fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΤΟ ΓΑΜΟ
ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ

Αριθμός απόφασης
2782/2020

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ από τη Δικαστή Φωτεινή Αναστασάκου, Πρωτόδικη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου και τη Γραμματέα, Βασιλική Νιώτη.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του στις 12.6.2020, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Ι. ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: ________ ________ του ________ , κατοίκου ________  Πειραιά, οδ. ________ , αρ. ___, με ΑΦΜ ________ , η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου της, Χρήστου Οικονομάκη (AM ΔΣΠ 2517), κατοίκου Πειραιά, ________ , αρ. __.

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: ________ ________ του ________ , κατοίκου Λάρισας, οδ. ________ , αρ. __, με ΑΦΜ ________ , ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου του, Απόστολου Μπαλμπούζη (AM ΔΣΑ 29169), κατοίκου Αθηνών, οδ. ________  αρ. __.

ΙΙ. ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ: ________ ________ του ________ , κατοίκου Λάρισας, οδ. ________ , αρ. __, με ΑΦΜ ________ , ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου του, Απόστολου Μπαλμπούζη (AM ΔΣΑ 29169), κατοίκου Αθηνών, οδ. ________  αρ. __.

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ: ________ ________  του ________ , κατοίκου ________  Πειραιά, οδ. ________ , αρ. __, με ΑΦΜ ________ , η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξούσιου δικηγόρου της, Χρήστου Οικονομάκη (AM ΔΣΠ 2517), κατοίκου Πειραιά, ________ , αρ. __.

Η ενάγουσα της πρώτης αγωγής ζητεί να γίνει δεκτή η από 8.2.2019 αγωγή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου με αριθμό κατάθεσης 1231/594/2019, προσδιορίστηκε για συζήτηση μετ’ αναβολή στη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο πινάκιο.

Ο ενάγων της δεύτερης αγωγής ζητεί να γίνει δεκτή η από 14.10.2019 αγωγή του, που κατατέθηκε στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου με αριθμό κατάθεσης 9184/4604/2019, προσδιορίστηκε για συζήτηση μετ’ αναβολή στη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη σημερινή δημόσια συζήτηση των υποθέσεων αυτών, παραστάθηκαν οι διάδικοι όπως σημειώνεται παραπάνω και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά δημοσίας συνεδριάσεως και στις έγγραφες προτάσεις τους.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 Οι ως άνω δύο αντίθετες αγωγές με αριθμούς κατάθεσης 1231/594/2019 και 9184/4604/2019 είναι συναφείς και πρέπει να συνεκδικασθούν γιατί με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η διεξαγωγή της δίκης (ΚΠολΔ 246).

Η ενάγουσα της πρώτης αγωγής, με την υπό κρίση αγωγή της, ζητεί να λυθεί ο γάμος της με τον εναγόμενο, επειδή οι μεταξύ τους σχέσεις έχουν κλονιστεί τόσο ισχυρά από λόγους που εκτίθενται λεπτομερώς στο δικόγραφο και αφορούν στο πρόσωπο του τελευταίου (εναγομένου), ώστε βάσιμα η εξακολούθηση της έγγαμης σχέσης να είναι αφόρητη γι’ αυτήν καθώς και να καταδικαστεί ο εναγόμενος στην πληρωμή των δικαστικών της εξόδων. Ο ενάγων της δεύτερης αγωγής, με την υπό κρίση αγωγή του, ζητεί να λυθεί ο γάμος του με την εναγομένη επειδή οι μεταξύ τους σχέσεις έχουν κλονιστεί τόσο ισχυρά από λόγους που εκτίθενται λεπτομερώς στο δικόγραφο και αφορούν στο πρόσωπο της τελευταίας (εναγομένης), ώστε βάσιμα η εξακολούθηση της έγγαμης σχέσης να είναι αφόρητη γι’ αυτόν καθώς και να καταδικαστεί η εναγομένη στην πληρωμή των δικαστικών του εξόδων. Με αυτό το περιεχόμενο, οι αγωγές παραδεκτά εισάγονται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, το οποίο τυγχάνει καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο (άρθρα 17 αρ. 1, 22, 31, 39 ΚΠολΔ), για να συζητηθούν κατά την ειδική διαδικασία των οικογενειακών (γαμικών) διαφορών (άρθρα 592 επ. ΚΠολΔ, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του Ν. 4335/2015, καθώς πρόκειται για αγωγές που κατατέθηκαν μετά την 1.1.2016 και συνεπώς, εφαρμοστέες είναι οι νέες ως άνω διατάξεις). Είναι δε νόμιμες, στηριζόμενες στις διατάξεις των άρθρων 1438, 1439 εδ. 1 και 2 ΑΚ, 176 ΚΠολΔ. Επομένως, πρέπει να ερευνηθούν περαιτέρω και κατ’ ουσίαν.

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης της μάρτυρα της ενάγουσας- εναγομένης και της χωρίς όρκο κατάθεσης του ενάγοντος- εναγομένου, οι οποίοι εξετάστηκαν στο ακροατήριο, κατά τη συζήτηση της υπόθεσης και περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά συνεδρίασης, των 555- και 556/10.6.2020 ενόρκων βεβαιώσεων των ________ ________  και ________ ________ , αντίστοιχα, ενώπιον του Ειρηνοδίκη ‘ Πειραιά, που λήφθηκαν με επιμέλεια της ενάγουσας – εναγομένης, μετά από προηγούμενη νόμιμη και εμπρόθεσμη κλήτευση του ενάγοντος- εναγομένου, όπως προκύπτει από την 2464Γ73.6.2020 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Εφετείο Λάρισας, Δημητρίου Τσιρώνη, καθώς και της 1577/18.9.2019 ένορκης βεβαίωσης του ________ ________ , ενώπιον του Ειρηνοδίκη Πειραιά, που επίσης λήφθηκε με επιμέλεια της ενάγουσας- εναγομένης, μετά από προηγούμενη νόμιμη και εμπρόθεσμη κλήτευση του ενάγοντος- εναγομένου, όπως προκύπτει από την 6443Ε713.9.2019 έκθεση επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή στο Εφετείο Λάρισας, Νικολάου Κατσακιώρη, των φωτογραφιών που προσκομίσθηκαν και δεν αμφισβητήθηκε η γνησιότητά τους, των αντιγράφων των αποθηκευμένων γραπτών μηνυμάτων (sms) που προσκομίζει ο ενάγων-εναγόμενος, τα οποία δεδομένου ότι αφορούν σε τηλεφωνικές συνομιλίες μεταξύ των ιδίων των αντιδίκων και προσκομίζονται από τον ενάγοντα- εναγόμενο στο πλαίσιο δικαστικής διένεξης τους, δεν αποτελούν στην προκειμένη περίπτωση παράνομα αποδεικτικά μέσα (ΜΠρΗρακλ 1085/2018 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, Κονταξής, ΕρμΠΚ, Τόμος Β’, έκδοση γ’, 2000, σελ. 3125, contra ΠΠρθεσ 3256/2015 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ και σχόλιο Ε. Στασινόπουλου σε ΕλλΔνη 2015.1086) και των λοιπών εγγράφων, που οι διάδικοι επικαλούνται και νομίμως προσκομίζουν, για να χρησιμεύσουν είτε ως αυτοτελή αποδεικτικά μέσα είτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, εκτός από τα αντίγραφα των αποθηκευμένων γραπτών μηνυμάτων (sms) που προσκομίζει ο ενάγων- εναγόμενος και τα οποία αφορούν σε τηλεφωνική συνομιλία μεταξύ του ιδίου και τρίτου προσώπου, καθόσον μέσω αυτών παραβιάζεται το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή καθώς και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση των πληροφοριών τρίτων προσώπων, τα οποία προστατεύονται από τα άρθρα 8 της ΕΣΔΑ, 9 παρ. 1 και 9 Α του Συντάγματος, χωρίς, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, η παραβίαση των δικαιωμάτων αυτών να γίνεται προς προστασία υπέρτερου εννόμου αγαθού (πβ. ΟλΑΠ 1/2017 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ), αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά: Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο πολιτικό γάμο στις 6.2.2016 στον Πειραιά, ο οποίος ήταν δεύτερος γάμος για την ενάγουσα και πρώτος για τον ενάγοντα, ενώ η ενάγουσα είχε ήδη αποκτήσει από τον πρώτο της γάμο ένα άρρεν τέκνο, τον ________ , γεννηθέντα την 5.6.2001. Από το γάμο τους αυτό, οι διάδικοι απέκτησαν ένα ανήλικο τέκνο, τον ________ , ηλικίας τεσσάρων ετών και γεννηθέντα την 28.5.2016. Η μεν ενάγουσα, ηλικίας 46 ετών, είναι ξεναγός και κατοικεί στον Πειραιά, ενώ εκεί διαμένουν και οι γονείς της και οι λοιποί στενοί συγγενείς της. Ο δε ενάγων, ηλικίας 45 ετών, κατάγεται από τη Λάρισα, όπου και διαμένει μαζί με την πατρική του οικογένεια. Οι διάδικοι γνωρίστηκαν το Φεβρουάριο του 2014, δημιούργησαν ερωτικό δεσμό και μετά από λίγους μήνες αποφάσισαν να δημιουργήσουν οικογένεια, ενώ οικογενειακή στέγη αποτέλεσε η ιδιόκτητη μεζονέτας της ενάγουσας- εναγόμενης στον Πειραιά (επιφάνειας 244 τμ.) επί της οδού ________ αρ. 141. Η έγγαμη συμβίωσή τους όμως δεν εξελίχθηκε ομαλά και τον Σεπτέμβριο του 2018 διασπάστηκε, με ενδιάμεσες δίχως αποτέλεσμα προσπάθειες του ζεύγους να επανέλθουν σε συμβίωση, έκτοτε δε διαμένουν χώρια και δη ο μεν ενάγων στη Λάρισα, η δε ενάγουσα, μετά του ανηλίκου τέκνου των διαδίκων, στον Πειραιά και στη συζυγική στέγη. Κατά τον ως άνω χρόνο (Σεπτέμβριο του 2018) η έγγαμη συμβίωση των διαδίκων διασπάστηκε, καθόσον ο ενάγων- εναγόμενος χωρίς καμία εύλογη αιτία και με πρόθεση να διασπάσει την έγγαμη συμβίωση εγκατέλειψε την ενάγουσα- εναγομένη, αποχωρώντας από τη συζυγική εστία. Ο δε ισχυρισμός του ενάγοντος- εναγομένου ότι η σύζυγός του τον εκδίωξε ή τον ανάγκασε να αποχωρήσει από την οικογενειακή στέγη, είναι αβάσιμος και πρέπει να απορριφθεί. Ειδικότερα, αποδείχθηκε ότι κατά το χρονικό διάστημα της έγγαμης συμβίωσης ο ενάγων είχε, ιεραρχήσει διαφορετικά τη ζωή του, ότι ουδέποτε υπήρξε έτοιμος και διατεθειμένος να αναλάβει οικογενειακές ευθύνες και υποχρεώσεις και να ασκήσει τα γονεϊκά του καθήκοντα, επαναπαυόμενος στη σύζυγό του και την πατρική της οικογένεια, ενίοτε δε και στον πρώην σύζυγό της, ο οποίος επίσης τη συνέδραμε ουσιαστικά (βλ. σχετικά και την κατάθεση του εν λόγω μάρτυρα της ενάγουσας, ________ ________ ). Επιπλέον, αποδείχθηκε ότι ο ενάγων, ο οποίος είναι φιλόλογος και ειδικότερα πτυχιούχος της κλασσικής φιλολογίας πανεπιστημίου της Αγγλίας, από όπου επέστρεψε το 2001, την περίοδο που γνωρίστηκε με την ενάγουσα και σύναψαν ερωτικό δεσμό, παρέδιδε ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές της μέσης εκπαίδευσης στην πόλη διαμονής του, τη Λάρισα, έδωσε όμως την υπόσχεση στην ενάγουσα ότι με το τέλος της σχολικής χρονιάς, θα ερχόταν μόνιμα στην Αθήνα, ώστε να διαμένουν μαζί. Αποδείχθηκε επίσης ότι το 2004, δηλαδή δέκα χρόνια νωρίτερα, αυτός είχε ξεκινήσει τη διαδικασία αντιστοιχίας του πτυχίου του με πτυχίο ελληνικού Πανεπιστημίου, μέσω του ΔΙΚΑΤΣΑ (ήδη ΔΟΑΤΑΠ) και δη στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, στην Κομοτηνή, πλην όμως δεν την ολοκλήρωσε τότε αλλά κατά τη διετία 2016- 2018, δηλ. κατά τη διάρκεια του έγγαμου βίου του με την ενάγουσα. Ωστόσο, για τα ανωτέρω γεγονότα ενημέρωσε την ενάγουσα μόλις τον Σεπτέμβριο του 2018, ενώ μέχρι τότε επικαλούνταν για να δικαιολογήσει τις εβδομαδιαίες μετακινήσεις του από και προς τον Πειραιά, είτε τα ιδιαίτερα μαθήματα που είχε στη Λάρισα, είτε την ολοκλήρωση δύο ημιτελών φιλολογικών συγγραμμάτων του πατέρα του (φιλολόγου επίσης) στη Λάρισα και εν τέλει ο ενάγων, παρά τις αντίθετες κατά καιρούς υποσχέσεις του προς την σύζυγό του, δεν εγκαταστάθηκε ποτέ μόνιμα στον Πειραιά και τις μισές ημέρες τις εβδομάδας επισκεπτόταν την οικογενειακή στέγη στον Πειραιά, ενώ τις λοιπές ημέρες της εβδομάδας απούσιαζε, ευρισκόμενος είτε στη Λάρισα είτε στην Κομοτηνή, κατά τα ανωτέρω, έως τον Σεπτέμβριο του 2018, που επήλθε η διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης. Αποτέλεσμα της ανωτέρω κατάστασης, κατά τα προηγούμενα έτη, ήταν να δοκιμαστεί σοβαρά η έγγαμη συμβίωση των διαδίκων, εξαιτίας της ανωτέρω αντισυζύγικής συμπεριφοράς του ενάγοντος – εναγομένου, ο οποίος δεν ήταν υποδειγματικός, καθόσον αποδείχθηκε ότι η ενάγουσα είχε επωμιστεί σχεδόν εξολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις, οικονομικές και μη, οι οποίες απέρρεαν από τη δημιουργία της οικογένειας των διαδίκων. Αντιθέτως, δεν αποδείχθηκε αντισυζυγική συμπεριφορά της ενάγουσας- εναγομένης προς την ηθική σχέση του γάμου, συγκεκριμένα δεν προέκυψε ότι επεδείκνυε υποτιμητική και απαξιωτική συμπεριφορά προς αυτόν. Αποδείχθηκε, όμως, ότι αυτή υπέμενε καρτερικά τη συμπεριφορά του συζύγου της, χάριν της ενότητας της οικογένειας και σεβόμενη το θεσμό της οικογένειας, προσπαθώντας με τη συμπεριφορά της να αποκαταστήσει την κλονισμένη εξαιτίας της αντισυζυγικής συμπεριφοράς του συζύγου της έγγαμη σχέση. Ο ισχυρισμός του ενάγοντος – εναγομένου ότι η σύζυγός του δεν επεδείκνυε την αρμόζουσα κατανόηση, αποδείχθηκε αβάσιμος, καθόσον η τελευταία παρά τις συνεχείς και έντονες προσπάθειες της για την αποκατάσταση της σχέσης της με αυτόν και της οικογενειακής ομαλότητας, αποθαρρύνονταν συστηματικά και σταθερά από εκείνον. Με βάση τα πιο πάνω περιστατικά που έγιναν δεκτά, εξαιτίας της ανωτέρω πράξης εγκατάλειψης της οικογενειακής στέγης, που αφορά στο πρόσωπο του ενάγοντος — εναγομένο τεκμαίρεται ότι έχει επέλθει ισχυρός κλονισμός του μεταξύ των διαδίκων γάμο ώστε βάσιμα η εξακολούθηση της έγγαμης σχέσης τους να είναι αφόρητη για την ενάγουσα. Κατ’ ακολουθίαν, η πρώτη αγωγή της ενάγουσας – εναγομένης πρέπει να γίνει δεκτή ως και κατ’ ουσίαν βάσιμη, ενώ η δεύτερη αγωγή (του ενάγοντος- εναγομένου) πρέπει να απορριφθεί. Τέλος, η δικαστική δαπάνη, για αμφότερες τις αγωγές, πρέπει να συμψηφιστεί μεταξύ των διαδίκων λόγω της συζυγικής τους σχέσης (άρθρ. 179 ΚΠολΔ), κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 Συνεκδικάζει αντιμωλία των διαδίκων την πρώτη αγωγή της ενάγουσας- εναγομένης (αρ. έκθ. κατάθ. 1231/594/2019) και τη δεύτερη αγωγή του ενάγοντος-εναγομένου (αρ. έκθ. κατάθ. 9184/4604/2019).

Δέχεται την πρώτη αγωγή (αρ. έκθ. κατάθ. 1231/594/2019) της ενάγουσας- εναγομένης και απορρίπτει τη δεύτερη αγωγή (αρ. έκθ. κατάθ. 9184/4604/2019) του ενάγοντος- εναγομένου.

Απαγγέλλει τη λύση του πολιτικού γάμου μεταξύ των διαδίκων που τελέστηκε στις 6.2.2016 στον Πειραιά.

Συμψηφίζει τα δικαστικά έξοδα μεταξύ των διαδίκων.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στον Πειραιά σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, χωρίς την παρουσία των διαδίκων ή του πληρεξουσίων δικηγόρων τους, στις 27/8/2020

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία