fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός απόφασης 217/2021
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Ιωάννα Αλεξίδου, Πρωτόδικη, η οπΰία ορίστηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου και από τη Γραμματέα Γεωργία Καράτσαλου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ κεκλεισμένων των θυρών στο ακροατήριό του στην Αθήνα στις 3-12-2020, για να δικάσει την υπόθεση με αντικείμενο την υποβολή ενηλίκου σε δικαστική συμπαράσταση:

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ-ΚΑΛΟΥΣΑΣ : ________  ________  το γένος ________  , κατοίκου Αθηνών, η οποία εμφανίστηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Χρήστο Οικονομάκη.

ΤΗΣ ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΣΑΣ : ________  ________  του ________  , κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής, η οποία εμφανίστηκε με τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Παναγιώτη Καραντζά.

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 1/8/2019 και με αριθμό κατάθεσης 70511/3028/2019 αίτησή της, την οποία επαναφέρει προς συζήτηση με την από 9/10/2020 κλήση που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό κατάθεσης 75959/3297 /2020, της οποίας δικάσιμος προσδιορίστηκε αυτή που αναγράφεται παραπάνω και εγγράφηκε στο πινάκιο.

Η κυρίως παρεμβαίνουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 24/11/2020 κύρια παρέμβαση που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με αριθμό κατάθεσης 86174/3810/2020, της οποίας δικάσιμος προσδιορίστηκε αυτή που αναγράφεται παραπάνω και εγγράφηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, αφού ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους, ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την από 9/10/2020 και με αρ. κατάθεσης 75959/3297 /2020 κλήση, νόμιμα επαναφέρεται προς συζήτηση η από 1/8/2019 και με αριθμό κατάθεσης 70511/3028/2019 αίτηση για την υποβολή ενηλίκου σε δικαστική συμπαράσταση, μετά την έκδοση της υπ’ αριθ. 2897/2019 απόφασης του Δικαστηρίου τούτου, με την οποία είχε διαταχθεί η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης. Η αίτηση πρέπει να συνεκδικαστεί με την από 24/11/2020 και με αριθμό κατάθεσης 86174/3810/2020 κύρια παρέμβαση που άσκησε στην ως άνω εκκρεμή δίκη η ________  ________  του ________  , ζητώντας την απόρριψη της αίτησης, λόγω της προφανούς μεταξύ τους συνάφειας και για σκοπούς επιτάχυνσης της διαδικασίας και μείωσης των εξόδων (αρ. 31, 246 ΚΠολΔ.

Από τις με αριθμό 1347Δ/13.9.2019 και 3454Δ/25.11.2020 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Παναγιώτη Νικολόπουλου, που προσκομίζονται, προκύπτει ότι ακριβές αντίγραφο της κρινόμενης αίτησης καθώς και της από 9/10/2020 κλήσης με την πράξη κατάθεσης και ορισμού δικασίμου και με κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στον ________   ________  του ________  , την υποβολή του οποίου σε δικαστική συμπαράσταση αφορά η υπό κρίση αίτηση. Ο τελευταίος όμως, δεν εμφανίσθηκε κατά την ανωτέρω δικάσιμο, κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε στην σειρά της από το οικείο πινάκιο που ήταν γραμμένη και συνεπώς πρέπει να δικαστεί ερήμην. Το Δικαστήριο ωστόσο, πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης, σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρο 754 § 2 ΚΠολΔ).

Με την κρινόμενη αίτηση, η αιτούσα ζητεί να τεθεί σε επικουρική δικαστική συμπαράσταση ο ενήλικος υιός της, ________  ________  του ________  , ο οποίος είναι κάτοικος Αθηνών, για το λόγο ότι πάσχει από ψυχικές διαταραχές (κρίσεις άγχους, κατάθλιψη, μεγαλομανία), εξαιτίας των οποίων αδυνατεί να επιμεληθεί μόνος του των υποθέσεων του, καθώς και να διοριστεί η αδερφή της αιτούσας, ________  ________  του ________  , προσωρινή δικαστική συμπαραστάτρια αυτού, για το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της απόφασης μέχρι την τελεσιδικία της και στη συνέχεια οριστική δικαστική συμπαραστάτρια για το μετά την τελεσιδικία χρόνο. Ζητεί, επίσης, να συγκροτηθεί εποπτικό συμβούλιο, το οποίο θα εποπτεύει το έργο της δικαστικής συμπαράστασης, αποτελούμενο από τα προτεινόμενα στην αίτησή της, πρόσωπα. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η αίτηση αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί στο Δικαστήριο τούτο κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 739, 740 § 1, 801 § 1 ,.§ 2, § 3, 804, 805 § 1 του ΚΠολΔ) είναι, δε, νόμιμη στο σύνολό της, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1666, 1667, 1669, 1672, 1673, 1674, 1676, 1678, 1681 και 1682 επ. του ΑΚ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί στη συνέχεια ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της, δεδομένου ότι, για το παραδεκτό της συζήτησής της, έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη από τις διατάξεις των άρθρων 748 § 2 και 802 § 2 ΚΠολΔ προδικασία (βλ. εκθέσεις επίδοσης με αριθμούς 1339Δ/13.9.2019, 3451Δ/25.11.2020 και 11673/13.9.2019, 3457Δ/25.11.2020 του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Παναγιώτη Νικολόπουλου, από τις οποίες προκύπτει ότι ακριβές αντίγραφο της κρινόμενης αίτησης, καθώς και της από 9/10/2020 κλήσης για τη συζήτησή της κατά τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της απόφασης αυτής, επιδόθηκε νομότυπα και . εμπρόθεσμα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και στην αρμόδια κοινωνική υπηρεσία).

Σύμφωνα με τις προσδιορίζουσες την έννοια των κυρίας και πρόσθετης παρεμβάσεων διατάξεις των άρθρων 79 και 80 ΚΠολΔ, ερμηνευόμενες σε συνδυασμό προς τη φύση και το σύνολο των διατάξεων της διαδικασίας της εκούσιας δικαιοδοσίας, κατά την οποία, κατά κανόνα, δεν υπάρχει αντιδικία, αν ο παρεμβαίνων υποστηρίζει την αίτηση, η παρέμβαση είναι πρόσθετη, ενώ αν αντιδικεί, ζητώντας είτε την απόρριψη της αίτησης, είτε την παραδοχή δικού του αιτήματος, η παρέμβαση είναι κύρια (ΑΠ 259/2013 ΧρΙΔ 2013.521). Από τη διάταξη δε του άρθρου 803 § 2 ΚΠολΔ, σε συνδυασμό και με τη διάταξη του άρθρου 1667 § 1 ΑΚ, προκύπτει ότι στη δίκη για την υποβολή προσώπου σε δικαστική συμπαράσταση, παρέμβαση, τόσο κύρια όσο και πρόσθετη, μπορούν να ασκήσουν μόνο τα πρόσωπα που νομιμοποιούνται να ζητήσουν την υποβολή του προσώπου σε δικαστική συμπαράσταση, δηλαδή ο σύζυγος του πάσχοντος, εφόσον υπάρχει έγγαμη συμβίωση, οι γονείς ή τα τέκνα αυτού ή ο εισαγγελέας ή και αυτεπαγγέλτως. Πέραν των ανωτέρω προσώπων, κανένας άλλος, έστω και στενός συγγενής του πάσχοντος, δε νομιμοποιείται να ζητήσει την υποβολή αυτού σε δικαστική συμπαράσταση (βλ. ΑΠ 1103/2005, ΕφΝαυπ 337/2018, ΕφΠατρ 227/2007, ΕφΛαρ 80/2000 δημ. Νόμος, Β. Βαθρακοκοίλη, ΚΠολΔ, Συμπληρωματικός Τόμος, άρθρο 803 αρ. 2, σελ. 759).

Στην προκειμένη περίπτωση, με την από 24/11/2020 και με αριθμό κατάθεσης 86174/3810/2020 κύρια παρέμβαση, η ________  ________  του ________  , η οποία δεν έχει συγγενική σχέση με τον υπό δικαστική συμπαράσταση, ζήτησε την απόρριψη της ως άνω αίτησης, επικαλούμενη έννομο συμφέρον και ειδικότερα επικαλούμενη ότι τον Ιούνιο του 2018 αγόρασε από τον υπό δικαστική συμπαράσταση ένα διαμέρισμα και ένα χρόνο μετά, η διορισθείσα με προσωρινή διαταγή προσωρινή δικαστική συμπαραστάτρια του πωλητή, αμφισβήτησε δικαστικά το κύρος της αγοραπωλησίας λόγω ψυχικών διαταραχών του τελευταίου. Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, σε εναρμόνιση με την αντίληψη του αποκλεισμού της επέμβασης στη δίκη για την υποβολή σε δικαστική συμπαράσταση τρίτων προσώπων και προς αποτροπή αντιδικιών μεταξύ αυτών και διαβουλεύσεων για την τύχη του πάσχοντος, το δικαίωμα άσκησης παρέμβασης περιορίζεται, κατ’ άρθρο 803 παρ. 2 ΚΠολΔ σε συνδ. με το άρθρο 1667 ΑΚ, στα πρόσωπα του συζύγου του πάσχοντος, εφόσον υπάρχει έγγαμη συμβίωση, ή των γονέων ή των τέκνων του ή του αρμόδιου Εισαγγελέα, πέραν δε από τα περιοριστικώς αναφερόμενα στο. νόμο κατά τα άνω πρόσωπα, κανένα άλλο πρόσωπο, όπως συγγενής ή πολύ περισσότερο άλλος που δικαιολογεί έννομο συμφέρον, δεν νομιμοποιείται. Ως εκ τούτου, η κυρίως παρεμβαίνουσα, ως τρίτη μη εμπίπτουσα στα ως άνω περιοριστικά αναφερόμενα πρόσωπα, δεν νομιμοποιείται ενεργητικά στην άσκηση της υπό κρίση κύριας παρέμβασης, η οποία, ελλείψει της εν λόγω διαδικαστικής προϋπόθεσης, πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη.

Εξάλλου, με το άρθρο 1676 ΑΚ, καθιερώνεται η αποδέσμευση του Δικαστηρίου από την αίτηση ως προς το καθεστώς υπό το οποίο τελεί το πρόσωπο που υποβάλλεται σε δικαστική συμπαράσταση. Το Δικαστήριο με γνώμονα την προστασία της προσωπικότητας του πάσχοντα και την εξασφάλιση αυτοδιάθεσής .του, την αναλογικότητα μέσου – σκοπού, το συμφέρον του συμπαραστατουμένου και την ασφάλεια των συναλλαγών, αποφασίζει για: α) το αν θα αφαιρεθεί τελείως η δικαιοπρακτική ικανότητα του προσώπου, για όλες ή ορισμένες μόνο δικαιοπραξίες (στερητική δικαστική συμπαράσταση, πλήρης ή μερική, β) το αν θα απαιτείται η συναίνεση του δικαστικού συμπαράσταση για ορισμένες ή όλες τις δικαιοπραξίες (επικουρική δικαστική συμπαράσταση, πλήρης ή μερική) και γ) αν θα υπάρξει συνδυασμός των δύο παραπάνω ρυθμίσεων (δηλαδή για κάποιες δικαιοπραξίες υπάρχει πλήρης στέρηση της δικαιοπρακτικής ικανότητας, ενώ για άλλες χρειάζεται απλώς η συναίνεση του δικαστικού συμπαραστάτη. Η στέρηση της δικαιοπρακτικής ικανότητας, αλλά ακόμη και ο περιορισμός της, αποτελούν σοβαρότατη επέμβαση στην προσωπικότητα ενός προσώπου και, κατά συνέπεια, τότε μόνο πρέπει να αποφασίζονται, όταν πράγματι είναι απόλυτα επιβεβλημένες για τη φροντίδα των υποθέσεών του ή την επιμέλεια του προσώπου του, με γνώμονα πάντα το συμφέρον του συμπαραστατέου. Το τελικό κριτήριο αδυναμίας αυτόνομης δράσης είναι έτσι αν υπάρχει χρεία νομίμου αντιπροσώπου για να τον εκπροσωπήσει εξώδικα ή δικαστικά σε νομικά σημαντικές υποθέσεις ή για να εκπληρώσει ανειλημμένες υποχρεώσεις του πάσχοντα. Κατά την διάταξη του άρθρου 1666 περ. 1 ΑΚ, ουσιώδης προϋπόθεση για την επιβολή της. συμπαράστασης, όποια μορφή και αν λάβει αυτή, είναι η μερική ή ολική αδυναμία, να φροντίσει (ο συμπαραστατέος) μόνος για τις υποθέσεις του. Ο νόμος δεν απαιτεί και αυτοπρόσωπη διαχείριση και επιμέλεια των υποθέσεων, πράγμα αδύνατο για τη σύγχρονη πραγματικότητα. Η έννοια της λέξης «μόνος» θα πρέπει να εκληφθεί ως δυνατότητα ή αδυναμία του προσώπου για αυτόνομη δράση, είτε αυτοπρόσωπα είτε με τη χρησιμοποίηση τρίτων προσώπων.

Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων που περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά καθώς και στα υπ’ αριθ. 2897/2019 πρακτικά συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου, από την με ημερομηνία 24/9/2020 έκθεση ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης που διενήργησε ο διορισθείς από το δικαστήριο ψυχίατρος Βερβαινιώτης Σπυρίδων, από την προσωπική επικοινωνία του δικαστηρίου με τον συμπαραστατέο και από όλα τα έγγραφα που η αιτούσα επικαλείται και προσκομίζει, αποδεικνύονται τα εξής: Ο υπό δικαστική συμπαράσταση υιός της αιτούσας ________     ________  του ________  , γεννήθηκε στις 8/4/1981. Είναι το μικρότερο παιδί της αιτούσας και του αποβιώσαντος το έτος 2011 συζύγου της, ________   ________  . Είναι άγαμος, χωρίς τέκνα και διαβιώνει με τη μητέρα του και τον αδερφό του_____ ________  , οι οποίοι είναι και οι πλησιέστεροι συγγενείς του, σε διαμέρισμα επί της οδού ________  αρ. ___στην Αθήνα . Είναι απόφοιτος του Τμήματος Λογιστικής του ΤΕΙ Πειραιά. Επαγγελματικά έκανε πρακτική άσκηση στην Ολυμπιακή Αεροπορία επί 6 μήνες και εν συνεχεία εργάστηκε ως συμβασιούχος στα ΕΛΤΑ με δμηνη σύμβαση. Από το 2009 έως το 2016 απασχολείτο ως ιδιωτικός υπάλληλος-ασφαλιστικός σύμβουλος. Μετά το θάνατο του πατέρα του το έτος 2011 άρχισε να παρουσιάζει ενεργό ψυχοπαθολογία και συγκεκριμένα έντονο άγχος, ψυχοκινητική ανησυχία, διαταραχές προσοχής και συγκέντρωσης, συναισθηματική ευμεταβλητότητα, ιδεοληπτική ενασχόληση, υπολειτουργικότητα, ιδέες επιβούλευσης και επικείμενου κακού για την οικογένειά του, ιδέες συσχέτισης και παρερμηνευτική ετοιμότητα. Άρχισε να παρακολουθείται ψυχοθεραπευτικά στο Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής, ωστόσο το 2016 διέκοψε τη ψυχοθεραπεία. Το ίδιο έτος, μη δυνάμενος να ανταποκριθεί στις εργασιακές του υποχρεώσεις, απολύθηκε από την εργασία του ως ασφαλιστικός σύμβουλος στην _________. Προσπάθησε ακολούθως να απασχοληθεί ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε ασφαλιστικά πρακτορεία, ωστόσο η προσπάθειά του απέτυχε καθώς παρουσίασε έξαρση της ψυχοπαθολογίας του. Έως το 2018 που, με παρέμβαση της οικογένειάς του, διεκόπη οποιαδήποτε επαγγελματική του δραστηριότητα, προέβη εν αγνοία της, οικογένειάς του, σε επισφαλείς για τον ίδιο επιχειρηματικές δραστηριότητες (εκποίηση ακινήτου, σύσταση μονοπρόσωπων ΕΠΕ και χορήγηση λευκών μπλοκ επιταγών των εταιριών σε τρίτους, οι οποίοι στο παρελθόν είχαν απασχολήσει τη Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος και είχαν κατηγορηθεί για απάτες. Από τον Αύγουστο του 2019 και έως σήμερα ο συμπαρασιατέος παρακολουθείται εκ νέου από ψυχίατρο στο Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε., υπό συστηματική φαρμακευτική αγωγή (βλ. τις από 1/8/2019 και 17/1/2010 ιατρικές γνωματεύσεις του Ε.ΚΕ.Ψ.Υ.Ε., όπου αναφέρεται ότι παρουσιάζει ψυχωσική συνδρομή με έντονο άγχος, παρανοϊκό ιδεασμό, χάλαση συνειρμού, παραληρητική διαταραχή, αδράνεια, απόσυρση και δυσκολία να ασχοληθεί με τις υποθέσεις του). Σύμφωνα με την από 24/9/2020 έκθεση ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης που διενήργησε ο διορισθείς από . το δικαστήριο ψυχίατρος Βερβαινιώτης Σπυρίδων, ο συμπαραστατέος πάσχει από παραληρητική διαταραχή μικτού τύπου (F.22.0 κατά ICD-10). Η παραληρηματική του διαταραχή πληροί κριτήρια μικτού τύπου και συγκεκριμένα μεγαλειώδους τύπου (παραληρητικές ιδέες για διογκωμένη αξία) και διωκτικού τύπου (παραληρητικές ιδέες ότι αντιμετωπίζεται εχθρικά). Παρουσιάζει ψυχωσικού τύπου συμπτωματολογία με ιδέες συσχέτισης, επιβούλευσης, παρακολούθησης και παρερμηνευτική ετοιμότητα. Το συναίσθημά του είναι ιδιαίτερα αγχώδες με τάση απροσφορότητας σε ψυχωσικά πλαίσια. Αποφεύγει οποιαδήποτε κοινωνική δραστηριότητα και παραμένει αποσυρμένος και αδρανής. Σύμφωνα με τον πραγματογνώμονα ο συμπαραστατέος διατηρεί την ικανότητα επικοινωνίας με το περιβάλλον αλλά η διαταραχή από την οποία πάσχει επηρεάζει την ικανότητά του να φροντίζει μόνος του τον εαυτό του, να διαχειρίζεται προσωπικές υποθέσεις και να προβαίνει σε δικαιοπραξίες προς όφελος. Είναι σε θέση να αυτοεξυπηρετείται όσον αφορά βασικές καθημερινές ανάγκες σίτισης, ενδιαίτησης κλπ αλλά αδυνατεί να ασκεί βιοποριστικό επάγγελμα ή να προβαίνει σε οικονομική διαχείριση, μεταβίβαση ή εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, επιχειρηματικές ή άλλου τύπου συμφωνίες οικονομικού ενδιαφέροντος, δωρεές ή σύναψη συμβολαίων ή διαθήκης. Για το λόγο αυτό, με την ως άνω πραγματογνωμοσύνη, προτείνεται η θέση του καθ’ ου σε καθεστώς επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης. Με βάση τα ανωτέρω αποδεικτικά στοιχεία, λαμβανομένης υπόψη και της ηλικίας του συμπαραστατέου, το Δικαστήριο κρίνει ότι πρέπει να υποβληθεί σε καθεστώς επικουρικής μερικής δικαστικής συμπαράστασης, εφόσον δεν πρόεκυψαν αποδεικτικά στοιχεία για τη θέση του σε στερητική τοιαύτη, ήτοι να τεθεί σε καθεστώς, εντός του οποίου να μην μπορεί να επιχειρεί, χωρίς τη συναίνεση του δικαστικού συμπαραστάτη του, μόνον όσες πράξεις δεν μπορεί να επιχειρεί και ο επίτροπος του ανηλίκου, χωρίς την άδεια του Δικαστηρίου και να μην μπορεί να διεξάγει τις συναφείς με αυτές (πράξεις) δίκες (άρθρα 1676 αρ. 2, 1678, 1623-1625 του ΑΚ). Κατ’ ακολουθίαν, πρέπει να γίνει δεκτή η κρινόμενη αίτηση ως και ουσιαστικά βάσιμη, να διοριστεί υποχρεωτικά προσωρινός επικουρικός δικαστικός συμπαραστάτης μέχρι την τελεσιδικία της παρούσας απόφασης και οριστικός για το χρόνο μετά την τελεσιδικία της, η προτεινόμενη από την αιτούσα θεία του συμπαραστατέου, ________  ________  του ________  , η οποία είναι το κατάλληλο πρόσωπο να ασκήσει αυτό το λειτούργημα, με αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον του συμπαραστατέου, όπως το καθορίζουν οι βιοτικές και ψυχικές ανάγκες του και η οποία θα έχει και τη μερική επιμέλεια του συμπαραστατέου (άρθρα 1680,1681 ΑΚ), στο πλαίσιο της επικουρικής μερικής δικαστικής συμπαράστασης (κατά τα προαναφερθέντα), δεδομένου ότι παρέχει τα εχέγγυα ότι θα ασκήσει με επάρκεια και συνέπεια το λειτούργημά της, θα μεριμνήσει όσο το δυνατό καλύτερα για την κάλυψη των ειδικών αναγκών του συμπαραστατέου και την εξασφάλιση του προσώπου και της περιουσίας του και ότι οι ενέργειές της θα αποβλέπουν αποκλειστικούς και μόνο στο συμφέρον – του τελευταίου. Τέλος, κατάλληλα πρόσωπα για να διοριστούν ως μέλη τού εποπτικού συμβουλίου (άρθρο 1682 του ΑΚ), επειδή αποτελούν τα πλησιέστερα συγγενικά πρόσωπα του καθ’ ου, είναι οι: 1) _________  _________του ________  , κάτοικος Γλυφάδας Αττικής (οδός _________  ), εξάδερφος του συμπαραστατέου, ως πρόεδρος του εποπτικού συμβουλίου, 2) _________  ________  του ________  , κάτοικος Αθηνών, οδός ________  αρ. ___, αδερφός του συμπαραστατέου, ως μέλος του εποπτικού συμβουλίου και 3) _________  _________  , το γένος ________  , κάτοικος Αθηνών, οδός ________  αρ. __, μητέρα του συμπαραστατέου, ως μέλος του εποπτικού συμβουλίου. Τα πρόσωπα αυτά, τα οποία ανήκουν στο συγγενικό περιβάλλον του καθ’ ου, μπορούν να βοηθήσουν το έργο της δικαστικής συμπαραστάτριας, ασκώντας αποτελεσματικά την εποπτεία της συμπαράστασης και κρίνονται κατάλληλα για το λειτούργημα αυτό. Ο Γραμματέας του Δικαστηρίου πρέπει να καταχωρήσει το διατακτικό της παρούσας στο ειδικό βιβλίο, που τηρείται για το σκοπό αυτό στη Γραμματεία (άρθρο 1675 ΑΚ) και να επιμεληθεί την επίδοση της απόφασης στα πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 802 του ΚΠολΔ, καθώς και τη γνωστοποίηση της απόφασης στον συμπαραστατέο, με την υπενθύμιση προς αυτόν του δικαιώματος του να ασκήσει ένδικα μέσα (άρθρο 802 παρ. 4, 5 εδ. α’ και β’ΚΠολΔ).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ τον ________   ________  του ________  , κάτοικο Αθηνών, οδός ________  αρ. ___, σε καθεστώς επικουρικής μερικής δικαστικής συμπαράστασης, ήτοι σε καθεστώς που να μην μπορεί να επιχειρεί ο ίδιος, χωρίς τη συναίνεση του δικαστικού συμπαραστάτη του, μόνον όσες πράξεις δεν μπορεί να επιχειρεί και ο επίτροπος του ανηλίκου, άνευ αδείας του Δικαστηρίου και να διεξάγει τις συναφείς με αυτές τις πράξεις δίκες.

ΔΙΟΡΙΖΕΙ προσωρινή επικουρική δικαστική συμπαραστάτριά του, για το χρονικό διάστημα από την έκδοση της παρούσας απόφασης μέχρι την τελεσιδικία της και οριστική επικουρική δικαστική συμπαραστάτρια για τον μετέπειτα της τελεσιδικίας της παρούσας απόφασης χρόνο, την ________  ________  του ________  , κάτοικο Αθηνών, οδός ________  αρ. __.

ΔΙΟΡΙΖΕΙ εποπτικό συμβούλιο αποτελούμενο από τους: 1) _________  _________του ________  , κάτοικο Γλυφάδας Αττικής (οδός _________  ), ως πρόεδρο, 2) _________   ________  του ________  , κάτοικο Αθηνών, οδός ________  αρ. __, και 3) _________  _________  , το γένος ________  , κάτοικο Αθηνών, οδός ________  αρ. __, ως μέλη.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την επίδοση της παρούσας απόφασης, με επιμέλεια της Γραμματείας του Δικαστηρίου αυτού, στην αιτούσα, στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και στην αρμόδια Κοινωνική Υπηρεσία, καθώς και τη γνωστοποίηση της παρούσας απόφασης στον συμπαραστατέο, με την υπενθύμιση προς αυτόν του δικαιώματος του να ασκήσει ένδικα μέσα.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις 28/1/21

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία