fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΩΝ

Αριθμός απόφασης 107/2017
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 

Αποτελούμενο από τον Δικαστή, Φώτιο Βλάχο, Πρόεδρο Πρωτοδικών, τον οποίον όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου και από το Δικαστικό Γραμματέα, Δημήτριο Μπασέτα. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 17 Οκτωβρίου 2016 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

Της ενάγουσας: _________  _________   του _________  , κατοίκου Ηλιουπόλεως Αττικής ως ασκούσης την επιμέλεια επί του ανήλικου τέκνου της Διονυσίας-Αικατερίνης η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Οδυσσέα Καλαϊτζάκη.

Του εναγομένου:    _________  _________  του _________  , κατοίκου Άνω Λιοσίων Αττικής, ο οποίος παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του Χρήστου Οικονομάκη.

Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 12-1-2015 αγωγή της, που κατατέθηκε με αριθμό 7071/150/2015 και προσδιορίστηκε για την πιο πάνω αναφερόμενη δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις τους.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την κρινομένη αγωγή η ενάγουσα, ως ασκούσα την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου της Διονυσίας-Αικατερίνης που γεννήθηκε στις 20 Νοεμβρίου 2006, που απέκτησε από το γάμο της με τον εναγόμενο με τον οποίο βρίσκονται σε διάσταση ενώ ήδη έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. η 197/2012 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία απαγγέλθηκε η λύση του γάμου των διαδίκων ζητεί να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να της καταβάλλει κάθε μήνα για τη συμμετοχή του στη διατροφή σε χρήμα του ανήλικου τέκνου τους και για λογαριασμό αυτού το ποσό των 1.580 ευρώ μηνιαίως για το χρονικό διάστημα από την 28-6­2013 έως 21-1-2015 και το ποσό των 1.580 ευρώ μηνιαίως για το χρονικό διάστημα από την 21-1-2015 έως 21-1-2017 , προκαταβλητέο εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση πληρωμής κάθε μηνιαίας παροχής μέχρι την εξόφληση επειδή αυτό (ανήλικο τέκνο) στερείται εισοδημάτων και πόρων και αδυνατεί να αυτοδιατραφεί, να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστεί αυτός στη δικαστική της δαπάνη.

Με αυτό το περιεχόμενο η αγωγή παραδεκτά εισάγεται για να συζητηθεί κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 666 επ. του ΚΠολΔ, σύμφωνα με το άρθρο 681Β του ίδιου Κώδικα, ενδιπιον αυτού του Δικαστηρίου, το οποίο έχει υλική και τοπική αρμοδιότητα (άρθρα 17 παρ. 1 και 22 ΚΠολΔ) και είναι νόμιμη και επαρκώς ορισμένη. Στηρίζεται στις διατάξεις των άρθρων 1485, 1486, 1489 παρ. 2, 1493, 1496,1498, 1510, 1516 παρ. 2, 340, 346 του Α.Κ., 176, 907, 910 περ.4 του ΚΠολΔ πλην του αιτήματος να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλει στην ενάγουσα τις διατροφές της περιόδου από την 28-6-2013 έως 21-1-2015 το οποίο είναι μη νόμιμο και απορριπτέο, διότι σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1498 ΑΚ, διατροφή για το παρελθόν δεν οφείλεται παρά μόνο από την υπερημερία, ενώ η ενάγουσα δεν επικαλείται προηγούμενη συγκεκριμένη όχληση του εναγομένου μετά την 28-6-2013 οπότε έληγε η ισχύς της υπ’ αριθμ. 642/2014 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που αφορούσε προγενέστερο χρονικό διάστημα αιτούμενης διατροφής για το ανήλικο τέκνο των διαδίκων . Επομένως η αγωγή κατά το μέρος της κατά το οποίο κρίθηκε νόμιμη πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν, δεδομένου ότι έχει καταβληθεί το απαιτούμενο τέλος δικαστικού ενσήμου με τις ανάλογες υπέρ τρίτων εισφορές (βλ. τα με αριθμό 14029113 διπλότυπο είσπραξης της ΙΓ ΔΟΥ Αθηνών το με αριθμό Π 0279600 γραμμάτιο που αφορά εισφορές του ΕΤΑΑ-ΤΑΝ και ΕΤΑΑ- ΤΥΔΑ). Επιπλέον πρέπει να αναφερθεί ότι ο εναγόμενος έχει προκαταβάλλει τα ορισθέντα προκαταβλητέα έξοδα της δίκης όπως προκύπτει από την από 17-10-2016 απόδειξη καταβολής που προσκομίζει.

Ο εναγόμενος με τις προτάσεις που κατέθεσε στο ακροατήριο στις οποίες και αναφέρθηκε κατά την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, ισχυρίσθηκε ότι και η ενάγουσα, μητέρα του ανηλίκου, έχει υποχρέωση να συνεισφέρει στην ανάλογη διατροφή του και έχει προς τούτο την οικονομική δυνατότητα κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στις προτάσεις του. Ο ισχυρισμός αυτός είναι νόμιμος, αποτελεί την ένσταση συνεισφοράς (άρθρο 1489 παρ. 2 του Α.Κ.) και πρέπει να ερευνηθεί κατ’ ουσίαν. Επιπλέον εναγόμενος με τις προτάσεις που κατέθεσε στο ακροατήριο στις οποίες και αναφέρθηκε κατά την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, ισχυρίσθηκε ότι η ενάγουσα καταχρηστικά αξιώνει διατροφή για την ανήλικη κόρη της, _________  , αδιαφορώντας για τα άλλα δυο τέκνα της, για τα οποία ουδέποτε έχει καταβάλει διατροφή, ότι καταχρηστικά ζητά ένα υπέρογκο ποσό ως διατροφή ενώ γνωρίζει ότι τα εισοδήματα του ιδίου έχουν συρρικνωθεί και ότι οι συνθήκες ζωής έχουν αλλάξει και αρνείται να προσαρμοστεί σε αυτές ενώ γνωρίζει ότι η ίδια έχει πολλαπλάσια εισοδήματα από αυτόν και παρά όλα αυτά στρέφεται δικαστικά εναντίον του, μόνο για λόγους προσχηματικούς και εκδικητικούς. Οι παραπάνω ισχυρισμοί περί καταχρηστικής άσκησης του δικαιώματος εκ μέρους της ενάγουσας και αληθείς υποτιθέμενοι δεν αποτελούν καταχρηστική άσκηση δικαιώματος κι επομένως πρέπει να απορριφθούν ως μη νόμιμοι.

Από την εκτίμηση των ενόρκων στο ακροατήριο καταθέσεων των μαρτύρων απόδειξης και ανταπόδειξης, που περιέχονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά αυτής της δίκης, τη με αριθμ. 1589/2014 ένορκη βεβαίωση της _________  _________  ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Μπόζικα, τη με αριθμ. 2007/2011 ένορκη βεβαίωση του _________  _________  ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής Δούβη, τη με αριθμ. 2008/2011 ένορκη βεβαίωση του _________  _________  ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής Δούβη, τη με αριθμ. 2009/2011 ένορκη βεβαίωση της _________  _________  ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής Δούβη , τις με αριθμ. 1199/2010 ένορκες βεβαιώσεις των _________  _________  , _________  _________  και _________  _________  ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Μπόζικα, τη με αριθμ. 1354/2011 ένορκη βεβαίωση της _________  _________  ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Μπόζικα και τη με αριθμ. 1353 ένορκη βεβαίωση του _________  _________  ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Μπόζικα που νομίμως επικαλείται και προσκομίζει η ενάγουσα καθώς και την υπ’ αριθμ. 4334/19-5-2011 ένορκη κατάθεση του _________  _________  ενώπιον της συμβολαιογράφου Πειραιά Αικατερίνης Βρεττάκου, που νομίμως επικαλείται και προσκομίζει ο εναγόμενος, οι οποίες δόθηκαν στα πλαίσια άλλης δίκης και λαμβάνονται υπόψη για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων και από όλα τα έγγραφα που οι διάδικοι επικαλούνται και προσκομίζουν, αποδεικνύονται τα ακόλουθα: Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο θρησκευτικό γάμο στις 28-6-1997 στην Ηλιούπολη Αττικής, από τον οποίο απέκτησαν τρία τέκνα, την ήδη ενήλικη _________  , που γεννήθηκε στις 10-2-1998, τον _________   που γεννήθηκε στις 26-7-2001 και τη _________   που γεννήθηκε στις 20-11-2006. Η έγγαμη συμβίωση των διαδίκων δεν εξελίχθηκε ομαλά και τελικά διακόπηκε τον Αύγουστο του έτους 2006, ήδη έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. η 197/2012 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με την οποία απαγγέλθηκε η λύση του γάμου των διαδίκων ενώ δεν αποδείχθηκε ότι η απόφαση αυτή έχει καταστεί αμετάκλητη. Αρχικά τα ανήλικα τέκνα των διαδίκων διέμειναν με την ενάγουσα – μητέρα τους, στην οποία ανατέθηκε η επιμέλεια του προσώπου τους με την υπ’ αριθ. 303/2008 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Με την ίδια απόφαση ο εναγόμενος υποχρεώθηκε να καταβάλλει στην εναγομένη, για τη διατροφή των ανηλίκων τέκνων τους, το ποσό των 1.050,00 ευρώ για κάθε τέκνο καθώς επίσης τα δίδακτρα των ιδιωτικών σχολείων που φοιτούν και τα ασφάλιστρα των ασφαλειών υγείας και ζωής των τέκνων τους. Με την υπ’ αριθμ 7419/2011 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, ανατέθηκε προσωρινά στον εναγόμενο η επιμέλεια του προσώπου των τότε ανηλίκων τέκνων _________  και _________  , τα οποία ήδη από τις 9­6-2010 διέμεναν μαζί του καθώς και με τη σύντροφο του _________  _________  και το ανήλικο τέκνο που έχουν αποκτήσει, στην οικία των γονέων της τελευταίας, στα Νέα Λιόσια Αττικής. Επίσης με την υπ’ αριθ. 5527/2011 απόφαση του ιδίου Δικαστηρίου, ο εναγόμενος υποχρεώθηκε να καταβάλλει στην ενάγουσα, για διατροφή της ανήλικης _________  , η οποία παρέμεινε με την ενάγουσα, το ποσό των 1.050,00 ευρώ μηνιαίως. Με την υπ’ αριθμ. 642/ 2014 απόφαση του ιδίου Δικαστηρίου ο εναγόμενος υποχρεώθηκε να καταβάλλει στην ενάγουσα, για διατροφή της ανήλικης _________  , η οποία παρέμεινε με την ενάγουσα, το ποσό των 1.050,00 ευρώ μηνιαίως ενώ απορρίφθηκε αγωγή του εναγομένου με την οποία ζητούσε να του ανατεθεί οριστικά η επιμέλεια του προσώπου της τότε ανήλικης _________  και του εισέτι ανήλικου _________  . Το ανήλικο τέκνο των διαδίκων _________  , ηλικίας 10 ετών που διαμένει με την ενάγουσα αδυνατεί να διαθρέψει τον εαυτό του γιατί δεν έχει δική του περιουσία, ούτε εισοδήματα από οποιαδήποτε άλλη πηγή και δεν έχει τη δυνατότητα, λόγω της ηλικίας του, να εργαστεί. Συνεπώς υπόχρεοι προς διατροφή είναι οι γονείς του από κοινού, ο καθένας ανάλογα με τις οικονομικές του δυνάμεις. Ο εναγόμενος εκμισθώνει στην ομόρρυθμη εταιρία με την

επωνυμία: « _________  Ο.Ε.» τμήμα ακινήτου του στο Περιστέρι Αττικής, επί της οδού _________  ήτοι ένα τριώροφο βιομηχανικό κτίριο, συνολικής επιφάνειας 2,140,83 τμ, έναντι μηνιαίου μισθώματος 5.300 ευρώ. Επιπλέον εκμισθώνει τον δεύτερο όροφο του εν λόγω κτιρίου αντί μηνιαίου μισθώματος 750 ευρώ στην εταιρία με την επωνυμία: «_________  ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» . Επιπροσθέτως εκμισθώνει έτερο τμήμα του ίδιου κτιρίου αντί μηνιαίου μισθώματος 750 ευρώ στην εταιρία με την επωνυμία: « _________  ΜΟΝ. ΕΠΕ». Επομένως ο εναγόμενος έχει συνολικά μηνιαία εισοδήματα 6.700 ευρώ (5.300+750+750) ήτοι ετησίως 80.400 ευρώ εκ των οποίων κατόπιν φορολόγησης 35% του απομένουν 52.260 ευρώ ήτοι 4.355 ευρώ. Επίσης διαθέτει την ψιλή κυριότητα ενός διαμερίσματος επιφάνειας 80,76 τμ, στο Περιστέρι Αττικής καθώς και ένα οικόπεδο στο Κατάκολο Ηλείας επιφάνειας 680 τμ, που δεν του προσφέρουν κάποιο εισόδημα . Διαμένει σε οικία που έχει παραχωρήσει ο πατέρας της νυν συντρόφου του Εμμανουέλλας _________  με την τελευταία, το έξι ετών τέκνο τους , με την ήδη ενήλικη κόρη του _________   και το ανήλικο τέκνο του _________   . Επομένως ο εναγόμενος βαρύνεται με την συνεισφορά που του αναλογεί για την διατροφή αφενός του εξάχρονου ανήλικου τέκνου του κι αφετέρου του ανήλικου _________   ενώ δεν βαρύνεται με έξοδα ενοικίου παρά μόνο με έξοδα συντήρησης , θέρμανσης ηλεκτροδότησης και ύδρευσης της παραπάνω οικίας . Η ενάγουσα εργάζεται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών με καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.435,34 ευρώ. Διαθέτει επίσης ένα οικόπεδο επιφάνειας 164 τμ, που βρίσκεται στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, το οποίο είναι απρόσοδο γι’ αυτήν. Διαμένει μαζί με το ανήλικο τέκνο της Διονυσία -Αικατερίνη, σε μισθωμένη κατοικία στην Ηλιούπολη Αττικής, με μηνιαίο μίσθωμα 550 ευρώ και βαρύνεται με έξοδα, θέρμανσης ηλεκτροδότησης και ύδρευσης της παραπάνω οικίας . Άλλα περιουσιακά στοιχεία ή εισοδήματα από οποιαδήποτε άλλη πηγή δεν αποδείχθηκε ότι διαθέτει. Το ανήλικο τέκνο των διαδίκων _________  , διαμένει, όπως προαναφέρθηκε, με την ενάγουσα μητέρα της στη μισθωμένη από την ίδια κατοικία, στην Ηλιούπολη Αττικής. Παρακολουθεί ιδιαίτερα μαθήματα Αγγλικών συνολικού μηναίου κόστους 100 ευρώ. Οι λοιπές δαπάνες διαβίωσης του, όπως τροφής, ένδυσης, υπόδησης, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, συμμετοχής του σε πάγιες δαπάνες λειτουργίας της οικίας όπου διαμένει (στα καταβαλλόμενα από τη μητέρα του έξοδα κοινοχρήστων και λογαριασμών οργανισμών κοινής ωφέλειας) είναι οι συνήθεις δαπάνες διαβίωσης τέκνων της αυτής ηλικίας. Με βάση τις προαναφερόμενες οικονομικές δυνατότητες των γονέων του ανηλίκου, τις εν γένει περιστάσεις και τις ανάγκες διαβίωσης του τελευταίου, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες ζωής του, η ανάλογη διατροφή που δικαιούται για το επίδικο χρονικό διάστημα, η οποία περιλαμβάνει όλα όσα είναι αναγκαία για τη συντήρηση και εκπαίδευση του και επιπλέον τη συμμετοχή του στα έξοδα στέγασης του ανέρχονται μηνιαίως σε 1.500 ευρώ, ποσό στο οποίο συνυπολογίζεται η προσφορά της προσωπικής φροντίδας της μητέρας του καθώς και η κάλυψη από την τελευταία των στεγαστικών του αναγκών. Από το ποσό αυτό, ο εναγόμενος πατέρας του σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες του ιδίου και της μητέρας του ανήλικου, οφείλει να προκαταβάλλει εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα 1.000 ευρώ ως συμμετοχή του στη μηνιαία σε χρήμα διατροφή της ανήλικης κόρης του _________  , ενώ το υπόλοιπο ποσό που απαιτείται για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσης του, βαρύνει τη μητέρα του, το οποίο αυτή καλύπτει με το ως άνω εισόδημα της, την προσφορά των προσωπικών υπηρεσιών και φροντίδων της προς την ανήλικη, γενομένης εν μέρει δεκτής ως και κατ’ ουσίαν βάσιμης της υποβληθείσας από τον εναγόμενο ένστασης συνεισφοράς. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω η κρινομένη αγωγή πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως κατ’ ουσίαν βάσιμη και να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να προκαταβάλλει εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα στην ενάγουσα, ως συμμετοχή του στη μηνιαία σε χρήμα διατροφή του ανηλίκου τέκνου τους, το ποσό των 1.000 ευρώ, για το χρονικό διάστημα από την 21-1-2015 έως 21-1-2017, έντοκα από την καθυστέρηση καταβολής κάθε μηνιαίας παροχής μέχρι την εξόφληση. Επίσης η απόφαση αυτή πρέπει να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή και να επιβληθούν σε βάρος του εναγομένου μέρος των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, στα οποία συνυπολογίζονται και τα προκαταβληθέντα στην ίδια (άρθρο 178 παρ. 1 του ΚΠολΔ), όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρίθηκε απορριπτέο.

ΔΕΧΕΤΑΙ κατά τα λοιπά εν μέρει την αγωγή.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον εναγόμενο να προκαταβάλλει μέσα στις πέντε (5) πρώτες ημέρες κάθε μήνα στην ενάγουσα ως διατροφή σε χρήμα για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου τους _________   _________  του _________  , το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000) μηνιαίως, για το χρονικό διάστημα από την 21-1-2015 έως 21-1-2017 με το νόμιμο τόκο, από την καθυστέρηση πληρωμής κάθε δόσης και μέχρι την εξόφληση.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ την απόφαση προσωρινά εκτελεστή.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στην Αθήνα χωρίς την παρουσία των διαδίκων στις 1-2-2017.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον εναγόμενο σε μέρος των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, τα οποία ορίζει στο ποσό των επτακοσίων πενήντα ευρώ (750) ευρώ, αφού εκπέσει από αυτό το ποσό το οποίο έχει ήδη καταβάλει.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία