fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ  6065/2013

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από την Δικαστή Αντωνία Μέγγουλη, Πρωτόδικη, που ορίστηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών και από την Γραμματέα Αναστασία Χατζίκου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, την 9η Απριλίου 2013, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΩΝ ΑΝΑΚΟΠΤΟΝΤΩΝ :1)__________   __________  __________  __________  του __________  (__________  __________  __________  __________  __________  ), κατοίκου Διονύσου Αττικής, οδός __________  , και 2)Της εταιρείας με την επωνυμία «__________  Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» που εδρεύει στην Κηφισιά Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα , οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Ευάγγελο Ρεγκούτα.

ΤΩΝ ΚΑΘΩΝ Η ΑΝΑΚΟΠΗ: 1)__________  __________  του __________  και 2)__________  __________  συζ. __________  , αμφοτέρων κατοίκων Αμαρουσίου Αττικής, οδός __________  αρ. __, οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Γεώργιο Σαλίβερο και 3)__________  συζ. __________  __________  το γένος __________  __________  , κατοίκου Κηφισιάς Αττικής, οδός __________  , η οποία εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Αγαμέμνονα Τάτση.

Οι ανακόπτοντες, ζητούν να γίνει δεκτή η υπό κρίση από 14-6-2010 ανακοπή τους, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με αριθμό κατάθεσης 112059/7129/15-6-2010, προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους, και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις προτάσεις που κατέθεσαν.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά το άρθρο 1010 ΚΠολΔ, η ανακοπή για την ακύρωση του πλειστηριασμού ή αναπλειστηριασμού είναι απαράδεκτη, αν δεν εγγραφεί στο βιβλίο διεκδικήσεων της περιφέρειας όπου βρίσκεται το ακίνητο μέσα σε τριάντα μέρες από την κατάθεση της.

Οι ανακόπτοντες με την κρινόμενη ανακοπή τους ζητούν κατ’εκτίμηση του δικογράφου της, την ακύρωση της υπ’αριθμ. 27568/24-2-2010 Έκθεσης Αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου της Συμβολαιογράφου Πειραιώς Αικατερίνης Γκορίτσα -Τριανταφύλλου, της υπ’αριθμ. 27589/15-3-2010 Περίληψης Κατακυρωτικής έκθεσης ακινήτου της ίδιας ως άνω συμβολαιογράφου, και εν τέλει του ιδίου του πλειστηριασμού ακινήτου ιδιοκτησίας τους που βρίσκεται στην Αθήνα, ο οποίος διεξήχθη στις 24-2-2010 στο Ειρηνοδικείο Αθηνών ενώπιον της Συμβολαιογράφου Πειραιώς Αικατερίνης Γκορίτσα -Τριανταφύλλου, καθώς και την επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα του πλειστηριασμού κατάσταση για το λόγο α)ότι ο εν λόγω πλειστηριασμός επισπεύθηκε από τους δύο πρώτους των καθών καταχρηστικά σε ημέρα γενικής απεργίας που κατέστησε αδύνατη τη συμμετοχή πολλών πλειοδοτών και την επίτευξη μεγαλύτερου πλειστηριάσματος και β) εξαιτίας των ελλείψεων των προσβαλλομένων πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.

Η κρινόμενη ανακοπή, η οποία σημειωτέον ασκήθηκε εμπροθέσμως (άρθ. 934 παρ. 1 εδ. γ’ ΚΠολΔ), αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, που είναι καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο (άρθρο 933 § 1 και 2 του ΚΠολΔ), κατά την προκειμένη τακτική διαδικασία, με τις αποκλίσεις που θέτουν τα άρθρα 933, 937, 643 και 591παρ.1α ΚΠολΔ για τις δίκες περί την εκτέλεση, είναι όμως απορριπτέα ως απαράδεκτη, καθώς περίληψη αυτής δεν ενεγράφη εμπροθέσμως στα βιβλία διεκδικήσεων του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών, όπως εκ του άρθρου 1010 εδ. α’ ΚΠολΔ απαιτείται, καθώς οι ανακόπτοντες δεν επικαλούνται ούτε και προσκομίζουν σχετικό πιστοποιητικό. Κατ’ακολουθία των ανωτέρω, η υπό κρίση ανακοπή πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη και να καταδικαστούν οι ανακόπτοντες στα δικαστικά έξοδα των καθών, κατά παραδοχή σχετικού αιτήματος τους, λόγω της ήττας τους, (άρθρο 176, 191 παρ.2 ΚΠολΔ) κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ κατ’αντιμωλία των διαδίκων.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την ανακοπή.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος των ανακοπτόντων τα δικαστικά έξοδα των καθών, τα οποία ορίζει στο ποσό των τετρακοσίων (400) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στην Αθήνα, στις 13 Νοεμβρίου 2013 χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία