fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Αριθμός 988/2015
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αικατερίνη Μπιντζιλέκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα .

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 17 Μαρτίου 2015 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ : Εταιρείας με την επωνυμία __________   ΜΗΧΑΝΙΚΗ —ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με έδρα στο Μοσχάτο Αττικής οδός __________  , όπως αυτή νόμιμα εκπροσωπείται η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Οικονομάκη Χρήστου

ΤΗΣ ΚΑΘ ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ : Εταιρείας με την επωνυμία __________  Α.Ε.- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ , με έδρα την Αθήνα, Οδός __________  , όπως αυτή νόμιμα εκπροσωπείται ,η οποία παραστάθηκε δια του νομίμου εκπροσώπου της Χαρίση Παπαφώτη.

Η αιτούσα με την από 16/2/2015 αίτησή της ( αριθμ. κατάθ. 961/2015 ) προς το Δικαστήριο αυτό ,ζητεί να γίνει δεκτή για όσους λόγους επικαλείται. Για τη συζήτηση της αίτησης αυτής ορίστηκε δικάσιμος η αναφερομένη στην αρχή της παρούσας.

Η συζήτηση έγινε όπως σημειώνεται στα πρακτικά.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 Στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προβλέπεται η δυνατότητα να διαταχθεί καταβολή εγγυοδοσίας επί των περιπτώσεων των άρθρων 162 επ., επί ασφαλιστικών μέτρων (άρθρο 694), επί κηρύξεως αποφάσεως προσωρινώς εκτελεστής (άρθρο 911), επί ασκήσεως ανακοπής ή εφέσεως (άρθρο 912 παρ. 1), ή αναιρέσεως (άρθρο 565 ΚΠολΔ), επί αναστολής της αναγκαστικής εκτελέσεως (άρθρο 938), επί ανοχής ή παραλείψεως πράξεως (άρθρο 947). Η δικαστική εγγύηση επιβάλλεται με δικαστική απόφαση στις περιπτώσεις που επιτρέπει αυτό ο νόμος, εξαρτών την επιβολή της κατά κανόνα από την κρίση του δικαστηρίου, ανάλογα με την φερεγγυότητα του οφειλέτη και με άλλες περιστάσεις, υπό τις οποίες τελεί η εξασφαλιζόμενη απαίτηση ή το εξασφαλιζόμενο δικαίωμα. Η εγγύηση εξάλλου συνιστά ασφαλιστικό μέτρο., όταν επιβάλλεται με απόφαση του δικαστηρίου κατά τα άρθρα 704 και 705, ενώ όταν αυτή καθορίζεται με σύμβαση ή με άλλη διάταξη νόμου, δεν είναι ασφαλιστικό μέτρο, αλλά περιεχόμενο ουσιαστικού δικαιώματος. Πάντως, και επί εγγυοδοσίας ως ασφαλιστικού μέτρου συμπληρωματικώς εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 162­168. Περαιτέρω, από τη διάταξη του άρθρου 168 (όμοια με τη διάταξη του άρθρου 847 ΚΠολΔ), προκύπτει σαφώς, ότι, αν επέλθει η περίπτωση για την οποία δόθηκε η εγγύηση, καταπίπτει αυτή υπέρ εκείνου υπέρ του οποίου δόθηκε, μετά από αίτηση, υποβαλλόμενη στο κατά τόπον Μονομελές Πρωτοδικείο ή Ειρηνοδικείο για τις υπ’ αυτού διαταχθείσες εγγυήσεις. Το Μονομελές δε Πρωτοδικείο είναι αρμόδιο ακόμη και αν η εγγύηση δόθηκε με απόφαση του Αρείου Πάγου (ΑΠ 375/1997). Σε περίπτωση δε που η εγγύηση διατάχθηκε ως όρος αναστολής της εκτελεστής αποφάσεως μετά από άσκηση ενδίκου μέσου, αν το ένδικο μέσο δεν ευδοκιμήσει και επικυρωθεί η ανασταλείσα απόφαση, πρέπει να θεωρηθεί ότι πραγματοποιείται ο λόγος παροχής της εγγύησης, που σκοπό έχει την εξασφάλιση των συμφερόντων του δανειστή, ώστε να επέρχεται κατάπτωση της υπέρ αυτού, που έχει το δικαίωμα να την εισπράξει. Η αρμοδιότης, εξάλλου, του δικαστηρίου περιορίζεται στο να διατάξει την κατάπτωση της κατατεθείσας υπέρ του αιτούντος υπό του καθ’ ου η αίτηση οφειλέτου ή τρίτου εγγυήσεως και την συνεπεία αυτής απόδοση στον αιτούντα της κατατεθείσας εγγυητικής επιστολής Τράπεζας ή του παρακατατεθέντος στον γραμματέα του δικαστηρίου γραμματίου συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών. Δυνάμει δε της αποφάσεως αυτής, ο δικαιωθείς μπορεί να ζητήσει την ανάληψη από τον αρμόδιο γραμματέα του δικαστηρίου του παρακατατεθέντος σ’ αυτόν γραμματίου ή της κατατεθείσας εγγυητικής επιστολής Τράπεζας, ενώ μόνον στην περίπτωση που ο γραμματέας αρνείται να προβεί στην απόδοση της εγγυήσεως το δικαστήριο μπορεί να τον υποχρεώσει, εγειρομένης της αγωγής περί καταδίκης του σε ενέργεια της, ως άνω, πράξεως κατά την τακτική διαδικασία – σε απόδοση της κατατεθείσας εγγυήσεως Ολ. ΑΠ 24/1992, ΑΠ 465/2009 α’ δημ. ΤΝΠ Nomos, ΕφΑΘ 1344/1987 Δ 18, 392 ). Στην προκειμένη περίπτωση ο αϊτών ζητά να ανακληθεί η υπ1 αριθμόν 358/2012 απόφαση αυτού του Δικαστηρίου με την οποία διατάχθηκε η καταβολή της εγγυοδοσίας διότι επήλθε μεταβολή των πραγμάτων που δικαιολογεί την ανάκλησή της και να διαταχθεί η άρση αυτής λόγω του ότι κατόπιν δικαστικού συμβιβασμού για τον οποίο συνετάγη το με αριθμ. 25/2014 πρακτικό συμβιβασμού (κατ. ρθρ. 214Απαρ.3 του Κ.ΠολΔ ) έπαυσε η αιτία για την οποία δόθηκε .Ειδικότερα σε εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης εκθέτει ότι έχει κατατεθεί στην Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού το υπ’ αρ. 656095/14.02.2012 γραμμάτιο Συστάσεως Παρακαταθήκης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, υπέρ της καθ ης ,εξ’ ευρώ τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00) (Αριθμ. εκθέσεως εγγυοδοσίας 1/2012 της Γραμματείας του Ειρηνοδικείου Αθηνών) και για τους παραπάνω λόγους ζητά να της επιστραφεί το εν λόγω γραμμάτιο.

Με το περιεχόμενο αυτό κρινόμενη αίτηση είναι βάσιμη σύμφωνα με το νόμο, αφού στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 168 και 68επόμ ,696 παρ.3 ΚΠολΔ(Βαθροκοκοίλη Ερμ. ΚΠολΔ άρθρο 162 και 168 αρ. 1) και πρέπει συνεπώς να ερευνηθεί η ουσιαστική βασιμότητά της.Η καθ’ης με δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της κατά την συζήτηση της αίτησης , συνομολόγησε το περιεχόμενο της και αμφότεροι οι διάδικοι δήλωσαν ότι συμψηφίζουν μεταξύ τους την δικαστική δαπάνη της δίκης αυτής .Στην προκειμένη περίπτωση η παραπάνω ομολογία της καθ’ης αποτελεί πλήρη απόδειξη των πραγματικών γεγονότων της ιστορικής βάσης της αίτησης (άρθρ.352 Κ.Πολ.Δ.)διότι ήδη η διαφορά των διαδίκων έχει τακτοποιηθεί και προς οριστική επίλυση αυτής συντάχθηκε το με αριθμ. 25/2014 πρακτικό συμβιβασμού (άρθρ.214Απαρ.3 Κ.Πολ.Δ) Συνακόλουθα ,μεταβλήθηκαν οι συνθήκες για τις οποίες διατάχθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα που ορίσθηκαν με την υπ. αριθμ. 358/2012 απόφαση και μετά την επίλυση της διαφοράς με την σύνταξη του προαναφερομένου πρακτικού συμβιβασμού , έχει παύσει η αιτία για την οποία δόθηκε η εγγυοδοσία και για το λόγο αυτό θα πρέπει σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 168 ΚΠολΔ να ανακληθεί η ανωτέρω απόφαση και να αρθεί η εγγύηση ώστε να αποδοθεί αυτή στην αιτούσα . Σύμφωνα με τις σκέψεις αυτές πρέπει η κρινόμενη αίτηση να γίνει δεκτή ως βάσιμη και από ουσιαστική άποψη, σύμφωνα με το διατακτικό της παρούσας.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων .

Δέχεται την αίτηση

Ανακαλεί    την με αριθμ., 358/2012 απόφαση αυτού του Διακστηρίου (διαδ. ασφ. μετρ.) και επίσης Διατάζει την άρση της εγγυοδοσίας η οποία χορηγήθηκε από την αιτούσα υπέρ της καθ’ης σε εκτέλεση της ανωτέρω απόφασης για την οποία έχει κατατεθεί στην Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου το υπ. αριθμ. 656095/14.2.2012 γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και για την οποία συντάχθηκε η με αριθμ. 1/2012 έκθεση εγγυοδοσίας. Συμψηφίζει την δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων .

Κρίθηκε αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε  στην Αθήνα την 22 Απριλίου 2015 σε έκτακτη και δημόσια στο ακροατήριο συνεδρίαση χωρίς την παρουσία των διαδίκων και του πληρεξουσίου δικηγόρου της αιτούσας.

 

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία