη έκθεση των ισχυρισμών τους  και να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους μετά το τέλος της εξετάσεως του κάθε μάρτυρα, καθώς και κατά την έρευνα του οποιουδήποτε αποδεικτικοί μέσου.

Η Εισαγγελέας, αφού έλαβε τον λόγο, είπε ότι η υπόθεση εισάγεται μετά από έφεση οι κατηγορούμενοι έχουν  ασκήσει κατά της 303/26-3-2012 αποφάσεως του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών ανέπτυξε την έκθεση εφέσεως, απήγγειλε με συνοπτική ακρίβεια την κατηγορία και πρόσθεσε ότι, για την υποστήριξη της κατηγορίας, έχει κλητεύσει τους αναγραφόμενους κάτω από το κατηγορητήριο μάρτυρες κατηγορίας, τα ονόματα των οποίων εκφώνησε    Πρόεδρος και από τους οποίους μάρτυρες βρέθηκε ο 3ος παρών.

Η Πρόεδρος ζήτησε κατόπιν από την  κατηγορουμένη γενικές πληροφορίες για τις πράξεις  για τις οποίες  κατηγορούνται  και ταυτόχρονα  κατέστησε γνωστό ότι η απολογία τους  θα γίνει μετά το τέλος της αποδεικτικής διαδικασίας.

Η κατηγορούμενη και ο συνήγορος έδωσε  τις πληροφορίες που τους  ζητήθηκαν  και δήλωσε ότι κλήτευσε  μάρτυρα  υπερασπίσεως  την ________   __________

Στη συνέχεια αφού, αποχώρησαν από το ακροατήριο, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 350 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, οι λοιποί μάρτυρες, παρέμεινε ο πρώτος μάρτυρας, ο οποίος σε σχετικές ερωτήσεις του  Προέδρου αποκρίθηκε άτι ονομάζεται  _______   ________  γεννήθηκε   στην ________ και κατοικεί στην ________  Έλληνας και Χριστιανός Ορθόδοξος, γνωρίζει απλώς τον κατηγορούμενο και δεν συγγενεύει με αυτόν. Επομένως ορκίστηκε, σύμφωνά με τη διάταξη του άρθρου 218 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, επί του Ιερού Ευαγγελίου και εξεταζόμενος κατέθεσε:

Η περίοδος οφειλής είναι όπως στο κατηγορητήριο του 2009 με 6ος του 2010. Δεν έχει πληρώσει τίποτα μέχρι σήμερα. Τα ποσά είναι όπως στο κατηγορητήριο. Η ένδικη πράξη δεν έχει υπαχθεί ποτέ σε ρύθμιση. Ο _________ είναι πρόεδρος και η _________ διευθύνων σύμβουλος.

Στο σημείο αυτό με πρόταση της Εισαγγελέα και με εντολή της Προέδρου αναγνώση και:
1) H υπ’αριθ 303/2012 πρωτόδικη απόφαση με τα έγγραφα και τα πρακτικά της 2 και 3). Τα υπ’αριθ 13338/16-11-09 και 12135/8-10-09 ΦΕΚ.

Επομένως ορκίστηκε σύμφωνα με τη διάταξη  του άρθρου 218 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας επί του Ιερού Ευαγγελίου και εξεταζόμενος κατέθεσε:

Είχα φιλική σχέση με την κα _________. Δεν ήμουν λογίστρια. Ξέρω ότι ήταν η κα _________ στο καταστατικό. Εγώ δεν δούλευα στην εταιρία. Μου τα λέγανε οι ίδιοι. Η κα ________ δεν είχε αποδοχές. Είχαν συναισθηματική σχέση η κα ________ με τον ________.

2η κατηγορούμενη προσκλήθηκε από την Πρόεδρο απολογηθεί και είπε:

«O σύζυγος μου είναι ο  _______  _______ παντρευτήκαμε τον Δεκέμβριο του 2009. Ήταν δική του εταιρία. Δεν ασχολήθηκα ιδιαίτερα με την εταιρία γιατί δεν γνώριζα. Με έβαλε ______ για εταιρία για συναισθηματικούς λόγους, να έχω εξασφάλιση. Δεν πληρωνόμασταν.»

Περαιτέρω η Πρόεδρος ρώτησε την Εισαγγελέα και τους διαδίκους αν έχουν ανάγκη να διενεργηθεί συμπληρωματική εξέταση ή να διασαφηνιστεί κάποιο στοιχείο και αφού έλαβε αρνητική απάντηση, κήρυξε τη λήξη της αποδεικτικής διαδικασίας.

Η Εισαγγελέας, στην.. οποία δόθηκε ο λόγος αφού ανάπτυξε την κατηγορία, πρότεινε να γίνει δεκτή η έφεση κατά το τυπικό της μέρος και να κηρυχθούν ένοχοι όπως  κατηγορούνται.

Η συνήγορος  των κατηγορούμενων αφού έλαβε  τον λόγο, ανάπτυξε την υπεράσπιση και ζήτησε  την αθώωση των  πελατών του. Οι κατηγορούμενοι  ρωτήθηκαν  από τον Πρόεδρο εάν έχουν  να προσθέσουν  οτιδήποτε για την υπεράσπισή και απάντησε αρνητικά.

Κατόπιν τούτων Πρόεδρος κήρυξε το πέρας της συζητήσεως.

Το Δικαστήριο στη συνέχεια, σε μυστική διάσκεψη με την παρουσία και Γραμματέα του, κα­τάρτισε και η Πρόεδρός του δημοσίευσε σε δημόσια συνεδρίασή του την .29866/16 απόφασή του, που έχει ως εξής:

 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Η έφεση έχει ασκηθεί σύμφωνα με τις νόμιμες διατυπώσεις και είναι εμπρόθεσμη. Επομένως, πρέπει να γίνει δεκτή κατά το τυπικό της μέρος και να εξετασθεί η υπόθεση κατ’ ουσίαν.

Από την αποδεικτική διαδικασία και τα έγγραφα των οποίων έγινε η ανάγνωση στο ακροατήριο, καθώς και από τις καταθέσεις των μαρτύρων υπερασπίσεως και κατηγορίας, που εξετάστηκαν νομότυπο στο ακροατήριο, σε συνδυασμό με την απολογία του κατηγορούμενου και την νέου συζήτηση της υποθέσεως, προέκυψε και το Δικαστήριο πείστηκε, ότι έχει τελέσει πράξεις που του αποδίδει το κατηγορητήριο και πρέπει να κηρυχθεί ένοχος. Επομένως, πρέπει ο κατηγορούμενος να κηρυχθεί ένοχος, όπως ορίζεται στο διατακτικό. Όμως  η κατηγορούμενη πρέπει να κηρυχτεί αθώα, γιατί δεν αποδείχθηκε ότι έχει τελέσεις τις πράξεις τους αποδίδεται με το κατηγορητήριο.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ  παρόντος δια πληρεξούσιου των κατηγορουμένων 1)_________  ______ του ________ και παρούσας της, 2)_________   _________ του ______
ΚΗΡΥΣΣΕΙ αθώα την 2η κατηγορούμενη και ένοχο τον 1ον κατηγορούμενο.

Στην       ________     την 25-2-11  τυγχάνοντας εργοδότες της επιχείρησης με την επωνυμία ________   μαζί με τους ως ανωτέρω κατηγορουμέ­νους και έχοντας απασχολήσει κατά την χρονική περίοδο από 9/09  έως 6/10 στην επιχείρηση του αυτή προσωπικό με σχέση εξαρτημένης με αμοιβή εργασίας, που ασφαλίζονταν στο ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όφειλε για την ασφάλιση του άνω προσωπικού να καταβάλει στο ΙΚΑ τις κατωτέρω εισφορές 116497 ευρώ μέχρι το τέλος του επομένου μήνα, μέοα στον οποίο είχε παρασχεθεί η εργασία, υπέπεσε σάς κατωτέρω αξιόποινες πράξεις:

  • Έχοντας νόμιμη υποχρέωση καταβολής των βαρυνουσών τ ίδιο ασφαλιστικών εισφο­ρών (ΕΡΓΟΔΟΤΗΚΩΝ) ποσού 77664,75 ευρώ κατέβαλε αυτές στον άνω Οργανισμό μέσα στον μήνα κατά τον οποίο οι εισφορές έγιναν απαιτητές και
  • Έχοντας παρακρατήσει τις ασφαλιστικές εισφορές των εργασθέντων στην επιχείρηση του (ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ), ποσού 38832,38 με σκοπό να τις αποδώσει αυτές στον Οργανισμό δεν τις κατέ­βαλε σ’ αυτόν μέσα στον μήνα κατά τον οποίο έγιναν απαιτητές κατέστη γι’ αυτές τιμωρητέος για υπεξαίρεση.

Για την καταβολή των εισφορών συντάχθηκε η με αριθμό Α537/10ΠΕΕ.

Στην εν λόγω ΠΕΕ ,αναγράφονται (23.) μισθωτοί με ύψος αποδοχών  2644405,65 ευρώ

Μετά την απαγγελία της αποφάσεως.

Αφού άκουσε την Εισαγγελέα που πρότεινε να επιβληθεί εις βάρος κατήγορουμένου που κηρύχθηκε ένοχος ποινή φυλακίσεως 18 μηνών επι τριετία  που πρέπει να ανασταλλεί και χρηματική ποινή 5000 ευρώ για κάθε πράξη και να επιβληθεί συνολική ποινή φυλάκισης και συνολική χρηματική ποινή στον κατηγορούμενο το συνήγορο του κατηγορουμένου που ζήτησε ελάχιστο όριο της ποινής της μετατροπής καθώς και την αναγνώριση ελαφρυντικών. Η Εισαγγελέας, αφού έλαβε το λόγο πρότεινε την απόρριψη του αιτήματος περί αναγνώρισης ελαφρυντικών.

Το Δικαστήριο στη συνέχεια, σε μυστική διάσκεψη με την παρουσία και της Γραμματέας του, κατάρτισε και η Πρόεδρος που δημοσίευσε σε δημόσια συνεδρίαση την 29866/16 απόφαση του, που έχει ως εξής:

 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Το προβαλλόμενο αίτημα αναγνώρισης ελαφρυντικών πρέπει να υπορραφθεί καθόσον δεν αποδέχθηκε ότι συντρέχει λόγος για να γίνει τούτο δεκτό.

  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ το αίτημα αναγνώρισης ελαφρυντικών.

ΚΡΙΘΗΚΕ αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε αμέσως στο ακροατήριο του.

 

Αθήνα 5/10/16

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                Η  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω έχει υποπέσει σης αξιόποινες πράξεις που προβλέπονται και τιμωρούνται από τα άρθρα:

375 §1 του Ποινικού Κώδικα και του άρθρου 1 § 1 και 2 του Α.Ν. 86/67, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με TC άρθρα 31 του Ν.Δ. 1160/72, 21 §11 του Ν. 1902/90, και 20 Ν. 2721/99, το άρθρο 1 του Ν. 362/76, το άρθρο 114 Κ. Ποιν. Δικ όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. Δ. 337/69, σε συνδυασμό με τα άρθρα 26 § 3 του Α.Ν. 1846/51 (που κυρώθηκε με το Ν. 2113/52) όπως αντιστάθηκε με το άρθρο 13 του Ν. 2972/2001, 27 § 1 του Α.Ν. 1846/51, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 14 του Ν. 2972/2001 και 8 § 2 του Ν. 4321/63, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο-7^τσσ1ιΙ74369765.

Το Δικαστήριο, λαμβάνοντας αφ’ ενός υπόψη του τη βαρύτητα του εγκλήματος που ο κατηγορούμενος έχει τελέσει και αφ’ ετέρου την προσωπικότητά του κατηγορουμένου ότι πρέπει να επιβληθεί εις βάρος του η ποινή που αναφέρεται στο διατακτικό.

Το Δικαστήριο οδηγήθηκε στην κρίση του αυτή, αφού έλαβε επίσης υπόψη του, κατά την εκτίμηση που έκανε όσον αφορά τη βαρύτητα του εγκλήματος, και τα ακόλουθα αξιολογικά στοιχεία: Τη βλάβη που προξένησε το έγκλημα καθώς και τον κίνδυνο που προκλήθηκε εξαιτίας του εγκλήματος, τη φύση, το είδος και το αντικείμενο του εγκλήματος, τις περιστάσεις (χρόνος, τόπος, τρόπος) κάτω απ’ τις οποίες προπαρασκευάστηκε και τελέστηκε το έγκλημα, την ένταση του δόλου ή τον βαθμό της αμέλειας του κατηγορουμένου.

Το Δικαστήριο έλαβε ακόμη υπόψη του, για την εκτίμηση της προσωπικότητας tου  κατηγορούμενου  τα αίτια που τον ώθησαν  να τελέσει  το έγκλημα, την αφορμή που το προκάλεσε, τον σκοπό που ο κατηγορούμενος  επιδίωξε      τον χαρακτήρα  και τον βαθμό της αναπτύξεώς του, τις ατομικές και κοινωνικές περιστάσεις και τον πρότερο βίο τα καθώς και την κατά τη διάρκεια της πράξεως αλλά και τη μετά την πράξη διαγωγή του. Τέλος το Δικα­στήριο έλαβε υπόψη του τους οικονομικούς όρους του κατηγορούμενου. και των μελών της οικογένειας του.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον κατηγορούμενο σε ποινή φυλάκισης δεκαοκτώ μηνών και σε χρηματική ποινή 5000 ευρώ.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον κατηγορούμενο συνολική ποινή φυλάκισης εικοσί επτά μηνων η οποία αποτελείται από τη βαρύτερη ποινή φυλάκισης των δεκαοκτώ μηνών ως ποινή βάσει η οποία προσαυξάνεται κατά εννέα μήνες από την άλλη, με όμοια εισαγγελική πρόταση.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον κατηγορούμενο συνολική χρηματική ποινή επτά χιλιάδων ευρώ, η οποία αποτελείται από τη βαρύτερη ποινή φυλάκισης των πεντε χιλιάδων ευρώ ως ποινή βάσης, η οποία προσαυξάνεται κατά δυο χιλιάδες από την άλλη, με όμοια εισαγγελική πρόταση καθώς και στα έξοδα της δίκης 240 ευρώ.

Ακολούθως το Δικαστήριο, κατόπιν μυστικής διασκέψεις με την παρουσία του και του Γραμματέα του, κατάρτισε και η Πρόεδρος του δημοσίευσε την ταυτάριθμη με την παραπάνω απόφασή του, η οποία είναι η εξής .Η  Εισαγγελέας αφού έλαβε το λόγο, πρότεινε την αναστολή της εκτέλεσης της ποινής φυλάκισης που επιβλήθηκε δυνάμει της προκειμένης αποφάσεως. εις βάρος για μια τριετία.

 

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά το άρθρο 99 παρ. 1 του Π,Κ το δικαστήριο υποχρεούται να ελέγξει και χωρίς αίτημα τη συνδρομή των προϋποθέσεων αναστολής εκτέλεσης της ποινής και να αιτιολογήσει ειδικώς την τυχόν αρνητική κρίση του.

Στην προκειμένη περίπτωση ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε με την παρούσα απόφαση σε ποινή φυλακίσεως που δηλαδή η ποινή που δεν υπερβαίνει τα 3 έτη, από δε το αναγνωσθέν ποινικό μητρώο του προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετακλήτως για κακούργημα ή πλημμέλημα σε περιοριστική της ελευθερίας ποινή ανωτέρα των 12 μηνών με μία μόνη ή με περισσότερες αποφάσεις που οι ποινές δεν υπερβαίνουν συνολικώς το ανωτέρω όριο. Επομένως συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις αναστολής εκτέλεσης της παραπάνω ποινής που επιβλήθηκε σ’ αυτόν και πρέπει να διαταχθεί αυτή, όπως ορίζεται στο διατακτικό.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ την προαναφερόμενή ποινή φυλάκισης των 27 μηνών για μία τριετία.

Γίνεται μνεία ότι μετά από την εξέταση κάθε μάρτυρα και πριν από την έκδοση κάθε απόφασης, κατά σειρά. οε όλους τους παράγοντες της δίκης, τελευταία δε πάντοτε στον κατηγορούμενο.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε αμέσως στο ακροατήριο του.

 

Αθήνα 5/10/16

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία