fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

Αριθμός απόφασης 4300/ 2005 (343/2005)

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
(Ειδική διαδικασία διατροφών)

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Ελένη Βαμβακά, Πρωτόδικη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου του Πρωτοδικείου Πειραιά και τη Γραμματέα Νικολέτα Συλλαιδή.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 25 Μαΐου 2005 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

Του ενάγοντος : __________  __________  , κατοίκου __________  __________  , οδός __________  , για τον εαυτό του ατομικά και ως έχοντος την γονική μέριμνα και επιμέλεια του προσώπου των ανηλίκων τέκνων του __________   και __________  , ο οποίος παραστάθηκε με την πληρεξούσια δικηγόρο του Μαρίνα Τούντα.

Της εναγόμενης : __________  __________  , κατοίκου __________  , οδός __________  , η οποία δεν παραστάθηκε.

Ο ενάγων ζήτησε να γίνει δεκτή η από 18.1.2005 αγωγή του που κατατέθηκε με αριθμό 343/18.1.2005, προσδιορίστηκε για την παραπάνω δικάσιμο και γράφηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης η πληρεξούσια δικηγόρος του ενάγοντος αναφέρθηκε στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσε.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από την υπ’ αριθμ. 5246Β/22.4.2005 έκθεση επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή στο Πρωτοδικείο Πειραιά Ιωάννη Χονδροκούκη, που προσκομίζει και επικαλείται ο ενάγων προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αγωγής με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της απόφασης, επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στην εναγόμενη. Η τελευταία όμως δεν εμφανίσθηκε κατά την άνω δικάσιμο, κατά την οποία η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του πινακίου και συνεπώς πρέπει να δικαστεί ερήμην. Το Δικαστήριο ωστόσο, πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης σαν να ήταν όλοι οι διάδικοι παρόντες (άρθρα 672 και 681Β του ΚΠολΔ).

Επειδή, κατά το άρθρο 1515 παρ. 1 και 2 του ΑΚ, η γονική μέριμνα του ανήλικου τέκνου που γεννήθηκε και παραμένει χωρίς γάμο των γονέων του ανήκει στη μητέρα του. Σε περίπτωση αναγνώρισής του, αποκτά γονική μέριμνα και ο πατέρας, που όμως την ασκεί αν έπαψε η γονική μέριμνα της μητέρας ή αν αυτή αδυνατεί να την ασκήσει για νομικούς ή πραγματικούς λόγους. Με αίτηση του πατέρα το δικαστήριο μπορεί και σε κάθε άλλη περίπτωση και ιδίως αν συμφωνεί η μητέρα, να αναθέσει και σ’ αυτόν την άσκηση της γονικής μέριμνας ή μέρους αυτής, εφόσον αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον του τέκνου (ΑΠ 1111/2002, ΕλλΔνη 2002, 1622). Από την διάταξη αυτή, συνδυαζόμενη με εκείνη του άρθρου 1511 παρ. 1 και 2 Α.Κ., όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με τον ανωτέρω νόμο, με την οποία ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι η απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας πρέπει να μη κάνει διακρίσεις εξ αιτίας και της κοινωνικής προελεύσεως και της περιουσίας των γονέων, προκύπτουν τα εξής: Υπέρτατο κριτήριο για την επιλογή του γονέα που θα έχει την γονική μέριμνα και ιδίως την επιμέλεια του προσώπου του τέκνου που γεννήθηκε χωρίς γάμο των γονέων του, εφόσον βέβαια έχει προηγηθεί αναγνώριση εκούσια ή δικαστική της πατρότητας, είναι το συμφέρον του παιδιού. Για να διαπιστωθεί η συνδρομή του συμφέροντος αυτού λαμβάνονται υπόψη όλα τα επωφελή και πρόσφορα για τον ανήλικο στοιχεία, όπως είναι η ηλικία, το φύλλο, οι τυχόν ειδικές ανάγκες του τέκνου, οι προσωπικές ιδιότητες και ιδίως η ηθική υπόσταση, η μόρφωση και το περιβάλλον των γονέων και οι από απόψεως χρόνου δυνατότητες αυτών για αυτοπρόσωπη άσκηση της γονικής μέριμνας. Αντίθετα, δεν αποτελεί ουσιώδες και αποφασιστικό στοιχείο εκτιμήσεως του συμφέροντος του τέκνου για την ανάθεση της επιμελείας του προσώπου του σε ένα από τους γονείς, η οικονομική ή επαγγελματική κατάσταση του γονέως, ούτε ειδικότερα το γεγονός, ότι αυτός ασκεί ή επιδιώκει και προσδοκά να ασκήσει στο μέλλον ορισμένο επάγγελμα (ΑΠ 1019/1994, ΕλλΔνη 1995, 1065, ΕφΑΘ 7459/1992, Αρμ 1993, 833).

Με την υπό κρίση, από 18.1.2005 αγωγή ο ενάγων ισχυρίζεται ότι από την εκτός γάμου σχέση του με την εναγόμενη, με την οποία συμβίωνε στη Σαλαμίνα, απέκτησε δύο ανήλικα τέκνα, τον __________  και τον __________  , τα οποία έχει αναγνωρίσει με συμβολαιογραφικές πράξεις. Ζητεί δε να του ανατεθεί η άσκηση της επιμελείας των ανηλίκων τέκνων, επειδή η εναγόμενη αδυνατεί, για τους λόγους που αναφερονται στο αγωγικό δικόγραφο, να ανταποκριθεί στα ανάλογα καθήκοντα της, να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να καταδικασθεί η εναγόμενη στη δικαστική του δαπάνη. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η αγωγή παραδεκτά φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του δικαστηρίου τούτου (άρθρα 17. αρ. 1 και 22 του ΚΠολΔ) κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 681Β, 666 παρ.1, 667, 670, 671 παρ. 13 και 672 έως 676 του ΚΠολΔ, και είναι νόμιμη, στηριζομένη στις διατάξεις των άρθρων 19, 1510, 1511, 1515 του ΑΚ και 176 του ΚΠολΔ, πλην του αιτήματος κηρύξεως της απόφασης προσωρινά εκτελεστής, γιατί τόσον οι αναγνωριστικές, όσο και οι διαπλαστικές αποφάσεις, όπως η παρούσα, δεν μπορούν να κηρυχθούν προσωρινώς εκτελεστές, επειδή η ενέργεια τους εξαντλείται στο δεδικασμένο. Πρέπει, συνεπώς, να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης της μάρτυρος που εξετάσθηκε νομότυπα στο ακροατήριο και περιλαμβάνεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και όλων των εγγράφων που ο ενάγων προσκομίζει και επικαλείται αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Ο ενάγων από την εκτός γάμου σχέση του με την εναγόμενη __________  __________  (__________  __________  ) του __________  και της __________  __________  (__________  ), γεννημένη στη Ρουμανία, το έτος 1973, απέκτησε δύο τέκνα, τον __________  , που γεννήθηκε στη Νίκαια, στη 1.7.1998 και τον __________  , που γεννήθηκε στον Πειραιά στις 19.7.1999 (βλ. υπ’ αριθμ. πρωτ. 423/11.1.2005, 424/11.1.2005 και 13871/5.9.2005 πιστοποιητικά Δήμου Σαλαμίνας). Τα προαναφερόμενα τέκνα αναγνώρισε με την υπ’ αριθμ. 2739/11.3.2004 πράξη του συμβολαιογράφου Πειραιά Γεωργίου Αφάρα. Τα τέκνα των διαδίκων από το χρόνο γέννησής τους διαμένουν με τον πατέρα τους, και τη θυγατέρα του από άλλη εκτός γάμου σχέση του, την οποία έχει επίσης αναγνωρίσει, ενώ η μητέρα τους, συνεπεία των ψυχολογικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει δεν έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στο καθήκον της άσκησης της επιμέλειας αυτών. Η τελευταία με το από 6.5.2005 ιδιωτικό συμφωνητικό ανάθεσης επιμέλειας, επικαλούμενη λόγους υγείας, συμφώνησε με τον ενάγοντα την ανάθεση της επιμέλειας των τέκνων σε αυτόν, μέχρι του χρόνου αποκατάστασης των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει. Ο ενάγων, ο οποίος είναι ηλικίας 51 ετών, εργάζεται ως πολιτικός υπάλληλος στο Πολεμικό Ναυτικό, είναι ηθικός, έντιμος, φιλόστοργος πατέρας, άξιος και ικανός να διαπαιδαγωγήσει σωστά τα ανήλικα τέκνα του, επιβοηθούμενος και από την μητέρα του, κατά τις ώρες εργασίας. Παράλληλα, έχει και την οικονομική δυνατότητα να ανταποκριθεί στο δύσκολο λειτουργικό καθήκον, δεδομένου ότι τα ετήσια αυτού εισοδήματα ανέρχονται στο ποσό των 14.062,68 ευρώ. Ενόψει των ανωτέρω αποδειχθέντων πραγματικών γεγονότων, το δικαστήριο, με αποκλειστικό γνώμονα το αληθινό συμφέρον των ανηλίκων, όπως το καθορίζουν οι βιοτικές και ψυχικές ανάγκες αυτών, κρίνει ότι πρέπει να ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας τους στον ενάγοντα, ο οποίος παρέχει όλα τα εχέγγυα για τη σωστή ανατροφή και ορθή διαπαιδαγώγηση τους, έχει δε τη δυνατότητα να προσφέρει στα τέκνα του προστασία καθώς και ένα ήρεμο και ομαλό οικογενειακό περιβάλλον, σύγχρονο και πολιτισμένο επίπεδο ζωής, που συμβάλλει θετικά στην περαιτέρω ομαλή ανάπτυξή τους. Συνεπεία των ανωτέρω, η αγωγή πρέπει να γίνει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη, να επιβληθεί η δικαστική δαπάνη του ενάγοντος σε βάρος της εναγομένης λόγω της ήττας της (άρθρο 176 του ΚΠολΔ) και να οριστεί το προκαταβλητέο παράβολο για την περίπτωση που θα ασκηθεί ανακοπή ερημοδικίας (άρθρα 673, 501, 502 παρ. 1 και 505 παρ. 2 του ΚΠολΔ) κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην της εναγομένης.

Ορίζει το παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ

Δέχεται την αγωγή.

Αναθέτει στον ενάγοντα την άσκηση της επιμέλειας των ανηλίκων, εκτός γάμου, τέκνων του __________  και __________  .

Επιβάλλει σε βάρος της εναγομένης τη δικαστική δαπάνη του ενάγοντος την οποία ορίζει στο ποσό των τριακοσίων είκοσι (320) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στον Πειραιά, στις  16/9/2005, απάντων των διαδίκων και της πληρεξούσιας δικηγόρου του ενάγοντος.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ