fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Ελλάδα Φραγκουδάκη, Πρωτόδικη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών και τη Γραμματέα Ηλέκτρα Καβρουλάκη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 15η Απριλίου 2013 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της ενάγουσας – εναγομένης: ….. του …., κατοίκου Βάρης Αττικής και προσωρινώς διαμένουσας στο Παλαιό Φάληρο Αττικής, ως έχουσας τη γονική μέριμνα και την προσωρινή επιμέλεια του ανήλικου άρρενος τέκνου της …., η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της Χρήστου Οικονομάκη.

Του εναγομένου – ενάγοντος:….. του …., κατοίκου Φιλοθέης, ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου του Δημητρίου Γεωργούτσου     Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 18-4-2011 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 70507/898/2011 αγωγή της, η οποία προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 26-3-2012, οπότε αναβλήθηκε για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο.

Ο ενάγων ζητεί να γίνει δεκτή η από 28-12-2011 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 10844/107/2012 αγωγή του, η οποία προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 26-3-2012, οπότε αναβλήθηκε για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο.   Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις τους.


ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά την διάταξη του άρθρου 1515 παρ. 1 εδ. β’ του ΑΚ. ο πατέρας σε περίπτωση εκούσιας αναγνώρισης ή δικαστικής μετά από αγωγή του ιδίου ή των γονέων του. αποκτά αυτοδικαίως γονική μέριμνα και έτσι γίνονται φορείς αυτής και οι δύο γονείς του τέκνου. Η άσκησή της στην περίπτωση αυτή ανατίθεται αποκλειστικά στη μητέρα. Ο πατέρας αποκτά αυτοδικαίως τη γονική μέριμνα και την άσκησή της αν έπαυσε η γονική μέριμνα της μητέρας ή αν αυτή αδυνατεί να την ασκήσει για νομικούς ή πραγματικούς λόγους. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο πατέρας που αποκτά τη γονική μέριμνα, ασκεί αυτήν ή μέρος της με απόφαση του δικαστηρίου ύστερα από αίτηση του ιδίου, εφόσον αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον του τέκνου, όπως ιδίως όταν συμφωνεί η μητέρα, η συμφωνία της οποίας αναφέρεται ως κύρια, αλλά ενδεικτική περίπτωση συμφέροντος του τέκνου. Η δικαστική απόφαση μπορεί να αναθέτει την άσκηση της γονικής μέριμνας είτε αποκλειστικά στον πατέρα, είτε στον πατέρα από κοινού με τη μητέρα, είε ολόκληρης ή ορισμένων μόνον λειτουργιών της. (ΑΠ 235/2005 ΝΟΜΟΣ) Περαιτέρω κατά τη διάταξη του άρθρου 671 παρ. 1 εδαφ. τελ. ΚΠολΔ, που εφαρμόζεται στη διαδικασία των εργατικών διαφορών και κατά παραπομπή εκ του άρθρου 681 Β παρ. 1 ΚΠολΔ και στη διαδικασία των διαφορών διατροφής και επιμέλειας τέκνων, ορίζεται ότι ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον του ειρηνοδίκη ή συμβολαιογράφου λαμβάνονται υπόψη μόνο αν έγιναν ύστερα από προηγούμενη κλήτευση του αντιδίκου πριν από είκοσι τέσσερις τουλάχιστον ώρες. Από τη διάταξη αυτή, ερμηνευόμενη στα πλαίσια και της διάταξης του άρθρου 116 του ιδίου Κώδικα, που επιβάλλει την τήρηση των κανόνων της καλής πίστης κατά την επιχείρηση των διαδικαστικών πράξεων, προκύπτει ότι η ένορκη κατάθεση, αν δεν εμφιλοχωρεί άλλη υπηρεσιακή απασχόληση του ειρηνοδίκη ή του συμβολαιογράφου, της οποίας το πέρας πρέπει να αναμένει ο κλητευθείς και περί αυτού να γίνεται μνεία στη βεβαίωση, δίνεται κατά την ώρα που αναγράφεται στην κλήση με ανοχή αναμονής, η διάρκεια της οποίας κρίνεται εύλογη, μέχρι 15 από την ορισθείσα ώρα έναρξης, χωρίς να παραβλάπτεται από την καθυστέρηση αυτή το κύρος της ένορκης βεβαίωσης. Αν όμως δόθηκε ερήμην του κλητευθέντος αντιδίκου μετά το χρόνο αυτό, δεν αποτελεί νόμιμο κατά την έννοια του νόμου αποδεικτικό μέσο και αυτεπαγγέλτως δεν λαμβάνεται υπόψη από το δικαστήριο, ανεξάρτητα από το αν έχει επέλθει ή όχι βλάβη στον μη εμφανισθέντα αντίδικο. (ΟλΑΠ 20/2004 ΕλλΔνη 45. 1326).

Με την από 18-4-2011 αγωγή η ενάγουσα. ισχυριζόμενη ότι από τις εκτόε γάμου σχέσεις της με τον εναγόμενο απέκτησε το ανήλικο άρρεν τέκνο της. το οποίο ο εναγόμενος έχει αναγνωρίσει εκούσια ως γνήσιο τέκνο του. ζητεί, κατ’ εκτίμηση του αιτητικού της (αγωγής): α) να αναγνωριστεί ότι δεν πρέπει να αφαιρεθεί από αυτή η επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου και β) να υποχρεωθεί ο εναγόμενος, με απόφαση προσωρινά εκτελεστή, να της καταβάλλει διατροφή σε χρήμα ποσού 1050 ευρώ μηνιαίως για λογαριασμό του ανηλίκου, για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ μηνών από την επίδοση της αγωγής, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση καταβολής κάθε δόσης μέχρι την εξόφληση και να καταδικαστεί ο εναγόμενος στα δικαστικά της έξοδα. Με το ως άνω περιεχόμενο και αιτήματα η αγωγή αρμοδίως και παραδεκτώς εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου αυτού (άρθρα 17 και 22 ΚΠολΔ), κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 666 επ., 681Β’ και 681Γ’ ΚΠολΔ. Είναι ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1485, 1486, 1487 εδ. βζ 1489 παρ. 2, 1493, 1496, 1498, 1510, 1515, 1518, 340, 341, 345 ΑΚ και 176. 907 και 910 αρ. 4 ΚΠολΔ.      Πρέπει επομένως η αγωγή να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν, δεδομένου ότι η μεν ενάγουσα έχει καταβάλλει το απαιτούμενο τέλος δικαστικού ενσήμου με τα ανάλογα ποσοστά υπέρ τρίτων (βλ. τα υπ’ αριθ. 417332. .308647, 172167 αγωγόσημα με τα επικολλημένα κινητά επισήματα υπέρ του ΕΤΑΑ- ΤΥ-ΠΔΑ και του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ), ο δε εναγόμενος έχει προκαταβάλλει στην ενάγουσα τα κατά το άρθρο 173 παρ. 4 ΚΠολΔ έξοδα της δίκης. Με την από 28-12-2011 αγωγή, κατ’ εκτίμηση του αιτητικού της, ο ενάγων ζητεί: 1) να αφαιρεθεί η γονική μέριμνα του προαναφερόμενου ανήλικου τέκνου του από την εναγόμενη μητέρα του και να ανατεθεί αποκλειστικά στον ίδιο, άλλως να ανατεθεί από κοινού σε αμφότερους τους διαδίκους γονείς του ανηλίκου, καθοριζομένου ως τόπου διαμονής του ανηλίκου την οικία του (ενάγοντος) και να υποχρεωθεί η εναγομένη να παραδώσει το τέκνο στον ενάγοντα. προκειμένου αυτός να ασκήσει τη γονική μέριμνα, συμπεριλαμβανομένης της επιμέλειας, για την περίπτωση δε που η εναγομένη δεν εκτελέσει τη σχετική διάταξη της απόφασης που θα εκδοθεί, να απειληθεί σε βάρος της χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση και 2) αναγνωριζομένου ότι είναι προς το συμφέρον του ανήλικου τέκνου η διαπίστωση της ελληνικής του υπηκοότητας, να ρυθμιστεί το εν λόγω θέμα, καθόσον η εναγομένη διαφωνεί και αρνείται να συμπράξει (στη διαπίστωση της ελληνικής υπηκοότητας του τέκνου τους), επειδή επιθυμεί το τέκνο τους να έχει μόνον τουρκική υπηκοότητα, δεδομένου ότι η ίδια τυγχάνει ομογενής από την Κωνσταντινούπολη, κατά τα αναλυτικά εκτιθέμενα στην αγωγή. για την περίπτωση δε που η εναγόμενη δεν εκτελέσει τη σχετική διάταξη της απόφασης που θα εκδοθεί. η οποία θα υποχρεώνει αυτή να συμπράξει στη διαπίστωση της ελληνικής υπηκοότητας του τέκνου τους, να απειληθεί σε βάρος της χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση. Επίσης ο ενάγων ζητεί να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστεί η εναγόμενη στα δικαστικά του έξοδα.   Με τέτοιο περιεχόμενο και αιτήματα η αγωγή αρμοδίως καθ ύλην και κατά τόπον (άρθρα 17. 22 ΚΠολΔ) και παραδεκτώς φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, κατά την προκειμένη ειδική διαδικασία των άρθρων 666 επ., 681Β και 681Γ’ ΚΠολΔ και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1510, 1511. 1512, 1515, 1518 ΑΚ, 176, 946, 950 ΚΠολΔ.

Ωστόσο μη νόμιμο είι το παρεπόμενο αίτημα περί κήρυξης της απόφασης προσωρινά εκτελεστής, καθόσον η απόφαση που ρυθμίζει τη γονική μέριμνα και την επιμέλεια του προσώπου ανηλίκου τέκνου είναι διαπλαστική και δεν εκτελείται. (βλ. ΕρμΚΠολΔ Κεραμέα – Κονδύλη – Νίκα, 2000, άρθρο 681 Β’ αρ. 3) Πρέπει επομένως η αγωγή, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, να εξεταστεί και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα. συνεκδικαζόμενη με την ως άνω αγωγή (άρθρο 246 ΚΠολΔ). δεδομένου ότι (για αμφότερες τις αγωγές) τηρήθηκε η προβλεπομένη επί ποινή απαραδέκτου από το άρθρο 681Γ’ παρ. 2 εδ. β’ ΚΠολΔ•προδικασία, που περιλαμβάνει την υποχρέωση του Δικαστηρίου να προβεί σε απόπειρα συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, προσκομίζεται δε η από 12-8-2011 έκθεση κοινωνικής έρευνας της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας για τις συνθήκες διαβίωσης του ανηλίκου κατ’ άρθρο 681Γ’ παρ. 2 εδ. α’ ΚΠολΔ.

Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων των διαδίκων, που εξετάστηκαν στο ακροατήριο, οι οποίες περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, τις ληφθείσες επιμελεία του εναγομένου — ενάγοντος υπ’ αριθ. 51O0. 5131, 0332. 5334. 5339/2011 ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών, οι οποίες δόθηκαν με αφορμή άλλες δίκες και λαμβάνονται υπόψη για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη, σύμφωνα και με τα αναλυτικά εκτιθέμενα στη μείζονα σκέψη της παρούσας , οι προσκομιζόμενες από την ενάγουσα με την προσθήκη υπ’ αριθ. 4852. 4853/2013 ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον της Συμβολαιογράφου Πειραιώς Αικατερίνης Βρεττάκου, οι οποίες ελήφθησαν επιμελεία της (ενάγουσας). κατόπιν προφορικής κλήτευσης του εναγομένου κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, καθόσον όπως προκύπτει από τα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου η κλήτευση έλαβε χώρα για ώρα 12:00. ενώ οι ένορκες βεβαιώσεις ελήφθησαν στις 15:00 μμ (σημειωτέον ότι κατά πάσα περίπτωση δεν αποδεικνύεται ότι η κλήτευση έλαβε χώρα είκοσι τέσσερεις ώρες πριν τη λήψη τους) και όλα τα έγγραφα, τα οποία οι διάδικοι προσκομίζουν και επικαλούνται, μεταξύ των οποίων και η από 12-9-2011 παιδοψυχιατρική γνωμάτευση του παιδοψυχίατρου ……………..  …………………………..  σε συνδυασμό και με την από 12-8-2011 έκθεση κοινωνικής έρευνας της αρμόδιας κοινωνικής υπηρεσίας για τις συνθήκες διαβίωσης του ανηλίκου, αποδεικνύονται τα ακόλουθα: Οι διάδικοι, από τις εκτός γάμου σχέσεις τους, απέκτησαν ένα άρρεν τέκνο, τον …. (-…..). Ο …. (-….) γεννήθηκε στις 14-3-2010 και είναι ήδη ηλικίας τριών ετών. Ο εναγόμενος – ενάγων, με την υπ’ αριθ. 12648/29-3- 2010 πράξη αναγνώρισης τέκνου εκτός γάμου της Συμβολαιογράφου Κρωπίας Μαρίας Πάσχου, συναινούσης της ενάγουσας – εναγομένης, αναγνώρισε αυτό ως δικό του τέκνο.      Πριν τη γέννηση του ανήλικου τέκνου οι διάδικοι διατηρούσαν ερωτική σχέση επί περίπου δυόμιση έτη, συγκατοικούσαν δε στην οικία της ενάγουσας – εναγομένης, μαζί με τη μητέρα και τον αδελφό της.

Ωστόσο λίγο μετά τη γέννηση του ανήλικου τέκνου, οι σχέσεις των διαδίκων διαταράχθηκαν και ο εναγόμενος – ενάγων αποχώρησε από την οικία της ενάγουσας – εναγομένης. Κατόπιν δε άσκησης αντίθετων αιτήσεων λήψης ασφαλιστικών μέτρων από τους διαδίκους, εξεδόθη η υπ’ αριθ. 3361/201 1 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), δυνάμει της οποίας η ενάγουσα – εναγομένη μητέρα διατήρησε την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου, ενώ κατά τις λοιπές λειτουργίες της η άσκηση της γονικής μέριμνας ανετέθη στον εναγόμενο – ενάγοντα πατέρα από κοινού με την ενάγουσα – εναγομένη μητέρα. Το ανήλικο τέκνο των διαδίκων από τη γέννησή του κατοικεί με την ενάγουσα – εναγομένη μητέρα του, η οποία παρέχει στο ανήλικο τέκνο της ένα σταθερό περιβάλλον διαβίωσης και έχει αναπτυχθεί μεταξύ τους ένας στενός συναισθηματικός δεσμός, καθόσον το ανήλικο τέκνο ουδέποτε έχει απομακρυνθεί από αυτή (τη μητέρα του).

Σημειωτέον ότι η ενάγουσα – εναγομένη έχει διαμορφώσει ιδιαίτερο χώρο για το ανήλικο τέκνο της στο πολυώροφο κτίριο στον Πειραιά, όπου στεγάζονται οι οικογενειακές της επιχειρήσεις, στις οποίες δραστηριοποιείται επαγγελματικά, προκειμένου εάν υπάρχει ανάγκη να πάρει μαζί της το τέκνο της τις ώρες που εργάζεται, να έχει διαρκώς την φροντίδα και την εποπτεία αυτού. Καθόσον η οικογένεια, της διατηρεί επιχείρηση στην Κωνσταντινούπολη. οσάκις απαιτείται για να μεταβεί εκεί για. επαγγελματικούς λόγους. παίρνει μαζί και το ανήλικο τέκνο της. προκειμένου να μην το αποχωριστεί. Εξάλλου η ενάγουσα – εναγομένη έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζει το επαγγελματικό της πρόγραμμα ανάλογα με τις ανάγκες και το συμφέρον του τέκνου της. δεδομένου ότι οι επιχειρήσεις είναι οικογενειακές, ενώ έχει και τη συμπαράσταση και τη βοήθεια της μητέρας και του αδελφού της. Ο ιδιαίτερος δεσμός αγάπης που έχει δημιουργηθεί μεταξύ μητέρας και ανηλίκου τέκνου έχει ως απόρροια τυχόν απομάκρυνση του τέκνου από το γνωστό και οικείο περιβάλλον της μητέρας του. να αποτελεί, ενόψει ιδίως της ιδιαίτερα μικρής ηλικίας του, βίαιη μεταβολή του ενεστώτος τρόπου ζωής του και αλλαγή του περιβάλλοντος του και θα του δημιουργούσε αίσθημα ανασφάλειας, με δυσμενείς επιπτώσεις στην ψυχοσωματική του ανάπτυξη. Κατόπιν τούτου, το αληθινό συμφέρον του ανηλίκου επιβάλλει να μην απομακρυνθεί αυτό από την ενάγουσα – εναγομένη μητέρα του, η οποία κρίνεται κατάλληλη να ανταποκριθεί στις ανάγκες διαπαιδαγώγησης και περίθαλψής του. Επομένως επιβάλλεται να μην αφαιρεθεί η άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του ανήλικου τέκνου των διαδίκων από την ενάγουσα – εναγομένη μητέρα του (η οποία ως έχουσα την επιμέλεια αυτού προσδιορίζει και τον τόπο διαμονής του), προκειμένου να ανατεθεί η επιμέλειά του στον• εναγόμενο – ενάγοντα πατέρα του.

Ως προς τους άλλους όμως τομείς της γονικής μέριμνας, πλην της επιμέλειας, το συμφέρον του ανήλικου τέκνου επιτάσσει να ασκούνται από κοινού και από τους δύο γονείς του, ενόψει και της υφιστάμενης δυσχέρειας άσκησης του δικαιώματος επικοινωνίας του εναγομένου – ενάγοντα με το τέκνο, οφειλόμενης στη συμπεριφορά και την έλλειψη συνεργασίας αμφοτέρων των διαδίκων. Η λειτουργική κατανομή της γονικής μέριμνας του ανηλίκου θα συντελέσει στην ενίσχυση του ψυχικού και συναισθηματικού δεσμού αυτού με τον πατέρα του και ακόμη θα τονώσει τους ηθικούς δεσμούς του και με τους δύο γονείς και θα αυξήσει περισσότερο την εμπιστοσύνη και την αγάπη του προς αυτούς.  Περαιτέρω οι διάδικοι διαφωνούν για τη διαπίστωση της ελληνικής υπηκοότητας του ανηλίκου (την οποία αυτό έχει αποκτήσει από την αναγνώρισή του και διαπιστώνεται με πράξη της Περιφέρειας). Ειδικότερα η ενάγουσα – εναγομένη έχει τουρκική υπηκοότητα, καθόσον η ίδια και η οικογένεια, της τυγχάνουν ομογενείς από την Κωνσταντινούπολη. Οι γονείς της ενάγουσας – εναγομένης μετοίκησαν στην Ελλάδα το έτος 1974. ενώ η ίδια και ο αδελφός της έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα. Παρά ταύτα εξακολουθούν να διατηρούν την τουρκική υπηκοότητα, προκειμένου να διατηρηθεί ο ελληνισμός και η ελληνική μειονότητα στην Κωνσταντινούπολη.

Η ενάγουσα – εναγομένη μεταβαίνει συχνά στην Κωνσταντινούπολη, καθόσον όπως προαναφέρθηκε η οικογένεια, της διατηρεί εκεί επιχείρηση και σημαντικά περιουσιακά στοιχεία, καθώς επίσης και την πατρογονική τους οικία. Για τους λόγους αυτούς έχει εκδοθεί τουρκικό διαβατήριο για το ανήλικο τέκνο των διαδίκων, προκειμένου αυτό αφενός να μπορεί να ταξιδεύει μαζί με τη μητέρα του στην Κωνσταντινούπολη, παράλληλα δε να μπορούν να προασπιστούν τα περιουσιακά και οικονομικά του συμφέροντα. Αντιθέτως ουδόλως απεδείχθη ότι το συμφέρον του ανήλικου τέκνου των διαδίκων επιβάλλει τη διαπίστωση της ελληνικής του υπηκοότητας, υπό την έννοια ότι θα διευκολύνει και θα έχει θετική επίδραση στις έννομες σχέσεις και συναλλαγές του ανηλίκου στην ελληνική επικράτεια. Ούτε εξάλλου η μη διαπίστωση της ελληνικής υπηκοότητας παραβλάπτει το συμφέρον του ανήλικου τέκνου, δεδομένου ότι ουδέποτε οι έλληνες της Κωνσταντινούπολης, που κατοικούν στην Ελλάδα, αντιμετώπισαν ή αντιμετωπίζουν προβλήματα ή δυσμενείς διακρίσεις από τη διατήρηση εκ μέρους τους της τουρκικής υπηκοότητας, στην καθημερινότητα και στις συναλλαγές τους, στο σχολικό και εργασιακό περιβάλλον, καθόσον ουδείς τους διακρίνει από τους λοιπούς έλληνες, μόνον εκ του γεγονότος ότι για λόγους ιδεολογικούς και πρακτικούς διατηρούν την τουρκική υπηκοότητα.

Επομένως το σχετικό αίτημα της από 28-12-2011 αγωγής περί ρύθμισης από το Δικαστήριο του θέματος διαπίστωσης της ελληνικής υπηκοότητας του τέκνου πρέπει να απορριφθεί. Περαιτέρω απεδείχθη ότι το ανήλικο τέκνο αδυνατεί να διαθρέψει τον εαυτό του γιατί δεν έχει δική του περιουσία, ούτε εισοδήματα από οποιαδήποτε άλλη πηγή και δεν έχει τη δυνατότητα, λόγω της ηλικίας του, να εργασθεί.      Συνεπώς υπόχρεοι προς διατροφή είναι οι γονείς του από κοινού, ο καθένας ανάλογα με τις οικονοικές του δυνάμεις. Η ενάγουσα – εναγομένη συμμετέχει στην οικογενειακή της επιχείρηση με την επωνυμία «……………» και δ.τ. «…………», καθώς επίσης και στην ομόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία «………..». με έδρα τον Πειραιά. Επιπροσθέτως συμμετέχει και στην οικογενειακή επιχείρηση που διατηρεί η οικογένεια της στην Κωνσταντινούπολη. Τα ατομικά μηνιαία εισοδήματά της από τις εν λόγω εταιρίες, ενόψει και της υφιστάμενης οικονομικής κατάστασης, ανέρχονται τουλάχιστον στο ποσό των 2.000 ευρώ. Έχει στην κυριότητα, της ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου πολυώροφης οικοδομής (πολυκατάστημα αποτελούμενο από τρείς ορόφους) στον Πειραιά, όπου στεγάζονται οι προαναφερόμενες επιχειρήσεις.

Έχει επίσης στην κυριότητα, της σε ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου οικόπεδο εμβαδού 1.345.45 τμ στη Βάρη, επί του οποίου έχουν συσταθεί δύο κάθετες ιδιοκτησίες, εκ των οποίων η μία ανήκει στην ενάγουσα — εναγομένη και η άλλη στον αδελφό της. Επί του εν λόγω ακινήτου έχει ανεγερθεί οικοδομή αποτελούμενη από υπόγειο, ισόγειο και πρώτο όροφο, συνολικού εμβαδού περίπου 1.300 τμ. Για την ανοικοδόμηση αυτής ελήφθη στεγαστικό δάνειο το έτος 2004 από την Τράπεζα Πειραιώς ποσού 1.400.000 ευρώ, το οποίο το 2008 είχε χρεωστικό υπόλοιπο 1.281.340 ευρώ. Εξεδόθη η υπ’ αριθ. 2220/2009 διαταγή πληρωμής του Δικαστηρίου τούτου, με την οποία διετάχθησαν η ενάγουσα — εναγομένη και ο αδελφός της να καταβάλλουν στην αιτούσα Τράπεζα Πειραιώς το αμέσως ανωτέρω αναφερόμενο ποσό. Από την ίδια τράπεζα ελήφθη επίσης το έτος 2007 συμπληρωματικό στεγαστικό δάνειο ποσού 360.000 ευρώ, το οποίο το έτος 2008 είχε χρεωστικό υπόλοιπο 371.644,98 ευρώ.

Κατόπιν τούτου εξεδόθη η υπ’ αριθ. 2139/2009 διαταγή πληρωμής του Δικαστηρίου τούτου, με την οποία διετάχθησαν η ενάγουσα – εναγομένη και ο αδελφός της να καταβάλλουν στην αιτούσα Τράπεζα Πειραιώς το αμέσως ανωτέρω ποσό. Ακολούθησε δε κατάσχεση του εν λόγω ακινήτου. Δεν απεδείχθη ότι η ενάγουσα έχει άλλα εισοδήματα ή άπλη περιουσία, ούτε βαρύνεται κατά νόμο με την υποχρέωση διατροφής άλλων προσώπων, εκτός του τέκνου της. στο οποίο παρέχει και την προσωπική της εργασία, για τη φροντίδα και την ανατροφή του, η οποία είναι αποτιμητή σε χρήμα. Διαμένει, μαζί με το τέκνο της, στην ιδιόκτητη οικία της και δεν βαρύνεται με δαπάνη ενοικίου. Βαρύνεται ωστόσο με μέρος των λειτουργικών εξόδων της εν λόγω κατοικίας. Σημειωτέον ότι η ενάγουσα — εναγομένη και το ανήλικο τέκνο της φιλοξενούνται επί του παρόντος στην οικία της μητέρας της στο Παλαιό Φάληρο, μέχρι την αποκατάσταση της οικίας τους στη Βάρη, μετά από κλοπή που έλαβε χώρα. Ο εναγόμενος – ενάγων εργαζόταν έως το Φεβρουάριο του 2013 ως ιατρικός επισκέπτης στη φαρμακευτική εταιρία «……………. ……….». με μηνιαίο μισθό ανερχόμενο στο ποσό των 1.082.06 ευρώ.

Από το Φεβρουάριο του 2013 δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην οικογενειακή του επιχείρηση, αποκερδαίνοντας μηνιαίος τουλάχιστον το ποσό των 1.000 ευρώ. Άλλη περιουσία ή εισοδήματα δεν αποδεικνύεται ότι έχει. Κατοικεί με την πατρική του οικογένεια σε ιδιόκτητη οικία και δεν βαρύνεται με δαπάνη ενοικίου, αλλά με μέρος των λειτουργικών εξόδων της οικίας. Το ανήλικο τέκνο των διαδίκων έχει ανάγκες ίδιες με αυτές των άλλων παιδιών της ηλικίας του. Το μέτρο της διατροφής του προσδιορίζεται με βάση τις ανάγκες του. όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες ζωής του και περιλαμβάνει όσα είναι αναγκαία για τη συντήρηση, περίθαλψη και έξοδα ανατροφής το. Διαμένει όπως προαναφέρθηκε με τη μητέρα του. στις δαπάνες δε διαβίωσής του συμπεριλαμβάνονται τα ως άνω λειτουργικά έξοδα της κατοικίας τους, κατά το μέρος κατά το οποίο του αναλογεί. Το ανήλικο τέκνο των διαδίκων έχει ασφάλιση ζωής και προσωπικών ατυχημάτων στην ασφαλιστική εταιρία …………………, το ύψος δε των ασφαλίστρων ανέρχεται ετησίως στο ποσό των 1.350 ευρώ. Με βάση τις προαναφερόμενες οικονομικές δυνατότητες των διαδίκων και τις εν γένει περιστάσεις, η κατά μήνα διατροφή για το ανήλικο τέκνο των διαδίκων, προσδιοριζόμενη από τις συνθήκες ζωής και ανταποκρινόμενη στα απαραίτητα έξοδα για τη διατροφή, ένδυση, ψυχαγωγία και ιατροφαρμακευτική του περίθαλψη, πέραν αυτής που καλύπτεται από τον ασφαλιστικό του φορέα και την ασφάλιση ζωής που έχει, πρέπει να καθορισθεί στο ποσό των 800 ευρώ, το οποίο είναι ανάλογο με τις δυνάμεις των διαδίκων. όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες ζωής τους, στο οποίο συνυπολογίζεται και η προσφορά της προσωπικής εργασίας και απασχόλησης της ενάγουσας – εναγόμενης. Από το ποσό αυτό τον εναγόμενο – ενάγοντα βαρύνουν 300 ευρώ. Κατά το υπόλοιπο ποσό, που απαιτείται για τη διατροφή του, συμμετέχει η ενάγουσα – εναγομένη με το εισόδημά της και την προσφορά της προσωπικής της εργασίας και απασχόλησης για την περιποίηση και τη φροντίδα του. Πρέπει δε, ενόψει των προαναφερθέντων, να απορριφθεί ως ουσία αβάσιμος ο ισχυρισμός του εναγομένου – ενάγοντος ότι η ενάγουσα – εναγομένη οφείλει να συνεισφέρει, στη διατροφή του ανηλίκου τέκνου τους, σε μεγαλύτερο ποσοστό.

Ο ανωτέρω ισχυρισμός συνιστά άρνηση των θεμελιωτικών της ιστορικής βάσης της αγωγής περιστατικών, δεδομένου ότι με αυτή ζητείται η καταβολή από τον εναγόμενο του ποσού, το οποίο κατά τους αγωγικούς ισχυρισμούς αντιστοιχεί στην υποχρέωση συνεισφοράς του στη διατροφή του ανήλικου τέκνου τους και όχι η επιδίκαση του συνολικού ποσού της ανάλογης διατροφής αυτού, οπότε ο εν λόγω ισχυρισμός θα αποτελούσε καταλυτική της αγωγής ένσταση, καθόσον στην υπό κρίση αγωγή γίνεται επίκληση και των παρεχόμενων από τη μητέρα του ανηλίκου παροχών και προσωπικών φροντίδων της πρoς αυτό, οι οποίες άπτονται της συγκατοίκησης και της άσκησης της επιμέλειας του προσώπου του. (βλ. ΕφΘεσ 1101/2002. Αρμ 2003. 38) Σημειωτέον ότι ο ί εναγόμενος – ενάγων υπέβαλλε αίτημα κατ άρθρο 450 ΚΠολΔ να υποχρεωθεί η ενάγουσα – εναγομένη να προσκομίσει φορολογικές δηλώσεις των έξι τελευταίων ετών, φορολογικές δηλώσεις των εταιριών στις οποίες συμμετέχει και θεωρημένο μισθωτήριο και λογαριασμό υπηρεσίας κοινής ωφέλειας, που αφορούν τον τόπο διαμονής του ανήλικου τέκνου. Εν προκειμένω η ενάγουσα – εναγομένη προσκομίζει το από 29-10-2009 μισθωτήριο, δυνάμει του οποίου η μητέρα της έχει μισθώσει την κατοικία στο Παλαιό Φάληρο, στην οποία εξακολουθεί να διαμένει και όπου όπως προαναφέρθηκε φιλοξενεί την ενάγουσα – εναγομένη και το ανήλικο τέκνο των διαδίκων.

Ωστόσο, κατά τα ανωτέρω το Δικαστήριο έχει σχηματίσει πλήρη δικανική πεποίθηση περί των εισοδημάτων της ενάγουσας – εναγομένης και ως εκ τούτου δεν συντρέχει λόγος αναβολής της έκδοσης οριστικής απόφασης, προκειμένου να διαταχθεί η ενάγουσα – εναγομένη να επιδείξει τα προαναφερόμενα έγγραφα. Κατόπιν τούτων η από 18-4-2011 αγωγή και η από 28-12-2011 αγωγή, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, πρέπει να γίνουν εν μέρει δεκτές ως βάσιμες και κατ’ ουσίαν, να αναγνωριστεί ότι δεν πρέπει να αφαιρεθεί η επιμέλεια του ανήλικου τέκνου των διαδίκων από την ενάγουσα – εναγομένη μητέρα του, να ανατεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας κατά τις λοιπές λειτουργίες της (πλην της επιμέλειας) στον εναγόμενο — ενάγοντα πατέρα από κοινού με την ενάγουσα – εναγομένη μητέρα, να υποχρεωθεί ο εναγόμενος – ενάγων να καταβάλλει στην ενάγουσα – εναγομένη διατροφή για λογαριασμό του ανήλικου τέκνου, ποσού 300 ευρώ μηνιαίως. για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ μηνών από την επίδοση της αγωγής, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση πληρωμής κάθε δόσης και μέχρι την εξόφληση. Επίσης πρέπει να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή (άρθρο 910 αριθ. 4 ΚΠολΔ) ως προς την καταψηφιστική της διάταξη περί διατροφής και να συμψηφισθεί η πέραν των προκαταβληθέντων εξόδων δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων (άρθρο 179 ΚΠολΔ). όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό, καθόσον η ερμηνεία του κανόνα δικαίου που εφαρμόστηκε ήταν ιδιαίτερα δυσχερής.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων την από 18-4-2011 αγωγή και την από 28-11-2011 αγωγή.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό.τι κρίθηκε απορριπτέο επί της από 28-11-2011 αγωγής.

ΔΕΧΕΤΑΙ κατά τα λοιπά, εν μέρει τις αγωγές.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ότι δεν πρέπει να αφαιρεθεί η επιμέλεια του ανήλικου τέκνου των διαδίκων …… (- ……) από την ενάγουσα – εναγομένη μητέρα του.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ την άσκηση της γονικής μέριμνας κατά τις λοιπές λειτουργίες της (πλην της επιμέλειας) στον εναγόμενο – ενάγοντα πατέρα από κοινού με την ενάγουσα – εναγομένη μητέρα.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον εναγόμενο – ενάγοντα να προκαταβάλλει μέσα στις τρεις (3) ημέρες κάθε μήνα στην ενάγουσα – εναγομένη λόγω διατροφής για λογαριασμό του ανήλικου τέκνου τους, το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ μηνιαίως, για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ μηνών από την επίδοση της αγωγής, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση καταβολής κάθε δόσης έως την εξόφληση.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ την απόφαση ως προς την αμέσως ανωτέρω καταψηφιστική της διάταξη περί διατροφής προσωρινά εκτελεστή.

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ την πέραν των προκαταβληθέντων εξόδων δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.   Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο, απάντων των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους, στις 20-5-2013

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Φ.Ε.                  Κ.Η

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία