fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθμός απόφασης      7762/2012

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
(Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Εύα Πετρίδου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίστηκε με κλήρωση, κατά το ν. 3327/2005.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 9.7.2012, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση:

ΤΗΣ ΑΙΤΟΥΣΑΣ: Εταιρίας με την επωνυμία «_________  & ΣΙΑ Ο.Ε. – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ», που εδρεύει στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Ευαγγελίας Μελέτη.

ΤΟΥ ΚΑΘ’ ΟΥ Η ΑΙΤΗΣΗ: _________  _________  του _________  , κατοίκου Βριλησσίων Αττικής, ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του Ευάγγελου Ρεγκούτα.

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η αίτησή της, που κατατέθηκε στη γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου με αριθμό 30800/3074/22.2.2012, προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και εκφωνήθηκε από το έκθεμα.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους. Επίσης, μέσα στη σχετική προθεσμία που χορηγήθηκε από τη Δικαστή, κατέθεσαν έγγραφο σημείωμα.


ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την κρινόμενη αίτηση, η αιτούσα, επικαλούμενη επικείμενο κίνδυνο, ζητεί, προς εξασφάλιση της απαίτησής της που περιγράφεται στην αίτηση, να διαταχθεί η εγγραφή προσημείωσης υποθήκης σε κάθε ακίνητο του καθ’ ου, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων που επίσης περιγράφονται στην αίτηση, μέχρι το ποσό των 180.000 ευρώ. Η αίτηση αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί στο Δικαστήριο αυτό, κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρ. 22, 683 § 1, 686επ. ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 706 ΚΠολΔ και 1274 ΑΚ. Πρέπει επομένως η αίτηση να εξεταστεί και ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της.

Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων _________  _________  και _________  _________  στο ακροατήριο αυτού του Δικαστηρίου (τις οποίες το Δικαστήριο λαμβάνει υπόψη του στην παρούσα διαδικασία, ακόμη κι αν αυτοί είναι εξαιρετέοι, απορριπτομένης πρωτίστως για το λόγο αυτό της ένστασης εξαίρεσης κατ’ άρθρο 400 ΚΠολΔ, που πρότεινε ο καθ’ ου ως προς τον δεύτερο ως άνω μάρτυρα), καθώς και όλα τα έγγραφα που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, πιθανολογήθηκε ότι ο καθ’ ου, ενεργώντας ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας «_________  Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ & ΥΠΟΔΗΣΗΣ», εξέδωσε, στα πλαίσια των ανατεθειμένων σε αυτόν καθηκόντων, στην Αθήνα, τις παρακάτω δέκα μεταχρονολογημένες επιταγές:

α) τη με αριθμό 00100085-3 επιταγή, με ημερομηνία 31.5.2010, ποσού 9.000 ευρώ, σε διαταγή της εταιρίας «_________  », από τον 073-301­000017919366-9 λογαριασμό που τηρούσε η εκδότρια εταιρία στην ΤΡΑΠΕΖΑ _________  . Η επιταγή αυτή στη συνέχεια μεταβιβάστηκε με οπισθογράφηση από την λήπτρια εταιρία στην αιτούσα εταιρία και από εκείνη στην εταιρία «_________  ΕΛΛΑΣ. Α.Β.Ε.Ε.» και εμφανίστηκε προς πληρωμή στην τράπεζα _________  στις 31.5.2010, πλην όμως δεν πληρώθηκε, επειδή δεν υπήρχαν αντίστοιχα διαθέσιμα κεφάλαια στο λογαριασμό της εκδότριας εταιρίας. Η εμφάνιση και μη πληρωμή της επιταγής βεβαιώθηκε στις 2.6.2010 από την παραπάνω τράπεζα, επί προσθέματος στο σώμα της επιταγής, κατόπιν σχετικής προς αυτή εξουσιοδότησης της πληρώτριας Τράπεζας. Την επιταγή αυτή η αιτούσα ανέλαβε εκ νέου από την εταιρία _________  ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε., καταβάλλοντάς της το ισόποσο αυτής, και κατέστη έτσι νόμιμη κομίστριά της εξ αναγωγής. Συνεπώς, η αιτούσα, η οποία πλήρωσε την παραπάνω επιταγή, ως εξ αναγωγής υπόχρεη, και έγινε κομίστριά της, υπέστη ζημία ίση με το ποσό της επιταγής (ΟλΑΠ 23/2007).

β) Τη με αριθμό 00100037-3, με ημερομηνία 31.5.2010, ποσού 25.000 ευρώ, σε διαταγή της εταιρίας «_________  », από τον 073-301-000017919366-9 λογαριασμό που τηρούσε η εκδότρια εταιρία στην ΤΡΑΠΕΖΑ _________  . Η επιταγή αυτή στη συνέχεια μεταβιβάστηκε με οπισθογράφηση από την λήπτρια εταιρία στην αιτούσα εταιρία και από εκείνη, λόγω ενεχύρου, στην τράπεζα _________   και εμφανίστηκε προς πληρωμή στην ίδια τράπεζα στις 31.5.2010, πλην όμως δεν πληρώθηκε, επειδή δεν υπήρχαν αντίστοιχα διαθέσιμα κεφάλαια στο λογαριασμό της εκδότριας εταιρίας. Η εμφάνιση και μη πληρωμή της επιταγής βεβαιώθηκε στις 2.6.2010 από την Τράπεζα _________  , επί του σώματος της επιταγής, κατόπιν σχετικής προς αυτή εξουσιοδότησης της πληρώτριας Τράπεζας. Την επιταγή αυτή η αιτούσα ανέλαβε εκ νέου από την τράπεζα _________  , καταβάλλοντάς της το ισόποσο αυτής, και κατέστη έτσι νόμιμη κομίστριά της εξ αναγωγής. Συνεπώς, η αιτούσα, η οποία πλήρωσε την παραπάνω επιταγή, ως εξ αναγωγής υπόχρεη, και έγινε κομίστριά της, υπέστη ζημία ίση με το ποσό της επιταγής.

γ) Τη με αριθμό 00000415-4, με ημερομηνία 31.5.2010, ποσού 3.472,27 ευρώ, σε διαταγή της αιτούσας εταιρίας, από τον 017 148 514803684399 9 λογαριασμό που τηρούσε η εκδότρια εταιρία στην ΤΡΑΠΕΖΑ _________  . Η επιταγή αυτή στη συνέχεια μεταβιβάστηκε με οπισθογράφηση από την αιτούσα εταιρία, λόγω ενεχύρου, στην τράπεζα _________   και εμφανίστηκε προς πληρωμή στην ίδια τράπεζα στις 31.5.2010, πλην όμως δεν πληρώθηκε, επειδή δεν υπήρχαν αντίστοιχα διαθέσιμα κεφάλαια στο λογαριασμό της εκδότριας εταιρίας. Η εμφάνιση και μη πληρωμή της επιταγής βεβαιώθηκε στις 2.6.2010 από την Τράπεζα _________  , επί του σώματος της επιταγής, κατόπιν σχετικής προς αυτή εξουσιοδότησης της πληρώτριας Τράπεζας. Την επιταγή αυτή η αιτούσα ανέλαβε εκ νέου από την τράπεζα _________  , καταβάλλοντάς της το ισόποσο αυτής, και κατέστη έτσι νόμιμη κομίστριά της εξ αναγωγής. Συνεπώς, η αιτούσα, η οποία πλήρωσε την παραπάνω επιταγή, ως εξ αναγωγής υπόχρεη, και έγινε κομίστριά της, υπέστη ζημία ίση με το ποσό της επιταγής.

δ) Τη με αριθμό 00000411-1, με ημερομηνία 30.6.2010, ποσού 10.000 ευρώ, σε διαταγή της εταιρίας «_________  », από τον 017 148 514803684399 9 λογαριασμό που τηρούσε η εκδότρια εταιρία στην ΤΡΑΠΕΖΑ _________  . Η επιταγή αυτή στη συνέχεια μεταβιβάστηκε με οπισθογράφηση από την λήπτρια εταιρία στην αιτούσα εταιρία και όταν εμφανίστηκε εμπρόθεσμα από την τελευταία προς πληρωμή στην πληρώτρια τράπεζα, στις 22.6.2010, δεν πληρώθηκε, επειδή δεν υπήρχαν αντίστοιχα διαθέσιμα κεφάλαια στο λογαριασμό της εκδότριας εταιρίας, όπως βεβαιώθηκε αυθημερόν, επί του σώματος της επιταγής, από την πληρώτρια τράπεζα.

ε) Τη με αριθμό 00000412-0, με ημερομηνία 31.7.2010, ποσού 20.000 ευρώ, σε διαταγή της εταιρίας «_________  », από τον 017 148 514803684399 9 λογαριασμό που τηρούσε η εκδότρια εταιρία στην ΤΡΑΠΕΖΑ _________  . Η επιταγή αυτή στη συνέχεια μεταβιβάστηκε με οπισθογράφηση από την λήπτρια εταιρία στην αιτούσα εταιρία και όταν εμφανίστηκε εμπρόθεσμα από την τελευταία προς πληρωμή στην πληρώτρια τράπεζα, στις 28.6.2010, δεν πληρώθηκε, επειδή δεν υπήρχαν αντίστοιχα διαθέσιμα κεφάλαια στο λογαριασμό της εκδότριας εταιρίας, όπως βεβαιώθηκε αυθημερόν, επί του σώματος της επιταγής, από την πληρώτρια τράπεζα.

στ) Τη με αριθμό 20184558-0, με ημερομηνία 31.7.2010, ποσού 10.000 ευρώ, σε διαταγή της εταιρίας «_________  », από τον 026 141 020012820245 7 λογαριασμό που τηρούσε η εκδότρια εταιρία στην τράπεζα _________  . Η επιταγή αυτή στη συνέχεια μεταβιβάστηκε με οπισθογράφηση από την λήπτρια εταιρία στην αιτούσα εταιρία και από εκείνη, λόγω ενεχύρου, στην Τράπεζα _________   και όταν εμφανίστηκε προς πληρωμή στην πληρώτρια τράπεζα, στις 28.6.2010, από την αιτούσα, η οποία την ανέλαβε από την τράπεζα _________   την ίδια ημέρα, δεν πληρώθηκε, επειδή δεν υπήρχαν αντίστοιχα διαθέσιμα κεφάλαια στο λογαριασμό της εκδότριας εταιρίας, όπως βεβαιώθηκε αυθημερόν, επί του σώματος της επιταγής, από την πληρώτρια τράπεζα.

ζ) Τη με αριθμό 20184564-4, με ημερομηνία 30.9.2010, ποσού 10.000 ευρώ, σε διαταγή της εταιρίας «_________  », από τον 026 141 020012820245 7 λογαριασμό που τηρούσε η εκδότρια εταιρία στην τράπεζα _________  . Η επιταγή αυτή στη συνέχεια μεταβιβάστηκε με οπισθογράφηση από την λήπτρια εταιρία στην αιτούσα εταιρία και από εκείνη, λόγω ενεχύρου, στην Τράπεζα _________   και όταν εμφανίστηκε προς πληρωμή στην πληρώτρια τράπεζα, στις 28.6.2010, από την αιτούσα, η οποία την ανέλαβε από την τράπεζα _________   την ίδια ημέρα, δεν πληρώθηκε, επειδή δεν υπήρχαν αντίστοιχα διαθέσιμα κεφάλαια στο λογαριασμό της εκδότριας εταιρίας, όπως βεβαιώθηκε αυθημερόν, επί του σώματος της επιταγής, από την πληρώτρια τράπεζα.

η) Τη με αριθμό 20196534-8, με ημερομηνία 31.10.2010, ποσού 15.000 ευρώ, σε διαταγή της εταιρίας «_________  », από τον 026 141 020012820245 7 λογαριασμό που τηρούσε η εκδότρια εταιρία στην τράπεζα _________  . Η επιταγή αυτή στη συνέχεια μεταβιβάστηκε με οπισθογράφηση από την λήπτρια εταιρία στην αιτούσα εταιρία και από εκείνη, λόγω ενεχύρου, στην Τράπεζα _________   και όταν εμφανίστηκε προς πληρωμή στην πληρώτρια τράπεζα, στις 28.6.2010, από την αιτούσα, η οποία την ανέλαβε από την τράπεζα _________   την ίδια ημέρα, δεν πληρώθηκε, επειδή δεν υπήρχαν αντίστοιχα διαθέσιμα κεφάλαια στο λογαριασμό της εκδότριας εταιρίας, όπως βεβαιώθηκε αυθημερόν, επί του σώματος της επιταγής, από την πληρώτρια τράπεζα.

θ) Τη με αριθμό 20184571-7, με ημερομηνία 31.10.2010, ποσού 10.000 ευρώ, σε διαταγή της εταιρίας «_________  », από τον 026 141 020012820245 7 λογαριασμό που τηρούσε η εκδότρια εταιρία στην τράπεζα _________  . Η επιταγή αυτή στη συνέχεια μεταβιβάστηκε με οπισθογράφηση από την λήπτρια εταιρία στην αιτούσα εταιρία και από εκείνη, λόγω ενεχύρου, στην Τράπεζα _________   και όταν εμφανίστηκε προς πληρωμή στην πληρώτρια τράπεζα, στις 28.6.2010, από την αιτούσα, η οποία την ανέλαβε από την τράπεζα _________   την ίδια ημέρα, δεν πληρώθηκε, επειδή δεν υπήρχαν αντίστοιχα διαθέσιμα κεφάλαια στο λογαριασμό της εκδότριας εταιρίας, όπως βεβαιώθηκε αυθημερόν, επί του σώματος της επιταγής, από την πληρώτρια τράπεζα.

ι) Τη με αριθμό 20196541-1, με ημερομηνία 30.11.2010, ποσού 15.000 ευρώ, σε διαταγή της εταιρίας «_________  », από τον 026 141 020012820245 7 λογαριασμό που τηρούσε η εκδότρια εταιρία στην τράπεζα _________  . Η επιταγή αυτή στη συνέχεια μεταβιβάστηκε με οπισθογράφηση από την λήπτρια εταιρία στην αιτούσα εταιρία και από εκείνη, λόγω ενεχύρου, στην Τράπεζα _________   και όταν εμφανίστηκε προς πληρωμή στην πληρώτρια τράπεζα, στις 28.6.2010, από την αιτούσα, η οποία την ανέλαβε από την τράπεζα _________   την ίδια ημέρα, δεν πληρώθηκε, επειδή δεν υπήρχαν αντίστοιχα διαθέσιμα κεφάλαια στο λογαριασμό της εκδότριας εταιρίας, όπως βεβαιώθηκε αυθημερόν, επί του σώματος της επιταγής, από την πληρώτρια τράπεζα.

Ο καθ’ ου γνώριζε τη μη ύπαρξη αντιστοίχων διαθεσίμων κεφαλαίων στους παραπάνω λογαριασμούς που τηρούσε η εκδότρια εταιρία στις πληρώτριες τράπεζες κατά το χρόνο της έκδοσης και της πληρωμής των πιο πάνω επιταγών. Από αυτήν την παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά του, δηλαδή την έκδοση των παραπάνω δέκα ακάλυπτων επιταγών, η αιτούσα υπέστη ζημία ίση με το ποσό των επιταγών αυτών, δηλαδή (9.000 + 25.000 + 3.472,27 + 10.000 + 20.000 + 10.000 + 10.000 + 15.000 +10.000 + 15.000 =) 127.472, 27 ευρώ, το οποίο και είναι υπόχρεος να της καταβάλλει ο καθ’ ου. Δεν πιθανολογήθηκε όμως ότι η αιτούσα, από την έκδοση των εν λόγω ακάλυπτων επιταγών υπέστη ηθική βλάβη και ειδικότερα μείωση στην εμπορική πίστη και υπόληψή της.

Περαιτέρω, η οικονομική κατάσταση του καθ’ ου πιθανολογείται ότι είναι επισφαλής και επίκειται αποξένωσή του από τα περιουσιακά του στοιχεία, ιδίως δε περαιτέρω επιβάρυνση αυτών με δικαιώματα τρίτων, γεγονότα που δημιουργούν κίνδυνο για την ικανοποίηση της mo πάνω απαίτησης της αιτούσας, όταν αυτή θα εξοπλιστεί με εκτελεστό τίτλο. Ειδικότερα, πιθανολογήθηκε ότι η ακίνητη περιουσία του καθ’ ου αποτελείται σήμερα από τα ακόλουθα ακίνητα: α) Ποσοστό % εξ αδιαιρέτου επί ενός διαμερίσματος του τρίτου ορόφου μιας πολυκατοικίας, που βρίσκεται επί των οδών _________  , στην Αθήνα, εμβαδού 48,88 τ.μ., παλαιότητας πλέον των 40 ετών, του οποίου ιδανικού μεριδίου η εμπορική αξία δεν υπερβαίνει το ποσό των 40.000 ευρώ. Το διαμέρισμα αυτό βαρύνεται με κατάσχεση υπέρ της Δ.Ο.Υ. Γ Αθηνών, από 16.10.1997, για το ποσό των 1.031,64 ευρώ, β) Ένα διαμέρισμα του ισογείου ορόφου μιας πολυκατοικίας, που βρίσκεται επί της οδού _________  , στην Καισαριανή Αττικής, εμβαδού 47,70 τ.μ., παλαιότητας 40 ετών και εμπορικής αξίας 60.000 ευρώ περίπου. Το διαμέρισμα αυτό βαρύνεται με προσημείωση υποθήκης ποσού 11.464,68 ευρώ, την οποία έχει εγγράψει η Τράπεζα _________  , γ) Τις υπό στοιχεία Β-1 και Β-2 οριζόντιες ιδιοκτησίες του δευτέρου ορόφου μιας οικοδομής, που βρίσκεται επί της οδού _________  , στη Δάφνη Αττικής, επιφάνειας 420,80 τ.μ. και 616,41 τ.μ. αντίστοιχα και τις υπό στοιχεία Η-1 και Η-2 οριζόντιες ιδιοκτησίες του ημιώροφου της ίδιας οικοδομής, επιφάνειας 174,51 τ.μ. και 416,81 τ.μ. αντίστοιχα. Οι παραπάνω οριζόντιες ιδιοκτησίες (βιομηχανικοί χώροι) βαρύνονται με προσημείωση υποθήκης ποσού 3.000.000 ευρώ, η δε εμπορική τους αξία, υπό τη σημερινή οικονομική συγκυρία, δεν ξεπερνά το εν λόγω ποσό, δ) Ένα αγροτεμάχιο που βρίσκεται στο αγρόκτημα «_________  » Ν. Μάκρης Αττικής, έκτασης 280,68 τ.μ., εκτός σχεδίου και εντός ζώνης οικισμού, μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο, εμπορικής αξίας 30.000 ευρώ περίπου, ε) Ποσοστό εξ αδιαιρέτου ενός αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην ίδια πιο πάνω θέση, έκτασης 305,16 τ.μ., εκτός σχεδίου και εντός ζώνης οικισμού, μη άρτιο και μη οικοδομήσιμο, εμπορικής αξίας του παραπάνω ιδανικού μεριδίου 20.000 ευρώ περίπου. Ο καθ’ ου είχε στην κυριότητά του και άλλα τρία ακίνητα, συνολικής εμπορικής αξίας άνω των 1.200.000 ευρώ, τα δύο από τα οποία στην Αθήνα (επί της οδού _________   και το τρίτο στη Μύκονο. Αυτά όμως μεταβιβάστηκαν ήδη σε τρίτους. Εξάλλου, στα δύο πιο πάνω αγροτεμάχια, τα οποία ήταν ελεύθερα βαρών μέχρι την άσκηση της κρινόμενης αίτησης, εγγράφηκε ήδη, στις 10.5.2012, προσημείωση υποθήκης ποσού 150.000 ευρώ υπέρ της τράπεζας _________  . Είχε προηγηθεί ΑΘηών, που κήρυξε το πέρας της διαδικασίας συνδιαλλαγής, κατόπιν αρνητικής γνωμοδότησης του διορισθέντος μεσολαβητή (διαδικασία που είχε ανοίξει με την 698/27.10.2010 απόφαση του ίδιου Δικαστηρίου), οπότε έπαυσε και η ισχύς των προληπτικών μέτρων και απαγορεύσεων εκτέλεσης που ίσχυαν και υπέρ του καθ’ ου, ενώ η εταιρία του καθ’ ου, αλλά και ο ίδιος ατομικά, εξακολουθούν να έχουν μεγάλες ληξιπρόθεσμες και απαιτητές οφειλές προς τρίτους, πέραν όσων έχουν ήδη εξασφαλιστεί κατά τα προαναφερόμενα. Με αυτά τα δεδομένα, πρέπει η κρινόμενη αίτηση να γίνει δεκτή ως βάσιμη και από ουσιαστική άποψη και να χορηγηθεί στην αιτούσα, προς εξασφάλιση της παραπάνω απαίτησής της, η άδεια εγγραφής προσημείωσης υποθήκης, μέχρι το ποσό των 160.000 ευρώ, σε κάθε ακίνητο του καθ’ ου, αφού η εγγραφή μόνο στα πιο πάνω υπό στοιχεία α, δ και ε ακίνητά του, όπως ο ίδιος ζητεί, δεν επαρκεί για την εξασφάλιση της εν λόγω απαίτησης της αιτούσας- χωρίς να είναι αναγκαία η αναφορά συγκεκριμένου ακινήτου [βλ. Λιβάνη στον ΑΚ Γεωργιάδη – Σταθόπουλου, άρθρ. 1274 αρ. 22, Βαθρακοκοίλη, ΚΠολΔ, άρθρ. 706 αρ. 3, Κεραμέα/Κονδύλη/Νίκα (- Κράνη), ΚΠολΔ II (2000), άρθρ. 706 αρ. 7, ΜΠρΠειρ 71/1999 ΕλΔ 1999, 1627] . Τέλος, δεν θα επιδικαστούν δικαστικά έξοδα, λόγω του αντικειμένου της αίτησης (άρθρ. 178 § 3 εδ. α’ ν.δ. 3026/1954 «Περί του Κώδικος των Δικηγόρων»).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει κατ’ αντιμωλία των διαδίκων.

Δέχεται την αίτηση.

Χορηγεί στην αιτούσα, προς εξασφάλιση της απαίτησής της που αναφέρεται στο σκεπτικό, την άδεια εγγραφής προσημείωσης υποθήκης σε κάθε ακίνητο του

καθ’ ου, μέχρι το ποσό των εκατό εξήντα χιλιάδων (160.000) ευρώ.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στις  7/8/12

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ