fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Αριθμός απόφασης
1295/2015

TO ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
(διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων)

 

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Μαρία Βλάχου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Πρωτοδικείου κατόπιν κλήρωσης σύμφωνα με το Ν. 3327/2005 και χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 23 Απριλίου 2015 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της αιτούσας ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «________   ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ», που εδρεύει στο Αιγάλεω Αττικής, οδός ________  και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Χρήστου Οικονομάκη.

Της καθ’ ης η αίτηση ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ________  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «________  », που εδρεύει στην Αθήνα, οδός ________  και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Αριστέας- Μαγδαληνής Μπακόλα.

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 17.4.2015 αίτησή της, η οποία κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό κατάθεσης 44930/4747/21.4.2015, προσδιορίστηκε δε η συζήτησή της για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας απόφασης.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν αυτοί δεκτοί.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η αιτούσα, επικαλούμενη επικείμενο κίνδυνο, ζητεί να ανασταλεί η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται σε βάρος της, δυνάμει της υπ’ αριθ. 1095/16.1.2015 περίληψης κατασχετήριας έκθεσης του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Δημητρίου Μεταξά, σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. 1295/2015 απόφαση αυτού του Δικαστηρίου που εκδόθηκε επί ανακοπής του άρθρου 954 παρ. 4 ΚΠολΔ και με την οποία έχει ορισθεί η 29.4.2015 ως ημερομηνία του πλειστηριασμού ακινήτου κυριότητάς της, μέχρις ότου εκδοθεί οριστική απόφαση επί της από 16.4.2015 ανακοπής κατά της εκτελέσεως που έχει ασκήσει και για τους εκτιθέμενους στην ανακοπή λόγους.

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 935 ΚΠολΔ, λόγοι ανακοπής που είναι γεγεννημένοι και μπορούν να προταθούν στη δίκη της ανακοπής σύμφωνα με το άρθρο 933, είναι απαράδεκτοι όταν προταθούν σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη δίκη, όπου ανακύπτει ζήτημα κύρους της εκτελέσεως. Από την τελευταία αυτή διάταξη, η οποία αποσκοπεί στο να διασφαλίσει τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως από την προβολή λόγων ανακοπής που είχαν γεννηθεί και μπορούσαν να προταθούν σε προγενέστερη ανακοπή, συνάγεται ότι εάν έχει ασκηθεί ανακοπή κατά ορισμένης πράξης εκτελέσεως, σύμφωνα με το άρθρο 933 ΚΠολΔ, δεν είναι δυνατόν σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη δίκη που αφορά το κύρος της εκτελέσεως να προταθούν νέοι λόγοι ακυρότητας της ως άνω πράξεως εκτελέσεως, για την οποία προηγουμένως είχε ασκηθεί ανακοπή, πολύ δε περισσότερο δεν μπορούν να προταθούν οι ίδιοι λόγοι ακυρότητας που έχουν ήδη προταθεί με την προηγούμενη ανακοπή και μάλιστα ανεξαρτήτως του εαν αυτή εκκρεμεί ή επ’ αυτής έχει εκδοθεί οριστική ή μη δικαστική απόφαση (Μπρίνιας, αναγκαστική εκτέλεση, παρ. 174 σελ. 481, ΕφΑΘ 2202/1990, Δίκη 22, 523, ΕφΑΘ 2642/1974, ΝοΒ 23, 54, ΜονΠρωτΑΘ 4618/1993, Δίκη 25, 752). Μόνο αν οι λόγοι αυτοί επιδρούν επί του κύρους μεταγενέστερης πράξεως εκτελέσεως, η οποία δεν έχει προσβληθεί με την προηγούμενη ανακοπή, είναι δυνατόν να θεμελιώσουν νέα ανακοπή εναντίον της μεταγενέστερης πράξεως (ΑΠ 1083/1994, ΕλλΔνη 37, 113).

Εν προκειμένω, η αιτούσα έχει ασκήσει την από 16.4.2015 ανακοπή του άρθρου 933 ΚΠολΔ , της οποίας η πιθανολόγηση της βασιμότητας των λόγων ζητείται με την υπό κρίση αίτηση αναστολής, επικαλούμενη ως λόγους ανακοπής την αντίθεση της κατασχετήριας έκθεσης στη διάταξη του άρθρου 951 ΚΠολΔ, επειδή έχουν κατασχεθεί περισσότερα από όσα είναι απαραίτητα για την ικανοποίηση της καθ’ ης και ζητείται ο περιορισμός της κατάσχεσης καθώς επίσης και την αντίθεση της συμπεριφοράς της καθ’ ης στην καλή πίστη, τα συναλλακτικά ήθη και τον κοινωνικό και οικονομικό σκοπό του δικαιώματος, επειδή η αιτούσα προσπαθεί να μειώσει την υφιστάμενη οφειλή με εκχώρηση απαιτήσεων της προς την καθ’ ης. Οι λόγοι αυτοί της ανακοπής, ήταν γεννημένοι κατά την άσκηση προγενέστερης από 12.2.2015 (αυξ. αριθ. καταθ. 18659/2339/2015) ανακοπής που έχει ασκήσει η αιτούσα κατά της καθ’ ης ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και έχει προσδιορισθεί για να. εκδικασθεί κατά τη δικάσιμο της 20.11.2008, ενώ ήδη σχετική αίτηση αναστολής του άρθρου 938 ΚΠολΔ απορρίφθηκε με την υπ’ αριθ. 1295/2015 απόφαση αυτού του Δικαστηρίου. Μολονότι δε, οι προβληθέντες λόγοι ανακοπής είναι διαφορετικοί, ισχύει ο περιορισμός του άρθρου 935 ΚΠολΔ ως προς την προβολή λόγων που ήταν γεννημένοι κατά την άσκηση της πρώτης ανακοπής. Επομένως πιθανολογείται ότι οι λόγοι της ανακοπής θα απορριφθούν ως απαράδεκτοι καθόσον προτείνονται σε μεταγενέστερη δίκη, όπου ανακύπτει ζήτημα κύρους της εκτελέσεως, ενώ δεν επιδρούν επί του κύρους μεταγενέστερης πράξης εκτέλεσης, αφού αφορούν τον περιορισμό της κατάσχεσης κατ’ άρθρο 951 ΚΠολΔ και την καταχρηστικότητα στη δικονομική συμπεριφορά της καθ’ ης. Επομένως απορριπτέα τυγχάνει η υπό κρίση αίτηση για τους ανωτέρω λόγους και πρέπει να συμψηφισθεί η δικαστική δαπάνη των διαδίκων, λόγω ιδιαίτερης δυσχέρειας στην ερμηνεία των νομικών κανόνων που εφαρμόσθηκαν (άρθρο 178 ΚΠολΔ).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αίτηση.

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ στο σύνολό τους τα δικαστικά έξοδα των διαδίκων.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα, σε έκτακτη δημόσια στο ακροατήριό του συνεδρίαση, παρουσία της γραμματέως και απάντων των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους στις 28 Απριλίου 2015.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία