fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές Αικατερίνη Μυλωνά, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Παναγιώτα Πόντου, Πρωτόδικη, Βασιλική Μητσοπούλου, Πρωτοδίκη-Εισηγήτρια, τους οποίους όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης και τη γραμματέα Ηλέκτρα Καλοφώνου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριό του, στις 4 Οκτωβρίου 2017, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΩΝ ΑΝΑΚΟΠΤΟΝΤΩΝ: 1) Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «_________   ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που εδρεύει στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, Λεωφόρος _________  , όπως εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ _________  , 2) Του _________  _________  του _________  , κατοίκου Παπάγου Αττικής, οδός _________  , Α.Φ.Μ _________  , 3) Του _________  _________  του _________  , κατοίκου Παπάγου Αττικής, οδός _________  , Α.Φ.Μ _________  , οι οποίοι δεν προκατέθεσαν προτάσεις και παραστάθηκαν στο ακροατήριο δια της πληρεξούσιας δικηγόρου τους Ζωής Παπαγεωργίου μόνο για το αίτημα της αναβολής, η οποία αποχώρησε μετά την απόρριψη του εν λόγω αιτήματος.

ΤΗΣ ΚΑΘΉΣ Η ΑΝΑΚΟΠΗ: Της Ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «_________  Τράπεζα Ανώνυμη Εταιρεία» (πρώην _________  ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ) και το δ.τ «ALPHA BANK», όπως νόμιμα εκπροσωπείται, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός _________  ,
με Α.Φ.Μ _________  , η οποία προκατέθεσε εμπρόθεσμα προτάσεις και παραστάθηκε στο ακροατήριο δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Μαρίας Παπαδημητρίου.

Οι ανακόπτοντες ζητούν να γίνει δεκτή η από 22.05.2017 ανακοπή τους, που κατατέθηκε στη γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου (ΓΑΚ/ΑΚΔ 538562/1759/23.05.2017), προσδιορίστηκε για τη σημερινή δικάσιμο με την από 23-05-2017 πράξη ορισμού συζήτησης του αρμοδίου δικαστή σύμφωνα με τον κανονισμό του Πρωτοδικείου Αθηνών και γράφτηκε στο πινάκιο με τον αριθμό ΣΤΑ2-6.

Η πληρεξούσια δικηγόρος της καθ’ης η ανακοπή ανέπτυξε τους ισχυρισμούς της στις προτάσεις που υπέβαλε και ζήτησε να γίνουν δεκτοί.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 632 ΚΠολΔ §1.Ο οφειλέτης κατά του οποίου στρέφεται η διαταγή πληρωμής έχει το δικαίωμα να ασκήσει ανακοπή, η οποία απευθύνεται στο καθ’ ύλην αρμόδιο Δικαστήριο του τόπου έκδοσης της διαταγής πληρωμής. Αντίγραφα των εγγράφων τα οποία αποδεικνύουν την απαίτηση παραμένουν στη γραμματεία του δικαστηρίου μέχρι την πάροδο της προθεσμίας για την άσκηση ανακοπής κατά την παρούσα παράγραφο, §2. Η προθεσμία για την άσκηση της ανακοπής είναι δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες αν η διαταγή πληρωμής έχει εκδοθεί κατά προσώπου που έχει την διαμονή ή την έδρα του στην Ελλάδα και τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες αν η διαταγή πληρωμής έχει εκδοθεί κατά προσώπου που έχει τη διαμονή ή την έδρα του στο εξωτερικό ή η διαμονή του είναι άγνωστη. Η ανακοπή εκδικάζεται κατά τη διαδικασία των περιουσιακών διαφορών των άρθρων 614 επ, §6.Με την ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής μπορεί να σωρευθεί και αίτημα ακύρωσης των πράξεων εκτελέσεως, οι οποίες ενεργούνται με βάση αυτήν, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 218 ΚΠολΔ….§7. Αν ο ανακόπτων δεν λάβει μέρος κανονικά στη δίκη, το δικαστήριο συζητεί την υπόθεση χωρίς αυτόν και απορρίπτει την ανακοπή (όπως το ως άνω άρθρο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 άρθρο τέταρτο του Ν.4335/2015 η ισχύς του οποίου σύμφωνα με το άρθρο 1 άρθρο ένατο παρ.2,4 του ως άνω νόμου, αρχίζει από 01.01.2016 και οι διατάξεις για τα ένδικα μέσα και τις ειδικές διαδικασίες των άρθρων 591-645 εφαρμόζονται για τα κατατιθεμένα από τις 01.01.2016 ένδικα μέσα και αγωγές).

Στην προκειμένη περίπτωση με την υπό κρίση ανακοπή επιδιώκεται, για τους λόγους που εκτίθενται σ’ αυτήν, α) να ακυρωθεί η με αριθμό 2878/2017 διαταγή πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία εκδόθηκε με βάση την αναφερόμενη σ’ αυτήν σύμβαση πίστωσης με ανοιχτό αλληλόχρεο λογαριασμό κι η οποία υποχρέωσε τη δε πρώτη εκ των ως άνω ανακοπτόντων ως πρωτοφειλέτρια, τους δε λοιπούς ως άνω ανακόπτοντες ως εγγυητές, να καταβάλουν στην καθ’ ης η ανακοπή αλληλεγγύως και εις ολόκληρον το ποσό των 1.009.784,05 ευρώ, νομιμοτόκως, πλέον εξόδων και δικαστικής δαπάνης κατά τις αναφερόμενες σε αυτή (διαταγή πληρωμής) διακρίσεις, καθώς και β) η από 24-04-2017 επιταγή προς πληρωμή κάτωθι της ανωτέρω διαταγής πληρωμής, με την οποία επιτάχθηκαν να καταβάλουν στην καθ’ης η ανακοπή το συνολικό ποσό των 1.009.784,05 ευρώ με το νόμιμο τόκο από τις 13.01.2016 και μέχρι την πλήρη εξόφληση. Από το ανωτέρω εκτιθέμενο περιεχόμενο της ένδικης ανακοπής προκύπτει ότι με αυτήν ασκούνται κατ’ αντικειμενική σώρευση δύο ανακοπές, ήτοι μία κατά της υπ’ αριθμ. 2878/2017 διαταγής πληρωμής και μία κατά της πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης (επιταγής προς πληρωμή), που επισπεύδεται με βάσει την εν λόγω διαταγή πληρωμής, στηριζόμενες στις διατάξεις των άρθρ. 632 και 933 ΚΠολΔ αντίστοιχα. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη νομική σκέψη της παρούσας, το παρόν Δικαστήριο είναι καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο να δικάσει την πρώτη από τις ανακοπές αυτές, κατά την προκειμένη διαδικασία των περιουσιακών διαφορών, όχι όμως και τη δεύτερη από τις ανακοπές αυτές, για την οποία αποκλειστικά αρμόδιο καθ’ ύλην Δικαστήριο είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, αφού ο εκτελεστός τίτλος, στον οποίο βασίζεται η εκτέλεση, είναι του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, το οποίο αποτελεί και κατά τόπον αρμόδιο Δικαστήριο για την εκδίκαση της σχετικής ανακοπή κατ’ άρθρ. 933 παρ.1 και 584 ΚΠολΔ.

Επομένως, η αντικειμενική σώρευση των προαναφερόμενων ανακοπών δεν είναι επιτρεπτή κατ’αρθ.218 ΚΠολΔ, αφού δεν συντρέχει η προϋπόθεση της καθ’ ύλην αρμοδιότητας του παρόντος Πολυμελούς Πρωτοδικείου και για τις δύο αυτές ανακοπές. Συνακόλουθα, πρέπει, αφού διαταχθεί ο χωρισμός των σωρευόμενων ως άνω ανακοπών, να κηρυχθεί το παρόν Δικαστήριο καθ’ ύλην αναρμόδιο ως προς την εκδίκαση της ανακοπής του άρθρ. 933 ΚΠολΔ και να παραπεμφθεί η ανακοπή αυτή στο καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Περαιτέρω, η ανακοπή του αρθ.632 ΚΠολΔ εισάγεται παραδεκτά, προκειμένου να εκδικαστεί ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, το οποίο είναι αρμόδιο για την εκδίκασή της καθ’ ύλην και κατά τόπον (άρθρα 7 – 10, 14 παρ. 2, 18, 632 παρ. 1 ΚΠολΔ, όπως το τελευταίο αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 άρθρο τέταρτο του Ν.4335/2015), έχει δε ασκηθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα κατ’ άρθρ. 632 παρ. 1 ΚΠολΔ αφού, η ανακοπτόμενη διαταγή πληρωμής επιδόθηκε στους ανακόπτοντες στις 02- 05-2017 (βλ. τις υπ’αριθ.4498ΣΤ/02-05-2017, 4500ΣΤ/02-05-2017 και 4502ΣΤ/02-035-2017 εκθέσεις επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή του Εφετείου Πειραιά Δημητρίου Χρυσικόπουλου), ενώ η ένδικη ανακοπή ασκήθηκε με την κατάθεση και την κοινοποίηση της στην καθ’ης την 23.05.2017 (βλ. την επισημείωση επί της ως άνω ανακοπής του Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών).

Κατά τη σημερινή όμως δικάσιμο, οι ανακόπτοντες δεν έλαβαν μέρος κανονικά στη δίκη, αφού δεν προκατέθεσαν εμπρόθεσμα προτάσεις (βλ.αρθ.237 ΚΠολΔ) και παραστάθηκαν δια της πληρεξούσιας δικηγόρου τους Ζωής Παπαγεωργίου μόνο για να υποβάλουν αίτημα αναβολής, το οποίο και απερρίφθη από το παρόν δικαστήριο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε από τη σειρά του οικείου πινακίου (βλ.τα υπ’αριθ.16398/2017 πρακτικά παρούσας δίκης). Ως εκ τούτου πρέπει, εφαρμοζόμενης της διάταξης του άρθρου 632 παρ.7 Κ.Πολ.Δ, να απορριφθεί η υπό κρίση ανακοπή. Περαιτέρω, δεν καθορίζεται νόμιμο παράβολο για την περίπτωση που θα ασκηθεί από τους ανακόπτοντες ανακοπή ερημοδικίας κατά της παρούσας απόφασης, διότι αυτό απαγορεύεται (εκ του συνδυασμού των άρθρων 632§2εδ.β’, 614επ &

622Β§4 ΚΠολΔ, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 1 άρθρο τέταρτο του Ν.4335/2015, βλ.και Στέφανο Πανταζόπουλο, Η ανακοπή κατά της διαταγής πληρωμής, Π Έκδοση, σελ.359). Τέλος οι ανακόπτοντες, λόγω της ήπας τους, πρέπει να υποχρεωθούν στην καταβολή των δικαστικών εξόδων της καθ’ ης η ανακοπή του αρθ.632 ΚΠολΔ, κατόπιν σχετικού αιτήματος της τελευταίας, που υποβλήθηκε με τις προτάσεις της, όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό της παρούσας (άρθρα 176, 184 και 191 παρ 2 ΚΠολΔ σε συνδυασμό με αρθ.61, 63§1ίγ), 68 Ν.4194/2013). Περαιτέρω, επειδή η απόφαση περί παραπομπής της υπόθεσης στο καθ’ ύλην αρμόδιο Δικαστήριο είναι οριστική, διότι αφαιρεί από αυτό κάθε εξουσία για την εκδίκαση της υπόθεσης (άρθρο 513 παρ. 1α ΚΠολΔ, (βλ. σχετ. (βλ. ΕφΑΘ 2340/2002, ΕφΘεσ626/1997, ΕφΑΘ 4313/1995 ΕλλΔνη 1997.930, ΕφΑΘ 2508/1993 ΕλλΔνη 1995.1545, ΕφΘεσ 2132/1989 Αρμ. 1990.255, ΕφΑΘ 2339/82 Δνη 23.397, ΕφΑΘ 751/1985 ΔΙ 6. 396, ΕφΑΘ 2339/1989 ΕλλΔνη 23.397), πρέπει οι ανακόπτοντες, να καταδικασθούν στη δικαστική δαπάνη της καθ’ ης η ανακοπή του αρθ.933 ΚΠολΔ κατόπιν σχετικού αιτήματος της τελευταίας, που υποβλήθηκε με τις προτάσεις της, όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό της παρούσας (άρθρα 46, 176, 184 και 191 παρ 2 ΚΠολΔ σε συνδυασμό με αρθ.61, 63§1 ίγ, 65, 68 Ν.4194/2013).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην των ανακοπτόντων.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ το χωρισμό των δύο σωρευόμενων αιτημάτων (ανακοπών) στο από 23.05.2017 (ΓΑΚ/ΑΚΔ 538562/1759/23-05-2017) δικόγραφο ανακοπής.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ εαυτόν καθ’ ύλην αναρμόδιο Δικαστήριο για την εκδίκαση της ανακοπής κατά το μέρος της, με το οποίο ζητείται η ακύρωση της από 24- 04-2017 επιταγής προς πληρωμή κάτωθι αντιγράφου του πρώτου εκτελεστού απογράφου της υπ’ αριθμ. 2878/2017 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ την από 23-05-2017 (ΓΑΚ/ΑΚΔ 538562/1759/23-05- 2017) ανακοπή κατά της από 24-04-2017 επιταγής προς πληρωμή κάτωθι αντιγράφου του πρώτου εκτελεστού απογράφου της υπ’ αριθμ. 2878/2017 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, που είναι καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο για την εκδίκαση της διαφοράς κατά την τακτική διαδικασία.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ κατά τα λοιπά, την ανακοπή κατά της υπ’αριθμόν 2878/2017 Διαταγή Πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου  Αθηνών.

ΕΠΙΚΥΡΩΝΕΙ την ως άνω Διαταγή Πληρωμής.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τους ανακόπτοντες στην καταβολή της δικαστικής δαπάνης της καθ’ ης η ανακοπή, την οποία προσδιορίζει στο ποσό των δεκατριών χιλιάδων ευρώ (10.000€) για την ανακοπή του αρθ.632 ΚΠολΔ και στο ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000€) για την ανακοπή του αρθ.933 ΚΠολΔ.

ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφασίστηκε στην Αθήνα, στις 08-11-2017.

Δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στην Αθήνα, στις 08-12-2017, χωρίς την παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία