fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Αριθμός απόφασης Α393/2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ Α2 ΑΚΥΡΩΤΙΚΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΕΔΡΑ ΣΥΡΟΥ

Σ υ ν ε δ ρ ί α σ ε δημόσια στο ακροατήριο της μεταβατικής του έδρας στη Σύρο, στις 22 Σεπτεμβρίου 2020, με δικαστές τους: Ανδρέα Διαμαντή, Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων, Ιφιγένεια Μετζελοπούλου, Νικόλαο Τσατσούλη (εισηγητή), Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων, και γραμματέα την Παρασκευή Γιαννουλάκη, δικαστική υπάλληλο,

γ ι α να δικάσει την από 15-12-2016 (Α.Κ. 429/22-12-2016) αίτηση ακυρώσεως,

τ η ς ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «_________  », που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων (οδός _________  ), και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο, νομιμοποίησε όμως, την υπογράφουσα το δικόγραφο της αιτήσεως ακυρώσεως δικηγόρο Ζωή Παπαγεωργίου, με το με αριθμό 904/10-9-2018 πληρεξούσιο της συμβολαιογράφου Αθηνών Παρασκευής Γρομητσάρη – Μαραγιάννη,

κ α τ ά του Δήμου Θήρας Νομού Κυκλάδων, που εκπροσωπείται νόμιμα από το Δήμαρχό του και παραστάθηκε με δήλωση του άρθρου 33 παρ. 6 του π.δ. 18/89, του πληρεξούσιού του δικηγόρου με πάγια αντιμισθία, Πάνου Σιμιτού, που διορίστηκε με την με αριθμό 20/2007 απόφαση του Δημάρχου Θήρας (ΦΕΚ Γ’ 372/11-6-2007), σε συνδυασμό με την με αριθμό 159/29-5-2020 απόφαση παροχής πληρεξουσιότητας του ιδίου ανωτέρω Δημάρχου.

Με την κρινόμενη αίτηση, ζητείται η ακύρωση της με αριθμό 3008/25-10-2016 απόφασης διακοπής οικοδομικών εργασιών του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Θήρας.

 

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση, το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη στο γραφείο του Προέδρου του Τμήματος και

Αφού μελέτησε τη δικογραφία.
Σκέφθηκε κατά το νόμο.

  1. Επειδή, για την άσκηση της κρινόμενης αίτησης έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (ειδικά έντυπα παραβόλου με αριθ. 1399926, 2491397 και 3086557 Σειράς Α’).
  2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση της με αριθμό 3008/25-10-2016 απόφασης του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Θήρας, με την οποία αποφασίστηκε η διακοπή των οικοδομικών εργασιών που διενεργούνταν επί ακινήτου της αιτούσας εταιρείας, που βρίσκεται στο _________  της νήσου Θήρας, για το οποίο έχει εκδοθεί η με αριθμό 17/2015 οικοδομική άδεια.
  3. Επειδή, στο άρθρο 4 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ) ν. 4067/2012 (ΦΕΚ Α’ 79/09.04.2012), που ίσχυε κατά τον κρίσιμο εν προκειμένω χρόνο, ορίζεται ότι : «1. Άδεια Δόμησης, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4030/2011 (Α 249 ), απαιτείται για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης, όπως: α. Κατεδάφιση κατασκευών. Στην περίπτωση που κατεδαφίζεται ολόκληρο κτίριο και όχι τμήμα αυτού, δεν απαιτείται να υποβληθεί διάγραμμα δόμησης. β. Εκσκαφές ή επιχώσεις μεγαλύτερες του συν/πλην 0,80 μέτρα, καθώς και επιστρώσεις, διαμορφώσεις οικοπέδων και γηπέδων με σκοπό τη δόμηση. γ. Ανέγερση, προσθήκη, επισκευή, κτιρίων και των παραρτημάτων τους. δ. Κατασκευή πισίνας. ε. Αλλαγή χρήσης, σε περίπτωση που επέρχεται αλλαγή προς το δυσμενέστερο, στα στοιχεία του διαγράμματος δόμησης ή στα φορτία σχεδιασμού της στατικής μελέτης ή αλλαγή μηχανολογικών εγκαταστάσεων ως προς τιςδιελεύσεις τους από άλλους ορόφους ή κοινόχρηστους χώρους. στ. Περιτοιχίσεις και περιφράξεις που δεν ορίζονται με την παράγραφο 3ζ. ζ. Κατασκευή υπόγειων δεξαμενών. η. Οποιαδήποτε νέα κατασκευή ή και προσθήκη που δεν ορίζεται με τις παραγράφους 2, 3 και 4. Δεν απαιτείται άδεια δόμησης νέας κατασκευής ή και προσθήκης ή και εγκατάστασης εφόσον από ειδικότερες διατάξεις ορίζεται διαφορετικά. Δεν απαιτείται άδεια δόμησης, έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας ή ενημέρωση κατά το παρόν για τις περιπτώσεις εργασιών εσωτερικών χρωματισμών, μικρών επισκευών θυρών και παραθύρων ή μεμονωμένων επισκευών για λόγους χρήσης και υγιεινής, ιδίως μεμονωμένης επισκευής μικρού τμήματος υδρορροής, επισκευή επικόλλησης διακοσμητικών στοιχείων κ.α..» (η παράγραφος 1 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 20 παρ. 4 Ν.4258/2014, ΦΕΚ Α 94/14.4.2014). Περαιτέρω, στις παραγράφους 5 και 6 του ιδίου ανωτέρω άρθρου και νόμου, ορίζεται ότι : «5. Αυθαίρετη και κατεδαφιστέα είναι κάθε κατασκευή που εκτελείται ή έχει εκτελεστεί: α) χωρίς οικοδομική άδεια ή άδεια δόμησης ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας ή έγγραφη ενημέρωση, όπως ορίζονται στο παρόν άρθρο, β) καθ’ υπέρβαση της οικοδομικής άδειας ή της άδειας δόμησης, γ) με βάση άδεια που ανακλήθηκε ή ακυρώθηκε και δ) κατά παράβαση γενικών ή ειδικών διατάξεων και των μέγιστων ανοχών όπως αυτές καθορίζονται. 6. Σε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής, που τηρεί τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις ή αυτές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής της, αυτή είναι δυνατόν να νομιμοποιηθεί ύστερα από έκδοση ή αναθεώρηση ή ενημέρωση της άδειας δόμησης είτε μετά από την έκδοση έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας για τις εργασίες των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου. Στις περιπτώσεις νομιμοποίησης αυθαιρέτων εργασιών της παραγράφου 3 εκδίδεται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας μόνο με την υποβολή τεχνικής έκθεσης. Μετά την έκδοση ή αναθεώρηση της παραπάνω άδειας δόμησης, η κατασκευή παύει να είναι αυθαίρετη και κατεδαφιστέα. Πρόστιμο αυθαίρετης κατασκευής δεν επιβάλλεται σε περίπτωση αναθεώρησης άδειας δόμησης, που βρίσκεται σε ισχύ, εφόσον τηρείται το περίγραμμα της οικοδομής, ο συντελεστής δόμησης και ο συντελεστής όγκου.» (η παράγραφος 6 αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 20 παρ.8 Ν.4258/2014, ΦΕΚ Α 94/14.4.2014).
  1. Επειδή, εξάλλου, το π.δ. 267/1998 «Διαδικασία χαρακτηρισμού και κατεδάφισης νέων αυθαιρέτων κατασκευών, τρόπος εκτίμησης της αξίας και καθορισμός του ύψους των προστίμων αυτών» (Α’ 195), ορίζει στο άρθρο 1 ότι : «1. Η διαπίστωση και ο χαρακτηρισμός αυθαιρέτου με εξαίρεση τις περιπτώσεις του άρθρου 5 του παρόντος, γίνεται ύστερα από αυτοψία υπαλλήλου της κατά τόπο αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας, που συντάσσει επί τόπου σχετική έκθεση. Η έκθεση αυτή αφορά το αυθαίρετο και μόνο και όχι τον εκάστοτε ιδιοκτήτη, νομέα, κάτοχο ή κατασκευαστή του. Τα ονόματα των πιο πάνω προσώπων μπορεί ενδεικτικά και μόνο να αναφέρονται στην έκθεση. Η μη αναφορά τους ή η εσφαλμένη αναφορά τους δεν ασκεί επιρροή στην πρόοδο της διαδικασίας. 2. Στην έκθεση αναφέρεται η θέση του αυθαιρέτου με οδοιπορικό σκαρίφημα, όπου απαιτείται, συνοπτική περιγραφή με σκαρίφημα, οι διαστάσεις του καθώς και οι πολεοδομικές διατάξεις που παραβιάσθηκαν. Η ίδια έκθεση περιλαμβάνει υπολογισμό της αξίας του αυθαιρέτου και επιβολή των προστίμων της παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν. 1337/83 όπως ισχύει. Περιλαμβάνεται επίσης σημείωση ότι κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία τοιχοκόλλησης της έκθεσης, να υποβάλλει ένσταση ή αίτηση και δήλωση ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την έκθεση και τις τυχόν διορθώσεις που θα επιφέρει η υπηρεσία στον υπολογισμό του ύψους των προστίμων κατά τις διατάξεις της παρ. 6α του άρθρου 23 του Ν. 2300/90 στην κατά τόπο αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία. Αναφέρεται επίσης, η ημερομηνία αυτοψίας και η ειδοποίηση ότι αν περάσει άπρακτη η προθεσμία, το αυθαίρετο θα κατεδαφισθεί, τα δε επιβληθέντα πρόστιμα θα καταστούν οριστικά και θα βεβαιωθούν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας εισοδήματος των υποχρέων, κατά την έννοια του άρθρου 17 παρ. 4 του Ν. 1337/83 όπως ισχύει. 3. Η πιο πάνω έκθεση, που υπογράφεται από τον υπάλληλο που διενεργεί την αυτοψία, τοιχοκολλείται την ίδια μέρα στο αυθαίρετο. Για την τοιχοκόλληση συντάσσεται πράξη κάτω από το πρωτότυπο της έκθεσης, σημειώνεται η ημερομηνία και υπογράφεται από τον υπάλληλο που έκανε την αυτοψία και από παριστάμενο τυχόν αστυνομικό όργανο ή δεύτερο υπάλληλο της πολεοδομικής υπηρεσίας. Αντίγραφο της έκθεσης αποστέλλεται με αποδεικτικό αμέσως στον οικείο δήμο ή κοινότητα και την αρμόδια Αστυνομική Αρχή. Η Αστυνομική Αρχή διακόπτει αμέσως χωρίς άλλη ειδοποίηση τις οικοδομικές εργασίες και παρακολουθεί την τήρηση της διακοπής. Ο Δήμος ή Κοινότητα υποχρεώνεται να τοιχοκολλήσει την ίδια ημέρα την έκθεση στο δημοτικό ή κοινοτικό κατάστημα και να τη διατηρήσει για (30) ημέρες. Η μη τοιχοκόλληση από το δήμο ή την κοινότητα της έκθεσης, δεν εμποδίζει την πρόοδο της περαιτέρω διαδικασίας. Ο δήμος ή η κοινότητα υποχρεώνεται επίσης να ερευνήσει και να ενημερώσει εντός των τριάντα ημερών (30) την πολεοδομική υπηρεσία για την ορθότητα των στοιχείων των αναφερομένων στην έκθεση αυτοψίας υποχρέων». Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 4 του αυτού π.δ. ορίζεται ότι : «1. Κατά της έκθεσης αυτοψίας μπορεί να ασκήσει ένσταση κάθε ενδιαφερόμενος. 2. Η ένσταση, που ασκείται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την τοιχοκόλληση της έκθεσης στο αυθαίρετο, κατατίθεται στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία. Μαζί με την ένσταση πρέπει να κατατεθούν και αντίγραφα των στοιχείων που αποδεικνύουν τις απόψεις, που υποστηρίζει αυτός που υποβάλλει την ένσταση, και αφορούν την νομιμότητα του κτίσματος ή την εξαίρεσή του από την κατεδάφιση. Επιπλέον δύνανται να εκτίθενται απόψεις και στοιχεία που αμφισβητούν την ορθότητα της εκτίμησης της αξίας του αυθαιρέτου και υπολογισμού των προστίμων, που αναφέρονται στην έκθεση αυτοψίας. 3. […] 4. Η ένσταση εξετάζεται από τετραμελή επιτροπή που αποτελείται από τρεις (3) υπαλλήλους της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας και έναν (1) εκπρόσωπο της τοπικής ένωσης δήμων και κοινοτήτων με τους αναπληρωτές τους [.] Αν απορριφθεί η ένσταση το αυθαίρετο κατεδαφίζεται μέσα σε 10 ημέρες από την έκδοση της απόφασης είτε από τον κύριο ή τους συγκυρίους του αυθαιρέτου είτε από την αρμόδια πολεοδομική αρχή […], τα δε πρόστιμα όπως τελικά οριστικοποιήθηκαν από την επιτροπή, βεβαιώνονται στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία, εισπράττονται ως δημόσιο έσοδο και αποδίδονται εξ ολοκλήρου στο Ειδικό Ταμείο Εφαρμογής Ρυθμιστικών και Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΤΕΡΠΣ) […].». Τέλος, στο άρθρο 5 του ιδίου π.δ/τος ορίζεται ότι : «Για τα κτίσματα που εντοπίζονται κατά την ώρα που κατασκευάζονται αυθαίρετα (επ’ αυτοφώρω) δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις των προηγούμενων άρθρων αλλά κατεδαφίζονται αμέσως από συνεργεία της παρ. 1 του επόμενου άρθρου 6, χωρίς καμία άλλη διατύπωση. Στην έννοια του αυτόφωρου υπάγεται η περίπτωση εντοπισμού εκτελέσεως οικοδομικών εργασιών σε οικοδομή είτε από υπάλληλο της αρμόδιας Πολεοδομικής Αρχής είτε από Αστυνομικό όργανο, ανεξάρτητα από το αν είναι ή όχι παρών κατά την αυτοψία ο ιδιοκτήτης της οικοδομής. Στην έννοια του αυτόφωρου υπάγεται επίσης η περίπτωση που η εκτέλεση αυθαιρέτων οικοδομικών εργασιών εντοπίζεται από Αστυνομικό όργανο που ειδοποιεί την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, με σχετικό σήμα, μέσα σε δεκαπέντε μέρες από την ημερομηνία εντοπισμού η δε κατεδάφιση γίνεται το αργότερο μέσα σε είκοσι μέρες από την ημερομηνία εντοπισμού. Για την κατεδάφιση συντάσσεται το πρακτικό κατεδάφισης της παρ. 5 του επόμενου άρθρου 6, που στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνει τα στοιχεία της θέσεως του αυθαιρέτου που προβλέπεται για την έκθεση της παρ. 2 του άρθρου 1 του παρόντος Δ/τος. Εάν εντός είκοσι ημερών από την ημερομηνία εντοπισμού δεν κατεδαφισθούν τα επ’ αυτοφώρω αυθαίρετα, τότε και για αυτά εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4, 6 και 7 του παρόντος».
  2. Επειδή, κατά την έννοια της ήδη ισχύουσας διατάξεως του άρθρου 4 του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ) ν. 4067/2012, ΦΕΚ Α’ 79/09.04.2012, (όπως και υπό το καθεστώς ισχύος του προγενεστέρως ισχύοντος άρθρου 22 του ΓΟ.Κ. 1985), και των ανωτέρω διατάξεων του π.δ. 267/1998, προκύπτει ότι για τον χαρακτηρισμό κατασκευής ως αυθαίρετης και κατεδαφιστέας και την επιβολή των κατά νόμο προστίμων με έκθεση αυτοψίας εκδιδομένη κατά τις διατάξεις αυτές, αρκεί η διαπίστωση ότι η κατασκευή εκτελέστηκε χωρίς να έχει προηγουμένως εκδοθεί οικοδομική άδεια ή καθ’ υπέρβαση εκδοθείσας άδειας ή με βάση άδεια που ανακλήθηκε ή ακυρώθηκε με δικαστική απόφαση (ΣτΕ Ολομ. 3500/2009, 3105/1990, 1594/2014 7μ.), χωρίς να απαιτείται και η διαπίστωση ότι πρόκειται για κατασκευή, με την οποία παραβιάζονται πολεοδομικές διατάξεις. Περαιτέρω, από το περιεχόμενο της διατάξεως της παρ. 3 του άρθρου 1 του π.δ. 267/1998, όπου αναφέρεται ότι αντίγραφο της συνταχθείσας έκθεσης αυτοψίας αποστέλλεται με αποδεικτικό αμέσως στον οικείο δήμο ή κοινότητα και την αρμόδια Αστυνομική Αρχή, η οποία ακολούθως διακόπτει αμέσως χωρίς άλλη ειδοποίηση τις οικοδομικές εργασίες και παρακολουθεί την τήρηση της διακοπής, συνάγεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη νομιμότητα της πράξης διακοπής αυθαίρετων εργασιών αποτελεί η προηγούμενη διενέργεια αυτοψίας και η σύνταξη σχετικής έκθεσης αυτοψίας, η οποία ουσιαστικά αποτελεί και το νόμιμο έρεισμα της εν λόγω διακοπής εργασιών (εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση του άρθρου 5 του εν λόγω π.δ., που αφορά τις περιπτώσεις που καταλαμβάνεται επ’ αυτοφώρω η διενέργεια αυθαίρετων κατασκευών).
  3. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου, προκύπτουν τα εξής: Η αιτούσα εταιρεία, δυνάμει του με αριθμό 21799/1-12-2010 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών Δήμητρας Σταφυλάκη, απέκτησε κατά πλήρη κυριότητα ένα αγροτεμάχιο εμβαδού 22.982 τ.μ. άρτιο και οικοδομήσιμο, που βρίσκεται στο _________  της νήσου Θήρας, εκτός σχεδίου πόλεως και οικισμού, στην περιοχή _________  Θήρας. Για την ανοικοδόμηση του εν λόγω ακινήτου, που συνορεύει με άλλες ιδιοκτησίες της αιτούσας εταιρείας, εξεδόθη κατόπιν της με αρ. πρωτ. 64/16-1-2012 αιτήσεως, η με αριθμό 17/5-2-2015 οικοδομική άδεια της Υπηρεσίας Δόμησης Θήρας, η οποία αφορούσε την κατασκευή «Νέας διώροφης οικοδομής με υπόγειο – κατοικίες, την κατασκευή κολυμβητικής δεξαμενής και δεξαμενής νερού». Κατά τη διάρκεια υλοποίησης των αρχικών εργασιών που αναφέρονταν στην εν λόγω οικοδομική άδεια, φέρεται να διενεργήθηκε αυτοψία της ΥΔΟΜ Θήρας κατά την οποία διαπιστώθηκε η διενέργεια αυθαίρετων εργασιών καθ’ υπέρβαση της οικοδομικής άδειας, χωρίς όμως, να προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου η σύνταξη έκθεσης αυτοψίας και η κοινοποίηση αυτής. Ειδικότερα, στο με αριθμό πρωτ. 3446/2-12-2016 έγγραφο του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της ΥΔΟΜ Θήρας, αναφέρεται ότι στις 17-10­2016 ο ανωτέρω ενημερώθηκε ότι στην παραπάνω ιδιοκτησία γίνονταν αυθαίρετες οικοδομικές εργασίες καθ’ υπέρβαση της 17/2015 οικοδομικής άδειας και μέσα στη ζώνη των εκατό (100) μέτρων από τη γραμμή του αιγιαλού, ενώ του επιδόθηκαν και φωτογραφίες που απεικονίζουν αυθαίρετες διανοίξεις υπόσκαφων χώρων, των οποίων η φωτοληψία είχε πραγματοποιηθεί προγενέστερα. Ακολούθως, κατά τη μετάβασή του στο χώρο διαπίστωσε μία εκσκαφή και μία πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος (μόλις είχε σκυροδετηθεί), χωρίς όμως να μπορέσει να καταγράψει τους υπόσκαφους χώρους που απεικονίζονταν στις ανωτέρω φωτογραφίες, αφού δεν κατέστη δυνατή η πρόσβαση σε αυτούς. Στις 20-10-2016, κατόπιν νέας καταγγελίας των Ιωάννη Μπίτη και Μαρίας Θεοδόση, που του διαβιβάστηκε με το με αρ. πρωτ. 801/19-10-2016 έγγραφο του Δημάρχου Θήρας, μετέβη και πάλι στο χώρο για αυτοψία, παρουσία και της Δημοτικής Αστυνομίας, οπότε διαπίστωσε ότι η πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος είχε επιχωματωθεί, όπως και η εκσκαφή, με αποτέλεσμα και πάλι να μη μπορέσει να καταγράψει τους υπόσκαφους χώρους, αφού ήταν αδύνατη η πρόσβαση σε αυτούς. Ενόψει τούτων, εκδόθηκε από την ΥΔΟΜ Θήρας το με αριθμό 3008/25-10-2016 Σήμα Διακοπής Οικοδομικών Εργασιών, κατά το οποίο «          μετά από αυτοψία που έκανε η Υπηρεσία μας στις 20 και 21 Οκτωβρίου 2016 παρακαλούμε όπως διακόψετε κάθε οικοδομική εργασία στην ιδιοκτησία της εταιρείας Αθηναίων Γη ΑΕΣΤ και ΟΕ που βρίσκεται στο _________   Ν. Θήρας και έχει εκδοθεί η 17/2015 οικοδομική άδεια διότι εκτελούνται αυθαίρετες εργασίες». Τελικά, κατόπιν νέας αυτοψίας που διενεργήθηκε στις 9-11-2016 συντάχθηκε η με αριθμό 13/2016 έκθεση αυτοψίας της ΥΔΟΜ Θήρας, με την οποία διαπιστώθηκαν οι ακόλουθες αυθαίρετες κατασκευές: α) αυθαίρετη εκσκαφή διαστάσεων 160 τ.μ. και όγκου 1.600 κ.μ., β) αυθαίρετη κατασκευή πλάκας διαστάσεων 60 τ.μ. και όγκου 12 κ.μ., και γ) αυθαίρετη κατασκευή οικίσκου διαστάσεων 12 τ.μ. και εμβαδόν στέγης 4τ.μ.. Με την ίδια έκθεση αυτοψίας διαπιστώθηκε ότι το στάδιο κατασκευής των ανωτέρω ήταν αποπερατωμένο, και στη συνέχεια, επιβλήθηκε συνολικό πρόστιμο ανέγερσης 2.228,04 ευρώ και πρόστιμο διατήρησης ανερχόμενο σε 500,00 ευρώ (ελάχιστο προβλεπόμενο), ενώ στην τελευταία σελίδα αυτής έχει τεθεί η σημείωση ότι από το φωτογραφικό υλικό που εστάλη στην ΥΔΟΜ προκύπτει ότι υπάρχουν και άλλες αυθαίρετες κατασκευές (υπόσκαφα), οι οποίες όμως, κατά την αυτοψία της 9-11­2016 δεν ήταν προσβάσιμες, οπότε έπεται η σύνταξη συμπληρωματικής έκθεσης αυτοψίας όταν καταστεί δυνατή η πρόσβαση.
  4. Επειδή, εξάλλου, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι την ίδια ημερομηνία (9-11-2016) συντάχθηκε και έκθεση ελέγχου του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος σχετικά με την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, από τις επιθεωρήτριες περιβάλλοντος, _________ _________  και _________  _________  , καθώς και την επιθεωρήτρια δόμησης του ΣΕΠΔΕΜ, _________  Ευγενία. Παρόντες κατά τη διάρκεια του ελέγχου ήταν ο αρμόδιος υπάλληλος της ΥΔΟΜ Δήμου Θήρας και υπάλληλος της Δημοτικής Αστυνομίας. Η είσοδος των επιθεωρητών στην έκταση πραγματοποιήθηκε κατόπιν της από 9.11.2016 Β16/475 σχετικής εντολής της Εισαγγελίας Νάξου, ενώ κατά τη διάρκεια της αυτοψίας ελήφθησαν φωτογραφίες και γεωγραφικά στίγματα με συσκευή γεωγραφικού προσδιορισμού (GPS). Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου συντάχθηκε η ΑΑ ΣΕΠΔΕΜ 1/2016 έκθεση αυτοψίας. Εν συνεχεία, διενεργήθηκε στις 21.11.2016 συμπληρωματικός μερικός έλεγχος στην ίδια έκταση από την Προϊσταμένη Διεύθυνσης Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος, Ελευθεριάδου Σοφία, την επιθεωρήτρια περιβάλλοντος _________  _________   και την επιθεωρήτρια δομήσεως του ΣΕΠΔΜΕΜ, _________  Ευγενία, κατά τη διάρκεια του οποίου παρευρίσκονταν αρμόδιος υπάλληλος του ΤΔΟΜ Δήμου Θήρας, στελέχη του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Θήρας και μέλη του Εθελοντικού Διασωστικού Σώματος Θήρας, ενώ μετά την ολοκλήρωσή του παρελήφθη φωτογραφικό υλικό από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Θήρας και συντάχθηκε η με ΑΑ ΣΕΠΔΕΜ 2/2016 έκθεση αυτοψίας. Κατά τους ως άνω διενεργηθέντες ελέγχους διαπιστώθηκαν οι εξής παραβάσεις: α) αυθαίρετη υπόσκαφη κατασκευή (επιχωμένη), την οποία η αιτούσα κατασκεύασε, εξ οπλισμένου σκυροδέματος, και η οποία δεν προβλέπονταν στην 17/2015 άδεια οικοδομής της ΥΔΟΜ Θήρας, εντός ζώνης πλάτους 150μ. από τη γραμμή αιγιαλού σε αντίθεση με τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 παρ. 6 εδ. 1 του από 27.4.2012 πδ (ΦΕΚ 144 ΤΑΑ&ΠΘ 2012), β) μη σύννομη διαχείριση υλικών, διότι η αιτούσα εταιρεία απόθεσε τα υλικά εκσκαφών, τα οποία προέκυψαν από τις χωματουργικές εργασίες, σε εδαφική κοιλότητα της περιοχής και γ) μη σύννομη εκτέλεση χωματουργικών εργασιών-διαμορφώσεων εδάφους, διότι εκτέλεσε σε έκταση ιδιοκτησίας της χωματουργικές εργασίες-διαμορφώσεις εδάφους εντός ζώνης 150μ. από τη γραμμή αιγιαλού κατά παράβαση των οριζομένων στο άρθρο 1 παρ. 6 εδάφ. 1 του από 27.4.2012 πδ. Ακολούθως, μετά την τήρηση της σχετικής διοικητικής διαδικασίας εξεδόθη η με αριθμό 72/8-3-2017 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, με την οποία επιβλήθηκε πρόστιμο στη αιτούσα ύψους 156.500,00 ευρώ (η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών).
  1. Επειδή, τέλος, από τα στοιχεία του φακέλου και συγκεκριμένα από το με αριθμό πρωτ. 2663/16-9-2019 έγγραφο της ΥΔΟΜ Θήρας προς το Δικαστήριο, προκύπτει ότι σε χρονικό σημείο μετά την άσκηση της ένδικης αίτησης ακυρώσεως, η αιτούσα εταιρεία υπέβαλε στην ανωτέρω Υπηρεσία την με αριθμό πρωτ. 9/8-1-2019 αίτηση με θέμα την άρση της απόφασης διακοπής των οικοδομικών εργασιών, κατόπιν επαναφοράς στην προτέρα κατάσταση του επίδικου ακινήτου και της απομάκρυνσης των αυθαιρέτων κατασκευών. Επ’ αυτής, εξεδόθη το με αριθμό 9/30-4-2019 έγγραφο της ΥΔΟΜ Θήρας στο οποίο αναφέρονται τα εξής : «Κατόπιν αυτοψίας που διενεργήθηκε από την Υπηρεσία μας διαπιστώθηκε ότι τα αυθαίρετα τα οποία είχαν κατασκευαστεί εντός της ιδιοκτησίας της αιτούσας εταιρείας στο _________  του Δήμου Θήρας, που περιγράφονται στην 13/2016 έκθεση αυτοψίας, έχουν κατεδαφιστεί και η περιοχή έχει επανέλθει στην προτέρα κατάσταση». Παρά ταύτα, δεν προκύπτει να έχει εκδοθεί απόφαση άρσης της διακοπής των οικοδομικών εργασιών.
  2. Επειδή, ήδη η αιτούσα, με την κρινόμενη αίτηση προβάλλει, μεταξύ άλλων, ότι εσφαλμένα και μη νόμιμα εξεδόθη η προσβαλλόμενη απόφαση διακοπής οικοδομικών εργασιών με την αόριστη αιτιολογία ότι «εκτελούνται αυθαίρετες εργασίες» χωρίς αυτές να προσδιορίζονται επακριβώς έστω και κατά παραπομπή σε έκθεση αυτοψίας, καθόσον τέτοια έκθεση δεν είχε συνταχθεί κατά το χρόνο έκδοσης της εν λόγω πράξης. Περαιτέρω, προβάλλει σχετικά ότι η μοναδική έκθεση αυτοψίας της ΥΔΟΜ Θήρας, που αφορά το επίδικο ακίνητο, είναι η με Α/Α 13/2016, η οποία συνετάγη σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο και αφορά την αυτοψία που διενεργήθηκε την 9-11­2016 από την εν λόγω Υπηρεσία. Ο ανωτέρω λόγος της αιτήσεως ακυρώσεως, ενόψει των όσων έγιναν ερμηνευτικά δεκτά στην 6η σκέψη της παρούσας, πρέπει να γίνει δεκτός, δεδομένου ότι με την προσβαλλόμενη απόφαση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της ΥΔΟΜ Θήρας διακόπηκαν οι οικοδομικές εργασίες, που εκτελούνταν με την πιο πάνω οικοδομική άδεια, όχι για λόγους σχετιζόμενους με τη νομιμότητα της άδειας αυτής, αλλά «διότι εκτελούνται αυθαίρετες εργασίες», δηλαδή εργασίες που δεν προβλέπονταν από την άδεια αυτή, από δε τα στοιχεία του φακέλου δεν προκύπτει ότι σε χρονικό σημείο πριν την έκδοση της πράξης διακοπής των οικοδομικών εργασιών είχε συνταχθεί σχετική έκθεση αυτοψίας αυθαιρέτων κατασκευών, ούτε άλλωστε προκύπτει ότι τηρήθηκε η επ’ αυτοφώρω διαδικασία κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών του του άρθρου 5 του π.δ. 267/1998, που εκτέθηκε ανωτέρω. Αντίθετα, η μοναδική έκθεση αυτοψίας που συντάχθηκε από την ΥΔΟΜ Θήρας αφορά έλεγχο που έλαβε χώρα σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο, ήτοι την 9-11-2016 και η οποία ως μεταγενέστερη δεν μπορεί να αποτελέσει νόμιμο έρεισμα της προσβαλλομένης (το ίδιο ισχύει και για τις εκθέσεις αυτοψίας που συντάχθηκαν από το Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος και αφορούν αυτοψίες που έλαβαν χώρα στις 9-11-2016 και 21­11-2016). Εξάλλου, η ανωτέρω κρίση δεν μεταβάλλεται ούτε από τα αναφερόμενα στο με αριθμό πρωτ. 3446/2-12-2016 έγγραφο του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της ΥΔΟΜ Θήρας, σύμφωνα με το οποίο ο ανωτέρω, κατόπιν καταγγελιών και την επίδοση φωτογραφιών, στις 17-10-2016 και στις 20-10-2016, μετέβη για αυτοψία στο χώρο που φέρονταν να πραγματοποιούνται οι αυθαίρετες κατασκευές, χωρίς πάντως να καταφέρει να έχει πρόσβαση σε αυτόν προκειμένου να καταγράψει τους υπόσκαφους χώρους, καθόσον από τα στοιχεία του φακέλου δεν προκύπτει η σύνταξη έκθεσης αυτοψίας για τους εν λόγω ελέγχους, ούτε άλλωστε γίνεται επίκληση αυτών στην προσβαλλόμενη πράξη.
  3. Επειδή, κατ’ ακολουθία, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση διακοπής οικοδομικών εργασιών. Περαιτέρω, πρέπει να διαταχθεί η επιστροφή στην αιτούσα του καταβληθέντος παραβόλου (άρθρο 36 παρ. 4 του π.δ. 18/1989), ενώ τέλος, πρέπει να καταλογιστεί σε βάρος του Δήμου Θήρας η δικαστική δαπάνη αυτής, που ανέρχεται σε 280,00 ευρώ (άρθρο 275 παρ. 1 εδ. β’ του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας [ν. 2717/1999, Α’97], που εφαρμόζεται αναλόγως στην ακυρωτική διαδικασία ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου, κατ’ άρθρο 4 παρ. 1 περιπτ. στ’ του ν. 702/1977, Α’ 268, όπως προστέθηκε με το άρθρο 50 του ν. 3659/2008 ΦΕΚ Α’77).

 

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Δέχεται την αίτηση ακυρώσεως.

Ακυρώνει την με αριθμό 3008/25-10-2016 απόφαση διακοπής οικοδομικών εργασιών του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Θήρας.

Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου στην αιτούσα.

Επιβάλλει, στο Δήμο Θήρας, τη δικαστική δαπάνη της αιτούσας εταιρείας, η οποία ανέρχεται σε διακόσια ογδόντα (280,00) ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στον Πειραιά, στις 5-11-2020.

Δημοσιεύτηκε στον ίδιο τόπο, στις 20-11-2020, στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, απόντων των διαδίκων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                                                Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία