fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Aριθμός απόφασης A3718/2019
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Τμήμα 2ο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 11 Ιουνίου 2019, με δικαστή τη Στυλιανή Τσαούση, Πρόεδρο Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων και γραμματέα τη Γιαννούλα Πολυζώη, δικαστική υπάλληλο.

Για να δικάσει τη με ημερομηνία κατάθεσης 19-6-2012 προσφυγή.

Τ η ς __________   __________    του __________   , κατοίκου __________    Αττικής, οδός __________   , η οποία δεν παραστάθηκε.

Κ α τ ά του Ελληνικού Δημοσίου, που εκπροσωπείται από τον Προϊστάμενο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Πειραιά-Δυτικής Αττικής-Αιγαίου για τον οποίο παραστάθηκε με δήλωση του άρθρου 133 παρ. 2 του Κ.Δ.Δ. o εξουσιοδοτημένος προς τούτο υπάλληλος __________   __________   .

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση, το Δικαστήριο μελέτησε τα σχετικά έγγραφα. Και

 

Σκέφτηκε κατά το νόμο.

  • Επειδή, με την κρινόμενη προσφυγή, για την άσκηση της οποίας έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (σχετ. τα υπ’ αριθ. 3335645 και 3335644, σειράς Α έντυπα παραβόλου), ζητείται η ακύρωση της με αριθ. 3/2012/20-2-2012 πράξης επιβολής προστίμου του Προϊσταμένου του Κέντρου Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΚΕΠΕΚ) Πειραιά και Νοτίου Αιγαίου του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με την οποία επιβλήθηκε σε βάρος της προσφεύγουσας πρόστιμο ύψους 3.000,00 ευρώ για παράβαση της εργατικής νομοθεσίας. Η ως άνω προσφυγή πρέπει να εξετασθεί ως προς τις προϋποθέσεις παραδεκτού της άσκησής της.
  • Επειδή, στο άρθρο 27 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, που κυρώθηκε με το ν. 2717/1999 (ΦΕΚ 97/17-5-1999 τ. Α΄), ορίζεται ότι : «1. Οι διάδικοι, οι νόμιμοι αντιπρόσωποι και οι εκπρόσωποί τους διενεργούν τις διαδικαστικές πράξεις, και παρίστανται κατά τη συζήτηση, με δικαστικούς πληρεξουσίους.», στο άρθρο 28 ότι : «1. Για τις πράξεις της προδικασίας θεωρείται ότι υπάρχει η πληρεξουσιότητα εφόσον, είτε επακολουθήσει η νομιμοποίηση δικαστικού πληρεξουσίου, είτε εμφανιστεί στο ακροατήριο ο διάδικος ή ο νόμιμος αντιπρόσωπος ή ο εκπρόσωπος του, και δηλώσει ότι εγκρίνει τη διενέργειά τους. 2. Αν, ως την πρώτη συζήτηση, δεν έχουν υποβληθεί τα στοιχεία της νομιμοποίησης ή αυτά που έχουν υποβληθεί δεν είναι πλήρη, το Δικαστήριο, ύστερα από αίτηση του διαδίκου ή του νόμιμου αντιπροσώπου ή του εκπροσώπου ή του εμφανιζόμενου ως δικαστικού πληρεξουσίου του, είτε αναβάλλει τη συζήτηση, είτε προχωρεί σ’ αυτή χορηγώντας εύλογη προθεσμία για την υποβολή τους. 3. … . 4. … . 5. Αν ο δικαστικός πληρεξούσιος του διαδίκου δεν νομιμοποιηθεί, οι διαδικαστικές πράξεις που διενεργήθηκαν από αυτόν είναι αυτοδικαίως άκυρες και το σχετικό βοήθημα ή μέσο απορρίπτεται. 6. … .», στο δε άρθρο 30 του ως άνω Κώδικα ορίζεται ότι : «1. Δικαστικοί πληρεξούσιοι των λοιπών, πλην του Δημοσίου και των άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, διαδίκων ορίζονται δικηγόροι, σύμφωνα με το Δικηγορικό Κώδικα … . 2. Η, κατά την προηγούμενη παράγραφο, δικαστική πληρεξουσιότητα παρέχεται: α) με προφορική δήλωση του διαδίκου ή του νόμιμου αντιπροσώπου ή του εκπροσώπου του, στο ακροατήριο, η οποία και καταχωρείται στα πρακτικά, ή β) με συμβολαιογραφική πράξη ή με ιδιωτικό έγγραφο, οπότε όμως απαιτείται η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του, από οποιαδήποτε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή … . 3. Η δικαστική πληρεξουσιότητα προς τους κατά την πρώτη περίοδο της παρ. 1 δικαστικούς πληρεξουσίους θεωρείται ότι έχει παρασχεθεί με μόνη τη συνυπογραφή από το διάδικο, ή το νόμιμο αντιπρόσωπο ή τον εκπρόσωπό του, κατά περίπτωση, του δικογράφου του ένδικου βοηθήματος ή μέσου. Στην περίπτωση αυτή η συνυπογραφή του δικηγόρου θεωρείται ως βεβαίωση της γνησιότητας της υπογραφής των πιο πάνω προσώπων …».
  • Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, το δικόγραφο της κρινόμενης προσφυγής υπογράφεται από τη δικηγόρο Ιωάννα Μαρώση με την ιδιότητα της πληρεξουσίας της προσφεύγουσας. Προκειμένου να παρασταθεί η ανωτέρω κατά τη δικάσιμο αυτή συντάχθηκε από τη Γραμματεία του Δικαστηρίου η υπ’ αριθ. ΚΛ1806/1.3.2019 κλήση, η οποία επιδόθηκε νόμιμα την 21-3-2019 στην υπογράφουσα την προσφυγή δικηγόρο. Κατά τη δικάσιμο αυτή η προσφεύγουσα δεν εμφανίσθηκε στο ακροατήριο προκειμένου να εγκρίνει την άσκηση της προσφυγής της, ενώ αυτή δεν παραστάθηκε με έτερο πληρεξούσιο δικηγόρο προκειμένου να νομιμοποιήσει την ανωτέρω δικηγόρο που υπογράφει το δικόγραφο αυτής, ούτε, εξάλλου, το δικόγραφο συνυπογράφεται από την ίδια την προσφεύγουσα .
  • Επειδή, κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η προσφυγή πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη, να καταπέσει υπέρ του Δημοσίου το καταβληθέν παράβολο, κατ’ άρθρο 277 παρ. 9 του Κ.Δ.Δ., τέλος, να καταλογισθούν τα δικαστικά έξοδα του καθ’ ου, ύψους 64,00 ευρώ, σε βάρος της προσφεύγουσας, κατ’ άρθρο 275 παρ. 1 εδ. α του Κ.Δ.Δ..

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Απορρίπτει την προσφυγή.

Διατάσσει την κατάπτωση του καταβληθέντος παραβόλου υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Καταλογίζει τα δικαστικά έξοδα του καθ’ ου, ύψους 64,00 ευρώ, σε βάρος της προσφεύγουσας.

Δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο του Δικαστη¬ρίου κατά την έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της 11-7-2019.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΣΑΟΥΣΗ                         ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΠΟΛΥΖΩΗ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία