fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

Αριθμός 803/2014
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αθηνών Ευαγγελία Κακουλίδου, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τη Γραμματέα Αικατερίνη Μαραγκού.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του την 21.10.2103 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της ενάγουσας : Της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « __________  ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ » και το δ.τ. « __________  Α.Ε.» που εδρεύει στον Άγιο Δημήτριο Αττικής και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας Δικηγόρου της Καλλιόπης Κουγιούρη.

Των εναγομένων : 1. Της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία « __________ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ » και το δ.τ. « __________ Α.Ε.» , που εδρεύει στο Δήμο Δάφνης Αττικής, νομίμως εκπροσωπούμενης και 2. __________ __________ του __________ , κατοίκου Αθηνών, ατομικά και με την ιδιότητα του ως Προέδρου του Δ.Σ. και διευθύνοντος Συμβούλου της πρώτης των εναγομένων, οι οποίοι παραστάθηκαν δια του πληρεξουσίου Δικηγόρου τους Ευάγγελου Ρεγκούτα, μόνο για να υποβάλλει αίτημα αναβολής, μετά την απόρριψη του οποίου από το Δικαστήριο, απεχώρησε.

Η ενάγουσα με την από 17.5.2011 ( αρ. κατ. 5539/18.5.2011) αγωγή της ζητεί να γίνει δεκτή για τους λόγους που αναφέρονται σ αυτή.

Μετά τη νόμιμη προδικασία ήλθε η υπόθεση αυτή στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου για συζήτηση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας.

Ακολούθησε η συζήτηση η οποία έγινε όπως σημειώνεται στα πρακτικά.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τον συνδυασμό των διατάξεων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 280 Κ.Πολ.Δ, προκύπτει ότι ο διάδικος που εμφανίζεται στο ακροατήριο κατά την εκφώνηση της υποθέσεως και υποβάλλει αίτημα αναβολής, χωρίς να απαντά στην ουσία, θεωρείται ότι δεν εμφανίζεται και ότι δεν μετέχει προσηκόντως στη συζήτηση, εφόσον το Δικαστήριο απορρίψει το αίτημα αναβολής και προχωρήσει σ’ αυτήν ( Εφ. Θες. 388/2002 Αρμ. 2003, 531, Εφ. Αθ. 3891/1999 ΕλλΔνη 40, 1575, Πολ.Γϊρωτ. Ρόδου 128/2004 Νόμος). Στην προκειμένη περίπτωση, από τις υπ αριθμ. 10.067 και 10.068/22.7.2011 εκθέσεις της Δικαστικής Επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών Πανωραίας Σπυροπούλου , προκύπτει ότι ακριβές αντίγραφο της υπό κρίση αγωγής με κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στους εναγομένους. Κατά την ανωτέρω, όμως, δικάσιμο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε από το οικείο πινάκιο, ο πληρεξούσιος Δικηγόρος των εναγόμενων υπέβαλε- αίτημα αναβολής και όταν αυτό απορρίφθηκε από το Δικαστήριο αποχώρησε, χωρίς να πάρει μέρος στη συζήτηση. Επομένως, πρέπει οι εναγόμενοι , σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στη μείζονα σκέψη, να θεωρηθούν ως δικονομικώς απόντες και να δικαστούν ερήμην ( άρθρο 271 παρ. 1 και 2 εδ.β. Κ.Πολ.Δ.).

Με την υπό κρίση αγωγή η ενάγουσα εκθέτει ότι ο δεύτερος εναγόμενος, ενεργώντας ως νόμιμος εκπρόσωπος της πρώτης εναγομένης, εξέδωσε στην Αθήνα , σε διαταγή της ενάγουσας, την με αριθμό 00000418 -9 μεταχρονολογημένη επιταγή της Τράπεζας __________ , με ημερομηνία εκδόσεως 31.5.2011, ποσού 9.000,00 ευρώ, από τον υπ. αριθμ. __________  λογαριασμό που τηρούσε η πρώτη εναγομένη εταιρία στην παραπάνω Τράπεζα. Ότι η ενάγουσα μεταβίβασε την ως άνω επιταγή , με νόμιμη οπισθογράφηση, στην __________ Τράπεζα, η οποία εμφάνισε αυτή προς πληρωμή νομίμως και εμπροθέσμως, την 4.6.2011, πλην , όμως δεν πληρώθηκε, λόγω ελλείψεως υπολοίπου στο λογαριασμό της εκδότριας, όπως βεβαιώθηκε στο σώμα της επιταγής. Ότι η ενάγουσα κατέβαλε στην ως άνω κομίστρια της επιταγής το ποσό αυτό αυτής και ανέλαβε αυτή εκ νέου, καταστάσα έτσι νόμιμη κομίστρια αυτής εξ αναγωγής. Ότι ο δεύτερος εναγόμενος, γνώριζε τόσο κατά τον χρόνο έκδοσης και παράδοσης της επιταγής στην ενάγουσα, όσο και κατά τον χρόνο εμφάνισης αυτής προς πληρωμή ότι δεν υπήρχαν στον παραπάνω λογαριασμό αντίστοιχα κεφάλαια. Για τους λόγους αυτούς, άλλως καθόσον οι εναγόμενοι κατέστησαν πλουσιότεροι σε βάρος της περιουσίας της, η ενάγουσα ζητεί να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, ευθυνόμενοι σε ολόκληρο ο καθένας, με απόφαση προσωρινά εκτελεστή και με απειλή προσωπικής κράτησης σε βάρος του δευτέρου εναγομένου , να της καταβάλουν για την ζημιά που υπέστη από την παραπάνω υπαίτια συμπεριφορά τους το ποσό της παραπάνω επιταγής με τον νόμιμο τόκο από την επομένη της εμφάνισης προς πληρωμή της επιταγής, άλλως από την επίδοση της αγωγής καθώς και να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στη δικαστική του δαπάνη. Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα η αγωγή αρμόδια και παραδεκτά φέρεται για συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου το οποίο είναι καθ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο ( άρθρα 14 παρ. 1, 22, 25 παρ.2 Κ.Πολ.Δ.) και είναι νόμιμη ως προς την κύρια βάση της, στηριζόμενη στις παραπάνω διατάξεις καθώς και στις διατάξεις των άρθρων 79 του Ν. 5960/1933, 914,      297 , 298 ,71 , 481, 341, 345, 346 Α.Κ., 907, 908 παρ.1 και 176 Κ.Πολ.Δ. Μη νόμιμο όμως είναι και πρέπει να απορριφθεί το αίτημα για καταβολή τόκων από την επομένη εμφάνισης της επιταγής στην πληρώτρια Τράπεζα, εφόσον η ενάγουσα δεν επικαλείται προηγούμενη της επίδοσης της αγωγής όχληση προς τους εναγομένους για καταβολή του επίδικου ποσού της αποζημιώσεως από αδικοπραξία ( Εφ. Αθ. 6847/2007, Π. Πρ. Αθ. 3559/2012, Π. Πρ. Αθ. 226/2010 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών Νόμος ). Περαιτέρω, πρέπει να απορριφθεί ως μη νόμιμο το αίτημα για απαγγελία προσωπικής κράτησης του δεύτερου εναγομένου καθόσον σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1047 παρ. 2 Κ.Πολ.Δ. δεν  διατάσσεται προσωπική κράτηση για απαίτηση μικρότερη από 30.000,00 ευρώ. Όσον αφορά την επικουρική βάση της αγωγής που στηρίζεται στον αδικαιολόγητο πλουτισμό που προβλέπει η ειδική διάταξη του άρθρου 60 Ν. 5960/1933 είναι αόριστη και ως εκ τούτου πρέπει να απορριφθεί, αφού αυτή είναι επικουρικής φύσεως και ασκείται μόνο αν ο κομιστής της επιταγής δεν μπορεί να ασκήσει την αγωγή από την υποκείμενη σχέση ( Εφ. Πειρ. 672/2004, Μον. Πρωτ. Ροδ. 101/2007, Ειρ. Ροδ. 381/2005 Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών Νόμος), γεγονός το οποίο δεν αναφέρεται στην υπό κρίση αγωγή εάν συντρέχει στην προκειμένη περίπτωση. Μετά ταύτα και αφού η ενάγουσα κατέβαλε το απαιτούμενο τέλος δικαστικού ενσήμου με τις υπέρ τρίτων προσαυξήσεις ( βλ. No 332307, 694361, 694362, 463654 και 316821 Σειρά Α αγωγόσημα και No 33856/22.10.2013 γραμμάτιο είσπραξης Ταμείου Προνοίας Αθηνών) και έχει καταβληθεί η προεισπρακτέα δικηγορική αμοιβή (βλ. No 22606536/22.10.2013 γραμμάτιο προκαταβολής Δ.Σ.Α), πρέπει η υπό κρίση αγωγή, κατά το μέρος που κρίθηκε νόμιμη, να εξεταστεί και ως προς την ουσιαστική βασιμότητα της.

Κατά της αγωγής δεν υπάρχει ένσταση που να εξετάζεται αυτεπάγγελτα από το Δικαστήριο και για τα γεγονότα που αναφέρονται στο δικόγραφο της επιτρέπεται ομολογία. Εφόσον , λοιπόν, οι εναγόμενοι ερημοδικούν αποδεικνύονται πλήρως οι ισχυρισμοί που περιέχονται στο δικόγραφο της αγωγής διότι θεωρούνται ομολογημένοι από τους ερημοδικαζόμενους εναγομένους ( άρθρο 271 παρ. 3 σε συνδυασμό με το άρθρο 352 παρ.1 Κ.Πολ.Δ.). Πρέπει, επομένως, να γίνει δεκτή η υπό κρίση αγωγή και να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι, ευθυνόμενοι σε ολόκληρο έκαστος, να καταβάλουν στην ενάγουσα το ποσό των 9.000,000 ευρώ, με τον νόμιμο τόκο Περαιτέρω, πρέπει να  κηρυχθεί από την επίδοση της αγωγής, η    παρούσα προσωρινά εκτελεστή, καθόσον το Δικαστήριο κρίνει      πως   συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι γι αυτό ( άρθρα 907,908 παρ.1 Κ.Πολ.Δ). Να οριστεί το νόμιμο παράβολο για την περίπτωση άσκησης αιτιολογημένης ανακοπής ερημοδικίας από τους εναγόμενους ( άρθρα 501, 502 παρ.1 και 505 παρ.2 Κ.Πολ.Δ.) Τα δικαστικά έξοδα, τέλος, πρέπει να επιβληθούν σε βάρος των εναγομένων, λόγω της ερημοδικίας τους (άρθρο 184 ΚΠολΔ), σύμφωνα με όσα ορίζονται στο διατακτικό.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην των εναγομένων.

Ορίζει παράβολο εκατόν πενήντα ( 150,00) ευρώ για την περίπτωση άσκησης αιτιολογημένης ανακοπής ερημοδικίας από τους εναγομένους.

Απορρίπτει ό,τι κρίθηκε απορριπτέο.

Δέχεται την αγωγή.

Υποχρεώνει τους εναγομένους να καταβάλουν, ευθυνόμενοι σε ολόκληρο έκαστος, στην ενάγουσα το ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ ( 9.000,00 ευρώ ) , με τον νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής.

Κηρύσσει την παρούσα προσωρινά εκτελεστή.

Καταδικάζει τους εναγομένους στα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας, το ύψος των οποίων ορίζει σε τετρακόσια ογδόντα ( 480,00 ) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε δημόσια έκτακτη στο ακροατήριο συνεδρίαση, απάντων των διαδίκων και της πληρεξούσιας Δικηγόρου της ενάγουσας, στην Αθήνα, την 18-2-2014

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ