fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
 Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων

Αριθμός Αποφάσεως 10640/2011

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από τη Δικαστή Ευθυμία Κοκμοτού Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίστηκε κατόπιν κληρώσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3327/2005.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 19-09-2011 χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Των αιτούντων: 1)Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσώπουμένου από τον Υπουργό των Οικονομικών, που έχει την έδρα του στην Αθήνα, οδός Καραγεώργη της Σερβίας, αριθμός 10, 2) Του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία __________  Αθηνών, νομίμως εκπροσωπουμένου, τα οποία παραστάθηκαν στο ακροατήριο διά της δικαστικής αντιπροσώπου του Ν.Σ.Κ. Καρολίνας Καραβασίλη.

Της καθ’ ης η αίτηση: Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «__________  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.», που έχει την έδρα της στην Κηφισιά Αττικής, οδός __________  , νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία παραστάθηκε στο ακροατήριο διά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Αθηνάς Γ. Πάχου.

Τα αιτούντα ζητούν να γίνει δεκτή η από 12-01-2011 αίτησή τους, (διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων), η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία Δικαστηρίου αυτού με αριθμό κατάθεσης γενικό- δικογράφου 5605/645/2011 και προσδιορίστηκε αρχικά για τη δικάσιμο/που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Κατά τη συζήτηση της αίτησης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν αυτοί δεκτοί και όσα αναφέρονται στα έγγραφα σημειώματά τους.

 

Μελέτησε τη Δικογραφία
Σκέφθηκε σύμφωνα με το Νόμο

Τα αιτούντα με την υπό κρίση αίτησή τους ζητούν να ανασταλεί η εκτέλεση δυνάμει του πρώτου εκτελεστού απογράφου της υπ’ αριθμόν 30457/2010 Διαταγής Πληρωμής του Δικαστή αυτού του Δικαστηρίου μέχρι να εκδοθεί απόφαση επί της ανακοπής που τα αιτούντα έχουν ασκήσει κατά της διαταγής αυτής σύμφωνα με το άρθρο 632 του ΚΠολΔ νομότυπα και εμπρόθεσμα, και να καταδικαστεί η καθ’ ης στη δικαστική τους δαπάνη.

Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η υπό κρίση αίτηση αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρο 686 επ. του ΚΠολΔ). Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 62 εδ. α’ του Κ.Πολ.Δ. «όποιος έχει την ικανότητα να είναι υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων έχει και την ικανότητα να είναι διάδικος». Διάδικος είναι εκείνος, επ’ ονόματι του οποίου η κατά του οποίου ζητείται η παροχή έννομης προστασίας, επομένως και ο αναφερόμενος στο δικόγραφο της διαταγής πληρωμής. Για να είναι κάποιος διάδικος, πρέπει να έχει την ικανότητα δικαίου, δηλαδή την ικανότητα να είναι υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Ενώσεις προσώπων που επιδιώκουν κάποιο σκοπό, χωρίς να είναι σωματεία, καθώς και εταιρείες που δεν έχουν νομική προσωπικότητα μπορούν να είναι διάδικοι. Από την έννοια της διατάξεως αυτής προκύπτει ότι διάδικοι είναι τα πρόσωπα φυσικά η νομικά η ενώσεις δικαίου. Διάδικος, συνεπώς, μπορεί να είναι και το Δημόσιο καθώς και κάθε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, όχι όμως και υπηρεσία του Ελληνικού Δημοσίου (ΕφΑΘ 6976/1989, ΑρχΝ 1991, 516, ΕρμΚΠολΔ Κεραμέα, Κονδύλη,

Νίκα τ. I, σχόλια υπό το άρθρο 62, 126 παρ. 2). Η ικανότητα του να είναι κάποιος διάδικος συνιστά διαδικαστική προϋπόθεση της δίκης και εξετάζεται αυτεπάγγελτα, η δε έλλειψή της συνεπάγεται το απαράδεκτο της αιτήσεως δικαστικής προστασίας. Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 του Κανονισμού Οργανώσεως και λειτουργίας Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών ((ΚΟΛ/ΝΝΑ) «Το __________  Αθηνών (ΝΝΑ) αποτελεί Ανεξάρτητη Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού υπαγόμενη στο Α/ΓΕΝ με σχέση πλήρους Διοικήσεως), ενώ, κατ’ άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2292/1995 «Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας προΐσταται του Επιτελείου Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του ΓΕΕΘΑ και κάθε Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων και έχει όλες τις αρμοδιότητες του παρόντος νόμου, καθώς και αυτές που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις. Ασκεί τη διοίκηση και τον έλεγχο των Ενόπλων Δυνάμεων μέσω των Αρχηγών των ΓΕΕΘΑ, Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ) και Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ)». Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων (βλ. Κανονισμό του Ν.Ν.Α.), συνάγεται ότι το δεύτερο των αιτούντων αποτελεί ανεξάρτητη υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού υπαγόμενη στον υπουργό Εθνικής Άμυνας διαμέσου του Α/ΓΕΝ και επομένως στερείται νομικής ποροσωπικότητας και κατ’ επέκταση ικανότητας διαδίκου κατά την έννοια του άρθρου 62 εδ. α’ του Κ.Πολ.Δ. Έτσι η άσκηση αίτησης παροχής έννομης προστασίας από τα δικαστήρια από η κατά διαδίκου που δεν συμπεριλαμβάνεται μεταξύ των παραπάνω συνιστά έλλειψη διαδικαστικής προϋπόθεσης, η οποία καθιστά το δικόγραφο ελαττωματικό. Η ρύθμιση δε της διατάξεως του παραπάνω άρθρου 62 του Κ.Πολ.Δ. δεν περιορίζεται μόνο στη διαγνωστική διαδικασία αλλά ισχύει, αφού ο νόμος δε διακρίνει, σε κάθε μορφή διαδικασίας (π.χ. έκδοσης διαταγής πληρωμής). Κατά συνέπεια εφόσον σύμφωνα με τα παραπάνω η ύπαρξη της ικανότητας δικαίου συνιστά διαδικαστική προϋπόθεση της δίκης, υπόκειται αυτή σε αυτεπάγγελτη έρευνα από το δικαστήριο και σε περίπτωση που διαπιστωθεί η έλλειψη αυτής απορρίπτεται η αγωγή η η αίτηση ως απαράδεκτη αυτεπαγγέλτως. Η αίτηση είναι νόμιμη στηριζόμενη στη διάταξη του άρθρου 632 παρ. 2, του ΚΠολΔ, ττλην του αιτήματος για καταδίκη της καθ’ ης στην πληρωμή των δικαστικών τους εξόδων, το οποίο είναι μη νόμιμο και ως τέτοιο απορριπτέο, καθόσον σύμφωνα με το άρθρο 178 παρ 3 του Κώδικα Δικηγόρων, επί αιτήσεως χορήγησης αναστολής εκτέλεσης τα δικαστικά έξοδα του καθ’ ου επιδικάζονται πάντοτε σε βάρος του αιτούντος. Πρέπει επομένως να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς τη νομική και ουσιαστική βασιμότητα των λόγων της.

Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης της μάρτυρος __________  __________  του __________  , των εγγράφων τα οποία οι διάδικοι προσκομίζουν και επικαλούνται και από την όλη διαδικασία ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, πιθανολογείται ότι θα ευδοκιμήσει η ανακοπή κατά της παραπάνω διαταγής πληρωμής, δυνάμει της οποίας το δεύτερο των αιτούντων διατάχθηκε να καταβάλλει στην καθ’ ης το συνολικό ποσό των 39.301.08 ευρώ με το νόμιμο τόκο υπερημερίας από την επομένη της ημέρας που έκαστο των ένδικων τιμολογίων και ΤΠ-ΔΑ κατέστη απαιτητό έως την πλήρη εξόφληση, πλέον 668,006 ευρώ για επιδικασθείσα δικαστική δαπάνη. Εξ όσων ήδη προεκτέθηκαν, πιθανολογείται ότι θά ευδοκιμήσει ο πρώτος λόγος ανακοπής περί ακυρότητας της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής, ο οποίος στηρίζεται στη διάταξη του άρθρου 62 του ,Κ.Πολ.Δ. και είναι νόμιμος διότι στρέφεται κατά ανύπαρκτου προσώπου, του Ν.Ν.Α., που αποτελεί δημόσια υπηρεσία μη έχουσα νομική προσωπικότητα και κατά συνέπεια δεν μπορεί να είναι υποκείμενο έννομης σχέσης της δίκης αφού δεν έχει ικανότητα να είναι διάδικος. Περαιτέρω δε παρέλκει η εξέταση των υπολοίπων λόγων ανακοπής. Επομένως πρέπει να γίνει δεκτός ο πρώτος λόγος ανακοπής ως και κατ’ ουσίαν βάσιμος και να ανασταλεί η εκτέλεση της προσβαλλόμενης διαταγής πληρωμής. Τέλος, πρέπει να επιβληθούν σε βάρος του αιτούντος τα δικαστικά έξοδα της καθ ης ( άρθρο 178 παρ. 3 του Κώδικα Δικηγόρων), τα οποία όμως θα επιβληθούν μειωμένα διότι το αιτούν τυγχάνει ατέλειας στη δίκη (άρθρο 22 παρ. 1 του ν.3693/1957).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει κατ’ αντιμωλίαν των διαδίκων.

Δέχεται την αίτηση.

Αναστέλλει την εκτέλεση δυνάμει του πρώτου εκτελεστού απογράφου της υπ’ αριθμόν 30.457/2010 Διαταγής Πληρωμής του Δικαστή αυτού του Δικαστηρίου και της μέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί της από 12-01­2011 ανακοπής που τα αιτούντα έχουν ασκήσει κατά της διαταγής αυτής και υπό τον όρο να συζητηθεί η ανακοπή κατά τη δικάσιμο που έχει οριστεί.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, χωρίς να παρευρίσκονται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι την 31-10-2011.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                                                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ