fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Αριθμός απόφασης 1395/2005
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Αποτελούμενο από την κ. Αναστασία Σοπίδη- Μανίκα Πρωτοδίκη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Πρωτοδικείου, συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 14/1/2005 χωρίς την σύμπραξη γραμματέως, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της αιτούσης: Της ανωνύμου εταιρίας με την επωνυμία «_________ (_________) ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ- ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», που εδρεύει στο Αιγάλεω Αττικής, οδός _________και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παρίσταται δια της πληρεξούσιας αυτής δικηγόρου Μαρίνας Τούντα (AM ΔΣΑ 24976).

Της καθής: Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία “ΤΡΑΠΕΖΑ _________(_________) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ), η οποία εδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, Λεωφόρος_________και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου Αντωνίου Αλεξανδρή (AM ΔΣΑ 20859) δυνάμει του υπ’ αριθμ. 344/7-9-2001 πληρεξουσίου της Συμβολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Μαυρουδή.

Η αιτούσα ζητά να γίνει δεκτή η αίτησή της που κατατέθηκε στην Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού και προσδιορίσθηκε δικάσιμος η 14/1/2005.

Κατά την συζήτηση της υπόθεσης οι διάδικοι όπως παρίστανται, ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνει δεκτή.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟΝ

Επειδή η κρινομένη αίτηση επιδιώκει την μεταρρύθμιση της υπ’ αριθμ. 30334Σ/2004 αποφάσεως του Δικαστηρίου τούτου, λόγω μεταβολής, συνισταμένης στην τροποποίηση των όρων της εξασφαλιζόμενης απαίτησης, για ασφάλεια της οποίας παρασχέθηκε δια της ως άνω αποφάσεως, άδεια εγγραφής προσημειώσεως υποθήκης και ακόμα την σημείωση στο περιθώριο του οικείου βιβλίου υποθηκών, της γενομένης τροποποιήσεως.

Η αίτηση είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 696παρ3ΚΠολΔ, 1257 Α.Κ. και 1274 Α.Κ., όπως το τελευταίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 56 παρ. 1 του Εισ.Ν.ΚΠολΔ. και αυτές του άρθρου 1313 παρ.1 περ.4 Α.Κ. και αρμοδίως εισάγεται προς εκδίκαση στο Δικαστήριο αυτό κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, πρέπει να γίνει δεκτή, επειδή από τα εκτεθέντα κατά την συζήτηση και από τα προσκομιζόμενα και επικαλούμενα έγγραφα αποδεικνύεται ότι: Α. Με την με αριθμό 494335/16.6.2004 σύμβαση παροχής πιστώσεως με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό, η καθής χορήγησε στην αιτούσα πίστωση αόριστης διάρκειας, κατ’ ανώτατο όριο μέχρι του ποσού των διακοσίων χιλιάδων Ευρώ (200.000), με την εγγύηση και του __________ ________του _________, με επιτόκιο Euribor ενός (1) μηνός, σύμφωνα με τον όρο 4.1.β. της ανωτέρω σύμβασης, πλέον περιθωρίου 2% πλέον εξόδων και της εισφοράς του Ν.128/75 (0,60%) και σύμφωνα με τους λοιπούς όρους και συμφωνίες που περιέχονται στην ανωτέρω σύμβαση πίστωσης, Β. Με την με αριθμό 513699/23.7.2004 σύμβαση παροχής πιστώσεως με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό, η καθής χορήγησε στην αιτούσα πίστωση αόριστης διάρκειας, κατ’ ανώτατο όριο μέχρι του ποσού των τριών εκατομμυρίων εκατό χιλιάδων Ευρώ (3.100.000), με την εγγύηση του __________________ _________, με επιτόκιο Euribor ενός (1) μηνός, σύμφωνα με τον όρο 4,1,β της ανωτέρω σύμβασης, πλέον περιθωρίου 2% πλέον εξόδων και της εισφοράς του Ν.128/75μ (0.60%) και σύμφωνα με τους λοιπούς όρους και συμφωνίες που περιέχονται στην ανωτέρω σύμβαση πίστωσης και Γ. με την αριθμό ΙΜΠΛΨ0388045/7-7-2004 σύμβαση για το άνοιγμα ενέγγυας πίστωσης, η καθής άνοιξε για λογαριασμό της αιτούσης ενέγγυα πίστωση, με την εγγύηση και του _______  _______ ποσού 256.465,8  δολαρίων, με δικαιούχο την εδρεύουσα στην Κίνα εταιρία με την επωνυμία «_________  _______» κοινοποιούσα τράπεζα την _______   ______ για μέρος της αξίας CIF του τιμολογίου _______ ποσού 307.761,6 δολαρίων και σύμφωνα με τους λοιπούς όρους και συμφωνίες που  περιέχονται στην ανωτέρω σύμβαση.

Προς εξασφάλιση πάσης απαιτήσεως της καθής εκ της ανωτέρω συμβάσεως ενεγράφη την 26/7/2004, δυνάμει της υπ’αριθμό 30334Σ/2004 αποφάσεως του Δικαστηρίου          σας, στα βιβλία του Υπ/κειου Αιγάλεω, στον τόμο 142, φύλλο 12872 προσημείωση υποθήκης μέχρι   του  ποσού των τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ (4.000.000), επί ακίνητου ιδιοκτησίας της αιτούσης, λεπτομερώς περιγραφομένου στην ανωτέρω απόφαση.

Επειδή μεταβλήθηκαν τα πραγματικά περιστατικά επί των οποίων βασίστηκε η έκδοση της ανωτέρω αποφάσεως και συγκεκριμένα τροποποιήθηκαν οι όροι της ενυπόθηκου απαιτήσεως, της τροποποιήσεως συνιστάμενης στην εξόφληση και το αντίστοιχο κλείσιμο της ανωτέρω ενέγγυας πιστώσεως.

Επειδή κατά τα ανωτέρω η αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη και κατ’ουσία και να Μεταρρυθμιστεί η υπ’αριθμόν 30334Σ/2004 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, ώστε να διαταχθεί η σημείωση της γενομένης τροποποιήσεως των όρων της ασφαλιζόμενης απαιτήσεως, κατά την κρινόμενη αίτηση, στο περιθώριο του βιβλίου υποθηκών του Υπ/κειου Αιγάλεω, συναινούσης προς τούτο και της καθής.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

  1. Δικάζει κατ’ αντιμωλία των διαδίκων.
  2. Δέχεται την αίτηση.
  3. Μεταρρυθμίζει την υπ’ αριθμ. 30334Σ/2004 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου.
  4. Διατάσσει την σημείωση στο περιθώριο του οικείου βιβλίου υποθηκών του Υπ/κειου Αιγάλεω, όπου είναι εγγεγραμμένη η ανωτέρω προσημείωση υποθήκης μέχρι του ποσού των 4.000.000 ευρώ, εντόκως σύμφωνα με την ΑΚ 1289, η οποία ενεγράφη δυνάμει της υπ’αριθμ. 30334Σ/2004 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, εξασφαλίζει πλέον τις απαιτήσεις, παρούσες και μελλοντικές της ανωνύμου Τράπεζας _______, οι οποίες προέρχονται από: A την με αριθμό 494335/16.6.2004 σύμβαση παροχής πιστώσεως με ανοικτό (αλληλόχρεο) λογαριασμό, κατά ανώτατο όριο μέχρι το ποσό των 3.100.000 ευρώ, με την εγγύηση και του _____ ______ και σύμφωνα με τους λοιπούς όρους και συμφωνίες που περιέχονται στις ανωτέρω συμβάσεις πιστώσεως».

Κρίθηκε αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σήμερα την 14/1/2005 στην Αθήνα.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                          Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ