fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός απόφασης 5336/2008
Αριθμός κατάθεσης αίτησης : 6250 / 2006 (εξαίρεση 387) Αριθμός κατάθεσης κλήσης : 6457 /2007 (εξαίρεση 550)

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(Διαδικασία Εκούσιας Δικαιοδοσίας)

 

Αποτελούμενο από την Δικαστή, Χρυσούλα Γκοτόβου, Πάρεδρο Πρωτοδικών, (λόγω κωλύματος των τακτικών δικαστών), που ορίστηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου της Διευθύνσεως του Πρωτοδικείου Πειραιώς) και από τον Γραμματέα Γεώργιο Στάη .

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 7.11.2008, για να δικάσει την υπόθεση συναινετικού διαζυγίου που εισήχθη με την από 4.7.2006 αίτηση κι επαναφέρεται για συζήτηση με την από 9.7.2007 κλήση.

ΤΩΝ ΚΑΛΟΥΝΤΩΝ- ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ :1) _________  _________  , του _________  και της _________  , κατοίκου Πειραιά, οδός _________  και 2) _________  (_________  ) [ πρώην _________  (_________  ) _________  (_________  ) του _________  (_________  ) και _________  (_________  ), συζύγου _________  _________  , κατοίκου Καλλίπολης Πειραιά, οδός ______, οι οποίοι παραστάθηκαν αμφότεροι στο ακροατήριο διά της πληρεξούσιας δικηγόρου τους Παρασκευής Κουπλίδου.

Οι καλούντες- αιτούντες ζητούν να γίνει δεκτή η από 4.7.2006 και με αριθμό κατάθεσης 6250 / 2006 (εξαίρεση 387) κοινή αίτησή τους για την έκδοση απόφασης συναινετικού διαζυγίου που κατατέθηκε στις 13.7.2006, προσδιορίστηκε δικάσιμος και συζητήθηκε την ίδια ημέρα, οπότε το Δικαστήριο ανέβαλε τη συζήτηση για τις 26.1.2007, ότε η υπόθεση δεν εκφωνήθηκε λόγω μη εγγραφής της στο πινάκιο και η επαναφορά της συζήτησης της υποθέσεως ζητήθηκε με την από 9.7.2007 και με αριθμό κατάθεσης 6457 /2007 (εξαίρεση 550) κλήση για την 6.9.2007, ότε και ανεβλήθη για την 29.2.2008, ότε και ανεβλήθη εκ νέου για την παρούσα δικάσιμο της 7.11.2008. Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης η πληρεξούσια δικηγόρος των καλούντων-αιτούντων ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά της δίκης και στις γραπτές προτάσεις που  κατέθεσε.
ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Νόμιμα φέρεται προς συζήτηση, η από 4.7.2006 και με αριθμό κατάθεσης 6250 / 2006 (εξαίρεση 387) κοινή αίτηση των αιτούντων για την έκδοση απόφασης συναινετικού διαζυγίου που κατατέθηκε στις 13.7.2006, προσδιορίστηκε δικάσιμος και συζητήθηκε την ίδια ημέρα, οπότε το Δικαστήριο ανέβαλε τη δεύτερη συζήτηση για τις 26.1.2007, ότε η υπόθεση δεν εκφωνήθηκε λόγω μη εγγραφής της στο πινάκιο και η επαναφορά της συζήτησης της υποθέσεως ζητήθηκε με την από 9.7.2007 και με αριθμό κατάθεσης 6457 /2007 (εξαίρεση 550) κλήση για την 6.9.2007, ότε και ανεβλήθη για την 29.2.2008, ότε και ανεβλήθη εκ νέου για την παρούσα δικάσιμο της 7.11.2008.

Οι αιτούντες-καλούντες σύζυγοι ζητούν με την υπό κρίση κοινή αίτησή τους, να λυθεί με συναινετικό διαζύγιο ο μεταξύ τους γάμος. Η αίτηση, αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 1441 παρ. 1 ΑΚ, 740 παρ. 1, 739, 741 επ. ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στη διάταξη του άρθρου 1441 του ΑΚ. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσία. Από τα από 13 Ιουλίου 2006 και από 7 Νοεμβρίου 2008 πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου αυτού, καθώς και από τα έγγραφα που επικαλούνται και προσκομίζουν οι αιτούντες, αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά : Οι αιτούντες τέλεσαν νόμιμο πολιτικό γάμο κατά τους Νόμους και Κανόνες της Αλβανικής Πολιτείας στο Ληξιαρχείο Ντερμένας της Αλβανίας, στις 23 Μαρτίου του 2001 (βλ. το με αρ.πρωτ. Δ-Ψ από 31.8.2006 ακριβές αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 157 τόμος Ε 14 του έτους 2001 ληξιαρχικής πράξης γάμου, που συντάχθηκε από τον Ειδικό Ληξίαρχο Αθηνών ύστερα από μεταγραφή της υπ’αριθ. 15/23.3.2001 ληξιαρχικής πράξης γάμου του Ληξιάρχου Ντερμένας Αλβανίας και το από 29.5.2001 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του ληξιαρχείου Ντερμένας του Δήμου Φιέρ της Αλβανίας το οποίο προσκομίζεται σε επίσημη μετάφραση, όπως και το υπ’αριθ. 59311-1/ 23.3.2001 πιστοποιητικό γάμου). Η κοινή αίτησή τους κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου στις 13 Ιουλίου 2006. Επομένως, ο γάμος τους έχει διαρκέσει ένα και πλέον χρόνο πριν από την κατάθεση της κρινόμενης αίτησης. Σε δύο συνεδριάσεις, που έγιναν στις 13 Ιουλίου 2006 και στις 17 Οκτωβρίου 2008 και, συνεπώς, απέχουν μεταξύ τους κατά έξι (6) τουλάχιστο μήνες, λόγω δε των προαναφερόμενων αναβολών της δεύτερης συζητήσεως και της επαναφοράς της με κλήση ύστερα από ματαίωση έχει ανασταλεί η προβλεπομένη από το νόμο αποσβεστική προθεσμία των δύο ετών, οι αιτούντες δήλωσαν νομότυπα προς το Δικαστήριο (βλ. το υπ’αριθμ. 2049/ 6.11.2008 ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο που συντάχθηκε ενώπιον της συμβολαιογράφου Πειραιώς Σταυρούλας Παύλου Λαγιάκου) ότι συμφωνούν, να λυθεί ο γάμος τους με διαζύγιο. Προσκομίζουν, εξάλλου, ακριβές αντίγραφο του υπ’ αριθμ.πρωτοκ. 19373/ 21.4.2008 αποσπάσματος της υπ’αριθ. 183 τόμος Α έτος 2008 ληξιαρχικής πράξης γεννήσεως, που συνέταξε η Ληξίαρχος του Δήμου Νίκαιας Αττικής, από το οποίο προκύπτει ότι στις 13.4.2008, ήτοι διαρκούντος του γάμου των αιτούντων η δεύτερη των αιτούντων γέννησε ένα άρρεν τέκνο, το οποίο σύμφωνα με το μαχητό τεκμήριο του άρθρου 1465 ΑΚ θεωρείται ότι έχει πατέρα τον σύζυγο της μητέρας του, ήτοι τον πρώτο των αιτούντων, δεδομένου δε ότι έχει κινηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία για την προσβολή της πατρότητάς του εν λόγω τέκνου (βλ. την προσκομιζόμενη υπ’αριθ.κατάθ. 5547/2008 αίτηση ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου περί διορισμού ειδικού επιτρόπου του ανωτέρω ανηλίκου τέκνου) κι εκκρεμεί η έκδοση οριστικής αποφάσεως επί της υποθέσεως αυτής, νομίμως οι αιτούντες προσκομίζουν την από 6 Νοεμβρίου 2008 έγγραφη συμφωνία τους, που ρυθμίζει την επιμέλεια του ως άνω αβάπτιστου ανήλικου τέκνου τους και την επικοινωνία με αυτό. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη και από ουσιαστική άποψη.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΑΠΑΓΓΕΛΛΕΙ τη λύση του μεταξύ των διαδίκων γάμου, που έγινε στην Ντερμένα της Αλβανίας, στις 23 Μαρτίου του 2001

ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ την από 6 Νοεμβρίου 2008 έγγραφη συμφωνία τους, που ρυθμίζει την επιμέλεια του αβάπτιστου άρρενος ανήλικου τέκνου τους και την επικοινωνία με αυτό.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στον Πειραιά, στις 24 Νοεμβρίου 2008.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ