fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΑΡΙΘΜΟΣ 7/2013

Τακτική Διαδικασία με Πινάκιο
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ

 

Αποτελούμενο από τον Ειρηνοδίκη Γεώργιο Πουσπουρίκα και την Γραμματέα Σοφία Αθανασοπούλου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 12 Δεκεμβρίου 2012 και ώρα 09:00′ π.μ. για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ των διαδίκων:

ΕΝΑΓΟΥΣΑ:         Ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία « _________   ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ          ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ-ΕΜΠΟΡΙΑΣ           ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ Α.Β.Ε.Ε» και τον διακριτικό τίτλο « _________  » που εδρεύει στη _________  Θεσσαλονίκης , νόμιμα εκπροσωπούμενη , η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο Ευάγγελο Διανελλάκη.

ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΣ : _________   _________  , ως ατομική επιχείρηση με τον διακριτικό τίτλο «_________  » , η οποία εδρεύει στα _________  , (οδός _________  ) , ο οποίος εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο Αθηνών Ιωάννα Μαρώση.

Η ενάγουσα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 69/2011 αγωγή της τακτικής διαδικασίας που απευθύνει προς το δικαστήριο αυτό ζητεί να γίνει δεκτή για όσους λόγους αναφέρει σ’ αυτήν.

Με πράξη του αρμόδιου δικαστή ορίσθηκε για την συζήτηση αυτής της αγωγής η δικάσιμος που σημειώνεται στην αρχή.

Η συζήτηση έγινε όπως σημειώνεται στα πρακτικά.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ισχυρίζεται η ενάγουσα στην κρινόμενη αγωγή ότι ως εταιρία εδρεύει στη _________  – Θεσσαλονίκης και δραστηριοποιείται στην κατασκευή και εμπορία ενδυμάτων, εσωρούχων , αξεσουάρ και των πρώτων υλών αυτών των ειδών.Οτι στα πλαίσια αυτής της εμπορίας συνήψε τον Ιούνιο του 2009 με τον εναγόμενο σύμβαση πώλησης με την οποία ο εναγόμενος ανέλαβε την υποχρέωση να της πωλήσει 1.800 τεμάχια ανδρικών μπλουζών συνολικής αξίας 15.210 ευρώ. Οτι κατέβαλε η ενάγουσα στον εναγόμενο ως προκαταβολή το ποσό των 5.000€ με την υποχρέωση εξόφλησης του τιμήματος με την παράδοση.Οτι ενώ καταβλήθηκε η προκαταβολή και οχλήθηκε ο εναγόμενος με εξώδικη πρόσκληση ,δεν παραδόθηκαν μέχρι σήμερα τα εμπορεύματα . Ότι δεν επακολούθησε η πώληση οπότε ο εναγόμενος κατέστη αδικαιολόγητα πλουσιότερος εις βάρος της περιουσίας της για το ποσό των 5.000 € που εισέπραξε προκαταβολικά. Ζητεί δε να υποχρεωθεί ο εναγόμενος , να της καταβάλει το ποσό των 5.000 ευρώ , να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να καταδικασθεί ο εναγόμενος στη δικαστική της δαπάνη.Η αγωγή αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου (άρθρο 14 παρ.1 εδ.α και 22 του ΚΠολΔ κατά την τακτική διαδικασία και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 904 επομ. του ΑΚ , 907,908 παρ.1 και 176 του ΚΠολΔ .Πρέπει επομένως να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν, δεδομένου ότι έχει καταβληθεί το απαιτούμενο τέλος δικαστικού ενσήμου με τα ανάλογα ποσοστά υπέρ ΤΑΧΔΙΚ ΚΑΙ ΤΝ (βλ.τα προσκομιζόμενα υπ αριθ. 538675 ,538676 σειράς Α αγωγόσημα) .

Κατά το άρθρο 904 παρ.1 ΑΚ όποιος έγινε πλουσιότερος χωρίς νόμιμη αιτία από την περιουσία ή επί ζημία άλλου έχει υποχρέωση να αποδώσει την ωφέλεια .Πλουτισμός κατά τη διάταξη αυτή είναι κάθε βελτίωση της οικονομικής κατάστασης του υποχρέου είτε θετική συνισταμένη στην αύξηση της περιουσίας του είτε αποθετική εγκείμενη στην αποφυγή ελάττωσής της (ΕφΑΘ 13426/1988 ΕλλΔνη 32, 190). Η ύπαρηγ λόγου ακυρότητος της δικαιοπραξίας κάνει απ’αυτήν πλουτισμό αδικαιολόγητο (Βλ Βας. Βαθρακοκοίλη ερμην. ΑΚ εκδοση 1994 Α΄ τόμ. Υπο το αρθρ. 904 σελ 1185).

Κατά την έννοια εξάλλου των διατάξεων των άρθρων 440,441 ΑΚ προκύπτει ότι για να επέλθει η από τη συνάντηση των απαιτήσεων απόσβεση , πρέπει να επικαλεσθεί τούτο ο οφειλέτης με δήλωση που έχει μικτό χαρακτήρα , είναι δηλ. αφενός μονομερής δικαιοπραξία ανακοινωτέα προς τον άλλον , αφετέρου δε διαδικαστική πράξη δηλ. γνήσια ανατρεπτική ένσταση κατά της αγωγής ( ΑΠ 1341/76 ΝΟΒ 25,938) .Από τις διατάξεις δε των άρθρων 262 παρ.1, 216 παρ.1 ΚΠολΔ προκύπτει ότι για την πληρότητα της ιστορικής βάσεως της ενστάσεως αξιώνεται η αναφορά όλων των κρίσιμων περιστατικών που θεμελιώνουν την έννομη συνέπεια, διαφορετικά αυτή είναι αόριστη ( Εφ Θεσ 2856/1990 ΕλΔνη 33, 1279, ΑΠ 27/1988 Γ’Τμ ΕλλΔνη 29,1586, ΑΠ 1160/1991 Δ.1992, 666, ΑΠ 287/1996 , ΕλλΔνη 1996 , 1600, Βλ. Κεραμέα/Κονδύλη/Νίκα ερμηνεία ΚΠολΔ έκδοση 2000 , υπο το άρθρο 262 σελ.542, αριθ.10 ) . Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 197, 198 ΑΚ συνάγεται ότι ο σκοπός των διαπραγματεύσεων ( για τη σύναψη σύμβασης) πρέπει ν’ανάγεται στον καθορισμό όρων σύμβασης που θα καταρτισθεί .Αν οι διαπραγματεύσεις έγιναν με αντιπρόσωπο η ευθύνη είναι του αντιπροσωπευομένου. Παράγεται υποχρέωση από ειδική ενοχή , όχι από αδικοπραξία ( ΑΠ 211/80 Νοβ.28, 1483).Όταν ματαιωθεί υπαίτια η σύμβαση δεν ανορθώνεται η ζημία που οφείλεται στη ματαίωση (ΕφΘεσ. 221/1980 Αρμ34,792).Η αποζημίωση ( αρνητικό διαφέρον) περιλαμβάνει τόσο την θετική όσο και την αποθετική ζημία που προξενήθηκε από προσυμβατικό πταίσμα , είτε από τη μη κατάρτιση της σύμβασης που ματαιώθηκε. ( ΑΠ 1303/84 ΕλλΔνη 26,462 ,Βλ.Β. Βαθρακοκοίλη ερμην. ΑΚ έκδοση 1994 Α’τομ. υπο το άρθρο 198 σελ. 287,290 ). Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 513 ΑΚ , πώληση είναι η ενοχική , υποσχετική και αμφοτεροβαρής σύμβαση , δυνάμει της οποίας ο ένας από τους συμβαλλομένους (πωλητής) αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεταβιβάσει στον άλλο συμβαλλόμενο (αγοραστή) την κυριότητα του πωληθέντος πράγματος ή το πωληθέν δικαίωμα , καθώς και να παραδώσει σ’αυτόν το πωληθέν πράγμα , ο δε τελευταίος ( αγοραστής ) να καταβάλει το συμφωνηθέν τίμημα ( βλ,Σταθόπουλο-Γεωργιάδη ερμην.ΑΚ έκδοση 1980 τομ.ΙΙΙ, παρατηρ. σε άρθρα 513­573 σελ. 28).

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 909 ΑΚ , ο ισχυρισμός ότι ο πλουτισμός δεν σωζόταν κατά το χρόνο επίδοσης της αγωγής είναι ένσταση καταλυτική, καταχρηστική , ενώ ο εναγόμενος ( όχι στοιχείο της αγωγής) πρέπει να επικαλεσθει και να αποδείξει την απώλεια ή μείωση του πλουτισμού και την έκταση της μείωσης κατά την επίδοση της αγωγής(.ΟλΑΠ 294/81 ΝοΒ 29,1500,ΠΠΑ 9866/85 ΕλλΔνη 27,187). Δεν αρκεί ο ισχυρισμός ότι έγιναν οι δαπάνες αλλά απαιτείται αναφορά σε συγκεκριμένες δαπάνες και ότι δεν θα γινόταν αν δεν είχε ληφθεί ο πλουτισμός (βλ.Β.Βαθρακοκοίλη ερμην ΑΚ έκδοση 1994 υπο το άρθρο 909 σελ.1200-1201).

Η ένσταση μερικού συμψηφισμού που πρότεινε ο εναγόμενος με δήλωση στα πρακτικά της δίκης αλλά και με το έγγραφο υπόμνημα προτάσεων της πληρεξούσιας δικηγόρου του είναι απορριπτεα ως αόριστη και ανεπίδεκτη δικαστικής εκτίμησης κατά τις διατάξεις των άρθρων 440,441 ΑΚ και 216 παρ.1 ,262ΚΠολΔ. Κι αυτό διότι δεν διευκρινίζονται : α) τα στοιχεία της κατασκευάστριας εταιρίας στην Κίνα ( επωνυμία , τόπος) ,β) ο χρόνος καταβολής του ποσού των 3.348€ που ισχυρίζεται ότι δόθηκε εκ μέρους του ως προκαταβολή για τη συγκεκριμένη παραγγελία του ποσού των 15.2106 της ενάγουσας, ή αν το ποσό των 3.0006 αφορά εισιτήρια και διαμονή στην Κίνα μονο για την παραγγελία της ενάγουσας ή αν αφορά εμπορεύματα και άλλων τρίτων αγοραστών και γ)σε τι ακριβώς συνίσταται το διαφυγόν κέρδος του των 3.744 δηλαδή ποιά πραγματικά περιστατικά συνετέλεσαν στην απώλεια του συγκεκριμένου ποσού, ποια σύμβαση ματαιώθηκε με ποιο εργοστάσιο στην Κίνα και με ποιόν αγοραστή στην Ελλάδα . Οι εν λόγω ελλείψεις καθιστούν αδύνατη την εξακρίβωση του αντικείμενου της ένστασης με συνέπεια να μη παρέχεται στην ενάγουσα η δυνατότητα της άμυνας και στο δικαστήριο η δυνατότητα ελέγχου του βάσιμου της ενστάσεως και της διαπίστωσης της αλήθειας των πραγματικών περιστατικών που εκτίθενται σ’αυτή .Αυτή δε η αοριστία λαμβάνεται υπόψη αυτεπάγγελτα σε κάθε στάση της δίκης γιατί αναφέρεται στην έλλειψη προστασίας.

Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα ανταποδείξεως, στο ακροατήριο αυτού του δικαστηρίου (βλ. πρακτικά), τα έγγραφα που προσκομίζουν με επίκληση οι διάδικοι, είτε ως πλήρη αποδεικτικά στοιχεία είτε για να χρησιμεύσουν ως δικαστικά τεκμήρια και από όλη γενικά τη διαδικασία αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η εναγούσα εταιρία η οποία εδρεύει στην _______- Θεσσαλονίκης, δραστηριοποίειται στην κατασκευή και εμπορία ενδυμάτων, εσωρούχων, αξεσουάρ και των πρώτων υλών αυτών των ειδών, ενώ ο εναγόμενος ασκεί ατομική επιχείρηση εμπορία ενδυμάτων με τον διακριτικό τίτλο «__________» και έδρα ________.  Κατόπιν προφορικής συμφωνίας πωλήσεως που έγινε στην Θεσσαλονίκη τον Ιούνιο του 2009  μεταξύ των διαδίκων, ο εναγόμενος ανέλαβε την υποχρέωση να πωλήσει στην ενάγουσα 1,800 τεμάχια ανδρικών μπλουζών με τόπο προέλευσης την Κίνα, έναντι συνολικού τμήματος 15,210 ευρώ. Όπως αποδεικνύεται από το από 30/6/2009 προσκομιζόμενο προτιμολόγιο πωλήσεως η μεν ενάγουσα ανέλαβε την υποχρέωση να πληρώσει ως προκαταβολή ή το ποσό των 5,000 ευρώ ενώ ο εναγόμενος ανέλαβε την υποχρέωση να παραδώσει τα ανωτέρω εμπορεύματα μέχρι 5/8/2009 και να πληρωθεί καταά την παράδοση το υπόλοιπο τίμημα. Παρότι η εναγούσα πλήρωσε την προκαταβολή των 5,000 ευρώ σύμφωνα με το από 7-7-2009 αντίγραφο γραμματίου είσπραξης της Εμπορικής Τράπεζας, ο εναγόμενος δεν παρέδωσε μέχρι σήμερα τα προσυμφωνηθέντα ως άνω είδη. Μάλιστα η ενάγουσα επέδωσε στον εναγόμενο και την από 24/1/2011 εξώδικη πρόσκληση-διαμαρτυρία (βλ. την υπ’αριθμ. 8846/9-2-11 έκθεση επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Λάρισας Ευαγγελίας Παντζαβέλη), σύμφωνα με την οποία υπαναχώρησε από τη συγκεκριμένη σύμβαση πώλησης , οπότε ο εναγόμενος έχει υποχρέωση να επιστρέφει την προκαταβολή ( 5.000) που έλαβε σύμφωνα με τις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού διότι από δική του υπαιτιότητα δεν εκτελέστηκε η παροχή ( δηλαδή δεν παραδόθηκαν τα σύμφωνη μένα ως άνω είδη . Περαιτέρω κρίνεται απορριπτέα ως αβάσιμη η προταθείσα ένσταση του άρθρου 909 ΑΚ (βλ.πρακτικά) καθόσον δεν προκύπτει από κάποιο αποδεικτικό στοιχείο ότι δεν σώζεται σήμερα ο πλουτισμός από την προκαταβολή των 5.0006 που έλαβε ο εναγόμενος. Είναι αβάσιμα όσα κατάθεσε ο μάρτυρας ανταποδείξεως _________  _________  ως προς αυτό λέγοντας «…Έχει πληρώσει 3-4- ταξίδια από 1.000 ευρώ.Η παραγγελία ήταν έτοιμη. Έπρεπε να πληρωθεί πριν βγουν τα προϊόντα απ’το εργοστάσιο. Δεν παρέδωσε τα προϊόντα γιατί πήγε η ενάγουσα και τα πήρε μόνη της. »(βλ.πρακτικά), διότι από την προσκομιζόμενη εκ μέρους του εναγομένου αλληλογραφία αυτού με την ενάγουσα στις 15-9-2009,24-9-2009 , γίνεται συζήτηση για άλλες παραγγελίες , αφού ζητούνται οδηγίες για χρώματα, μεγέθη ενδυμάτων και για το τιμολόγιο από 26-4-2010 αξίας 121.113,93 ευρώ και όχι μόνο για την επίδικη παραγγελία ( ήτοι , 1.800 τεμάχια ανδρικών μπλουζών τύπου “Polo Shirts For men 100% Combed Cotton,Long Sleeve” με τόπο προέλευσης την Κίνα ,έναντι συνολικού τμήματος 15.210 ευρώ)η οποία παραγγελία τελικά δεν εκτελέστηκε. Επειδή δεν επακολούθησε η αιτία για την οποία καταβλήθηκε το ποσό των 5.000 ευρώ σαν προκαταβολή , δηλαδή η προσυμφωνηθείσα πώληση, ο εναγόμενος-πωλητής ,ο οποίος παρακρατεί μέχρι σήμερα τα χρήματα κατέστη αδικαιολόγητα πλουσιότερος εις βάρος της περιουσίας της ενάγουσας . Κατά συνέπεια πρέπει να γίνει δεκτή η αγωγή και ως βάσιμη κατ’ουσία .Να υποχρεωθεί ο εναγόμενος , να καταβάλει στην ενάγουσα εταιρία το ποσό των 5.000 ευρώ.Οσο αφορά το παοεπόαενο αίτημα προσωρινής εκτελεστότητος πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτό , για ποσό 4.000 ευρώ , διότι η καθυστέρηση της εκτέλεσης της παρούσας πρόκειται να προξενήσει  σημαντική ζημία στην ενάγουσα ( άρθρο 908 παρ.1 ΚΠολΔ) .Τέλος πρέπει να επιβληθεί η δικαστική δαπάνη της ενάγουσας εις βάρος του εναγόμενου κατ’αρθρο 176 του ΚΠολΔ ,όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ κατ’αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ την αγωγή.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον εναγόμενο (_________   _________  ), να καταβάλει στην ενάγουσα εταιρία( _________  ) το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ την απόφαση εν μέρει και για ποσό τεσσάρων χιλιάδων (4.000 ) ευρώ προσωρινά εκτελεστή .

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ εις βάρος του εναγόμενου τη δικαστική δαπάνη της ενάγουσας την οποία ορίζει διακόσια σαράντα ( 240 ) ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ ,αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 20/2/2013 χωρίς να παρίστανται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι.

 

Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ