fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

 Αριθμός Απόφασης 3917/2020
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αποτελούμενο από το Δικαστή Γεώργιο Ακτύπη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, που ορίστηκε με κλήρωση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3327/2005.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, την 11 Μαΐου 2010, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Των αιτούντων: 1) _________  _________  του _________  και 2) _________  _________  του _________  , κατοίκων αμφοτέρων Μητάτων Κυθήρων, από τους οποίους ο πρώτος εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο Δημήτριο Μιμιγιάννη, ενώ ο δεύτερος εμφανίσθηκε με τον ίδιο πληρεξούσιο δικηγόρο.

Των καθ’ ων η αίτηση: 1) _________  _________  του _________  και 2) _________  _________  του _________  , κατοίκων αμφοτέρων Ασκληπιείου Ρόδου, οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο Ελευθέριο Φυλλαδάκη.

Οι αιτούντες ζητούν να γίνει δεκτή η από 4-3-2010 αίτησή τους, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 1710/2010 και προσδιορίστηκε για την 24-3-2010, οπότε η υπόθεση αναβλήθηκε για τη στην αρχή της απόφασης αυτής αναφερόμενη δικάσιμο.

Κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους και αναφέρθηκαν στα σημειώματά τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την κρινόμενη αίτηση οι αιτούντες ζητούν να ανασταλεί η εκτέλεση της 2/2010 απόφασης αυτού του Δικαστηρίου, η οποία έχει κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή, μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της εφέσεως, που έχουν ασκήσει νομότυπα και εμπρόθεσμα. Με αυτό το περιεχόμενο η αίτηση παραδεκτά εισάγεται για συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 686 επ. Κ.Πολ.Δ. και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στη διάταξη του άρθρου 912 του Κ.Πολ.Δ. Επομένως, πρέπει, να εξεταστεί περαιτέρω, για να κριθεί ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων, _________  _________  και _________  Παππά, που εξετάσθηκαν νομότυπα στο ακροατήριο του Δικαστηρίου αυτού και τα προσκομιζόμενα από τους διαδίκους έγγραφα πιθανολογήθηκαν τα εξής: Την 1-2-2002 ο πρώτος αϊτών εκμίσθωσε στο δεύτερο καθ’ ου η αίτηση ένα ισόγειο διαμέρισμα στα Μητάτα Κυθήρων αντί μηνιαίου μισθώματος 70 ευρώ (βλ. το από 1-2-2002 ιδιωτικό συμφωνητικό με θεώρηση της ΔΟΥ Κυθήρων). Στην αρχή, όμως, ο πρώτος αιτών παραχώρησε στους καθ’ ων τη χρήση ενός άλλου διαμερίσματος, για να διαμείνουν σ’ αυτό προσωρινά για τρεις μήνες. Την 21-7-2002 ο αιτών αυτός πήγε στην οικία των καθ’ ων, που είχε εκμισθώσει με το ανωτέρω ιδιωτικό συμφωνητικό, με σκοπό να διεκδικήσει το χρηματικό ποσό των 100 ευρώ για την κατανάλωση ρεύματος του άλλου διαμερίσματος. Η πρώτη καθ’ ης παρέπεμψε τον αιτούντα στο σύζυγό της – δεύτερο καθ’ ου και τότε αυτός την εξύβρισε. Την ίδια ημέρα ο δεύτερος καθ’ ου πήγε στο σπίτι του πρώτου αιτούντα και αρνήθηκε την οφειλή των 100 ευρώ και φεύγοντας από το σπίτι ο αιτών του κατάφερε κτύπημα με μια καρέκλα στην πλάτη. Την 13-9-2002, έξω από το διαμέρισμα, που είχαν μισθώσει οι καθ’ ων, ο πρώτος αιτών διαπληκτίστηκε με την πρώτη καθ’ ης, την εξύβρισε, την κατέβρεξε με λάστιχο ποτίσματος και τη χτύπησε στο μέτωπο και στο κεφάλι, προκαλώντας της μώλωπες μεθ’ αιματωμάτων στο δεξιό οφλαμό, τη δεξιά ζυγωματική χώρα και την οσφύν (βλ. την από 14-9-2002 ιατρική βεβαίωση τσυ Κέντρου Υγείας Κυθήρων ΤΡΙΦΥΛΛΕΙΟ). Την 15-9-2002, στο δρόμο Διακόφτι – Αγία Μονή, ο δεύτερος αιτών, αδελφός του πρώτου εξ αυτών, πλησίασε με το αυτοκίνητό του το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν οι καθ’ ων η αίτηση και αφού κατέβηκε από το όχημά του, κατέβασε με δύναμη το παράθυρο της θέσεως του οδηγού του αυτοκινήτου των καθ’ ων και τους χτύπησε, προκαλώντας στην πρώτη καθ’ ης θλάση με οίδημα στο μέτωπο και του αυχένα και στο δεύτερο καθ’ ου θλάση με εκχύμωση στην αριστερή τραχηλική χώρα και οίδημα στο μέτωπο και το άνω χείλος (βλ. τις από 15-9-2002 ιατρικές βεβαιώσεις του Κέντρου Υγείας Κυθήρων ΤΡΙΦΥΑΔΕΙΟ). Για τα παραπάνω επεισόδια οι καθ’ ων άσκησαν ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου την από 9-1­2006 (αρ. κατ. δικ. 111/2006) αγωγή τους, επί της οποίας εκδόθηκε, κατά την τακτική διαδικασία και ερήμην των αιτούντων – εναγομένων, η 2/2010 απόφαση, που αναγνώριζε, ότι καθένας από τους αιτούντες οφείλει να καταβάλει σε καθένα από τους καθ’ ων η αίτηση το ποσό των δυο χιλιάδων ευρώ, νομιμοτόκως, υποχρέωσε καθένα από τους αιτούντες να καταβάλει σε καθένα από τους καθ’ ων η αίτηση το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ, νομιμοτόκως και κήρυξε προσωρινά εκτελεστή την αμέσως προηγούμενη καταψηφιστική διάταξή του για το ποσό των δυο χιλιάδων ευρώ. Κατά της απόφασης αυτής οι αιτούντες άσκησαν την από 4-3-2010 έφεση ενώπιον του Εφετείου Πειραιά για κακή εκτίμηση των αποδείξεων εκ μέρους του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου. Πιθανολογείται, όμως, ότι η έφεση αυτή, σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν παραπάνω, θα απορριφθεί ως ουσία αβάσιμη. Συνεπώς, εφόσον δεν πιθανολογείται η ευδοκίμηση της άνω εφέσεως, πρέπει, η υπό κρίση αίτηση να απορριφθεί ως ουσία αβάσιμη. Τέλος, πρέπει, να επιβληθούν σε βάρος των αιτούντων τα δικαστικά έξοδα των καθ’ ων (άρθρο 178 παρ. 3 Κώδικα Δικηγόρων).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων.

Απορρίπτει την αίτηση.

Επιβάλλει σε βάρος των αιτούντων τη δικαστική δαπάνη των καθ’ ων η αίτηση, την οποία ορίζει στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στον Πειραιά την 22 Ιουνίου 2010.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία