fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ
Αρ 3525/2011

 

Ο Δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, Πρωτόδικης ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α. ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΣ έχοντας υπόψη του την αίτηση της εταιρίας με την επωνυμία « _________  και ΣΙΑ Ε.Ε.- ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», που εδρεύει στο Δήμο Φαλήρου Αττικής, επί της οδού _________  και εκπροσωπείται νόμιμα , με Α.Φ.Μ. _________  Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, που υπογράφεται από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο της Χρήστο Οικονομάκη του Γεωργίου με ΑΜΔΣΠ 2517.

ΚΑΤΑ

Της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία « _________  ΑΒΕΕ» η οποία εδρεύει στο Δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής, επί της οδού _________  και εκπροσωπείται νόμιμα , με Α.Φ.Μ. _________  Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών με την οποία αίτηση για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν ζητείται η έκδοση διαταγής απόδοσης χρήσης μισθίου βάσει των προσκομιζομένων από αυτήν εγγράφων.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Δυνάμει του από 06/09/2010 ιδιωτικό συμφωνητικό μισθώσεως που συνήφθη μεταξύ της αιτούσας ως εκμισθώτριας και της καθης ως μισθώτριας, η αιτούσα εκμίσθωσε στην καθης επί της _________  στο Δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής, ένα κατάστημα του ισογείου ορόφου, εμβαδού 136,88 τ.μ. αποτελούμενο από μία ισόγεια αίθουσα με δύο WC , μετά κλίμακος ανόδου στο άνωθεν αυτού πατάρι εμβαδού 68,86 τ.μ., έχοντος την αποκλειστική χρήση του τμήματος του ακαλύπτου χώρου καθώς και η υπό στοιχεία τρία (3) αποθήκη καταστήματος του υπογείου εμβαδού 96,69 τ.μ. και οι υπ’ αριθ. εννέα (9) και δέκα (10) δύο χώροι στάθμευσης του υπογείου εμβαδού 11,75 τ.μ. και 11,75 τ.μ. αντιστοίχως, προκειμένου να το χρησιμοποιήσει ως κατάστημα εμπορίας πάσης φύσεως ενδυμάτων, απαγορευομένης απόλυτα της ολικής ή μερικής υπομίσθωσης του ή με οποιοδήποτε τρόπο με ή χωρίς αντάλλαγμα παράδοσης της χρήσεως του μισθίου σε τρίτους.

Η διάρκεια της εν λόγω μισθώσεως συμφωνήθηκε για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) ετών, και δη από 01/10/2010 έως την 30/09/2022.Κατά την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου η καθής παρέδωσε, σε δύο ισόποσες δόσεις, στην αιτούσα για την ακριβή εκπλήρωση των όρων της μίσθωσης το ποσό των είκοσι οκτώ χιλιάδων ευρώ (28.000,00 €) όπερ αποτελεί εγγύηση ακριβούς εκπληρώσεως των όρων της εν λόγω συμβάσεως και όπερ θα επιστραφεί στην καθης από την αιτούσα ατόκως κατά την λήξη της μισθώσεως και εφ’ όσον το μίσθιον ευρίσκεται εις ιδίαν καλή κατάσταση εις την οποίαν το παρέλαβε η καθης, εν ενάντια δε περίπτωση η εγγύηση θα καταπέσει υπέρ της αιτούσας, ενώ συμφωνήθηκε ωσαύτως ότι η εγγύηση κατ’ ουδεμίαν περίπτωση δύναται να συμψηφισθή προς το μίσθωμα.

Το μηνιαίο μίσθωμα ορίσθηκε στο ποσό των επτά χιλιάδων Ευρώ (7.000,00€) με υποχρέωση της καθής να καταβάλει αυτό εις την αρχή και το πρώτο τριήμερο εκάστου μισθωτικού μηνός στην αιτούσα και δη στην Τράπεζα _________  BANK στον με αρ. ______ λογαριασμό. Συμφωνήθηκε δε ότι η καταβολή του μισθώματος θα αποδεικνύεται μόνον δια αντιγράφου παραστατικού της καταθέσεώς του στον ως άνω λογαριασμό της αιτούσας, παντός ετέρου αποδεικτικού μέσου και αυτού έτι του όρκου.

Επιπλέον συμφωνήθηκε ότι μετά το δεύτερο έτος μίσθωσης, το μίσθωμα θα υπολογίζεται με ανατιμαριθμική προσαρμογή.

Περαιτέρω, συμφωνήθηκε ότι η καθης, ως μισθώτρια υποχρεούται να καταβάλλει και αναλογούν χαρτόσημο εκ 3,6% τέλους της παρούσης μισθώσεως στην αιτούσα. Το εν λόγω μισθωτήριο κατατέθηκε αρμοδίως και προσηκόντως στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και δη στη Δ.Ο.Υ Παλαιού Φαλήρου, με αρ. _________  .

Καθ’ όλη τη διάρκεια της συμβατικής σχέσης η καθης δεν υπήρξε διόλου συνεπής στις αναληφθείσες υποχρεώσεις της, αναγκάζοντάς την αιτούσα να της αποστείλει την από 13/12/2010 εξώδική δήλωση – διαμαρτυρία της , η οποία επιδόθηκε νομίμως την 14/12/2010 δυνάμει της υπ’ αριθ. 1265 Γ/14-12-2010 εκθέσεως επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Πειραιώς Δη μητριού Σ. Ραπατζίκου, για τη μη καταβολή των μισθωμάτων των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου του έτους 2010.

Συγκεκριμένα, από δυστροπία και μόνο συνεχώς και επανειλημμένως και παρά του ότι κάνει προσήκουσα, ανενόχλητη, ανεμπόδιστη και ακώλυτη χρήση του μισθίου, η καθης δυστροπεί στην καταβολή των οφειλόμενών μηνιαίων μισθωμάτων και παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις της αιτούσας αρνείται να καταβάλλει από δυστροπία τα εξής ποσά

Από το μήνα Σεπτέμβριο του έτους 2011 μέχρι και σήμερα, δεν έχει καταβάλει τα συμφωνηθέντα μισθώματα των μηνών Σεπτεμβρίου- Οκτωβρίου  2011 και κατά συνέπεια οφείλει το ποσό των (7.000 ευρώ μηνιαίως X 2 μήνες=) 14,000 ευρώ, καθώς και το αναλογούν χαρτόσημο 2 X (7.000 X 3,6%=) 252 ευρώ μηνιαίως για έκαστο των ως άνω 2 μηνών=504 ευρώ .

Όπως προκύπτει επομένως, το συνολικό ποσό της καθης ανέρχεται σε (4.000+504=) 1504 Ευρώ, τα οποία οφείλει να καταβάλλει.

Επειδή κατά τα προαπαιτούμενα στο άρθρο 662Α Κ.Πολ.Δ. κοινοποιήθηκε στις 20/10/2011 στην καθης, η από 20/10/2011 εξώδικη όχληση, πρόσκληση και δήλωσή προς αυτή, με την οποία κλήθηκε να εξοφλήσει το ανωτέρω ποσό, πλην όμως η καθης αρνείται μέχρι σήμερα να συμμορφωθεί.

Επειδή για την καθυστέρηση καταβολής των ανωτέρω μισθωμάτων και λοιπών οφειλών και την παρέλευση απράκτου του ενός μηνός κατά τα προαπαιτούμενα στο άρθρο 662Α Κ.Πολ.Δ. πρέπει να υποχρεωθεί η καθης να αποδώσει στην αιτούσα το ως άνω μίσθιο ακίνητό της με διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου.

Επειδή η αίτηση είναι νόμιμη σύμφωνα με τα άρθρα 662Α έως 662Η ΚΠολΔ. 66 Εισ.Ν. ΚΠολΔ, 574 και 595ΑΚ. αποδεικνύεται δε και ουσία βάσιμη από τα προσκομιζόμενα και επικαλούμενα δικαιολογητικά έγγραφα:

  1. Το από 06/9/2010 ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, νόμιμα κατατεθειμένο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Παλαιού Φαλήρου με αριθμό καταχώρησης _________ . (σχετ.1)
  2. Τις με αριθμούς 1265Γ/14-12-2010 και 2824Γ/20-10-2011 εκθέσεις επιδόσεως του Δικ. Επιμελητού Πρωτ. Πειραιά Δη μητριού Σ. Ραπατζίκου, στα πίσω φύλλα των οποίων είναι αντιστοίχως προσαρτημένα αντίγραφα της από 13/12/2010 και από 20/10/2011 εξωδίκων οχλήσεων μου προς την καθού (σχ. 2).
  3. Τη με αρ. πρωτ. 22220/14-11-2011 βεβαίωση της αρμόδιας για την φορολόγηση των εισοδημάτων της αιτούσας, Δ.Ο.Υ. Π. Φαλήρου, από την οποία προκύπτει ότι έχει δηλώσει νόμιμα και εμπρόθεσμα το εισόδημά της από μισθώματα από την έναρξη της επίδικης μίσθωσης (σχ· 3).

Πρέπει συνεπώς η αίτηση να γίνει δεκτή κατ’ ουσία, όπως ορίζεται στο διατακτικό, δεδομένου ότι έχει καταβληθεί η νόμιμη προείσπραξη του πληρεξουσίου και παραστάντος Δικηγόρου των αιτουσών.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δέχεται την αίτηση.

Διατάσσει την καθης η αίτηση να αποδώσουν τη χρήση του μισθίου ακινήτου στην αιτούσα ήτοι το κατάστημα του ισογείου ορόφου, εμβαδού 136,88 τ.μ. αποτελούμενο από μία ισόγεια αίθουσα με δύο WC , μετά κλίμακος ανόδου στο άνωθεν αυτού πατάρι εμβαδού 68,86 τ.μ., έχοντος την αποκλειστική χρήση του τμήματος του ακαλύπτου χώρου καθώς και η υπό στοιχεία τρία (3) αποθήκη καταστήματος του υπογείου εμβαδού 96,69 τ.μ. και οι υπ’ αριθ. εννέα (9) και δέκα (10) δύο χώροι στάθμευσης του’υπογείου εμβαδού 11,75 τ.μ. και 11,75 τ.μ. αντιστοίχως που βρίσκεται επί της Δεωφόρου Ηρακλείου αριθ. 346 στο Δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής και να καταβάλει για δικαστικά έξοδα της διαταγής απόδοσης στην αιτούσα 200 ευρώ.

Η παρούσα διαταγή απόδοσης μετά την πάροδο είκοσι (20) ημερών από την επίδοσή της στον καθ’ ου αποτελεί τίτλο εκτελεστό, η δε καθης δικαιούται να ασκήσει κατ’ αυτής ανακοπή μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από της επιδόσεώς της προς αυτόν.

Εκδόθηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα στις

 

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία