fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:  Α146/2020

 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ   Α1

ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

Συνεδρίασε δημόσιο στο ακροατήριό του στις 12 Νοεμβρίου 2019 με δικαστές τις Μαρίνα Βάθη, Πρόεδρο Ερετών Διοικητικών Δικαστηρίων. Γεωργία Ρεζίνη και Ασημίνα Νικολακοπούλου, Ερέτες Διοικητικών Δικαστηρίων και Γραμματέας ο Άγγελος Ανδρεαδάκης. δικαστικός υπάλληλος,

για να δικάσει την από 16 Ιουνίου 2019 αίτηση

των 1) ________  ________  κατοίκου ________  (οδός ________  αριθ __) και 2) (επ ) _________  _________  (ον) _________   _________  κατοίκου _______οδός _________  αριθ __), ατομικά και για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου τους ________  ________   ________  , οι οποίοι παραστάθηκαν με δήλωση του άρθρου 26 του ν 4509/2017 του δικηγόρου Χρήστου Οικονομάκη, που τον διόρισαν με πληρεξούσια.

κατά του Δήμου  ________  , ο οποίος παραστάθηκε με τον δικηγόρο Σταύρο Μελιδώνη που διορίστηκε με απόβαση του Δημάρχου του.

Με την υπό κρίση αίτηση επιδιώκεται η ακύρωση α) της 14194/10-7-2019 απόφασης του Δημάρχου ________  και β) της παράλειψης (σιωπηρής άρνησης) του Δήμαρχου ________  να εγγράψει το τέκνο των αιτούντων σε ξεχωριστή οικογενειακή μερίδα.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του καθού δήλωσε ότι δεν θα προβει σε προφορική ανάπτυξη της υττοθέσεως σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 2 του άρθρου 33 του π δ/τος 18/1980.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της εισηγήτριας, Εφέτη Δ Δ Ασημίνας Νικολακοπούλου.

Μετά τη συνεδρίαση, το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη και

Αφού μελέτησε τη δικογραφία
Σκέφθηκε κατά το νόμο.

  1. Επειδή, για την υττό κρίση αίτηση καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (σχ. το ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό πληρωμής _________).
  2. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση επιδιώκεται η ακύρωση : α) της 14194/10-7-2019 απόφασης του Δημάρχου ________ περί εγγραφής του τέκνου των αιτούντων, ________   ________  ________  , ως μέλος 6 στην με α/α 32044 οικογενειακή μερίδα του πρώτου αιτούντος, και β) της παράλειψης (σιωπηρής άρνησης) του Δημάρχου ________   να εγγράφει το τέκνο των αιτούντων σε ξεχωριστή οικογενειακή μερίδα, με ενδεικτική εγγραφή των προσωπικών στοιχείων του πρώτου αιτούντος.
  3. Επειδή, στην προκειμένη από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Ο πρώτος αιτών είναι εγγεγραμμένος στην 32044/1 οικογενειακή μερίδα του δημοτολογίου ________ , στην οποία είναι εγγεγραμμένοι επίσης, ως μέλος 2 (σύζυγος) η ________  ________   , ως μέλος 3 (1 τέκνο) η ________  ________   , ως μέλος 4 (2 τέκνο) η ________  ________   και ως μέλος 5 (3 τέκνο) ο ________   ________   . Με την 1480/18-2-2019 πράξη εκούσιας αναγνώρισης τέκνου της συμβολαιογράφου Αθηνών Παρασκευής Γρομήτσαρη -Μαραγιάννη, ο πρώτος αιτών αναγνώρισε ως εκτός γάμου το τέκνο του _______, το οποίο απέκτησε με την δεύτερη αιτούσα και γεννήθηκε στις 21-3-2017 στον Παναμά. Ακολούθως, με την Φ 30403/2019/0001578/24-4-2019 απόφαση του Ειδικού Τομεακού Γραμματέα Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, το ανωτέρω ανήλικο τέκνο απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια λόγω αναγνώρισης και με την 2019/0001066/21-6-2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής εγκρίθηκε η εγγραφή του στα μητρώα αρρένων του Δήμου ________   . Επίσης, με το2019/0003797/13-6-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Ιθαγένειας Νοτίου Τομέα Πειραιώς και Νήσων του Υπουργείου Εσωτερικών κλήθηκε ο Δήμος ________   να εγγράφει το ως άνω τέκνο στο δημοτολόγιο. Με την από 24-6-2019 εξώδικη δήλωση -αίτηση, η οποία επιδόθηκε στο Τμήμα Δημοτολογίου του Δήμου ________   και στη Διεύθυνση Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών, οι αιτούντες αιτήθηκαν την μη εγγραφή του ανηλίκου τέκνου τους στην με αύξοντα αριθμό 32044/1 οικογενειακή μερίδα του πρώτου αιτούντος που τηρείται στο δήμο ________   καθώς και την εγγραφή του σε ξεχωριστή οικογενειακή μερίδα με ενδεικτική εγγραφή των προσωπικών στοιχείων του πρώτου αιτούντος, επικαλούμενοι λόγους αναγόμενους στο συμφέρον του ανηλίκου τέκνου. Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης του Υπουργείου Εσωτερικών, αφού έλαβε υπόψη της τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 1 του π.δ. 497/1991, 15 (παρ.2) του ν. 3463/2006 και 1484 Α.Κ., με την 53330/Σ. 13876/12-7-2019 απόφασή της, απέρριψε την ανωτέρω αίτηση, για το λόγο ότι «το τέκνο που αναγνωρίσθηκε από άντρα που τελεί σε νόμιμο γάμο και έχει τη δημοτικότητά του, η οποία τυγχάνει να είναι διαφορετική από αυτή της μητέρας του, εγγράφεται στην υπάρχουσα οικογενειακή μερίδα του πατέρα του και στον επόμενο ελεύθερο αύξοντα αριθμό (βλ. εγκύκλιο 23/Φ105300/23945/17-4-2008 και Εγχειρίδιο Λειτουργίας Δημοτολογίου 2014). Στο πλαίσιο αυτό σας γνωρίζουμε ότι αναγκαστικώ δικαίω το αναγνωρισμένο τέκνο σας θα εγγράφει στην μερίδα στην οποία έχετε την κανονική σας εγγραφή. Επομένως όσα περιγράφεται και αιτείστε με την σχετική αίτησή σας δεν είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτά καθόσον δεν υφίσταται η προς τούτο εξουσιοδοτική διάταξη νόμου που να ρυθμίζει τέτοιες αιτιάσεις». Ακολούθως, με την 14194/10-7-2019 απόφαση του Δημάρχου ________   αποφασίστηκε η εγγραφή του ανηλίκου τέκνου του αιτούντος, ως μέλος 6, στην 32044/1 οικογενειακή μερίδα που τηρεί ο πρώτος αιτών στο δημοτολόγιο του Δήμου ________   .
  1. Επειδή, στο π.δ. 497/1991 «Κώδικας Διαταγμάτων για τα Δημοτολόγια» (Α 180), ορίζονται, μεταξύ άλλων, τα έξης: στο άρθρο 1 «Τήρηση Δημοτολογίου») ότι: «1. Δημοτολόγιο τηρείται σε κάθε δήμο και κοινότητα, στο οποίο γράφονται, με αίτηση των ενδιαφερομένων ή αυτεπαγγέλτως, οι δημότες και των δύο φύλων, κατά οικογένεια, με ιδιαίτερο για κάθε οικογένεια αριθμό. .. 3. Για διευκόλυνση των υπηρεσιών και καλλίτερη εξυπηρέτηση των δημοτών επιτρέπεται τα στοιχεία του δημοτολογίου και των άλλων βιβλίων να τηρούνται παράλληλα και με σύστημα καρτελών ή άλλα σύγχρονα τεχνικά μέσα», στο άρθρο 2 («Στοιχεία δημοτολογίου») ότι: «Στο δημοτολόγιο αναγράφονται ο αριθμός της οικογενειακής μερίδας, ο αύξων αριθμός εγγραφής κάθε μέλους στην οικογενειακή μερίδα, η χρονολογία εγγραφής, το επώνυμο, το κύριο όνομα, το όνομα του πατέρα, το όνομα της μητέρας, η χρονολογία γεννήσεως, ο τόπος γεννήσεως, η κατοικία, το θρήσκευμα, ο τρόπος και η χρονολογία κτήσεως της Ελληνικής ιθαγένειας και της ιδιότητας του δημότη, το έτος και ο τόπος εγγραφής στα μητρώα αρρένων, η χρονολογία διαγραφής και η αιτιολογία αυτής και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο που προβλέπει ο τύπος των φύλλων του δημοτολογίου», στο άρθρο 5 («Οικογενειακοί φάκελλοι») ότι «Οι δήμοι και οι κοινότητες τηρούν φάκελο για κάθε οικογένεια με υποφακέλους για κάθε μέλος της οικογένειας, στους οποίους τίθενται αντίγραφα των ληξιαρχικών πράξεων γεννήσεως και γάμου των συζύγων, ληξιαρχικής πράξεως γεννήσεως κάθε τέκνου, θανάτου των μελών της οικογένειας, πιστοποιητικά εγγραφής των αρρένων μελών της οικογένειας στα μητρώα αρρένων, αντίγραφα τυχόν υφισταμένων τίτλων περί τιμητικών διακρίσεων και κάθε άλλο στοιχείο που αναφέρεται στην προσωπική και οικογενειακή κατάσταση του δημότη», στο άρθρο 6 («Τρόπος ενέργειας των εγγραφών και μεταβολών στο δημοτολόγιο») ότι: «1. Κάθε εγγραφή, διαγραφή, μεταφορά από τη μία σε άλλη οικογενειακή μερίδα, προσθήκη ελλειπόντων στοιχείων, διόρθωση εσφαλμένων στοιχείων καθώς και κάθε άλλη μεταβολή στο δημοτολόγιο ενεργείται, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, είτε αυτεπαγγέλτως, βάσει επίσημων στοιχείων που υπάρχουν στο δήμο ή την κοινότητα, είτε κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου, πάντοτε με πράξη του δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας. Η πράξη αυτή του δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας προσυπογράφεται από τον προϊστάμενο του δημοτολογίου, δημοτικό υπάλληλο για τους δήμους και από τον κοινοτικό υπάλληλο για τις κοινότητεςκαταχωρίζεται στο δημοτολόγιο και είναι αμέσως εκτελεστή», στο άρθρο («Αποδεικτική δύναμη των εγγραφών στο δημοτολόγιο») ότι: «1. Η εγγραφή στο δημοτολόγιο αποτελεί την απόδειξη της ιδιότητας του δημότη του δήμου της κοινότητας. 2. Τα στοιχεία του ονόματος, η οικογενειακή κατάσταση, τόπος, η ημερομηνία και το έτος γεννήσεως καθώς και η Ελληνική ιθαγένεια προκύπτουν από το δημοτολόγιο».
  2. Επειδή, περαιτέρω, στον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 3463/2006 (ΦΕΚ A 114/8-6-2006) , ορίζονται τα εξής: στο άρθρο 14 (Δημοτικότητα) ότι: Κάθε Έλληνας πολίτης είναι δημότης ενός μόνο Δήμου ή μιας μόνο Κοινότητας. Δημότες ενός Δήμου ή Κοινότητας είναι όσοι είναι εγγεγραμμένοι στο Δημοτολόγιο», στο άρθρο 15 ότι: «1.Το τέκνο που γεννήθηκε σε γάμο των γονέων του είναι δημότης του Δήμου ή της Κοινότητας, όπου είναι γραμμένος ο πατέρας ή η μητέρα του…2. Το τέκνο που γεννήθηκε χωρίς γάμο των γονέων του είναι δημότης του Δήμου ή της Κοινότητας όπου είναι δημότης η μητέρα του. Σε περίπτωση αναγνώρισης, ενώ ήταν ανήλικο, μπορεί να αποκτήσει με αμετάκλητη δήλωση των γονέων του στο ληξίαρχο του τόπου καταχώρισης της δήλωσης αναγνώρισης τη δημοτικότητα του πατέρα ή της μητέρας από τότε που έγινε η αναγνώριση. Σε περίπτωση, επίσης, αναγνώρισης με δικαστική απόφαση, αν η δημοτικότητα δεν καθορίζεται με αυτήν αποκτά εκείνη της μητέρας του….», και στο άρθρο 18 με τίτλο «δημοτολόγιο» ότι: « 1.α. Δημοτολόγιο τηρείται σε κάθε Δήμο και Κοινότητα, στο οποίο καταχωρούνται, με αίτηση των ενδιαφερομένων ή αυτεπάγγελτα, οι δημότες και των δύο φύλων, κατά οικογένεια, με ιδιαίτερο, για κάθε οικογένεια, αύξοντα αριθμό (οικογενειακή μερίδα) . ». Επίσης, ο Εισαγωγικός Νόμος του Αστικού Κώδικα (Εισ. Ν.Α.Κ., π.δ. 456/1984, Α’ 164) στο άρθρο 1484 ορίζει ότι : «Σε περίπτωση αναγνώρισης, εκούσιας ή δικαστικής, αν ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, το τέκνο έχει ως προς όλα θέση τέκνου γεννημένου σε γάμο απέναντι στους δύο γονείς και τους συγγενείς τους».
  1. Επειδή, από το πλέγμα των διατάξεων που παρατέθηκαν συνάγεται ότι ο τρόπος τήρησης των δημοτολογίων αποσκοπεί στην απεικόνιση της προσωπικής-οικογενειακής κατάστασης των πολιτών και συγκεκριμένα στην απόδειξη της ιδιότητας του δημότη Ειδικότερα, από τα άρθρα 1 και 2 του π.δ.497/1991 και το άρθρο 18 του ν.3464/2006, προκύπτει ότι οι πρωτοβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης τηρούν και ενημερώνουν γενικά μητρώα δημοτών (δημοτολόγιο), στα οποία εγγράφονται, κατ’ αίτηση των ενδιαφερομένων ή αυτεπαγγέλτως, οι δημότες και των δύο φύλων κατά οικογένεια, με ιδιαίτερο για κάθε οικογένεια αριθμό. Επίσης, στις οικογενειακές μερίδες του δημοτολογίου εγγράφονται τα πρόσωπα, τα οποία κατά τις περί γενικών μητρώων διατάξεις συγκροτούν την αυτή οικογένεια. Ενόψει αυτών, το εκτός γάμου τέκνο από αλλοδαπή μητέρα, που αναγνωρίστηκε από τον Έλληνα πατέρα και απέκτησε την ελληνική ιθαγένεια, δεν εγγράφεται υποχρεωτικώς στην υπάρχουσα πατρική οικογενειακή μερίδα, εφόσον το ως άνω τέκνο δεν αποτελεί οικογένεια, κατά την έννοια του νόμου, με την περιλαμβανόμενη στη μερίδα αυτή σύζυγο- μητέρα των λοιπών μελών . Εξάλλου, από τις ίδιες διατάξεις δεν απαγορεύεται η κατάρτιση αυτοτελούς μερίδας ανήλικου δημότη, όπως συμβαίνει, άλλωστε, στην περίπτωση ανηλίκου αλλοδαπού που αποκτά την ελληνική ιθαγένεια ( οχ. η παρ.3 του άρθρου 1Α του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας). Συνεπώς, κατ’ ανάλογη εφαρμογή το ως άνω ανήλικο εκτός γάμου τέκνο θα πρέπει να εγγράφει, εφόσον συναινούν και οι δυο γονείς του, σε αυτοτελή μερίδα (πρβλ. ΣτΕ 3135/2015).
  2. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση με αίτησή τους στον αρμόδιο Δήμαρχο ________   , οι αιτούντες ζήτησαν (ως ασκούντες την γονική μέριμνα του ανηλίκου ως άνω τέκνου τους) να εγγράφει το ανήλικο τέκνο τους σε ξεχωριστή μερίδα. Σύμφωνα όμως με όσα έγιναν ανωτέρω δεκτά, μη νόμιμα ο Δήμαρχος ________   , με την πρώτη προσβαλλόμενη πράξη προέβη στην εγγραφή του ως άνω τέκνου στην με α/α 32044/1 οικογενειακή μερίδα που τηρεί ο πρώτος αιτών στο δημοτολόγιο ________   και συνακόλουθα παρανόμως αρνείται την εγγραφή του ως άνω τέκνου σε ξεχωριστή μερίδα. Κατόπιν αυτών οι προσβαλλόμενες πράξεις πρέπει να ακυρωθούν, όπως βασίμως προβάλλεται από τους αιτούντες. Τέλος, κατ’ εκτίμηση τωνπεριστάσεων, ο καθ’ ου Δήμος πρέπει να απαλλαγεί από τη δικαστική δαπάνη των αιτούντων.

 

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Δέχεται την αίτηση.

Ακυρώνει: α) την 14194/10-7-2019 απόφαση του Δημάρχου ________   και β) την σιωπηρή άρνηση του Δημάρχου ________   να εγγράφει το τέκνο των αιτούντων σε ξεχωριστή μερίδα

Διατάσσει την απόδοση του παράβολου.

Απαλλάσσει τον Δήμο ________   από τα δικαστικά έξοδα των αιτούντων.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στον Πειραιά στις 4-2-2020 και δημοσιεύθηκε στον αυτό τόπο σε δημόσια συνεδρίαση στις 5-3–20

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Η ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ