fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤ0ΔIKEIO ΑΘΗΝΩΝ «Αντιμωλία-Ερήμην καταδικαστική»
ΑΡΙΘΜΟΣ 46343/14

TO ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ παρόντος του κατηγορουμένου ________ ________ του _________ και _________ για το 1958 στο ___________ κατοικος _________.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ αυτόν ένοχο με ελαφρυντικά για την πραξη της παράβασης της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο κατ’ εξακολούθηση.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ αυτόν σε φυλάκιση 16 μηνών.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος του τα έξοδα και τα τέλη της δίκης, ύψους 200 ΕΥΡΩ, εισπρακτέα και με προσωπική του κράτηση. Αναστέλλει επί τριετία.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε, αμέσως στο ακροατήριό του.

ΠΡΩΤ0ΔIKEIO ΑΘΗΝΩΝ Επιτρέπει δια πληρεξουσίου ηπαράσταση
ΑΡΙΘΜΟΣ 46343/14

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 14-11-14

Σύνθεση του Δικαστηρίου: Παπαδοπούλου Μαρία Πρόεδρος, (διότι οι Πρόεδροι Πρωτοδικών και οι αρχαιότεροι δικαστές κωλύονται), Καποδίστριας Σπυρίδων Πλημμελειοδίκης, Κώνστα Στεφανία Πάρεδρος, Παπαδάκης Ιωάννης Εισαγγελέας και Νικολακοπούλου Μαρία Γραμματέας

Κατηγορούμενος: ___________ ___________ του ________ αιτών

Πράξη: μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο κατ’ εξακολούθηση.

 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Κατά τη σημερινή δημόσια στο ακροατήρ,ό του συνεδρίαση η Πρόεδρος εκφώνησε το όνομα του κατηγορουμένου το οποίο δεν εμφανίστηκε.

Στο σημείο αυτό εμφανίστηκε ο Δικηγόρος Οικονομάκης Χρήστος ο οποίος δήλωσε ότι δυνάμει της από 10-11-14 εξουσιοδότησης του κατηγορουμένου και ‘διόρισε αυτόν Δικηγόρο για να παραστεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου την σήμε¬ρον προς υποστήριξη της:

Ο Εισαγγελέας αφού έλαβε το λόγο, πρότεινε να επίτροπε! στον κατηγορούμενο να παραστεί δια του παραπάνω συνηγόρου του.

Μετά από αυτό το Δικαστήριο οε μυστική διάσκεψη, παρουσία και του Γραμματέα του κατάρτισε και η Πρόεδρός του δημοσίευσε σε δημόσια συνεδρίαση την 46343/14 απόφαοη που έχει ως εξής:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η από 10-11-2014 εξουσιοδότηση των κατηγορούμενων, περιέχει όταν τα κατά νόμο στοιχεία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 340 2 και 42 α του Κ.ΠοινΔ που πρέπει ως εκ τούτου, να γίνει δεκτή.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ στον εκκαλούντα να παραστεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου μόνο δια του συνηγόρου του.

Κρίθηκε αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε αμέσως, στο ακροατήριο του.

Αθήνα 14-4-15

Η Πρόεδρος Η Γραμματέας.

 

Η Πρόεδρος συνέστησε στον κατηγορούμενο να προσέξει την εναντίον του κατηγορία καθώς και τη συζήτηση που πρόκειται να διεξαχθεί.

Συγχρόνως τον πληροφόρησε ότι έχει το δικαίωμα να αντιτάξει πλήρη έκθεση των ισχυρισμών του και να υποβάλλει τις παρατηρήσεις του μετά το τέλος της εξετάσεως του κάθε μάρτυρα, καθώς και κατά την έρευνα του οποιουδήποτε αποδεικτικού μέσου.

Η Πρόεδρος ζήτησε κατόπιν από τον κατηγορούμενο. γενικές πληροφορίες για την πράξη για την οποία κατηγορούνται και ταυτόχρονα τον κατέστησε γνωστό ότι η απολογία του θα γίνει μετά το τέλος της αποδεικτικής διαδικασίας.

Ο κατηγορούμενος έδωσε τις πληροφορίες που του ζητήθηκαν και δήλωσε ότι κλήτευσε τον μάρτυρα υπερασπίσεως.

Περαιτέρω η Πρόεδρος ρώτησε τον Εισαγγελέα και τους διαδίκους αν έχουν ανάγκη να διενεργηθεί συμπληρωματική εξέταση ή να διασαφηνιστεί κάποιο στοιχείο και αφού έλαβε αρνητική απάντηση, κήρυξε τη λήξη της αποδεικτικής διαδικασίας.

Ο Εισαγαγγελέας στον οποίο δόθηκε ο λόγος αφού ανάπτυξε την κατηγορία, πρότεινε ο κατηγορούμενος να κηρυχθεί ένοχος.

Ο συνήγορος του κατηγορουμένου, αφού έλαβε τον λόγο, ανάπτυξε την υπεράσπιση και ζήτησε την αθώωση του πελάτη ο κατηγορούμενος ρωτήθηκε από την Πρόεδρο εάν έχει να προσθέσει εάν έχει να προσθέσει οτιδήποτε για την υπεράσπιση του και απάντησε αρνητικά.

Κατόπιν τούτων η Πρόεδρος κήρυξε το πέρας της συζητήσεως. Το Δικαστήριο στη συνέχεια, σε μυστική διάσκεψη με την παρουσία και της Γραμματέα του, κατάρτισε και η Πρόεδρος του δημοσίευσε σε δημόσια συνεδρίαση του την 46343/14 απόφαση του, που έχει ως εξής:

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Η έφεση έχει ασκηθεί σύμφωνα με τις νόμιμες διατυπώσεις και είναι εμπρόθεσμη. Επομένως πρέπει να γίνει δεκτή κατά το τυπικό της μέρος και να εξετασθεί η υπόθεση κατ’ουσίαν.

Από την αποδεικτική διαδικασία και τα έγγραφα των οποίων έγινε η ανάγνωση στο ακροατήριο, καθώς και από τις καταθέσεις των μαρτύρων υπερασπίσεως που εξετάστηκαν νομότυπα στο ακροατήριο και την εν γένει συζήτηση της υποθέσεως, προέκυψε και το Δικαστήριο πείστηκε, ότι κατηγορούμενος έχει τελέσει την πράξη που του αποδίδει το κατηγορητήριο και πρέπει να κηρυχθεί ένοχος διότι ο κατηγορούμενος όντας οφειλέτης του Δημοσίου, και ενώ έχουν βεβαιωθεί σε αυτόν νομικά, καθώς και δε βάρος της εταιρίας «___________ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ», της οποίας τυγχάνει διαχειριστής, χρέη υπέρ του Δημοσίου στη ΔΥΟ Αθηνών ΣΤ, και δη από εισόδημα περαίωσης ν 3888/10, πρόστιμο και οριστική βεβαίωση, ποινικά, ΕΔΕ έξοδα διοικητικής εκτέλεσης, προσωρινή βεβαίωσης από εκτέλεση, ΦΠΑ οριστική βεβαίωση, πρόστιμο ΦΠΑ αχρεωστήτως καταβληθέντα, εισφορές και τέλος επιτηδεύματος, πρόστιμο τροχαίας, εισόδημα ΠΟΛ, πρόστιμο υπ εργασίας, προσωρινή ΦΜΥ, συνολικού ύψους 216.088,85 και 218 946,76 που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα μετά την πάροδο 4μηνών και δη των 1-3-2012 και 30-6-2012 αντίστοιχα, εκείνος ουδέν ποσό κατέβαλε.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει παρόντος δια πληρεξουσίου τον κατηγορούμενο _________ ____________.

Κηρύσσει αυτόν ένοχο με ελαφρυντικά του ότι:

Στην Αθήνα, στις 19 Φεβρουάριου 2013, με περισσότερες από μία πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου εγκλήματος:
Ο κατηγορούμενος όντας οφειλέτης του Δημοσίου και ενώ τα χρέη του κατέστησαν ληξιπρόθεσμα κατά την ισχύ του Ν. 3220/04, με πρόθεση καθυστέρησε την καταβολή χρεών προς το Δημόσιο για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων μηνών, το δε ποσό της ληξιπρόθεσμης για την καταβολή οφειλής, μαζί με τις κάθε είδους προσαυξήσεις υπερβαίνει τα [150.000,00] ευρώ. Συγκεκριμένα, ενώ είχαν βεβαιωθεί σε αυτόν ατομικά καθώς και σε βάρος της εταιρείας με την επωνυμία «________ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ» (ΑΦΜ ________ ), της οποίας τυγχάνει διαχειριστής, διάφορα χρέη υπέρ του Δημοσίου στη Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩΝ ΣΤ’ (ΣΤ, Ζ) (ΑΘΗΝΩΝ ΙΣΤ, ΣΤ, Ζ), όπως ακριβώς αναφέρονται στους συνημμένους πίνακες χρεών της παραπάνω Δ.Ο.Υ. (αριθμ. ειδ. Βιβλίου 74/2012 και 75/2012 αντίστοιχα) που συνοδεύουν ως αναπόσπαστο μέρος αυτών τις από 17-10-2012 Αιτήσεις Ποινικής Δίωξης του Προϊσταμένου της ανωτέρω Δ.Ο.Υ., ηθελημένα δεν κατέβαλε το συνολικό ποσό των α] [236.088,85] ευρώ και β] [218.946,76] ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και των προσαυξήσεων, όπως κατωτέρω αναφέρεται αναλυτικά, που αφορά βεβαιωμένα χρέη αυτού προς το Δημόσιο:

Μετά την απαγγελία της αποφάσεως.Αφού άκουσε τον Εισαγγελέα που πρότεινε να επιβληθεί εις βάρος του κατηγορουμένου που κηρύχθηκε ένοχος με ελαφρυντικά ποινή φυλακίσεως 4 ετών.

 

ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ TON ΝΟMΟ

Η πράξη για την οποία κηρύχθηκε ένοχος ο κατηγορούμενος προβλέπεται και τιμωρείται από τις διατάξεις των άρθρων 1,12,12, 26 1, 27 1, 79, 98 ΠΚ. To Δικαστήριο λαμβάνοντας αφ’ ενός υπόψη του τη βαρύτητα του εγκλήματος που ο κατηγορούμενος έχει τελέσει και αφ’ ετέρου την προσωπικότητά κατηγορούμενο, κρίνει ότι πρέπει να επιβληθεί εις βάρος του η ποινή που αναφέρεται στο διατακτικό.

Το Δικαστήριο οδηγήθηκε στην κρίση του αυτή, αφού έλαβε επίσης υπόψη του, κατά την εκτίμηση που έκανε όσον αφορά τη βαρύτητα του εγκλήματος, και τα ακόλουθα αξιολογικά στοιχεία: Τη βλάβη που προξένησε το έγκλημα καθώς και τον κίνδυνο που προκλήθηκε εξαιτίας του εγκλήματος, τη φύση, το είδος και το αντικείμενο του εγκλήματος, τις περιστάσεις (χρόνος, τόπος, τρόπος) κάτω από τις οποίες προπαρασκευάστηκε και τελέστηκε το έγκλημα, την ένταση του δόλου κατηγορουμένου.

Το Δικαστήριο έλαβε ακόμη υπόψη του, για την εκτίμηση της προσωπικότητας του κατηγορούμενου, τα αίτια που του ώθησαν να τελέσει το έγκλημα, την αφορμή που το προκάλεσε, τον σκοπό που ο κατηγορούμενος επιδίωξε τον χαρακτήρα του και τον βαθμό της αναπτύξεώς του τις ατομικές και κοινωνικές περιστάσεις και τον πρότερο βίο του καθώς και την κατά τη διάρκεια της πράξεως αλλά και τη μετά την πράξη διαγωγή του. Τέλος το Δικαστήριο έλαβε υπόψη του τους οικονομικούς όρους του κατηγορουμένου και των μελών της οικογένειας του.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον κατηγορούμενο σε φυλάκιση 16 μηνών καθώς και στα έξοδα της δίκης ευρώ 200 εισπρακτέα και με προσωπική του κράτηση.

Στο σημείο αυτό ο συνήγορος του κατηγορουμένου έλαβε το λόγο και ζήτησε να ανασταλεί η εκτέλεση της ποινής φυλάκισης που επιβλήθηκε εις βάρος του πελάτη για μια τριετία.

Η πρόεδρος ρώτησε τον κατηγορούμενο εάν έχει έως τώρα καταδικαστεί άλλη φορά και έλαβε αρνητική απάντηση.

Ο Εισαγγελέας, αφού έλαβε το λόγο, πρότεινε την αναστολή της εκτέλεσης της ποινής φυλάκισης που επιβλήθηκε δυνάμει της προκειμένης αποφάσεως, εις βάρος του κατηγορουμένου για μια τριετία.

Ακολούθως το Δικαστήριο, κατόπιν μυστικής διασκέψεως, με την παρουσία και του Γραμματέα του, κατάρτισε και η Πρόεδρος του δημοσίευσε την ταυτάριθμη με την παραπάνω απόφασή του, η οποία είναι η εξής:

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά το άρθρο 99 παρ. 1 του Π.Κ. το δικαστήριο υποχρεούται να ελέγξει και χωρίς αίτημα τη συνδρομή των προϋποθέσεων αναστολής εκτέλεσης της ποινής και να αιτιολογήσει ειδικώς την τυχόν αρνητική κρίση του.

Στην προκειμένη περίπτωση ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε με την παρούσα απόφαση σε ποινή φυλακίσεως των 16 μηνών δηλαδή ποινή που δεν υπερβαίνει τα 3 έτη, από δε το αναγνωσθέν ποινικό μητρώο που προκύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετακλήτως για κακούργημα ή πλημμέλημα σε περιοριστική της ελευθερίας ποινή ανώτερα των 12 μηνών με μία ή με περισσότερες αποφάσεις που οι ποινές δεν υπερβαίνουν συνολικώς το ανωτέρω όριο Επομένως συντρέχουν στο πρόσωπο του οι προϋποθέσεις αναστολής εκτέλεσης της παραπάνω ποινής που επιβλήθηκε σ αυτόν και πρέπει να διαταχθεί αυτή, όπως ορίζεται στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΙ την προαναφερόμενη ποινή φυλάκισης των 16 μηνών για μία τριετία.

Η Πρόεδρος, τέλος κατέστησε γνωστό στον κατηγορούμενο τους όρους με τους οποίους του χορηγήθηκε η αναστολή της εκτέλεσης της ποινής, που του έχει επιβληθεί.

Γίνεται μνεία μετά από την εξέταση κάθε μάρτυρα και πριν από την έκδοση κάθε απόφασης διδόταν ο λόγος κατά σειρά, σε όλους τους παράγοντες της δίκης, τελευταία δε πάντοτε στον κατηγορούμενο.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε αμέσως στο ακροατήριο του.

Αθήνα 14-11-14

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία