fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΩΝ
Αριθμός Απόφασης 642/2014

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Γεωργία Παναγιωτοπούλου, Πρωτόδικη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου, και από το Γραμματέα Βασίλειο Μαργώνη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 17-3-2014 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Α) Της ενάγουσας. _________  _________   του _________  , συζύγου _________  _________  , κατοίκου Ηλιούπολης Αττικής, ατομικά και ως ασκούσας την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου της _________  , η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Οδυσσέα Καλαϊτζάκη..

Του εναγομένου: _________  _________   του _________  , κατοίκου Α. Λιοσίων Αττικής, ο οποίος παραστάθηκε στο Δικαστήριο μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του Χρήστου Οικονομάκη.

Β) Του ενάγοντος: _________  _________   του _________  , κατοίκου Νέων Λιοσίων Αττικής, ατομικά και ως ασκών τη γονική μέριμνα και την προσωρινή επιμέλεια των ανηλίκων τέκνων του _________  και _________   και ως ασκούντος τη γονική μέριμνα της ανήλικης θυγατέρας του _________  , ο οποίος παραστάθηκε στο Δικαστήριο μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του Χρήστου Οικονομάκη.

Της εναγομένης: _________  _________  , κατοίκου Ηλιούπολης Αττικής, η οποία παραστάθηκε στο Δικαστήριο μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου της Οδυσσέα Καλαϊτζάκη.

Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 14-6-2011 αγωγή της, που κατατέθηκε στη γραμματεία του  Δικαστηρίου τούτου, με αριθμό 116257/1456/2011, προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 14-5-2012, μετά δε από νόμιμη αναβολή για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο πινάκιο.

Ο ενάγων ζητεί να γίνει δεκτή η από 8-8-2011 αγωγή του, που κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου  τούτου,με  αριθμό 143582/1882/2011, προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 1-10-2012, μετά δε από νόμιμη αναβολή για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση των υποθέσεων, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων, αφού ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους, ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και τις προτάσεις τους.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

 Με την από 14-6-2011 αγωγή, όπως το αίτημα αυτής περιορίστηκε παραδεκτά σε εν μέρει καταψηφιστικό και εν μέρει έντοκο αναγνωριστικό, με δήλωση του πληρεξούσιου δικηγόρου της στο ακροατήριο και με τις έγγραφες προτάσεις της (άρθρ. 223, 224 ΚΠολΔ), η ενάγουσα ζητεί να υποχρεωθεί ο εναγόμενος, με απόφαση προσωρινά εκτελεστή, να της καταβάλλει μηνιαία διατροφή σε χρήμα ποσού 1.050,00 ευρώ και να αναγνωρισθεί η υποχρέωσή του να της καταβάλλει για την ίδια αιτία μηνιαίως ποσό 530,00 ευρώ, για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου της _________  , το οποίο απέκτησε από το γάμο της μαζί του και του οποίου ασκεί την επιμέλεια, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από της επιδόσεως της αγωγής, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση κάθε περιοδικής δόσης έως την ολοσχερή εξόφληση. Ζητεί επίσης να καταδικαστεί ο εναγόμενος στη δικαστική της δαπάνη.

Με το ως άνω περιεχόμενο και αιτήματα η αγωγή αρμοδίως φέρεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου (άρθρο 17 παρ. 2 και 22 ΚΠολΔ), δικάζεται κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 681 Β’ και 666 παρ. 1, 667, 670, 671 παρ. 1 έως 3 και 672 έως 676 ΚΠολΔ και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 340, 341, 345, 1485, 1486, 1489 παρ. 2, 1493, 1496, 1497, 1498, 1514, 1516 παρ.2, 1518 ΑΚ και 907, 910 παρ. 4, 176 ΚΠολΔ. Πρέπει συνεπώς να ερευνηθεί περαιτέρω και κατ’ ουσίαν, δεδομένου ότι για το αίτημα αυτής που παραμένει καταψηφιστικό έχει καταβληθεί το τέλος δικαστικού ενσήμου με τα ανάλογα ποσά υπέρ τρίτων (βλ. υπ’ αριθ. 235567, 235568, 405614 αγωγόσημα με τα επικολληθέντα επ’αυτών ένσημα, υπ’αριθ. 717919 ένσημο υπέρ ΕΤΑΑ – ΤΑΝ και υπ’αριθ. 41607 γραμμάτιο είσπραξης υπέρ ΤΠΔΑ), ενώ ο εναγόμενος έχει προκαταβάλλει τα κατ’ άρθρο 173 παρ. 4 ΚΠολΔ έξοδα της δίκης.

Από τις διατάξεις των άρθρων 1513 και 1514 ΑΚ προκύπτει ότι, όταν-το δικαστήριο, στην περίπτωση διακοπής συμβίωσης των συζύγων, καλείται να κρίνει το ζήτημα της αναθέσεως της ασκήσεως της γονικής μέριμνας ή της επιμέλειας σε έναν από τους γονείς, εξετάζει όλα τα επωφελή και πρόσφορα για τον ανήλικο στοιχεία και περιστάσεις, μεταξύ των οποίων είναι και οι μέχρι τότε δεσμοί του τελευταίου με τους γονείς του και τα αδέλφια του (ΑΠ 1111/2002, ΕλλΔικ 43, 1622), η ηλικία, το φύλο, οι τυχόν ειδικές ανάγκες του, οι προσωπικές ιδιότητες των γονέων (επάγγελμα, πνευματική τους ανάπτυξη και δράση τους στο κοινωνικό σύνολο, ικανότητα προσαρμογής τους στις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, μέσα στα πλαίσια της λογικής και ορθολογικής αντιμετωπίσεως των θεμάτων των νέων) και ο χρόνος που μπορεί ο καθένας από αυτούς να διαθέσει για την προσωπική επιμέλεια του τέκνου (ΑΠ 1785/2002, ΕλλΔικ 45, 95), σε συνδυασμό με την ποιότητα της επαφής τους, ενώ ιδιαίτερη σημασία, ειδικά όταν πρόκειται για εξίσου κατάλληλους γονείς (ΕφΘεσ 503/1993, Αρμ ΜΖ’, 534), πρέπει να αποδίδεται και στη μη διατάραξη της μέχρι τότε ζωής του και τη μη μεταβολή του περιβάλλοντος, όπου αυτό διαβιώνει (ΑΠ 728/1990, ΕλλΔικ 32, 224, ΕφΑΘ 4663/1993, ΕλλΔικ 35, 439). Η διατήρηση μιας συνέχειας και σταθερότητας στις συνθήκες αναπτύξεως του ανηλίκου τέκνου δεν αναφέρεται στο νόμο ρητά, σαν αρχή που πρέπει να ακολουθείται κατά τη ρύθμιση της ασκήσεως της γονικής μέριμνας, συνάγεται όμως έμμεσα, από το ότι ο νομοθέτης πρόβλεψε την ανάθεση της ασκήσεως της γονικής μέριμνας στους γονείς κατά πρώτο λόγο, τάχθηκε δηλαδή υπέρ της, έστω και μερικής, συνεχίσεως ασκήσεως της ίδιας γονικής μέριμνας (ΑΠ 1910/2005, ΕλλΔικ 2006, 442, ΑΠ 1329/1991, ΕλλΔικ 1992, 1189, ΕφΛαρ 387/2006, Δικογραφία 2006, 362, ΕφΑΘ 5659/1994, ΕλλΔικ 1995, 1584, ΕφΑΘ 5870/1993, ΕλλΔικ 1995, 1583, ΕφΑΘ 4663/1993, ΕλλΔικ 1994, 440). Μόνο το γεγονός ότι ένας από τους γονείς είναι σε θέση να εξασφαλίσει στο τέκνο πιθανόν καλύτερη διαμονή, περισσότερες υλικές ανέσεις και δυνατότητα μορφώσεως, δεν ασκεί αποφασιστική επίδραση, διότι πρέπει, κατά βάση, να τηρείται η αρχή της ισότητας των γονέων και της μη διακρίσεως αυτών από περιουσιακής απόψεως. Για την κρίση του συμφέροντος πρέπει να αντιμετωπισθούν όλα τα στοιχεία που διαμορφώνουν ένα σύγχρονο και πολιτισμένο επίπεδο ζωής του ανηλίκου, που στο παρόν και στο μέλλον θα συμβάλλουν στη σωστή ανάπτυξη της προσωπικότητας του. Η απόφαση του Δικαστηρίου πρέπει να σέβεται την ισότητα μεταξύ των γονέων και να μην κάνει διακρίσεις λόγω του φύλου, της φυλής, της γλώσσας, της ιθαγένειας κ.λ.π. (άρθρο 1511 παρ. 2 εδ. β’ ΑΚ). Αυτό, δε, ισχύει ανεξάρτητα από την υπαιτιότητα των γονέων ως προς το διαζύγιο ή τη διακοπή της έγγαμης συμβιώσεως, εκτός αν η συμπεριφορά του υπαίτιου έχει επιδράσει και στην άσκηση της γονικής μέριμνας- επιμέλειας, ώστε να ανακύπτει αντίθεση στο συμφέρον του τέκνου, λόγω της εκτάσεως και της βαρύτητας της συμπεριφοράς του αυτής, δηλωτικής της δομής του χαρακτήρα του και της εν γένει προσωπικότητάς του, έτσι ώστε και έναντι του τέκνου να αναμένεται από αυτόν η τήρηση της ίδιας συμπεριφοράς

(ΑΠ 1218/2006, ΕλλΔικ 47, 1354). Εξάλλου, ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου, πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του, εφόσον αυτή έχει αναπτυχθεί φυσιολογικά και αβίαστα, ως προϊόν της ελεύθερης και ανεπηρέαστης επιλογής του ανηλίκου (ΕφΠειρ 846/2004, ΕλλΔικ 46, 503), καθώς η άποψη του, υπό τους προαναφερόμενους όρους, καταδεικνύει την ύπαρξη ιδιαίτερου δεσμού με συγκεκριμένο γονέα, που εξ αυτού του λόγου θεωρείται πλέον κατάλληλος για το ηθικό συμφέρον του ανηλίκου, ως αποτελεσματικότερος στη διαπαιδαγώγηση του τελευταίου (ΑΠ 952/2007, Δίκη 2007, 1213, ΑΠ 1424/1998, NOMOS, ΑΠ 824/1996, ΕλλΔικ 38, 791, ΑΠ 1329/1991, ΕλλΔικ 33, 1 189, ΕφΘεσ 1433/2003, Αρμ ΝΖ\ 1439). Σε ανήλικα, όμως, τέκνα μικρής ηλικίας, η βούληση αυτή δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη χωρίς περαιτέρω έρευνα, καθόσον σε πολλές περιπτώσεις στηρίζεται στη μονομερή επίδραση του ενός από τους γονείς (ΕφΛαρ 387/2006, Δικογραφία 2006, 362).

Με την από 8-8-2011 αγωγή, ο ενάγων ζητεί να ανατεθεί σε αυτόν οριστικά η επιμέλεια του προσώπου των ανηλίκων τέκνων του _________  και _________  , τα οποία απέκτησε από το γάμο του με την εναγομένη και να καταδικαστεί η τελευταία στη δικαστική του δαπάνη.

Με το ως άνω περιεχόμενο και αίτημα, η αγωγή αρμοδίως φέρεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου (άρθρο 17 παρ. 2 και 22 ΚΠολΔ), κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 681 ΕΓ και 666 παρ. 1, 667, 670, 671 παρ. 1 έως 3 και 672 έως 676 ΚΠολΔ και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1510, 1513, 1514 και 1518 ΑΚ και 176 ΚΠολΔ. Πρέπει συνεπώς να ερευνηθεί περαιτέρω και κατ’ ουσίαν.

Από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων των διαδίκων, που εξετάστηκαν στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου και περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και από όλα τα έγγραφα που οι διάδικοι επικαλούνται και προσκομίζουν νόμιμα (τυχόν μνεία κατωτέρω ορισμένων από αυτά είναι απλώς ενδεικτική, διότι κανένα από αυτά δεν παραλήφθηκε να συνεκτιμηθεί), μεταξύ των οποίων α) η υπ’αριθ. 1589/19-3-2014 ένορκη βεβαίωση της μάρτυρος _________  _________  ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Μποζίκα, που λήφθηκε με επιμέλεια της ενάγουσας – εναγομένης μετά από νόμιμη κλήτευση του εναγομένου με προφορική γνωστοποίηση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου μετά το πέρας της εκδίκασης της παρούσας υπόθεσης, β) η υπ’αριθ. 1199/7-5-2010 ένορκη βεβαίωση ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών Ελένης Μποζίκα και γ) οι υπ’αριθ. 2007/2008/2009/3-11-2011 ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον της συμβολαιογράφου Αθηνών Αγγελικής Χρήστου, που λήφθηκαν με επιμέλεια της ενάγουσας – εναγομένης μετά από νόμιμη κλήτευση του εναγομένου για να χρησιμοποιηθούν σε άλλη δίκη και οι οποίες λαμβάνονται υπόψη ως δικαστικό τεκμήριο, από τις φωτογραφίες των οποίων η γνησιότητα δεν αμφισβητείται, καθώς και από την προσωπική επικοινωνία της Δικαστού με τα ανήλικα τέκνα των διαδίκων, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο θρησκευτικό γάμο στις 28-6-1997 στην Ηλιούπολη Αττικής, από τον οποίο απέκτησαν τρία τέκνα, την Ελευθερία, που γεννήθηκε στις 10-2-1998, τον _________   που γεννήθηκε στις 26-7-2001 και τη _________   που γεννήθηκε στις 20-11-2006. Η έγγαμη συμβίωση των διαδίκων δεν εξελίχθηκε ομαλά και τελικά διακόπηκε τον Αύγουστο του έτους 2006. Αρχικά τα ανήλικα τέκνα των διαδίκων διέμειναν με την μητέρα τους, στην οποία ανατέθηκε η επιμέλεια του προσώπου τους με την υπ’αριθ. 303/2008 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Με την ίδια απόφαση ο εναγόμενος – ενάγοντας υποχρεώθηκε να καταβάλλει στην ενάγουσα – εναγομένη, για τη διατροφή των ανηλίκων τέκνων τους, το ποσό των 1.050,00 ευρώ για κάθε τέκνο καθώς επίσης τα δίδακτρα των ιδιωτικών σχολείων που φοιτούν και τα ασφάλιστρα των ασφαλειών υγείας και ζωής των τέκνων τους. Με την υπ’αριθ. 7419/2011 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, ανατέθηκε προσωρινά στον εναγόμενο – ενάγοντα η επιμέλεια του προσώπου των ανηλίκων τέκνων _________  και _________  , τα οποία ήδη από τις 9-6-2010 διέμεναν μαζί του καθώς και με τη σύντροφό του _________  _________  και το ανήλικο τέκνο που έχουν αποκτήσει, στην οικία των γονέων της τελευταίας, στα Νέα Λιόσια Αττικής. Επίσης με την υπ’αριθ. 5527/2011 απόφαση του ιδίου Δικαστηρίου, ο εναγόμενος – ενάγων υποχρεώθηκε να καταβάλλει στην ενάγουσα – εναγομένη, για διατροφή της ανήλικης _________  , η οποία παρέμεινε με την ενάγουσα – εναγομένη, το ποσό των 1.050,00 ευρώ μηνιαίως. Το ως άνω ανήλικο τέκνο των διαδίκων, ηλικίας 8 ετών, αδυνατεί να διαθρέψει τον εαυτό του γιατί δεν έχει δική του περιουσία, ούτε εισοδήματα από οποιαδήποτε άλλη πηγή και δεν έχει τη δυνατότητα, λόγω της ηλικίας του, να εργαστεί. Συνεπώς υπόχρεοι προς διατροφή είναι οι γονείς του από κοινού, ο καθένας ανάλογα με τις οικονομικές του δυνάμεις. Εν προκειμένω ο εναγόμενος – ενάγων διατηρεί επιχείρηση μεταξοτυπίας με την επωνυμία _________  , στο Περιστέρι Αττικής, ενώ συμμετέχει με ποσοστό 98% στην εμπορική εταιρία «_________  και Σία ΕΕ». Από την ως άνω επιχειρηματική του δραστηριότητα, ο εναγόμενος – ενάγων, έχει πολύ υψηλά εισοδήματα, ενώ ο ετήσιος τζίρος των επιχειρήσεών του ανέρχεται κατά προσέγγιση στο ποσό των 1.500.000,00 ευρώ. Επίσης διαθέτει την ψιλή κυριότητα ενός διαμερίσματος επιφάνειας 80,76τμ, στο Περιστέρι Αττικής καθώς και ένα οικόπεδο στο Κατάκολο Ηλείας επιφάνειας 680τμ, ένα αγροτεμάχιο με ελιές, επιφάνειας 2.000τμ, στη Μεσσηνία, ένα οικόπεδο, επιφάνειας 218τμ, στον Άγιο Δημήτριο Αττικής και ένα τριώροφο βιομηχανικό κτίριο, συνολικής επιφάνειας 2.140,83τμ, στο Περιστέρι Αττικής. Το ανωτέρω κτίριο έχει εκμισθώσει, το ισόγειο και τον πρώτο όροφο, στην εταιρία «_________   Ο.Ε» αντί μηνιαίου μισθώματος 5.300,00 ευρώ (βλ. από 15-1-2013 ιδιωτικό συμφωνητικό), το τμήμα II του δευτέρου ορόφου στην εταιρία «_________ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΜΟΝ. ΕΠΕ» αντί μηνιαίου μισθώματος 750,00 ευρώ και το τμήμα I του β’ ορόφου στην εταιρία «_________  ΑΒΕΕ Βιομηχανία Ετοίμων Ενδυμάτων», αντί μηνιαίου μισθώματος 750,00 ευρώ. Επίσης διαθέτει ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο μάρκας Van Hyundai HI, δύο Scooter τύπου Piaggio και ένα ΙΧΕ μάρκας Skoda Oktavia Combi, τα οποία έχει μεταβιβάσει στην εταιρία συμφερόντων του _________  ΑΕ καθώς και ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο μάρκας Hyundai Atos Prime, το οποίο μεταβίβασε στις 15-9-2010. Επιπλέον έχει στην κατοχή του ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο μάρκας BMW Χ5 τύπου τζιπ, το οποίο έχει αποκτήσει με σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης. Περαιτέρω η ενάγουσα – εναγομένη εργάζεται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, ως Ελεγκτής του Ταμείου τούτου, με καθαρές μηνιαίες αποδοχές 1.435,34 ευρώ. Διαθέτει επίσης ένα οικόπεδο επιφάνειας 164τμ, που βρίσκεται στον Αγιο Δημήτριο Αττικής, το οποίο είναι απρόσοδο γι’ αυτήν και ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο μάρκας Renault, έτους πρώτης κυκλοφορίας 1999. Διαμένει μαζί με το ανήλικο τέκνο της _________  , σε μισθωμένη κατοικία στην Ηλιούπολη Αττικής, με μηνιαίο μίσθωμα 550,00 ευρώ. Άλλα περιουσιακά στοιχεία ή εισοδήματα από οποιαδήποτε άλλη πηγή δεν αποδείχθηκε ότι διαθέτει. Το ανήλικο τέκνο των διαδίκων _________  , διαμένει, όπως προαναφέρθηκε, με την ενάγουσα μητέρα της στη μισθωμένη από την ίδια κατοικία, στην Ηλιούπολη Αττικής. Οι μηνιαίες δαπάνες που αφορούν τη συντήρησή της, διατροφή, ένδυση, σχολικά είδη, ιατρική περίθαλψη και ψυχαγωγία είναι οι συνήθεις δαπάνες για τα παιδιά της ηλικίας της. Το μέτρο της διατροφής τους προσδιορίζεται με βάση τις ανάγκες τους, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες ζωής τους και περιλαμβάνει όσα είναι αναγκαία για τη συντήρηση, περίθαλψη και έξοδα ανατροφής. Με βάση τις προαναφερόμενες οικονομικές δυνατότητες των διαδίκων και τις εν γένει περιστάσεις, η κατά μήνα διατροφή για το ανωτέρω τέκνο των διαδίκων πρέπει να καθορισθεί στο ποσό των 1.500,00 ευρώ μηνιαίως. Από το ποσό αυτό ο εναγόμενος – ενάγων είναι σε θέση να καταβάλλει μηνιαίως το ποσό των 1.050,00 ευρώ ενώ κατά το υπόλοιπο ποσό που απαιτείται για τη διατροφή του, συμμετέχει η ενάγουσα με τα εισοδήματα από την εργασία της και την προσφορά της προσωπικής της εργασίας και απασχόλησης για την περιποίηση και τη φροντίδα του, γενομένης δεκτής εν μέρει της ένστασης του εναγομένου περί συνεισφοράς της ενάγουσας στη διατροφή του ανηλίκου τέκνου τους. Συνεπώς η από 14-6-2011 αγωγή πρέπει να γίνει δεκτή εν μέρει και ως ουσιαστικά βάσιμη και να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλλει στην ενάγουσα, υπό την ιδιότητα υπό την οποία παρίσταται, διατροφή σε χρήμα, για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου τους _________  , ύψους 1.050,00 ευρώ μηνιαίως, καταβλητέα εντός των πρώτων πέντε (5) ημερών κάθε μήνα, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την επίδοση της αγωγής, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση πληρωμής κάθε δόσης και μέχρι την εξόφληση. Επίσης πρέπει να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή (άρθρο 910 αριθ. 4 ΚΠολΔ). Περαιτέρω αποδείχθηκε ότι τα ανήλικα τέκνα των διαδίκων _________  και _________  , ηλικίας 16,5 και 13 ετών αντίστοιχα, των οποίων την επιμέλεια έχει η εναγομένη – ενάγουσα, δυνάμει της προαναφερόμενης υπ’αριθ. 303/2008 απόφασης του Δικαστηρίου τούτου, μετά από έντονο επεισόδιο που έλαβε χώρα στις 9-6-2010 κατά το οποίο δήλωσαν στην ενάγουσα ότι επιθυμούν να βρίσκονται με τον πατέρα τους, αποχώρησαν από την οικία όπου διέμεναν με τη μητέρα τους και τη μικρότερη αδελφή τους _________  , και έκτοτε διαμένουν με τον ενάγοντα – εναγόμενο πατέρα τους, τη σύντροφό του _________  _________  και το ανήλικο τέκνο που έχουν αποκτήσει αυτοί στην ιδιόκτητη κατοικία των γονέων της τελευταίας στα Άνω Λιόσια Αττικής. Ωστόσο η ανωτέρω δήλωση επιθυμίας των τέκνων των διαδίκων δεν ήταν, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, προϊόν ελεύθερης βούλησης αυτών αλλά αποτέλεσμα της έντονης ψυχολογικής πίεσης που άσκησε σε αυτά ο ενάγων – εναγόμενος, προκειμένου να τα πείσει να τον ακολουθήσουν. Ειδικότερα ο ενάγων – εναγόμενος, εκμεταλλευόμενος την ευαίσθητη ψυχολογία των τέκνων του, δημιούργησε σε αυτά αρνητικά συναισθήματα για τη μητέρα τους, εμφανίζοντάς την ως αδιάφορη και κακή μητέρα, ότι ενδιαφέρεται μόνο να αποσπάσει χρήματα από τον ίδιο και ότι με τους συνεχείς δικαστικούς αγώνες που διεξάγει εναντίον του, επιδιώκει να τον βάλει στη φυλακή, προκαλώντας με αυτό τον τρόπο στον ήδη τραυματισμένο ψυχικό κόσμο των παιδιών, πρόσθετα συναισθήματα ανασφάλειας και αβεβαιότητας. Τα ανήλικα τέκνα των διαδίκων, τα οποία από πολύ νεαρή ηλικία έχουν βιώσει ιδιαιτέρως σκληρές εικόνες από τη συγκρουσιακή σχέση των γονέων τους, έχουν αναγκη να διαβιούν σε ένα ήρεμο και χωρίς εντάσεις οικογενειακό περιβάλλον, το οποίο μπορεί να τους προσφέρει η μητέρα τους, που τα υπεραγαπά, τα φροντίζει και είναι απολύτως ικανή και κατάλληλη να ανταποκριθεί στα από την επιμέλεια απορρέοντα καθήκοντά της ενώ και τα τέκνα την αγαπούν και έχουν αναπτύξει μαζί της ισχυρούς δεσμούς αγάπης και συναισθηματικής εξάρτησης. Επιπλέον τόσο η _________  που βρίσκεται κοντά στην ενηλικίωση όσο και ο _________   που διανύει την ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο της εφηβείας, με τις συνεπαγόμενες βιολογικές και ψυχολογικές μεταβολές που αυτή επιφέρει, έχουν ανάγκη από τη συνεχή παρουσία της μητέρας τους, η οποία μπορεί να τους συμβουλεύσει και να συμβάλλει στην ομαλή μετάβασή τους στην ενηλικίωση. Επιπροσθέτως, το συμφέρον των τέκνων επιβάλλει να διαμένουν όλα μαζί ώστε να αισθάνονται την ασφάλεια και τη συνοχή που παρέχει το οικογενειακό περιβάλλον και να αναπτύσσουν τα αισθήματα της συντροφικότητας, της αλληλεγγύης και της αδελφικής αγάπης μεταξύ τους. Συνεπώς η από 8-8-2011 αγωγή πρέπει να απορριφθεί και ως ουσιαστικά αβάσιμη. Τα δικαστικά έξοδα και για τις δύο αγωγές πρέπει να επιβληθούν σε βάρος του εναγομένου – ενάγοντος, λόγω της ήττας του (άρθρ. 176 ΚΠολΔ) κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΕ αντιμωλία των διαδίκων, την από 14-6-2011 αγωγή και την από 8-8-2011 αγωγή.

Α) Ως προς την από 14-6-2011 αγωγή.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον εναγόμενο να καταβάλλει στην ενάγουσα, μηνιαία διατροφή σε χρήμα για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου τους _________  , ποσού χιλίων πενήντα (1.050,00) ευρώ, καταβλητέα εντός των πρώτων πέντε (5) ημερών κάθε μήνα, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την επίδοση της αγωγής, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση πληρωμής κάθε δόσης και μέχρι την εξόφληση.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ την απόφαση προσωρινά εκτελεστή.

Α) Ως προς την από 8-8-2011 αγωγή.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αγωγή.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος του εναγομένου τη δικαστική δαπάνη της ενάγουσας και για τις δύο αγωγές, την οποία ορίζει στο ποσό των χιλίων τετρακοσίων πενήντα (1.450,00) ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στην Αθήνα, σε έκτακτη

δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο, στις 30/8/2014 ,χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία