fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Αριθμός 185/2002
TO ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Θεοδώρα Σακελλαρίου την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών, με την παρουσία της Γραμματέα Παναγιώτας Γούβαλη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 6/2/2002 για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση μεταξύ :

Της ανακόπτουσας: Της Εταιρείας με την επωνυμία « __________  S.A. Ανώνυμος Εταιρεία Εμπορίας και Υπηρεσιών Τεχνολογίας» που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα που εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσιο δικηγόρο της Χρήστο Οικονομάκη.

Της καθ’ ης η ανακοπή: Της Τράπεζας με την επωνυμία ‘ΤΡΑΠΕΖΑ __________   Α.Ε’ που εδρεύει στην Αθήνα και εκπρο­σωπείται νόμιμα, που εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Αναστάσιο Κατάνο.

Η ανακόπτουσα με την από 27/12/2001 ανακοπή του, διαδικασίας Πιστωτικών Τίτλων που κατατέθηκε με αύξοντα αριθμό 1431/27-12-2001 ζή­τησε όσα αναφέρονται σε αυτή.

Για την προκειμένη συζήτηση της ανακοπής και μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από τη σειρά του οικείου εκθέματος το δικαστήριο αφού : Ακούσε όσα περιέχονται στα πρακτικά.

 

Μελέτησε τη δικογραφία
Σκέφτηκε σύμφωνα με το Νόμο.

Από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 215 παρ. 1, 583, 585 παρ. I; 632 παρ. 1 Κ.Πολ.Δ προκύπτει ότι η ανακοπή κατά Διαταγής πλη­ρωμής η οποία είναι ανακοπή κατά δικαστικής πράξεως στην οποία δεν συνείργησε ούτε προσκλήθηκε ο καθ’ ου η διαταγή πληρωμής, ασκείται όπως και η αγωγή δια καταθέσεως του δικογράφου αυτής στη Γραμματεία του δι­καστηρίου προς το οποίο απευθύνεται και δι’ επιδόσεως αντιγράφου αυτής προς τον καθ’ ου εντός προθεσμίας δέκα πέντε εργασίμων ημερών από της επιδόσεως στον ανακόπτοντα της διαταγής πληρωμής, εντός της οποίας προθεσμίας πρέπει να συντελείται όχι μόνον η κατάθεση της ανακοπής αλλά και η επίδοση αυτής προς τον καθού απευθύνεται, άλλως ήτοι εν παρόδω της ανατρεπτικής ταύτης προθεσμίας το οποίο ερευνάται αυτεπαγγέλτως (ΑΚ 280), αυτή είναι εκπρόθεσμη και απορρίπτεται άνευ άλλου τινός, επικυρούται δε η Διαταγή πληρωμής (ΕφΑΘ 8551/198ΓΑρμ. Λ ΣΤ 300). Περαιτέρω από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1 παρ. 10 εδ. τελευταίον, 11 α, 12 του Ν. 1157/81 (ΚΝοΒ 81.695) ‘περί κυρώσεως της από 29 Δεκεμβρί­ου 1980 πράξεως νομοθετικού περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατί­ας περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων, και τροποποιήσεως διατά­ξεων αυτής’ και του άρθρου 144 ΚΠολΔ προκύπτει ότι το Σάββατο δεν είναι ημέρα αργίας (εξαιρέσιμος) και μόνο η διαδρομή των ταγμένων από το νόμο ή τα δικαστήρια προθεσμιών λήγει την επόμενη εργάσιμη ημέρα, αν η λήξη της συμπίπτει με ημέρα κατά νόμον εξαιρετέα ή Σάββατο. Αν ο νομοθέτης ήθελε το Σάββατο να είναι ημέρα αργίας (εξαιρέσιμος) θα όριζε τούτο ρητώς, όπως έπραξε με την παρ. 11 α του ως άνω νόμου, στην οποία αναφέρονται ρητώς οι ημέρες αργίας και ημιαργίας και στις οποίες δεν περιλαμβάνε­ται το Σάββατο, για το οποίο στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 10 του αυτού νόμου ορίζεται ότι το Σάββατο ή η Δευτέρα κατά περίπτωση δεν θεωρούνται ως ημέρες αργίας (εξαιρέσιμες)- (Ad hoc πρ. καρ. 148/96 ΝοΒ 45 σελ. 77, ΑΠ 1320/87 ΕλΔνη 29.901, ΕφΑΘ 2343/84 Ελ.Δικ 251201, Πρ.ΑΘ. 7148/81 Ελ.Δικ 23-77, με σημείωμα ενημερωτικό Γ. Κατρά Π. Θεοδωρόπουλος Κωδ. Πολ Δικ υπ’ αριθμ. 125, 144 Γνωμ. Εισαγ. ΑΠ Κ. Φαφούτη 1/82 ΝοΒ 3 Ο­Ι 17 ΕΕΝ 29351 επιστολή ιδίου ΝοΒ-30-736 Κ. Βαλμαντώνη ΕΕΝ 49.173).

Στην προκειμένη περίπτωση η κρισιολογούμενη ανακοπή, κατά της υπ’ αριθμ. 20283/2001 Διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδίκη Αθηνών, ασκή­θηκε εκπροθέσμως, ήτοι μετά την πάροδο της προθεσμίας των (15) εργασί­μων ημερών του άρθρου 632 παρ. 1 α του ΚΠολΔ διότι η κοινοποίηση της Διαταγής πληρωμής όπως αποδεικνύεται από τους ισχυρισμούς της ανακόπτουσας έγινε στις 4-12-2001 η δε κατάθεση και επίδοση της επίδικης ανα­κοπής έγινε στις 27-12-2001 ενώ η προθεσμία των 15 εργασίμων ημερών, εντός της οποίας έπρεπε να κατατεθεί και να επιδοθεί η ανακοπή έληγε κατά τα ανωτέρω στις 21-12-2001 και συνεπώς πρέπει να απορριφθεί ως εκπρόθε­σμη η ανακοπή ως και οι πρόσθετοι αυτής λόγοι, να επικυρωθεί η Διαταγή πληρωμής και να επιβληθεί η δικαστική δαπάνη της καθής σε βάρος της ανακόπτουσας λόγω ήττας (άρθρ. 176 ΚΠολΔ).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Απορρίπτει την ανακοπή.

Επικυρώνει την υπ’ αριθμ. 20283/2001 Διαταγή πληρωμής του Ειρη­νοδίκη Αθηνών.

Και

Επιβάλλει την δικαστική δαπάνη της καθής σε βάρος της ανακόπτουσας την οποία ορίζει σε δραχμές 34995 ή 102,70 Ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη, δημόσια συνε­δρίαση στο ακροατήριό του.

 

Αθήνα 26 Απριλίου 2002

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                       Η Γραμματέας
Θεοδώρα Σακελλαρίου                Παναγιώτα Γούβαλη

Η καθαρογράψασα
Σιδερία Φίλη

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία