fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Αριθμός Απόφασης
1488/2018

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αγγελική Ναστούλη, την οποία όρισε η πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και από τη Γραμματέα Αναστασία Καϊτσα.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στην Αθήνα στις 13/11/2017 για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ:

Της ενάγουσας ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «________  & ΣΙΑ Ο.Ε.», που εδρεύει στον ________  και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Δημητρίου Πηλιώτη.

Του εναγόμενου ________  ________  του ________  και της ________  , κάτοικος ________  , με την ιδιότητα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθύνοντα Συμβούλου και νόμιμου εκπροσώπου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «________   Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ» κατά το επίδικο χρονικό διάστημα, ο οποίος παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου του Αικατερίνης Μητρογιάννη.

Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 10/03/2015 αγωγή της, διαδικασίας Τακτικής , που κατατέθηκε στη γραμματεία αυτού του δικαστηρίου με αριθμό κατάθεσης 2141/2015 και προσδιορίστηκε για την δικάσιμο της 24/02/2016 αναβλήθηκε για την ανωτέρω δικάσιμο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα  πρακτικά και στις προτάσεις τους.

 

Μελέτησε τη δικογραφία
Σκέφτηκε σύμφωνα με το νόμο

Η ενάγουσα εταιρεία ισχυρίζεται στην κρινόμενη αγωγή ότι ο εναγόμενος ως πρόεδρος του Δ.Σ., Διευθύνων Σύμβουλος και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία «________   Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΥΣΗΣ», γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα κεφάλαια στους λογαριασμούς της πιο πάνω εταιρείας και δεν θα πληρωθούν, εξέδωσε τις αναφερόμενες επιταγές, ποσού 5.000 ευρώ και 2.000 ευρώ αντίστοιχα, οι οποίες μεταβιβάσθηκαν με οπισθογράφηση στην ενάγουσα και από αυτή κατά τον ίδιο τρόπο μεταβιβάσθηκαν στον ________  ________  , ο οποίος τις εμφάνισε προς πληρωμή νόμιμα και εμπρόθεσμα και δεν πληρώθηκαν ελλείψει διαθέσιμων κεφαλαίων, η δε ενάγουσα κατέβαλε το ισόποσο αυτών στον νόμιμο κομιστή και τις ανέλαβε εκ νέου. Ζητεί, λοιπόν, η ενάγουσα να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να της καταβάλει ως αποζημίωση για τη ζημία που της προκάλεσε με την υπαίτια και παράνομη συμπεριφορά του το ποσό των 7.000 ευρώ με τον νόμιμο τόκο από την εμφάνιση των επιταγών προς πληρωμή, άλλως από την επίδοση της αγωγής, να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή η απόφαση και να καταδικαστεί ο εναγόμενος στα δικαστικά της έξοδα.

Αρμοδίους εισάγεται η αγωγή, που είναι επαρκώς και ορισμένη (άρθρο 216 ΚΠολΔ) στο Δικαστήριο αυτό (άρθρα 14παρ.1α και 22 ΚΠολΔ), συζητείται κατά τις διατάξεις της τακτικής διαδικασίας, όπως αυτές ίσχυαν πριν την εφαρμογή του Ν4335/2015 και είναι νόμιμη, αφού στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 71, 297, 298, 914, 346 ΑΚ/ 907, 908, 176 ΚΠολΔ/ 79 ν5960/ 1933 ( 1νδ 1325/1972). Το αίτημα καταβολής τόκων είναι νόμιμο από την επίδοση της αγωγής, αφού η απαίτηση βασίζεται στην αδικοπραξία. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί η αγωγή και από ουσιαστική άποψη, αφού καταβλήθηκαν τα νόμιμα τέλη για την συζήτησή της (δικαστικό ένσημο- κωδ. Παράβολου ___________)

Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων, που εξετάσθηκαν στο ακροατήριο και τα έγγραφα, που προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι αποδείχθηκαν τα εξής:     Ο εναγόμενος, ενεργώντας ως Πρόεδρος του Δ.Σ, διευθύνων σύμβουλος και νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με την επωνυμία «________   Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ», που εδρεύει στην ________, εξέδωσε στις 30/06/2010, στην Αθήνα, την με αριθμό ________  επιταγή της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ________   για το ποσόπων 5.000 ευρώ σε χρέωση του με αριθμό _________ λογαριασμού της παραπάνω εταιρείας, σε διαταγή της εταιρίας , διακριτικό τίτλο «________  », η οποία με οπισθογράφηση μετά ενάγουσα και η τελευταία μεταβίβασε ομοίως με οπισθογράφηση στον  ________   , ο οποίος την εμφάνισε προς πληρωμή εμπρόθεσμόν- 02/07/2010, στην πληρώτρια τράπεζα και δεν πληρώθηκε, λόγω μη επαρκούς υπολοίπου, όπως σημειώνεται στο σώμα της από την εν λόγω τράπεζα. Την ίδια μέρα η ενάγουσα κατέβαλε 5.000 ευρώ στον I. ________   και ανέλαβε εκ νέου την επιταγή.

Ο εναγόμενος ενεργώντας με την παραπάνω ιδιότητά του, εξέδωσε στις 15/05/2010, στην Αθήνα, τη με αριθμό ________  επιταγή της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ________   για το ποσό των 2.000 ευρώ, σε χρέωση του με αριθμό ________  λογαριασμού της εταιρείας με την επωνυμία «________   Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ», σε διαταγή της εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο «________  », η οποία με οπισθογράφηση μεταβίβασε στην ενάγουσα και η τελευταία μεταβίβασε ομοίως με οπισθογράφηση στον ________  ________   , ο οποίος την εμφάνισε προς πληρωμή εμπρόθεσμα στις 21/05/2010, στην πληρώτρια τράπεζα, δεν πληρώθηκε δε/ λόγω μη επαρκούς υπολοίπου, όπως αναγράφεται στο σώμα της από την πληρώτρια τράπεζα. Η ενάγουσα ανέλαβε την επιταγή από τον ________  ________  , αφού του κατέβαλε το αντίτιμό της, κατά την παραπάνω  ημερομηνία.

Η εταιρεία «________   Α.Ε.». της οποίας νόμιμος εκπρόσωπος υπήρξε ο εναγόμενος, όπως αναφέρθηκε, άσκησε την από 30/04/2010 αίτηση Ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών περί υπαγωγής της στην διαδικασία του άρθρου 99 ΠτΚ, η οποία έγινε δεκτή, στη συνέχεια δε η εν λόγω εταιρεία με την αρ. 234/2015 απόφαση του πιο πάνω Δικαστηρίου κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης και ορίστηκε χρόνος παύσης την πληρωμών της η 1/01/2014. Η πιο πάνω εταιρεία, όπως κατέθεσε η μάρτυρας του εναγομένου άρχισε να έχει προβλήματα ρευστότητας προς το τέλος του έτους 2009. Επομένως ο εναγόμενος γνώριζε ότι η εταιρεία «________   Α.Ε.» δεν είχε κατά την έκδοση των επιταγών διαθέσιμα κεφάλαια, ή δεν θα είχε κατά την πληρωμή τους ή γνώριζε ότι ενδέχεται κατά τους παραπάνω χρόνους να μην έχει διαθέσιμα κεφάλαια και αποδέχθηκε το ενδεχόμενο αυτό (ΑΠ 1380/2013, ΑΠ 1051/2012 ΝΟΜΟΣ)

Περαιτέρω, η έκδοση ακάλυπτης επιταγής αποτελεί για τον εκδότη της, που ενέργησε δολίως, όπως αναφέρεται παραπάνω, αδικοπραξία που τον υποχρεώνει αρχικά σε ισόποση με το ποσό της επιταγής αποζημίωση του νόμιμου κομιστή της, ο οποίος δεν είναι αναγκαίο να είναι αυτός που εμφάνισε την επιταγή στην πληρώτρια τράπεζα, αλλά μπορεί να είναι και προηγούμενος οπισθογράφος, που πλήρωσε την επιταγή και έγινε κομιστής με δικαίωμα αναγωγής, όπως στην κρινόμενη περίπτωση, αφού αυτός υφίσταται τη ζημία από τη μη πληρωμή της επιταγής, με την έννοια ότι η ζημία του είναι απότοκη της παράνομης συμπεριφοράς του εκδότη και τελεί σε πρόσφορη αιτιώδη συνάφεια με αυτήν (ΑΠ 1008/2010 ΝΟΜΟΣ). Επομένως, η ενάγουσα νομιμοποιείται προς άσκηση της κρινόμενης αγωγής, παρά τα όσα ισχυρίζεται ο εναγόμενος, ο οποίος, αφού υπέγραψε τις παραπάνω επιταγές ως νόμιμος εκπρόσωπος ευθύνεται κατά το άρθρο 71 ΑΚ, εις ολόκληρον με το νομικό πρόσωπο της εταιρείας ανεξάρτητα από την μορφή της τελευταίας (ΑΠ1051/2012 ΝΟΜΟΣ).

Ο εναγόμενος προβάλλει ένσταση καταχρηστικής άσκησης της αγωγής, ισχυριζόμενος ότι από την έκδοση των ένδικων επιταγών μέχρι την άσκηση της αγωγής έχει διαρρεύσει μεγάλο χρονικό διάστημα (φτάνοντας στα όρια της παραγραφής), κατά το οποίο του δημιουργήθηκε η πεποίθηση ότι η ενάγουσα δεν θα ασκήσει την αξίωσή της και ακόμη ότι επέλεξε (η ενάγουσα) να στραφεί μόνον εναντίον του και όχι κατά της υπεύθυνης εταιρείας. Η ένσταση αυτή πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμη, αφού τα εκτιθέμενα πραγματικά περιστατικά δεν στοιχειοθετούν την εφαρμογή του κανόνα του άρθρου 281ΑΚ.

Σε ακολουθία με τα παραπάνω , πρέπει να γίνει δεκτή η αγωγή ως και ουσιαστικά βάσιμη και να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των 7.000 ευρώ, κατά το οποίο ζημιώθηκε από την υπαίτια και παράνομη πράξη του με τον νόμιμο τόκο από την επόμενη της επίδοσης της αγωγής. Η αγωγή πρέπει να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή κατά ένα μέρος, για το ποσό των 4.000 ευρώ διότι συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι και σε βάρος του εναγομένου πρέπει να επιβληθούν τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας (άρθρα 191παρ.1 και 176 ΚΠολΔ).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει με την παρουσία των διαδίκων.

Δέχεται την αγωγή.

Υποχρεώνει τον εναγόμενο να καταβάλει στην ενάγουσα επτά χιλιάδες (7.000) ευρώ με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής.

Κηρύσσει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή για το ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ.

Καταδικάζει τον εναγόμενο στα δικαστικά έξοδα που ορίζει σε τριακόσια (300) ευρώ.

Κρίθηκε ,αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του.

Αθήνα 21 Μαρτίου 2018

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ