fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθμός Αποφάσεως
3698/2018

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Στεφανία Χανιώτη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίστηκε κατόπιν δημοσίας κληρώσεως, σύμφωνα με το Ν. 3327/2005.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 02.02.2018, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

1)Της αιτούσας: της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «________  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «________   ΑΕ» που εδρεύει στην ________  , επί της οδού ________  , ΤΚ ________  , με ΑΦΜ ________  , Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, με αριθμό καταχώρησης ΓΕΜΗ ________  , η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της, Αικατερίνης ΦΡΑΓΚΑΚΗ.

Της καθ’ ης η αίτηση : της ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «________  ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε», που εδρεύει στο ________  , επί της οδού ________  , με ΑΦΜ ________  , με αριθμό καταχώρησης στο ΓΕΜΗ ________  , η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του, Χρήστου ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ.

2)Της αιτούσας : της ετερόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «________ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε», που ερδεύει στο ________  , επί της οδού ________  , με ΑΦΜ _______, με αριθμό καταχώρησης στο ΓΕΜΗ ________  , η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του, Χρήστου ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ.

3)Της καθ’ ης η αίτηση : της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΠΑΠΑΓΕΩΡΕΙΟΥ Ν. & Μ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΜΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «________  ΑΕ» που εδρεύει στην ________  , επί της οδού ________  , ΤΚ ________  , με ΑΦΜ ________  , Δ.Ο.Υ ΦΑΕ Αθηνών, με αριθμό καταχώρησης ΓΕΜΗ ________  , η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της, Αικατερίνης ΦΡΑΓΚΑΚΗ.

Η πρώτη αιτούσα ζήτησε να γίνει δεκτή η με γενικό και ειδικό αριθμό κατάθεσης δικογράφου 612897/14160/2017 αίτησή της, η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί κατά την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο.

Η δεύτερη αιτούσα ζήτησε να γίνει δεκτή η με γενικό και ειδικό αριθμό κατάθεσης δικογράφου 8176/882/2018 αίτησή της η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί κατά την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν προθεσμία για κατάθεση σημειώματος, η οποία τους χορηγήθηκε από το Δικαστήριο για μέχρι την 07.02.2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από την διάταξη του άρθρου 1 ν. 146/1914 περί «αθέμιτου ανταγωνισμού», με την οποία ορίζεται, ότι απαγορεύεται κατά τις εμπορικές, βιομηχανικές ή γεωργικές συναλλαγές κάθε πράξη που γίνεται με σκοπό ανταγωνισμού και αντίκειται στα χρηστά ήθη και ότι ο παραβάτης μιπορεί να εναχθεί για παράλειψη και ανόρθωση της προσγενομένης ζημίας, προκύπτουν οι προϋποθέσεις παροχής έννομης προστασίας κατά πράξεων αθέμιτου ανταγωνισμού, οι οποίες είναι : α) σκοπός ανταγωνισμού, β) ανάπτυξη της ανταγωνιστικής ενέργειας σε μία σχετική αγορά που νοείται κατά τρόπο ευρύ, και γ) αντίθεση της ανταγωνιστικής ενέργειας στα χρηστά ήθη (βλ. Λιακόπουλου, Βιομηχανική Ιδιοκτησία, έκδ. 1993.93 επ., του ίδιου, Γνμδ, ΕΕμπΔ 1990.542). Κατά το άρ. 11 του Ν. 146/1914 «ο προς τον σκοπόν ανταγωνισμού ισχυριζόμενος ή διαδίδων, όσον αφορά την εργασίαν ή επιχείρησιν ετέρου, το πρόσωπον του ιδιοκτήτου ή του διευθυντού αυτής, τα εμπορεύματα ή τας βιομηχανικός εργασίας τρίτου, ειδήσεις δυναμένας να βλάψωσι τας εργασίας της επιχειρήσεως ή την εμπορικήν πίστιν αυτού, υποχρεούται, εφόσον τα διαδοθέντα δεν είναι κατά τρόπον ευαπόδεικτο αληθή, εις ανόρθωσιν της εις τον αδικηθέντα προσγενομένης ζημίας. Ο αδικηθείς δύναται προς τούτο να αξιώση την παράλειψιν της επαναλείψεως ή της περαιτέρω διαδόσεως των ανακριβειών. Προκειμένου όμως περί εμπιστευτικής ανακοινώσεως, δια τη οποίαν ο πληροφορών ή ο προς ον η πληροφορία έχει εύλογον συμφέρον, δύναται να ζητηθεί η παράλειψις μόνον εάν τα ανακοινωθέντα είναι αναληθή. Εάν δε ο πληροφορών εγνώριζεν ή ώφειλε να γνωρίζη το αναληθές της ανακοινώσεως, υποχρεούται και εις ανόρθωσιν της τυχόν προσγενομένης ζημίας. Η διάταξις του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 10 εφαρμόζεται αναλόγως.». Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 920 Α.Κ όποιος, γνωρίζοντας ή υπαίτια αγνοώντας, υποστηρίζει ή διαδίδει αναληθείς ειδήσεις που εκθέτουν σε κίνδυνο την πίστη, το επάγγελμα ή το μέλλον άλλου, έχει την υποχρέωση να τον αποζημιώσει. Η διαφορά των διατάξεων των αρ. 11 του Ν. 146/1914 και 920 Α.Κ, έγκειται ότι το βασικό στοιχείο της πρώτης είναι η δυσφημιστική πράξη να γίνεται επιπλέον προς το σκοπό του ανταγωνισμού. Κατά τα λοιπά το πραγματικό τους συμπίπτει. Επίσης η αξίωση αποζημίωσης που πηγάζει από το αρ. 11 του Ν. 146/1914 δεν προϋποθέτει υπαιτιότητα, ενώ ο εναγόμενος δράστης φέρει το βάρος της αλήθειας των ειδήσεων, ενώ βάσει του αρ. 920 ΑΚ ο προσβληθείς ενάγων φέρει το βάρος της αποδείξεως. Είδηση είναι τόσο η γνώση, η πληροφορία όσο και το αναγγελόμενο γεγονός. Γεγονός είναι παρόν ή παρελθόν, εσωτερικό ή εξωτερικό συμβάν ή κατάσταση που είναι αντικειμενικά ελέγξιμο. Αξιολογικές κρίσεις χωρίς ελέγξιμο χαρακτήρα δεν εμπίπτουν στην έννοια της είδησης. Η γενική ρήτρα του αρ. 1 του Ν. 146/1914 έχει ευρύτερο πεδίο εφαρμογής από το αρ. 11 , αφού είναι δυνατόν να είναι αθέμιτος ακόμα και ο αληθής ισχυρισμός ως και αξιολογική κρίση που δεν είναι ελέγξιμη ως προς το περιεχόμενό της. Αντικείμενα αναφοράς των ειδήσεων μπορούν να είναι οι επιχειρηματικές σχέσεις γενικώς ορισμένου προσώπου αλλά και τα ίδια τα προϊόντα αυτού. Οι ειδήσεις επιπλέον πρέπει να είναι πρόσφορες να βλάψουν την επιχείρηση ή την εμπορική πίστη του φορέα της επιχείρησης. Το εάν σε μία είδηση ενυπάρχει η δυνατότητα βλάβης δεν κρίνεται υποκειμενικά, αλλά αντικειμενικά, κατά την αντίληψη του σχετικού συναλλακτικού κύκλου. Βλάβη σημαίνει διακινδύνευση της επιχειρήσεως στην ύπαρξή της ή στην περαιτέρω ανάπτυξή της ή κλονισμός της εμπιστοσύνης του κοινού προς αυτήν, (βλ. Κοτσίρης, Δίκαιο Ανταγωνισμού, Τέταρτη Έκδοση, Εκδ. Σάκκουλα, σελ 232-239).

Η πρώτη αιτούσα ανώνυμη εταιρία εκθέτει ότι δραστηριοποιείται στην προμήθεια ειδών και εξοπλισμού κομμωτηρίων και ότι η καθ’ ης ετερόρρυθμη εταιρία, η οποία διατηρούσε κομμωτήριο και ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης ειδών κομμωτηρίου ήταν πελάτης της. Ότι κατά το χρονικό διάστημα της συνεργασίας τους προμήθευε την καθ’ ης με το προϊόν ________  , του οποίου μάλιστα (η αιτούσα) ήταν επίσημος αντιπρόσωπος στην Ελλάδα. Ότι η καθ’ ης σταμάτησε να προμηθεύεται το ως άνω προϊόν από αυτήν και ότι παρόλα αυτά συνέχισε να το πωλεί μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως προμηθευτή. Ότι την 18.12.2017 η καθ ης ανάρτησε στο facebook ανακοίνωση, σε απάντηση προηγούμενης ανακοίνωσης της αιτούσας, το περιεχόμενο της οποίας εκτίθεται στην αίτηση, σύμφωνα με την οποία «το ________   είναι ένα εξαιρετικό προϊόν δεν μπορώ να πω το ίδιο και γιά τις πρακτικές που χρησιμοποιεί και η εταιρία που το διαθέτει στην Ελλάδα………. », «στις 29.08.2017 δεχθήκαμε μια διαδικτυακή επίθεση συκοφαντίας, με δόλο και παραπλανητικά στοιχεία (σημ. αναφέρεται στην προηγούμενη ανάρτηση της αιτούσας) με σκοπό να κλονιστεί η εμπιστοσύνη των επαγγελματιών του κλάδου μας, σχετικά με το προϊόν ________   που διαθέτουμε στο ___________ Οι εκπρόσωποι της εταιρίας ________  , που επίσης εισάγουν από το εξωτερικό το ________  , μας προκάλεσαν εάν θέλουμε να κρατήσουμε το προϊόν τους να μην παρουσιάζουμε ανταγωνιστικά προϊόντα στον ιστότοπό μας και να μην συνδέσουμε το όνομά μας με κανένα ανταγωνιστικό προς το δικό τους προϊόν, διαφορετικά να αναζητήσουμε διαφορετικό προμηθευτή με σκοπό να χειραγωγήσουν εμάς και την αγορά. Δεν έχω μάθει να μάχομαι από τα πληκτρολόγια πετώντας λάσπη ούτε να διασύρω και να συκοφαντώ συνεργάτες μη αναγνωρίζοντας την αξία του ανταγωνισμού και ποτέ δεν προσπάθησαν να στύψω τους συνεργάτες μου για να έχω το μέγιστο κέρδος όπως βιώσαμε ΚΑΙ εμείς….οφείλω να ξεκινήσω έναν αγώνα για να δικαιωθώ σχετικά με τον πόλεμο λάσπης που δέχθηκα». Περαιτέρω, η αιτούσα ισχυρίζεται ότι ποτέ δεν έχει συκοφαντήσει ή επιτεθεί στην καθ’ ης, δεν την προκάλεσε να μην εισάγει ανταγωνιστικά προϊόντα, δεν της πέταξε λάσπη και δεν την έστυψε για να έχει κέρδος. Ότι οι ως άνω διαδόσεις είναι αναληθείς και πρόσφορες να επιφέρουν βλάβη στην φήμη της. Ως εκ τούτου ζητά να υποχρεωθεί η καθ’ ης να διαγράψει τις ως άνω αναρτήσεις, να παραλείπει στο μέλλον ανάλογες αναρτήσεις και προς τούτο να απειληθεί εναντίον της χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση. Σε κανένα σημείο στην αίτησή της η αιτούσα δεν αποδίδει στην καθ’ ης σκοπό ανταγωνισμού, επομένως ελλείποντος του στοιχείου αυτού, το ορισμένο και νόμιμο της υπό κρίση αιτήσεως μπορεί να εξεταστεί μόνο στο πλαίσιο της διάταξης του αρ. 920 Α.Κ για την οποία ωστόσο ισχύουν τα όσα αναφέρονται σχετικά παραπάνω στη μείζονα πρόταση της παρούσας σχετικά με την έννοια της είδησης, το αντικείμενο αναφοράς της, την προσφορότητά της να βλάψει την επαγγελματική φήμη του φερόμενου ως προσβαλλομένου κλπ. Όπως εκτίθεται στην αίτηση, η επίμαχη ανάρτηση της καθ’ ης έγινε σε απάντηση δική της προηγούμενης ανάρτησης και στο πλαίσιο αυτό η καθ’ ης εξέφερε αμιγώς αξιολογική κρίση ότι δέχεται επίθεση και συκοφάντηση από την αιτούσα που συγκεκριμένα εξειδικεύει στο ότι η τελευταία αμφισβητεί την αυθεντικότητα του προϊόντος που εμπορεύεται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος. Πλην όμως η αξιολογική αυτή κρίση αφενός μεν δεν δύναται να υπαχθεί στην έννοια της είδησης του αρ. 920 Α.Κ (ήτοι γνώση, πληροφορία, γεγονός) αφετέρου, ακόμα και αν θεωρηθεί ως εκτίμηση που εμφανώς, όπως προκύπτει από το όλο περιεχόμενο της ανάρτησης, εδράζεται στο γεγονός ότι η αιτούσα αμφισβητεί με δημόσιες αναρτήσεις της την αυθεντικότητα του επίμαχου προϊόντος που εμπορεύεται η καθ’ ης, δεν γίνεται επίκληση της αναλήθειας του γεγονότος αυτού. Περαιτέρω, σε όσα επιπλέον των ανωτέρω παραθέτει η αιτούσα στην αίτησή της, περί των ισχυρισμών της καθ’ ης ότι προκλήθηκε από την αιτούσα να μην εκθέτει στον ηλεκτρονικό τους ιστότοπο ανταγωνιστικά προϊόντα, δεν γίνεται αναφορά αντικειμενικών κριτηρίων, σύμφωνα με τα οποία, από τη διάδοση της συγκεκριμένης πληροφορίας, θα μπορούσε να βλαφθεί η εμπορική της φήμη, αλλά τούτο κρίνεται μόνο υποκειμενικά, κατά την αναιτολόγητη δηλαδή άποψη της αιτούσας. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω η υπό κρίση αίτηση είναι μη νόμιμη και ως τέτοια θα πρέπει να απορριφθεί, εφόσον, σύμφωνα με τα εκτιθέμενα σε αυτήν στοιχεία δεν θεμελιώνεται η αντικειμενική υπόσταση του αστικού αδικήματος των δυσφημιστικών διαδόσεων του αρ. 920 Α,Κ.

Η δεύτερη αιτούσα και καθ’ ης της πρώτης αίτησης εκθέτει ότι, στα πλαίσια της ίδιας ως άνω αντιδικίας για τη διάθεση του επίμαχου προϊόντος ________   στην ελληνική αγορά, η καθ’ ης στις 29.08.2017 προέβη σε δημόσια ανάρτηση στο facebook σύμφωνα με την οποία όσοι διαθέτουν μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων το ως άνω προϊόν δεν το προμηθεύονται από την ίδια (την καθ’ ης) και κατά συνέπεια αυτή έχει πλήρη άγνοια για την αυθεντικότητά του. Ότι εν συνεχεία η καθ’ ης προέβη σε δεύτερη ανάρτηση στο ίδιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης την 15.09.2017 σύμφωνα με την οποία, η αιτούσα δεν συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πιστοποιημένους αντιπροσώπους της αμερικάνικης εταιρίας κατασκευάστριας του ________  . Ως εκ τούτου ζητά να υποχρεωθεί η καθ’ ης να αναρτήσει στο facebook ανασκευαστική δήλωση περί της νομιμότητας της διαθέσεως του προϊόντος ________   από το ηλεκτρονικό κατάστημα της καθ’ ης και περί της αυθεντικότητος αυτού, να παραλείπει στο μέλλον ανάλογες διαδόσεις και προς τούτο να απειληθεί εναντίον της χρηματική ποινή. Όπως και η πρώτη αιτούσα και καθ’ ης η δεύτερη αίτηση έτσι και η δεύτερη αιτούσα δεν επικαλείται σκοπό ανταγωνισμού, επομένως δεν μπορούν να τύχουν εφαρμογής οι διατάξεις των άρθρων του Ν. 146/1914 που εκτίθενται στη μείζονα πρόταση της παρούσας. Οι εκτιθέμενες στην δεύτερη αίτηση διαδόσεις που φέρεται ότι έγιναν από την καθ’ ης και αφορούν στο ότι η αιτούσα δεν είναι αντιπρόσωπος ή πιστοποιημένος διανομέας του επίμαχου προϊόντος στην Ελλάδα δεν φέρονται ως αναληθείς, όπως η ίδια η αιτούσα παραδέχεται, αφού πράγματι δεν είναι αντιπρόσωπος ή πιστοποιημένος διανομέας του επίμαχου προϊόντος στην Ελλάδα. Εξάλλου, ο ισχυρισμός της καθ’ ης που φέρεται να περιέχεται στην κρίσιμη ανάρτησή της, ότι δηλαδή αγνοεί την προέλευση και αυθεντικότητα του προϊόντος που διαθέτει μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος η δεύτερη αιτούσα, δεν συνιστά είδηση (γνώση, πληροφορία, γεγονός) αλλά ενδιάθετη κατάσταση που δεν είναι αποδεικτικά ελέγξιμη (αν δηλαδή η ίδια αγνοεί ή γνωρίζει το εάν το προϊόν που διαθέτει η καθ’ ης είναι αυθεντικό). Άλλωστε μη νόμιμο είναι και το αίτημα σύμφωνα με το οποίο η δεύτερη αιτούσα ζητά να υποχρεωθεί η καθ’ ης να ανασκευάσει τα όσα εξέθεσε στις αναρτήσεις της, διαβεβαιώνοντας το καταναλωτικό κοινό ότι το προϊόν που διαθέτει η αιτούσα στο ηλεκτρονικό της κατάστημα είναι αυθεντικό και πωλείται νόμιμα από την τελευταία, καθόσον υπερβαίνει τα πλαίσια της προσωρινής προστασίας από δυσφημιστικές διαδόσεις το οποίο δεν μπορεί παρά να περιορίζεται στην άρση της προσβολής και την παράλειψη επανάληψής της στο μέλλον. Εκ περισσού αναφέρεται ότι περί της αυθεντικότητας του προϊόντος, της οποίας το βάρος της πιθανολόγησης εν προκειμένω φέρει η δεύτερη αιτούσα, δεν προσκομίζεται οποιοδήποτε αποδεικτικό στοιχείο παρά μόνο παραστατικά εισαγωγής του από εταιρία με έδρα σε χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης που όμως δεν είναι επίσημος διανομέας της κατασκευάστριας αμερικάνικης εταιρίας. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω η υπό κρίση δεύτερη αίτηση είναι μη νόμιμη και ως τέτοια θα πρέπει να απορριφθεί.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Συνεκδικάζει τις με γενικό και ειδικό αριθμό κατάθεσης δικογράφου 612897/14160/2017 και 8176/882/2018 αιτήσεις, αντιμωλία των διαδίκων.

Απορρίτττει τις αιτήσεις.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια στο ακροατήριό του συνεδρίαση, στην Αθήνα, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, στις 5/6/2018

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία