fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός 1369/2011
Αριθμός κατάθεσης : 7179/2010
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Πάρεδρο Πρωτοδικών Ελένη Σίψα, (λόγω κωλύματος των τακτικών δικαστών), που ορίστηκε από την Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου της Διοίκησης του Πρωτοδικείου και από τη Γραμματέα Πετρούλα Δαμίγου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια και στο ακροατήριό του στις 28 Ιανουάριου 2011, για να δικάσει την με αριθμό κατάθεσης 7179/7-07-2010 αίτηση και με αντικείμενο τη διόρθωση ληξιαρχικής πράξης.

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: _________  (_________  ) [πρώην _________  ] _________  (_________  ) του _________  (_________  ) και _________  (_________  ), κατοίκου Πειραιά, οδός _________  , που παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Ελευθερίου Φυλλαδάκη, ο οποίος κατέθεσε προτάσεις.

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 7-07-2010 και με αριθμό κατάθεσης 7179/7-07-2010 αίτησή της, με αντικείμενο τη διόρθωση ληξιαρχικής πράξης, η οποία προσδιορίσθηκε να δικαστεί κατά τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της απόφασης αυτής και γράφτηκε στο πινάκιο.

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ της υποθέσεως ο πληρεξούσιος δικηγόρος της,

αιτούσας ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις του.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 782 του ΚΠολΔ, «όταν ο νόμος απαιτεί δικαστική απόφαση για να βεβαιωθεί ένα γεγονός με σκοπό να συνταχθεί ληξιαρχική πράξη, η απόφαση εκδίδεται με αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον ή του Εισαγγελέα από το Δικαστήριο της περιφέρειας του Ληξιάρχου ο οποίος θα συντάξει τη ληξιαρχική πράξη», κατά δε την παρ 2 αυτού «η απόφαση πρέπει να βεβαιώνει και κάθε άλλο στοιχείο που πρέπει κατά το νόμο να περιέχει η ληξιαρχική πράξη εκτός αν αυτό είναι αδύνατο» και τέλος, κατά την παρ 3 του ίδιου άρθρου «οι διατάξεις της παρ 1 εφαρμόζονται και για τη διόρθωση ληξιαρχικής πράξης». Από το συνδυασμό των διατάξεων αυτών προκύπτει ότι, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, δικάζονται αιτήσεις όποιου έχει έννομο συμφέρον ή του Εισαγγελέα, με τις οποίες ζητείται η βεβαίωση ενός γεγονότος με σκοπό να συνταχθεί ληξιαρχική πράξη, η οποία δεν έχει συνταχθεί και για τη βεβαίωση της οποίας ο νόμος απαιτεί δικαστική απόφαση ή η διόρθωση ορισμένου στοιχείου της ληξιαρχικής πράξης που προβλέπεται από το νόμο ως απαραίτητο για τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης και το οποίο από παραδρομή ή και ηθελημένα καταχωρήθηκε στη ληξιαρχική πράξη που έχει συνταχθεί. Αντικείμενο, επομένως, της αίτησης διόρθωσης, είναι η διαπίστωση των ακριβών στοιχείων που απαιτεί ο νόμος για τη σύνταξη της ληξιαρχικής πράξης και ο τονισμός της ορθότητας αυτών, σε σύγκριση με τα στοιχεία που βεβαιώθηκαν ανακριβώς στην ληξιαρχική πράξη, της οποίας ζητείται η διόρθωση, η δε απόφαση που εκδίδεται, ως προς τη ρυθμιστική της ενέργεια είναι στην ουσία διαπιστωτική θετική διοικητική πράξη (βλ. Στασινόπουλου, Δίκαιο των ληξιαρχικών πράξεων, παρ 13 II Α, σ. 136 επ, ΕφΘεσ 2571/1996, Αρμεν. 1996.1088, με σύμφωνες παρατηρήσεις) και όχι διαταγή στο Ληξίαρχο για τη διόρθωση της ληξιαρχικής πράξης που ενδεχόμενα συντάχθηκε ανακριβώς από αυτόν (βλ. Κ. Μπέη, Αι διαδικασίαι ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου, III, παρ 6 II, σ. 558, τον ίδιο, ΠολΔικ, άρθρ. 782, παρ 3.2.1., σελ. 477), διότι τούτο αποτελεί καθήκον του ληξιάρχου, το οποίο οφείλει να εκτελεί χωρίς διαταγή. Συνεπώς, με την αίτηση μπορεί να ζητηθεί και διόρθωση του στοιχείου της ληξιαρχικής πράξης που από παραδρομή ή ηθελημένα καταχωρήθηκε σ’ αυτήν, έστω και αν με τη διόρθωση αυτή μεταβάλλεται η προσωπική κατάσταση του προσώπου στο οποίο αναφέρεται η ληξιαρχική πράξη, όπως όταν αυτό φέρεται στη ληξιαρχική πράξη γεννήσεως, της οποίας η διόρθωση ζητείται, ως τέκνο γεννημένο εντός γάμου και μετά τη διόρθωση ως τέκνο γεννημένο εκτός γάμου (πρβλ ΕφΘεσ 2571/1996, ό.π, ΕφΑΘ 2680/1976, ΝοΒ 24.652, Π. Αρβανιτάκη, παρατηρήσεις κάτω από την ΜονΠρΘες 24984/1998, Αρμεν. 1999.248, υπάρχει όμως και αντίθετη άποψη βλ. παράθεση σχετικής νομολογίας σε παρατηρήσεις κάτω από την ΕφΘεσ 2571/1996, Αρμεν. 1996. 1089 επ). Και αυτό, γιατί η απόφαση που θα εκδοθεί δε δημιουργεί δεδικασμένο για την αστική κατάσταση του προσώπου, αφού στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας αποκλείεται η αυθεντική διάγνωση ιδιωτικών δικαιωμάτων των διαδίκων (βλ. ΜονΠρΚοζ 526/1979, ΑρχΝ ΛΒ’ (1981)89, Π. Αρβανιτάκη, ό.π., σ. 250, τον ίδιο, σε ΕρμΚΠολΔ Κεραμέα- Κονδύλη-Νίκα, έκδ. 2000, Τόμ II, άρθρ. 782, σ. 1544, αρ. 12, Κ. Μπέη, ΠολΔικ, άρθρ. 782, παρ 3.2.1., σ. 478, Β. Μπρακατσούλα, Εκούσια Δικαιοδοσία, εκδ. 6η 2000, σ. 224 επ.).Τέλος, κατά τη διάταξη του άρθρου 1506 παρ. 1 εδ. α του ΑΚ, το τέκνο που γεννήθηκε χωρίς γάμο των γονέων του παίρνει το επώνυμο της μητέρας του.

Στην προκειμένη περίπτωση η αιτούσα, με την υπό κρίση αίτησή της, κατ’ορθή εκτίμηση του δικογράφου της και επικαλούμενη έννομο συμφέρον ως μητέρα του ανηλίκου, ζητεί να βεβαιωθεί, προκειμένου να διορθωθεί η ληξιαρχική πράξη γεννήσεως του ανήλικου τέκνου της, που συνέταξε ο Ληξίαρχος Νίκαιας, ως προς το στοιχείο του επωνύμού του, από «_________  » στο ορθό «_________  » και τη διαγραφή των στοιχείων του φερόμενου ως πατέρα του, ότι αυτό (τέκνο) είναι γεννημένο εκτός γάμου και να δοθεί εντολή στον Ληξίαρχο να προβεί στις παραπάνω διορθώσεις. Με αυτό το Περιεχόμενο και αίτημα, η αίτηση αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου, στην περιφέρεια του οποίου ασκεί τα καθήκοντά του ο ληξίαρχος που θα προβεί στην διόρθωση της οικείας ληξιαρχικής πράξης (άρθρα 739 επ. και 782 παρ. 1 του ΚΠΔ) κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, είναι δε νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 του ν. 344/1976 «Περί ληξιαρχικών πράξεων», σε συνδυασμό και με τη διάταξη του άρθρου 782 παρ. 1 και 3 ΚΠολΔ, πλην του αιτήματος με το οποίο ζητείται να δοθεί εντολή στο Ληξίαρχο Νίκαιας να προβεί στην αιτούμενη διόρθωση, το οποίο είναι απορριπτέο ως μη νόμιμο, διότι ο ληξίαρχος υποχρεούται εκ του νόμου (άρθρα 4 και 14 ν. 344/1976 «Περί ληξιαρχικών πράξεων») να καταχωρεί στα τηρούμενα από αυτόν βιβλία κάθε επερχόμενη μεταβολή στην κατάσταση του φυσικού προσώπου και μόνο σε περίπτωση άρνησης του να προβεί στη ζητούμενη ενέργεια – περίπτωση που δεν υφίσταται εν προκειμένω κατά τα εκτιθέμενα στην αίτηση – μπορεί να υποχρεωθεί σ’ αυτήν δικαστικά σύμφωνα με το άρθρο 791 ΚΠολΔ. Πρέπει επομένως η κρινόμενη αίτηση να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα κατά το σκέλος της που κρίθηκε νόμιμη, δεδομένου ότι για το παραδεκτό της συζήτησής της έχει τηρηθεί η προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 748 παρ. 2 ΚΠολΔ προδικασία με την επίδοση αντιγράφου της κλήσης και της υπό κρίση αίτησης στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιώς (βλ. την υπ’ αριθμ. 0447Γ/ 14-07-2010 έκθεση επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Πειραιώς Δημητρίου ΡΑΠΑΤΖΙΚΟΥ).

Από την κατάθεση του μάρτυρος, που δόθηκε νόμιμα στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου και περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασής του, καθώς και από όλα τα έγγραφα που νόμιμα προσκομίζει και επικαλείται η αιτούσα, προκύπτουν κατά την κρίση του Δικαστηρίου τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η αιτούσα τέλεσε με το _________  _________  του _________  και της _________  πολιτικό γάμο κατά τους νόμους και τους κανόνες της Αλβανικής Πολιτείας στο Ληξιαρχείο Ντερμένας Αλβανίας στις 23-03-2001 (βλ. αντίγραφο του από 29-05-2001 πιστοποιητικού γάμου συνταχθέν από υπάλληλο του Ληξιαρχείου Ντέρμενας του Δήμου ΦΙΕΡ Αλβανίας, που συνοδεύεται από την από 6-08-2003 νόμιμη μετάφρασή της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών), ο οποίος λύθηκε με την υπ’αριθμόν 3553/4-08-2004 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, η οποία κατέστη αμετάκλητη στις 8-12-2006 (βλ. σχετική σημείωση επί του υπ’αριθμ. πρωτ. 15373/02-04-2008 αποσπάσματος της με αριθμό 157, τόμος Ε14, έτους 2001 ληξιαρχικής πράξης γάμου που εκδόθηκε από Δ/νση Ειδικού Ληξιαρχείου). Εν συνεχεία, η αιτούσα γέννησε στη Νίκαια Αττικής ένα άρρεν τέκνο στις 13-04-2008 (βλ. ακριβές αντίγραφο της με αριθμό 183, τόμος Α’, έτους 2008 ληξιαρχικής πράξης γεννήσεώς του, που συνέταξε ο αρμόδιος Ληξίαρχος του Δήμου Νίκαιας), ήτοι σε χρόνο που υπερβαίνει κατά πολύ τις τριακόσιες (300) ημέρες από την αμετάκλητη λύση του γάμου της με τον πρώην συζύγό της _________  _________  , ώστε δε τίθεται θέμα εφαρμογής του τεκμηρίου καταγωγής από γάμο (αρ. 1465ΑΚ). Επομένως, το ως άνω ανήλικο είναι τέκνο γεννημένο εκτός γάμου. Ωστόσο, η ίδια η αιτούσα το δήλωσε εκ παραδρομής στον Ληξίαρχο της Νίκαιας ως γεννηθέν εντός του γάμου της με τον πρώην σύζυγο της, _________  _________  , με αποτέλεσμα να καταχωρηθούν εσφαλμένως στη με αριθμό 183, τόμος Α’ και έτος 2008 ληξιαρχική πράξη γέννησεώς του, ως επώνυμο του ανηλίκου το επώνυμο του πρώην συζύγου της μητέρας του «_________  » και στην ένδειξη όνομα και επώνυμο πατέρα τα στοιχεία «_________  _________  ». Απεναντίας, το ως άνω ανήλικο τέκνο, ως τέκνο γεννημένο εκτός γάμου, πρέπει, σύμφωνα με το νόμο, να πάρει το επώνυμο της μητέρας του (αρ.1506 παρ.1 εδ. α’ ΑΚ). Το γεγονός δε της εσφαλμένης καταχώρησης των ατομικών στοιχείων του ανηλίκου τέκνου της αιτούσας ως τέκνου γεννημένου εντός γάμου δημιουργεί πρόβλημα στην αναγνώρισή του από τον βιολογικό του πατέρα και σύγχυση ως προς την ταυτότητά του. Κατόπιν των ανωτέρω, δεδομένου ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, αλλά και του προφανούς έννομου συμφέροντος της αιτούσας ως μητέρας του ανηλίκου, πρέπει η αίτηση να γίνει δεκτή και ως ουσιαστικά βάσιμη, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό της παρούσας.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρίθηκε στο σκεπτικό απορριπτέο.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.

ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ με σκοπό τη διόρθωση της με αριθμό 183, τόμος Α’, έτους 2008 ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως, που συνέταξε ο Ληξίαρχος του Δήμου Νίκαιας, ως προς την ένδειξη του επώνυμού του ανηλίκου και τη διαγραφή των στοιχείων του φερόμενου ως πατέρα, ότι το ανήλικο, γεννηθέν στις 13-04-2008, τέκνο της αιτούσας _________  (_________  ) _________  (_________  ) είναι τέκνο γεννημένο εκτός γάμου και παίρνει το επώνυμο της μητέρας του.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στον Πειραιά σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 10-3-2011.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                        

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία