fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Αριθμός 4501/2007
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από τον Ειρηνοδίκη Ηλία Άσπρο, τον οποίο όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου της Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέως Στέλλας Κουδούνα.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 2 Οκτωρίου 2007, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της ενάγουσας: Της εταιρείας με την επωνυμία «__________   ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ», που εδρεύει στο Αιγάλεω Αττικής, νόμιμα εκπροσωπούμενης, που εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο της Ιωάννα Μαρώση.

Του εναγομένου: __________   __________  , κατοίκου Λευκωσίας Κύπρου, απόντος, που δεν παραστάθηκε.

Η ενάγουσα με την από 200 αγωγή της, δια­δικασίας τακτικής, που κατατέθηκε με αύξ. αριθμό /200 , ζήτησε όσα αναφέρονται σ’ αυτή.

Για την προκειμένη συζήτηση της αγωγής και μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από τη σειρά εγγραφής της στο οικείο πινάκιο, το Δικαστήριο αφού άκουσε όσα περιέχονται στα πρακτικά.

 

Μελέτησε τη δικογραφία και
Σκέφθηκε σύμφωνα με το νόμο

Από την υπ’ αριθμ. 10288/12/12/2006 έκθεση επι- δόσεως, της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Πειραιά, Σταυρούλας Π. Τζεφεράκου, που προσκομίζει και επικαλείται η ενάγουσα, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αγωγής με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της αποφάσεως, επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 134 του Κ.Πολ.Δ., λόγω του ότι ο εναγόμενος διαμένει στο εξωτερικό. Αυτός όμως (εναγόμενος) δεν εμφανίστηκε στο Δικαστήριο κατά την εκφώνηση της υποθέσεως από το οικείο πινάκιο, και συνεπώς, η συζήτηση πρέπει να προχωρήσει χωρίς την παρουσία του, σαν να ήταν όμως και αυτός παρών (άρθρ. 270 παρ. 1, εδ. 5 του Κ.Πολ.Δ., όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του ν. 2915/2001).

Η ενάγουσα ισχυρίζεται ότι κατόπιν διαδοχικών συμβάσεων που έγιναν στην έδρα της στην οδό ______ αριθ. ___ στο Αιγάλεω Αττικής, πώλησε στον εναγόμενο, που ασχολείται με το εμπόριο ενδυμάτων στην Λευκωσία της Κύπρου και παρέδωσε σ’ αυτόν, για τις ανάγκες της εμπορίας του, τα αναλυτικά αναφερόμενα είδη της εμπορίας της (ενδύματα) και εξέδωσε τα υπ’ αριθμ. 4503/ 26.3.2003, 4743, 4744 και 4745/17.4.2003 τιμολόγια – δελτία αποστολής, ποσού 2.443,92 ευρώ, 1951,15 ευρώ, 2095,13 ευρώ και 1973,16 ευρώ αντίστοιχα, ήτοι συνολικού ποσού 8.463,36 ευρώ, ότι το τίμημα των εμπορευμάτων αυτών, συμφωνήθηκε να εξοφληθεί εντός ενενήντα (90) ημερών, από την έκδοση κάθε τιμολογίου, πλην όμως ο εναγόμενος, εντελώς κακόπιστα και αντι- συμβατικά, αν και παρήλθε η πιο πάνω ταχθείσα προ­θεσμία, αρνείται να της καταβάλει το ποσό αυτό των 8.463,36 ευρώ, παρά τις προ τούτο, συνεχείς οχλήσεις του. Ζητεί, λοιπόν, για την παραπάνω αιτία, άλλως και επικουρικώς κατά τις διατάξεις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού, να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να της κατα­βάλει το ποσό αυτό των 8.463,36 Ευρώ, μετά τη νόμιμη και παραδεκτή, σύμφωνα με το άρθρο 224 του Κ.Πολ.Δ. διόρθωση του αιτητικού της αγωγής της, με το νόμιμο τόκο από την επομένη της λήξης της 90ήμερης πίστωσης του τιμήματος, άλλως από την επίδοση της αγωγής, να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να επιβληθεί προσωπική κράτηση σε βάρος του εναγόμενου, λόγω της εμπορικής ιδιότητάς του και της εμπορικής φύσεως της οφειλής του, την οποία δεν εξοφλεί από δυστροπία και όχι από αδυναμία.

Η αγωγή αρμοδίως (14 παρ. Ια και 33 Κ.Πολ.Δ.) εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικα­στηρίου, κατά την τακτική διαδικασία και είναι νόμιμη ως προς την κύρια βάση της. Η επικουρική βάση της, περί αδικαιολόγητου πλουτισμού του εναγόμενου, δεν είναι νόμιμη και συνεπώς απορριπτέα, αφού αυτή είναι επιβοηθητικής φύσεως και παρέχεται μόνο όταν ο ενάγων δεν μπορεί ν’ ασκήσει την αξίωσή του, με το ουσιαστικό δίκαιο (ΑΠ 1567/78 ΝοΒ 32, 1354). Στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 513, 529, 341 του Α.Κ., 907, 908 και 1047 παρ. 1 του Κ.Πολ.Δ. σε συνδυασμό με το άρθρο 4 του Ν. 2462/1997 (ΑΠ 804/2003 Ε.Εργ.Δ. 2003/1352) και καταβλήθηκε το ανάλογο για το αντικείμενό της δι­καστικό ένσημο (151695 και 078933 αγωγόσημα). Περαι­τέρω, η αγωγή αποδεικνύεται βάσιμη και κατ’ ουσίαν από την κατάθεση του μάρτυρα που εξετάστηκε ενόρκως στο ακροατήριο και από τα έγγραφα που νόμιμα προσκομίζει η ενάγουσα και ιδιαιτέρως τα παραπάνω επικαλούμενα τιμολόγια. Πρέπει, κατά συνέπειαν, να γίνει δεκτή ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν.

Η απόφαση πρέπει να κηρυχθεί προσωρινά εκτε­λεστή, αφού το Δικαστήριο κρίνει ότι συντρέχουν εξαιρετικοί προς τούτο λόγοι λόγω της εμπορικότητας της διαφοράς (908 στ Κ.Πολ.Δ.). Η δικαστική δαπάνη της ενάγουσας κατά το νόμιμο αίτημά της, πρέπει να επιβληθεί εις βάρος του εναγομένου (176 και 191 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ.). Τέλος, λόγω της απουσίας του εναγομένου, πρέπει να οριστεί το νόμιμο παράβολο της ανακοπής ερημοδικίας (άρθρα 501 παρ. 1, 502 παρ. 1 και 505 παρ. 2 του Κ.Πολ.Δ.).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην του εναγομένου.

Ορίζει το παράβολο ανακοπής ερημοδικίας σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ.

Δέχεται την αγωγή.

Υποχρεώνει τον εναγόμενο να καταβάλει στην ενάγουσα, το ποσό των οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων εξήντα τριών και 0,36 (8.463,36) Ευρώ, με το νόμιμο τόκο του ποσού των 2.443,92 ευρώ από 25.6.2003 και των 6.019,44 από 16.7.2003 μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως.

Κηρύσσει την απόφαση προσωρινά εκτελεστή.

Απαγγέλλει εναντίον του εναγόμενου, προσωπική κράτηση, τη διάρκεια της οποίας ορίζει σε τρεις (3) μήνες, ως μέσον αναγκαστικής εκτελέσεως της αποφάσεως.

Επιβάλλει εις βάρος του εναγομένου τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, τα οποία ορίζει σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο ακροατήριό του σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση.

 

Αθήνα 21 Δεκεμβρίου 2007

 

Ο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ηλίας Άσπρος                   Στέλλα Κουδουνά

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία