fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ  ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

 Αριθμός Απόφασης 1965//2004
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 Αποτελούμενο από τη Δικαστή Αικατερίνη Τσίχλη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, την οποία όρισε ο Πρόεδρος τουΤριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 16 Ιανουάριου 2004, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Των αιτουσών; 1) Της εταιρείας με την επωνυμία «__________.»,  που είναι οργανωμένη και λειτουργεί σύμφωνα με με τους νόμους της Πολιτείας του Delaware (Ντέλαγουεαρ) γ) εδρεύει στην Καλιφόρνια, Η.Π.Α., και εκπροσωπείται νόμιμα και 2) Της εταιρείας με την επωνυμία « __________ COMPANY L.P.», που είναι οργανωμένη και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας (Ντέλαγουεαρ) Η.Π.Α., εδρεύει σιη Νέα Υόρκη, Η.Π.Α., ______ και εκπροσωπείται νόμιμα, οι οποίες εκπροσωπήθηκαν από την πληρεξούσια δικηγόρο τους Σπυριδουλα I. Ιωακειμίδου.

Του καθ’ ου η αίτηση: __________   __________  (__________  __________  ), που διατηρεί επιχείρηση με το διακριτικό τίτλο “__________  ” στο Περιστέρι Αττικής, οδός __________  , ο οποίος εκπροσωπήθηκε από την πληρεξούσια δικηγόρο το» Μαρίνα β. Τούντα.

Οι αιτούσες ζητούν να γίνει δεκτή η από 10-9-2003 αίτησή τους, που κατατέθηκε με αριθμό 10.146/2003, προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 5/11/2003 και, μετά απ αναβολή, για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της απόφασης και εκφωνήθηκε  από το έκθεμα.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Οι αιτούσες επικαλούνται επείγουσα περίπτωση και ζητούν, ως ασφαλιστικό μέτρο, να απαγορευθεί στον καθ’ ου η χρήση και εκμετάλλευση των χαρακτήρων, σημάτων και διακριτικών τους γνωρισμάτων __________  , __________  , το» λογότυπου __________   καθώς και οποιωνδήποτε άλλων χαρακτήρων, σημάτων και διακριτικών τους γνωρισμάτων της οικογένειας __________   για τη διαφήμιση – προώθηση των υπηρεσιών / προϊόντων του ή / και για οποιοδήποτε άλλο σκοπό και ειδικότερα να απαγορευθεί στον καθ’ ου η χρήση των ανωτέρω καθώς και της φράσης “________, __________  , & __________  ” στην περιγραφόμενη στην αίτηση διαφημιστική καταχώριση της επιχείρησής του στο περιοδικό __________   και λοιπά μέσα και η διανομή διαφημιστικού υλικού με τα ανωτέρω, να διαταχτεί ο καθ’ ου να παραλείπει τις ανωτέρω  ενέργειες στο μέλλον και να αποσύρει τα διαφημιστικά φυλλάδια και κάθε είδους έντυπο υλικά στο οποίο έχουν ενσωματωθεί τα ανωτέρω, να διαταχθεί η συντηρητική κατάσχεση των περιγραφόμενων στην αίτηση διαφημιστικών καταχωρίσεων του καθ’ ου στο περιοδικό __________   και σε οποιοδήποτε περιοδικό ή άλλο έντυπο,  καθώς και των υλικών φορέων που χρησιμοποιήθηκαν για την πραγματοποίηση της εν λόγω διαφημιστικής καταχώρισης να υποχρεωθεί ο καθ’ ου να τους παραδώσει πλήρη κατάλογο των καταχωρίσεων της επίδικης διαφήμισης, τα χρηματικά ποσά που δαπανήθηκαν και αντίγραφα των σχετικών παραστατικών, να απειληθεί κατά του καθ’ ου χρηματική ποινή 5.860 € για κάθε παράβαση των διατάξεων της παρούσας, να διαταχθεί η δημοσίευση της απόφασης σε δύο ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών με δαπάνες του καθ’ ου και να καταδικαστεί ο καθ’ ου σιη δικαστική τους δαπάνη.

Η αίτηση εισάγεται αρμοδίως για να συζητηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. του K.Πολ.Δικ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 4 § 1α, 18 §1 και 3,26,27 του Ν. 2239/1994, 1, 3, 13 κα, 22 του Ν. 146/1914,682,731 και 732 του Κ.Πολ,Δικ. και πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν.

Από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων __________    _________     και ___________  ___________  που Εξετάστηκαν στο ακροατήριο του Δικαστηρίου και των εγγράφων που προσκομίζουν οι διάδικοι, πιθανολογούνται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι αιτούσες ανήκουν στον όμιλο ______ και είναι γνωστές στο χώρο της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, τηλεοπτικών εκπομπών,  εκδόσεων και γενικά ειδών και μέσων ψυχαγωγίας. Στα πλαίσια των δρασηριοτήτων τους αυτών, συμπεριλαμβάνεται η πρωτότυπη δημιουργία  διαφόρων μορφών, επί των οποίων διατηρούν αποκλειστικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, μεταξύ των οποίων, περιλαμβάνονται οι μορφές της παγκόσμιας γνωστής σειράς κινουμένων σχεδίων με τίτλο «__________  », ιστορούνται οι διασκεδαστικές ιστορίες των χαρακτήρων ______, ______», «_______», «__________  » καθώς και ο λογότυπος  _______.  Ιδιαίτερα δημοφιλής μεταξύ των χαρακτήρων __________   είναι οι __________    και ________ . Ο __________   , το καναρίνι, διακρίνεται από το κίτρινο χρώμα, μικρό και κοντό κορμό. Ο ________, ο λαγός, έχει ψηλό, λιχνό και στητό κορμό. Ο _________ έχει τεράστια σηκωμένα ομψά αυτιά, τα οποία στη βάση τους συγκλίνουν σε ένα σημείο όπου και σχηματίζεται μικρή τούφα μαλλιών. Τα μάτια του __________   είναι οβάλ και καλύπτουν το άνω μέρος της κεφαλής του, στο μέσο της οποίας διαγράφεται μικρή μύτη και ακριβώς κάτω από αυτή ξεκινούν μακριά μουστάκια. Τα ζυγωματικά του διαγράφονται έντονα, είναι στρογγυλά και κλίνουν προς το εξωτερικό της κεφαλής. Κυριότερο χαρακτηριστικό του __________   είναι το μεγάλα στόμα του στο άνω μέρος του οποίου, στη μέση αυτού και στο ύψος κάτω από τη μύτη του, σχηματίζονται δύο τεράστια δόντια που προεξέχουν. Η πρώτη αιτούσα είναι αποκλειστική δικαιούχος των πνευματικών  δικαιωμάτων επί των παραπάνω πρωτότυπων μορφών του __________   και του __________  , βάσει της από 31 Μαρτίου σύμβασης μεταβίβασης πνευματικών δικαιωμάτων μεταξύ αυτής και της προκατόχου της δεύτερης αιτούσας. Η τελευταία, προς ολοκλήρωση και παγίωση των δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας επί των χαρακτήρα __________   __________  , προέβη στην καταχώρισή τους στην Υπηρεσία Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου των Η.Π.Α., από την οποία έλαβε τα ακόλουθα πιστοποιητικά: α) το με αριθμό _______ πιστοποιητικό καταχώρισης πνευματικής ιδιοκτησίας «_________» , β) το με αριθμό ______ πιστοποιητικό καταχώρισης πνευματικής ιδιοκτησίας «__________   και γ) το με αριθμό ______ «________» (____ Οδηγός μορφών 1999), στο οποίο περιλαμβάνονται οι οδηγοί μορφών των __________   και ________. Επίσης, οι μορφές και λεκτικές ενδείξεις __________  , ______  και __________  , έχουν κατατεθεί ως σήματα σχεδόν σε όλες τις χώρες του κόσμου προς διάκριση προιόντων και υπηρεσιών διαφόρων ειδών. Στην Ελλάδα, η δεύτερη αιτούσα είναι δικαιούχος του με αριμό ______   αλλοδαπού σήματος _______ του με αριθμού _______  αλλοδαπού σήματος  _________ του με αριθμό  _______  που έχουν καταχωρηθεί προς διάκριση διαφόρων προιόντων στις κλάσεις 03 ( σαπούνια, είδη αρωματοποιίας, καθαρισμού , 09 (κινηματογραφικές και τηλεοπτικές ταινίες, δίσκοι, βιντεοπαιχνίδια κ.λ.π), 12 (οχήματα), 14 (κοσμήματα, πολύτιμοι λίθοι κ.λ.π) 16 (έντυπα, περιοδικά, κομικς κλπ). Περαιτέρω πιθανολογήθηκε ότι στο τεύχος του Ιουλίου  2003 του περιοδικού «______» και συγκεκριμένα στο ένθετο ______ δημοσιεύθηκε διαφημιστική καταχώριση του καταστήματος _______ στη _____, στην οποία χρησιμοποιήθηκαν οι μορφές των ______ και _______, καθώς και ο λογότυπος  _________. Από τα προσκομιζόμενα αποδεικτικά στοιχεία και ειδικότερα από τις καταθέσεις των μαρτύρων, δεν πιθανολογήθηκε ότι η εν λόγω διαφήμιση αφορά την επιχείρηση του καθ’ου, ο οποίος είναι έμπορος, και ως βάση σύμβαση μεταξύ αυτού και της ιταλικής εταιρίας ______, έχει άδεια πώλησης προιόντων _______ και _______. Στα πλαίσια της εμπορικής του δραστηριότητας, πώλησε στον έμπορο ______   ______, στο οποίο ανήκε το κατάστημα ________ στην οδό _________ στην _____, διάφορα είδη, μεταξύ των  οποίων και μερικά με χαρακτήρες __________  , όμως δεν πιθανολογήθηκε ότι έδωσε εντολή για καταχώρηση της συγκεκριμένης διαφήμισης στο προαναφερόμενο περιοδικό.

Συνεπώς, η αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη και να επιδικαστούν τα δικαστικά έξοδα του καθ’ ου στην αιτούσα, λόγω της ήττας της (άρθρο 176 του Κ.Πολ.Δικ.).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει και αντιμωλία των διαδίκων.

Απορρίπτει την αίτηση.

Επιβάλλει σε βάρος  της αιτούσας τα δικαστικά έξοδα του καθ’ ου, τα οποία ορίζει σε διακόσια είκοσι (220) €.

Κρίθηκε,  αποφασίστηκε και  δημοσιεύθηκε σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στην Αθήνα, στις 19-3-04.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ