fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
Αριθμός Αποφάσεως
696/2010

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές Αγγελική Καμπανάρη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Σταυρούλα Μπελδέκα, Πρωτόδικη και Βασίλειο Μαντά, Πρωτόδικη – Εισηγητή και από το Γραμματέα Σωτήριο Κουλά.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του την 26η Μαΐου 2010 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

Ι. Της ανακόπτουσας – υπέρ ης η πρόσθετη παρέμβαση με ιδιαίτερο δικόγραφό – καθ’ ης η πρόσθετη παρέμβαση στο ακροατήριο : Της

ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «__________  Α.Ε.», που εδρεύει στην Μεταμόρφωση Αττικής και εκπροσωπείται νομίμως, η οποία παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου Ιωάννας Μαρώση.

Καθ’ ων η ανακοπή – καθ’ ων η πρόσθετη παρέμβαση με ιδιαίτερο δικόγραφο : 1) Της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «__________  Ε.Π.Ε.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής και εκπροσωπείται νομίμως, η οποία παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου-δικηγόρου της Γεωργίου Τσώνη, ο οποίος δεν κατέθεσε προτάσεις, 2) Της δικηγόρου Αθηνών Λαμπρινής Δάλλα του Κωνσταντίνου, υπό την ιδιότητα του ως συνδίκου της πτωχεύσεως της ως άνω ανακόπτουσας εταιρείας, η οποία δεν παραστάθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

ΙΙ. Προσθέτως παρεμβαίνοντες υπέρ της ανακόπτουσας : ι) __________ __________  του __________  , κατοίκου Αγίου Δημητρίου Αττικής, 2) __________  __________  του __________  , κατοίκου Παιανίας Αττικής, 3) __________  __________  του __________  , κατοίκου Αμαρουσίου Αττικής, 4) __________  __________  του __________  , κατοίκου Παλλήνης Αττικής και 5) __________  __________  του __________  , κατοίκου Διονύσου Αττικής, εκ των οποίων η πρώτη παραστάθηκε μετά και οι υπόλοιποι διά του πληρεξουσίου δικηγόρου Ελευθερίου Φυλλαδάκη.

ΙΙΙ. Προσθέτως παρεμβαίνοντες υπέρ της πρώτης των καθ’ ων : ι) __________ θυγατέρας __________  __________  , συζύγου __________  __________  , κατοίκου __________  , ί) __________  θυγατέρας __________  __________  συζύγου __________  __________  , κατοίκου Αιγάλεω Αττικής, 3) __________  __________  του __________  , Χαϊδαρίου Αττικής και 4) __________  __________  του __________  , κατοίκου Κηφισιάς Αττικής, οι οποίοι παραστάθηκαν διά του πληρεξουσίου δικηγόρου Γεωργίου Πάλλη.

Η ανακόπτουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 3/3/2010 ανακοπή της, η οποία κατατέθηκε στην Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 42857/385/3-3-2010 και προσδιορίσθηκε προς συζήτηση για την δικάσιμο της 14/4/2010 κατά την οποία αναβλήθηκε από το πινάκιο για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσης δικάσιμο και εγγράφηκε εκ νέου στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις τους.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
 ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με την γενική διάταξη του άρθρου 115§ 3 του ΚΠολΔ ενώπιον όλων των δικαστηρίων, πλην των ειρηνοδικείων, οι διάδικοι υποχρεούνται (επί ποινή ερημοδικίας) να υποβάλουν (έγγραφες) προτάσεις. Γίνεται δεκτό κατά την κρατούσα άποψη ότι η υποχρέωση αυτή υπάρχει και στην εκουσία δικαιοδοσία, εφόσον από καμία διάταξη δεν προκύπτει το αντίθετο, με την εξαίρεση φυσικά των υποθέσεων που εισάγονται ενώπιον του ειρηνοδικείου και μάλιστα ανεξαρτήτως αν πρόκειται για γνήσια ή μη γνήσια υπόθεση εκούσιας δικαιοδοσίας (βλ. Δημητρίου Μακρή Η εκουσία δικαιοδοσία σ. 42).

Επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο της από 3/3/2010 και με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως δικογράφου 42857/385/3-3-2010 ανακοπής ερημοδικίας με πράξη ορισμού δικασίμου για την δικάσιμο της 14/4/2010 και με κλήση προς συζήτηση επιδόθηκε νομίμως και εμπροθέσμως στους καθ’ ων η ανακοπή ερημοδικίας κατά τις διατάξεις των άρθρων 126 § ι α και δ και 128 § ι του ΚΠολΔ (βλ. τις υπ’ αριθμόν 11687/10-3-2010 και 11689/10-3-2010 εκθέσεις επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Πειραιά Δημητρίου Σ. Ραπατζίκου, τις οποίες προσκόμισε η ανακόπτουσα). Κατά την, ως άνω, αρχικώς ορισθείσα δικάσιμο, η συζήτηση της υποθέσεως αναβλήθηκε από το πινάκιο για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο οπότε και ενεγράφη στο πινάκιο. Η εγγραφή αυτή επέχει θέση νομίμου κλητεύσεως των εναγομένων (άρθρ. 226 παρ. 4 και 74ι του ΚΠολΔ, βλ. ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ ΕρμΚΠολΔ στο άρθρο 226 αριθμ. 12 και στο άρθρο 74Γ ΑΕΔ 33/ΐ195 ΕλλΔ/νη 36/1997 σ. 571). Επομένως, η δεύτερη των καθ’ ων η κρινόμενη η ανακοπή, η οποία δεν παραστάθηκε στην παρούσα, μετ’ αναβολήν, δικάσιμο, όταν εκφωνήθηκε και συζητήθηκε νομίμως η υπόθεση, με τη σειρά εγγραφής της στο οικείο πινάκιο (βλ. τα πρακτικά), πρέπει να δικαστεί ερήμην. Επίσης, η πρώτη των καθ’ ων η κρινόμενη ανακοπή, η οποία παραστάθηκε στην παρούσα, μετ’ αναβολήν, δικάσιμο διά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Γεωργίου Τσώνη, χωρίς, ωστόσο, να καταθέσει έγγραφός προτάσεις, καίτοι υπείχε σχετική προς τούτο δικονομική υποχρέωση (άρθρο 115 § 3 σε συνδυασμό με την διάταξη του άρθρου 741 του ΚΠολΔ), πρέπει και αυτή να δικασθεί ερήμην μη λαμβανομένων υπόψη των καταχωρηθέντων στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδριάσεως του Δικαστηρίου τούτου ισχυρισμών και δηλώσεων της. Το Δικαστήριο, ωστόσο, πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υποθέσεως σαν να ήσαν όλοι οι διάδικοι παρόντες.

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 56 του ΠτΚ (Ν. 3588/2007) «η απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση και εκείνη που μεταβάλλει τον χρόνο παύσης των πληρωμών υπόκειται σε ανακοπή». Πρωτίστως νομιμοποιείται να ασκήσει την ανακοπή ο οφειλέτης, ο οποίος λόγω της ιδιότητας του ως διαδίκου, εφόσον αποτελεί υποκείμενο της διεξαγόμενης διαδικασίας, έχει δικαίωμα ανακοπής, εάν η απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση εκδόθηκε, μετά από αίτηση του εισαγγελέα πρωτοδικών ή μετά από αίτηση πιστωτή, ερήμην του. Η ανακοπή του οφειλέτη έχει χαρακτήρα ανακοπής ερημοδικίας. Ο ανακόπτων, κατ εφαρμογή των διατάξεων του ΚΠολΔ (άρθρο 764 § 3)> πρέπει να επικαλεσθεί είτε ότι δεν κληθηκε καθόλου ή εμπρόθεσμα είτε ότι δεν κλητεύθηκε κανονικά είτε ότι συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας. Συνεπώς, επιτρέπεται η άσκηση αιτιολογημένης ανακοπής ερημοδικίας. Η ανακοπή στρέφεται πάντοτε κατά του συνδίκου της πτωχεύσεως απευθύνεται, δε, ενώπιον του δικαστηρίου που εξέδωσε την ανακοπτόμενη απόφαση κατ’ άρθρο 54 εδ. β του ΠτΚ (βλ. Λάμπρου Κοτσίρη Πτωχευτικό Δίκαιο έβδομη έκδοση 2008 σελ. ι88 -189).

Με την υπό κρίση πτωχευτική ανακοπή (ερημοδικίας) η ανακόπτουσα – ζητεί για τους αναφερόμενους σ αυτήν λόγους να εξαφανισθεί η υπ’ αριθμόν 90/2010 οριστική απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, με την οποία έγινε δεκτή η από 19/8/2009 και με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως δικογράφου 1337/2009 αίτηση της πρώτης των καθ ων και κηρύχθηκε η ανακόπτουσα σε κατάσταση πτωχεύσεως. Επιπλέον, ζητεί να καταδικασθούν οι καθ’ ων η κρινόμενη ανακοπή στην καταβολή των δικαστικών της εξόδων. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η κρινόμενη ανακοπή αρμοδίως, καθ’ ύλην και κατά τόπον (άρθρο ι8 αριθ. ι του ΚΠολΔ, 56 και 53 του ΠτΚ), εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου κατά την εκούσια δικαιοδοσία και, όπως προκύπτει από την υπ’ αριθμόν ι6/2οιο πράξη του Γραμματέα του Δικαστηρίου τούτου, που συντάχθηκε κάτω από το δικόγραφο της ανακοπής, προκαταβλήθηκε το ορισθέν με την ανακοπτόμενη απόφαση παράβολο των 250 ευρώ από την ανακόπτουσα.

Εντούτοις, η υπό κρίση ανακοπή θα πρέπει να απερρίφθη ως απαράδεκτη      λόγω ελλείψεως παθητικής νομιμοποιήσεως ως προς την πρώτη των καθ’ων δεδομένου ότι, όπως σημειώθηκε και στην ανωτέρω προηγηθείσα νομική σκέψη, η πτωχευτική ανακοπή στρέφεται πάντοτε κατά του συνδίκου της πτωχεύσεως και όχι κατά του πιστωτή που υπέβαλε την αίτηση, βάσει της οποίας εκδόθηκε ερήμην του «ανακόπτοντος η προσβαλλόμενη απόφαση, απορριπτόμενης και της υπέρ αυτής ασκηθείσης στο ακροατήριο του  παρόντος Δικαστηρίου πρόσθετης παρεμβάσεως. Η ανακοπή ασκήθηκε νόμιμα και  εμπρόθεσμα κατ’ άρθρο 56 του ΠτΚ, δεδομένου ότι, η ανακοπτόμενη απόφαση δημοσιεύτηκε στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών στις 22/2/2οιο (βλ. το υπ’ αριθμόν 9198/22-2-20,ο φύλλο του Δελτίου Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών σ.52-53) ενώ η κρινόμενη ανακοπή ασκήθηκε στις 3/3/20.0. Επομένως η κρινόμενη ανακοπή, καθ’ ο μέρος κρίθηκε παραδεκτή και νόμιμη, πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή κα, να ερευνηθεί περαιτέρω προκειμένου να κριθεί αν είναι παραδεκτοί, νόμω και ουσία βάσιμοι οι λόγοι της.

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 747 § 2 του ΚΠολΔ «το δικόγραφο της αίτησης πρέπει να περιέχει εκτός από όσα ορίζοντα, στο άρθρο 118 ή 117 α) ακριβή περιγραφή του αντικειμένου της υπόθεσης, β) ορισμένο αίτημα, γ) σαφή έκθεση των γεγονότων που δικαιολογούν το αίτημα κατά το κύριο αντικείμενο και τα παρεπόμενα του, καθώς και την εξουσία για την υποβολή του. Στην αίτηση αναφέρονται, ακόμη τα στοιχεία που θεμελιώνουν την αρμοδιότητα του δικαστηρίου». Ειδικότερα, απαιτείται σχετικά με την αρμοδιότητα η σαφής έκθεση των θεμελιωτικών της τοπικής αρμοδιότητας γεγονότων χωρίς να απαιτείται αντιστοίχως και μνεία των γεγονότων που θεμελιώνουν την καθ’ ύλην αρμοδιότητα παρά την χωρίς διάκριση διατύπωση της διατάξεως, καθόσον αυτή προσδιορίζεται από την φύση της υπόθεσης κα, συνεπώς αυτή προσδιορίζεται από το αίτημα (βλ. Βασιλείου Βαθρακοκοίλη ΚΠολΔ Ερμηνευτική – Νομολογιακή Ανάλυση τόμος Δ σελ. 421 παρ. 8). Σε καμία, δε, περίπτωση δεν περιλαμβάνεται στο αναγκαίο περιεχόμενο του δικογράφου της αιτήσεως η μνεία της διαδικασίας εκδικάσεως της ούτε απαιτείται η σχετική αναφορά στην κλήση προς συζήτηση στην ορισμένη δικάσιμο, η οποία (κλήση) επιδίδεται στον αντίδικο.

Στην προκειμένη περίπτωση η ανακόπτουσα με τον πρώτο λόγο ανακοπής της εκθέτει ότι κακώς δικάσθηκε ερήμην καθώς ούτε στο δικόγραφο της κριθείσης με την ανακοπτόμενη απόφαση αιτήσεως ούτε στην επιδοθείσα σε αυτήν κλήση προς συζήτηση δεν περιεχόταν μνεία της διαδικασίας με την οποία θα εκδικαζόταν η εν λόγω αίτηση.  Εντούτοις, με αυτό το περιεχόμενο ο προβαλλόμενος πρώτος λόγος ανακοπής θα πρέπει να απορριφθεί ως νόμω αβάσιμος δεδομένου ότι, όπως σημειώθηκε και στην ανωτέω προηγηθείσα νομική σκέψη, στο κατ’ άρθρα 747 και 118 του ΚΠολΔ, περιεχόμενο της αιτήσεως δεν περιλαμβάνεται και η μνεία της διαδικασίας εκδικάσεως της ούτε απαιτείται τέτοια μνεία στην κλήση του αντιδίκου προς συζήτηση.

Περαιτέρω η ανακόπτουσα με τον δεύτερο λόγο ανακοπής της εκθέτει ότι η μη εμφάνιση της στο παρόν Δικαστήριο κατά την δικάσιμο της 4-11-2009 οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας. Ειδικότερα εκθέτει ότι κατά την ως άνω ημέρα εμφανίσθηκαν στο Δικαστήριο ο νόμιμος εκπρόσωπος της ανακόπτουσας, _______   _______, συνοδευόμενος από τον πληρεξούσιο δικηγόρο και την μάρτυρα ________  ________ με πρόθεση συμμετοχής στην επ’ ακροατηρίω διαδικασία συζητήσεως της αιτήσεως της πρώτης των καθ’ ων η κρινόμενη ανακοπή. Ότι κατά την διάρκεια της αναμονής εκδικάσεως της εν λόγω υποθέσως εκτός της αιούσης του παρόντος Δικαστηρίου ο νόμιμος εκπρόσωπος της ανακόπτουσας, ο οποίος έχει ιστορικό καρδιοπάθειας, εξαιτίας της ταραχής και του άγχους του αισθάνθηκε έντονους πόνους στο σημείο της καρδιάς και παρουσίασε λιποθυμικές τάσεις με αποτέλεσμα ο συνήγορος και η μάρτυρας __________   _________ να προστρέξουν προς παροχή πρώτων βοηθειών και να μεριμνήσουν για την απομάκρυνση του από τον χώρο του δικαστηρίου.

Ότι όταν επέστρεψε ο πληρεξούσιος δικηγόρος της ανακόπτουσας στην αίθουσα του Δικαστηρίου τούτου είχε ήδη συζητηθεί η υπόθεση ερήμην της ανακόπτουσας. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα ο προβαλλόμενος λόγος ανακοπής είναι νόμιμος στηριζόμενος στις διατάξεις των άρθρων 44 του ΕισΝΚΠολδ, 56 του ΠτΚ και 764 3 του ΚπολΔ. Επομένως, ο προβαλλόμενος δεύτερος λόγος ανακοπής θα πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω, και ως προς την ουσιαστική του βασιμότητα.

Από την εκτίμηση της καταθέσεως της ενόρκως εξετασθείσης μάρτυρος, η οποία περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημοσίας συνεδριάσεως του Δικαστηρίου τούτου, των ,ιδιωτικών και δημοσίων έγγραφων, που επικαλούνται και νομίμως προσκομίζουν οι διάδικοι, από τα οποία άλλα χρησιμεύουν ως άμεση απόδειξη κα, άλλα για την συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων για κάποια από τα οποία γίνεται ,ιδιαίτερη μνεία κατωτέρω, χωρίς πάντως να παραλείπετε, κανένα κατά την εκτίμηση της ουσίας της υπόθεσης, καθώς και των διδαγμάτων της κοινής πείρας τα οποία λαμβάνονται αυτεπαγγέλτως υπόψη (άρθρο 336 § 4 του ΚΠολΔ) αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Η πρώτη των καθ’ ων η κρ,νόμενη ανακοπή, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «__________  Ε.Π.Ε.» άσκησε ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου την από 19/8/2009 κα, με αριθμόν εκθέσεως καταθέσεως δικογράφου ,337/20ο9 αίτηση της με την οποία ζητούσε την κήρυξη της ανακόπτουσας ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «__________  Α.Ε.» σε κατάσταση πτωχεύσεως. Η συζήτηση της ως άνω αιτήσεως προσδιορίσθηκε γ,α την δικάσιμο της 4/11/2009. Κατά την ως άνω δικάσιμο, πράγματι, συζητήθηκε η εν λογω αίτηση ερήμην της ανακόπτουσας και εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 90/2010 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου με την οποία η τελευταία κηρύχθηκε σε κατάσταση πτωχεύσεως. Η ανακόπτουσα ισχυρίζεται ότι εμφανίσθηκε στην έρω δικάσιμο ο νόμιμος εκπρόσωπος της, __________  __________  , συνοδευόμενος από κάποιον πληρεξούσιο δικηγόρο κα, την μάρτυρα __________  __________  με πρόθεση παραστάσεως στην εκδίκαση της ως άνω α,τήσεως και οτ, αυτή η πρόθεση δεν κατέστη δυνατό να πραγματοποιηθεί εξα,τίας μίας ξαφνικής καρδιακής αδιαθεσίας, συνισταμένης σε έντονες ενοχλήσεις στον χώρο της καρδίας, την οποία υπέστη ο νόμιμος εκπρόσωπος της με αποτέλεσμα ο πληρεξούσιος δικηγόρος κα, η μάρτυρας __________  __________  να επ,μεληθούν την απομάκρυνση του απο τον χώρο του Δικαστηρίου με αποτέλεσμα όταν επεστρεψε ο πληρεξούσιος δικηγόρος να έχει ήδη ολοκληρωθεί ερήμην της ανακόπτουσας η συζήτηση της υποθέσεως. Επίσης, ισχυρίζεται ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της έχει ιστορικό καρδιοπάθειας και έχει υποβληθεί στο παρελθόν σε εκτεταμένες καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις. Ωστόσο, κατά την κρίση του παρόντος Δικαστηρίου, ο επικαλούμενος από την ανακόπτουσα λόγος ανωτέρας βίας δεν αποδεικνύεται καθώς δεν προκύπτει η μεταφορά του __________  __________  σε κάποιο νοσοκομείο προκειμένου να του χορηγηθεί η δέουσα ιατροφαρμακευτική περίθαλψη προς αντιμετώπιση του όποιου καρδιολογικής φύσεως προβλήματος του, όπως θα ήταν λογικό να συμβεί δεδομένου και του, κατά τους ισχυρισμούς της ανακόπτουσας, ιστορικού καρδιολογικών προβλημάτων του __________  __________  . Αντιθέτως, η ανακόπτουσα προσκομίζει μόνο την από 4/11/2009 ιατρική γνωμάτευση του ειδικού καρδιολόγου – ιατρού Αριστοτέλη Πριμικυρόπουλου με την οποία διαγνώσθηκε υπερτασική κρίση και προκάρδια δυσφορία. Σημειώνεται, δε, ότι το ιατρείο του εν λόγω ιατρού ευρίσκεται στην οδό __________  στο Χαλάνδρι, ήτοι σε απόσταση αρκετά μεγάλη από το κτιριακό συγκρότημα του Πρωτοδικείου Αθηνών, η κάλυψη της οποίας θα απαιτούσε σημαντικό χρόνο δεδομένης και της κυκλοφοριακής συμφορήσεως στους οδικούς άξονες της πρωτευούσης που οδηγούν προς το Χαλάνδρι (πχ. Λεωφόρος Κηφισίας). Συνεπώς, ακόμη και αν όντως εκδηλώθηκε στο πρόσωπο του νομίμου εκπροσώπου της ανακόπτουσας, __________  __________  , κατά την αναμονή εκδικάσεως της αιτήσεως της – εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «__________  Ε.Π.Ε.» κάποια αδιαθεσία από τον όλο τρόπο αντιμετώπισης της – ήτοι μη μεταφορά του σε κάποιο νοσοκομείο, και μόνο εξέταση στο ιατρείο ιδιώτη ιατρού στο Χαλάνδρι – προκύπτει ότι αυτή η αδιαθεσία δεν ήταν τόσο σημαντική ούτως ώστε να δικαιολογηθεί η μη παράσταση της ανακόπτουσας έστω και εκπροσωπούμενη από πληρεξούσιο δικηγόρο στην επ’ ακροατηρίω συζήτηση της από 19/8/2009 και με αριθμόν εκθέσεως καταθέσεως δικογράφου 1337/2009 αίτησης της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία «__________  Ε.Π.Ε.» με την οποία ζητούσε την κήρυξη σε κατάσταση πτωχεύσεως της ανακόπτουσας. Συνεπώς, εφόσον δεν υπάρχει άλλος λόγος ανακοπής, πρέπει αυτή να απορριφθεί στο σύνολο της και να διαταχθεί η εισαγωγή του παραβόλου στο Δημόσιο Ταμείο (άρθρο 509 ΚΠολΔ). Επίσης, θα πρέπει να απορριφθεί η από 17/3/2010 και με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως δικογράφου 57467/485/24-3-2010 πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της ανακόπτουσας.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην των καθ’ ων η ανακοπή.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την ανακοπή ερημοδικίας.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την εισαγωγή του παράβολου που έχει προκαταβληθεί στο Δημόσιο Ταμείο.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την από 17/3/2010 και με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως δικογράφου 57467/485/24-3-2010 πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της ανακόπτουσας και την ασκηθείσα στο ακροατήριο πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της πρώτης των καθ’ ων.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε στην Αθήνα την 30-6-2010

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του την 27/7/2010

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΑΡΗ                                                   ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΚΟΥΛΑΣ