fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Αριθμός 671/2007
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
(Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων).

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Καλλιθέας Δέσποινα Αποστόλου – Βρανά και την Γραμματέα Σοφία Λατσούδα.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 26-10-2007 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΩΝ ΑΠΟΥΣΩΝ: 1) Της εταιρείας με την επωνυμία «_________  ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» που εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής οδός _________  , όπως νόμιμα εκπροσωπείται και 2) _________  _________  _________  του _________  κατοίκου Καλλιθέας Αττικής οδός _________   που εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Αντώνη Μαλεβίτη.

ΚΑΘ’ ΟΥ Η ΑΊΤΗΣΗ: _________  _________

του _________  , κατοίκου Περιστεριού Αττικής, οδός ________ , που εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο του, Ιωάννα Μαρώση

Οι αιτούσες, ζήτησαν να γίνει δεκτή η αίτησή τους, που κατατέθηκε στις 28-9-2007 με αριθμό έκθ. κατ. 114/2007, προσδιορίστηκε για την 5­10-2007 και μετά από αναβολή για την παραπάνω, δικάσιμο και εκφωνήθηκε από το έκθεμα.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις προτάσεις τους τις οποίες ανέπτυξαν και προφορικά.


ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την κρινόμενη αίτηση οι αιτούσες ζητούν να ανασταλεί η εκτέλεση της υπ’ αριθμόν 425/2007 διαταγής πληρωμής της Ειρηνοδίκη Καλλιθέας, μέχρι να εκδοθεί οριστική (κατ’ εκτίμηση του δικογράφου) απόφαση επί της. από 27-9-2007 ανακοπής τους που  άσκησαν νομότυπα και εμπρόθεσμα.                             ,

Αρμόδια εισάγεται η κρινόμενη αίτηση στο Δικαστήριο αυτό για να συζητηθεί κατά την ειδική διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. Κ.ΙΊολ.Δ) και είναι νόμιμη (632 παρ. 2, Κ,ΠολΛ) Πρέπει συνεπώς να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσία.

Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων ενός από κάθε πλευρά στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού, τα επικαλούμενα και προσκομιζόμενα έγγραφα και την έρευνα γενικά της διαφοράς, έχει κάποιες πιθανότητες να ευδοκιμήσει ο λόγος της ανακοπής κατά το μέρος που αφορά την καταβολή ποσού 1.229,65€ από τις αιτούσες, έναντι της αξίας της ένδικης επιταγής, καθόσον αφενός στην υπ’ αριθμόν 245/21-3- 2007 απόδειξη αναγράφεται. η επωνυμία της εταιρείας.«_________  ΕΠΕ» και όχι η επωνυμία της εταιρείας «_________  ΕΠΕ» όπως ισχυρίζεται ο καθ’ ου, αφετέρου δε όπως συνομολογείται, η πρώτη επιταγή ποσού 6.376,776 πληρώθηκε κανονικά, απέμεινε δε ως υπόλοιπο από τον μεταξύ τους λογαριασμό ποσό 5.288,356 που είναι το ποσό της ένδικης επιταγής. Δεν πιθανολογήθηκε όμως ότι υπήρχε μεταξύ των διαδίκων συμφωνία πληρωμής του υπολοίπου ποσού μέχρι τέλος 2007, ούτε πιθανολογήθηκε ο έτερος λόγος, αλλοίωσης της επιταγής από τον καθ’ συ, ότι δηλαδή αυτός πλαστογράφησε την ημερομηνία έκδοσης αυτής και την εμφάνισε προς είσπραξη στην πληρώτρια τράπεζα, καθόσον ακόμη και αν γίνει δεκτό ότι άλλαξε ο αριθμός 2 σε 8 στην ημερομηνία έκδοσης, από τον καθ’ συ αυτό έγινε κατόπιν συμφωνίας των διαδίκων και προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων των αιτουσών, λόγω της οικονομικής δυσχέρειας αυτών. Πρέπει συνεπώς να γίνει εν μέρει δεκτή ως ουσία βάσιμη η ειδική αίτηση, ήτοι κατά το ποσό των 1.229,656, πιθανολογηθέντος και του στοιχείου της βλάβης των αιτουσών όπως ειδικότερα εκτίθεται στο διατακτικό, ν’ απορριφθεί δε κατά τα λοιπά ως ουσία αβάσιμη. Τα δικαστικά έξοδα του καθ’ ου, πρέπει να επιβληθούν σε βάρος των αιτουσών κατ’ άρθρο 178 παρ. 3 Κώδικα περί Δικηγόρων.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται την αίτηση κατά ένα μέρος.

Αναστέλλει την εκτέλεση της υπ’ αριθμόν 425/2007 διαταγής πληρωμής της Ειρηνοδίκη Καλλιθέας, για το ποσό των 1.229,656 ευρώ μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της από 27-9-2007 ανακοπής.

Επιβάλλει τα δικαστικά έξοδα του καθ’ ου, που τα ορίζει σε 130 ευρώ σε βάρος των αιτουσών.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Καλλιθέα στις 15- 11-2007, σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ
Δ.. Αποστόλου-Βρανά

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Σοφία Λατσούδα

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία