fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 75/2016
(αριθμός έκθεσης κατάθεσης αγωγής 103040/1523/23-7-2013)

 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΕΚΝΩΝ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Αργυρώ Κίτσου, Πρόεδρο Πρωτοδικών που ορίστηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών και τη Γραμματέα Μαρία Νικολακοπούλου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια στο ακροατήριο του στις 16 Μαρτίου του έτους 2015, για να δικάσει την υπόθεση, μεταξύ:

ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: _________  _________  , πρώην συζύγου _________  _________  , κατοίκου Γλυφάδας Αττικής (_________  ), ως ασκούσας την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου της _________  , κατοίκου ομοίως, η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Μαρίας Κανακάκη (Α.Μ.Δ.Σ. Αθηνών: 34956), που κατέθεσε προτάσεις.

ΤΟΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: _________  _________  , κατοίκου Αθηνών (οδός _________), ο οποίος παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Άννας Μαντέλου (Α.Μ.Δ.Σ. Αθηνών: 8683), που κατέθεσε προτάσεις.

Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 17-7-2013 αγωγή της, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία αυτού του Δικαστηρίου με αριθμ. έκθεσης κατάθεσης 103040/1523/23-7-2013, προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο πινάκιο.

ΚΑΤΑ τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιες δικηγόροι των διαδίκων ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης και στις έγγραφες προτάσεις που κατέθεσαν.

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ
ΣΚΕΦΟΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η ενάγουσα με την υπό κρίση αγωγή της ζητεί να υποχρεωθεί ο εναγόμενος πρώην σύζυγος της, να προκαταβάλλει σε αυτήν, για λογαριασμό του κοινού ανηλίκου τέκνου τους _________  , που αδυνατεί να διαθρέψει τον εαυτό του, καθώς στερείται περιουσίας ενώ λόγω της ανηλικότητάς του δεν δύναται να εργαστεί, το ποσό των 1.861,55 ευρώ μηνιαίως, ως τακτική σε χρήμα διατροφή του, εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου ημερολογιακού μηνός και για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την επομένη της επίδοσης της αγωγής, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση καταβολής κάθε μηνιαίας δόσης και μέχρι την πλήρη εξόφληση. Ζητεί, επίσης, να καταδικασθεί ο εναγόμενος στην προκαταβολή των εξόδων και τελών της δίκης καθώς και στη δικαστική της δαπάνη.

Με αυτό το περιεχόμενο και αιτήματα, η υπό κρίση αγωγή παραδεκτά και αρμόδια καθ’ ύλην και κατά τόπον φέρεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου (άρθρα 17 περ. 2 και 22 του ΚΠολΔ), κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 666§1, 667, 670, 671§§1 έως 3 και 672 έως 676 του ΚΠολΔ (άρθρο 681Β§1 του ΚΠολΔ), είναι δε νόμιμη, στηριζομένη στις διατάξεις των άρθρων 1485, 1486, 1489§2, 1493, 1494, 1496 εδ. α’, 1498, 1518, 340, 341, 345 και 346 του ΑΚ και 176 του ΚΠολΔ. Πρέπει, συνεπώς, να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα δεδομένου ότι καταβλήθηκε το αναλογούν στο καταψηφιστικό της αίτημα τέλος δικαστικού ενσήμου μετά τα ανάλογα υπέρ τρίτων ποσοστά (βλ. τα με αριθμ. 253774, 246341, 402589, 252517, 282135, 282136 και 282137 αγωγόσημα, σειράς Α’ με τα επικολλημένα επ’ αυτών κινητό επισήματα υπέρ Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Π.Δ.Α και Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν.) ενώ προκαταβλήθηκαν τα έξοδα και τέλη της δίκης, κατ’ άρθρον 173§4 του ΚΠολΔ, ποσού 150,00 ευρώ, όπως συνομολόγησε η πληρεξούσια δικηγόρος της ενάγουσας.

Ο εναγόμενος με δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου του που καταχωρίστηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης αυτού του Δικαστηρίου και αναλύεται στις προτάσεις που κατέθεσε, συνομολογεί την υποχρέωση συμμετοχής του στη διατροφή του ως άνω ανήλικου τέκνου του μέχρι του ποσού των 400,00 ευρώ μηνιαίως ενώ κατά τα λοιπά αρνείται τα πραγματικά περιστατικά που θεμελιώνουν την ιστορική βάση της αγωγής αναφορικά με το ύψος των διατροφικών αναγκών του ανήλικου τέκνου του και δη του κονδυλίου που αφορά στη φοίτηση του στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια «_________  » καθώς και την περιουσιακή κατάσταση του ίδιου και της πρώην συζύγου του. Περαιτέρω ισχυρίζεται ότι η ενάγουσα έχει την οικονομική δυνατότητα, σε σχέση με τη δική του οικονομική δυνατότητα να συνεισφέρει στην αιτούμενη διατροφή του κοινού ανήλικου τέκνου τους. Ο ισχυρισμός αυτός συνιστά ένσταση συνεισφοράς και της μητέρας του ανήλικου τέκνου στην αιτούμενη διατροφή του, δοθέντος ότι με την αγωγή ζητείται η επιδίκαση του συνολικού ποσού της ανάλογης διατροφής του ανηλίκου, καταλυτική της αγωγής, η οποία είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1486§2, 1493, 1489§2, 1389 και 1390 του ΑΚ και πρέπει, συνεπώς, να εξεταστεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα. Επιπλέον προβάλλει την ένσταση καταχρηστικής άσκησης δικαιώματος του άρθρου 281 του ΑΚ, η οποία, ωστόσο, τυγχάνει απορριπτέα, ως απαράδεκτη λόγω αοριστίας καθώς ουδεμία αναφορά γίνεται στο δικόγραφο της αγωγής των πραγματικών εκείνων περιστατικών που τη συγκροτούν.

Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα απόδειξης και την ανωμοτί κατάθεση του εναγόμενου που νομότυπα δόθηκαν κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο αυτού του Δικαστηρίου και περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά δημόσιας συνεδρίασής του, όλα τα έγγραφα που νόμιμα επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, τα οποία λαμβάνονται υπόψη είτε για άμεση απόδειξη είτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, τις προσκομιζόμενες από τον εναγόμενο φωτογραφίες, των οποίων η γνησιότητα δεν αμφισβητείται (άρθρα 444§1 περ. γ, αριθμ. 3, 448§2 και 457§4 του ΚΠολΔ), τις ομολογίες των διαδίκων ενώπιον του Δικαστηρίου και αυτές που συνάγονται από τις έγγραφες προτάσεις τους, σε συνδυασμό με τα διδάγματα της κοινής πείρας και της λογικής, που λαμβάνονται αυτεπάγγελτα υπόψη από το Δικαστήριο (άρθρα 591§1 εδ. α’ και 336§4 του ΚΠολΔ), αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι τέλεσαν νόμιμο θρησκευτικό γάμο, σύμφωνα με τους Ιερούς Κανόνες της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, στις 12-3-1994, στη Βούλα Αττικής (βλ. το από 13-3-2015 ακριβές φωτοαντίγραφο της με αριθμ. 18/τ.Η/1994 ληξιαρχικής πράξης γάμου που συνέταξε ο Ληξίαρχος Βούλας Αττικής), από τον οποίο απέκτησαν δύο τέκνα, την Αλεξάνδρα που γεννήθηκε στις 16-10-1994 και είναι ήδη ενήλικη και τον ανήλικο Κωνσταντίνο που γεννήθηκε στις 14-4-1999 (βλ. το με αριθμ. πρωτ. 49533/7-10-2014 πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που εξέδωσε ο Δήμαρχος Γλυφάδας Αττικής). Η έγγαμη συμβίωση του ζεύγους δεν εξελίχθηκε ομαλά και τελικά ο γάμος τους λύθηκε με τη με αριθμ. 2146/2007 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία έχει ήδη καταστεί αμετάκλητη. Από τη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης των γονέων του και εντεύθεν ο ανήλικος _________   διαμένει με την ενάγουσα μητέρα του, στην οποία ανατέθηκε η επιμέλειά του -δυνάμει της με αριθμ. 1827/2003 απόφασης αυτού του Δικαστηρίου- και η οποία με την ιδιότητά της αυτή νομίμως τον εκπροσωπεί στην παρούσα δίκη διατροφής. Περαιτέρω αποδείχτηκε ότι η ενάγουσα εργαζόταν ως υπάλληλος στο υποκατάστημα του ΙΚΑ στη Γλυφάδα Αττικής, με μηνιαίες αποδοχές ύψους 1.215,00 ευρώ πλην, όμως, έχει ήδη συνταξιοδοτηθεί, η δε μικτή μηνιαία σύνταξή της ανέρχεται στο ποσό των 869,85 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται με επίδομα εξομάλυνσης ποσού 48,00 ευρώ μηνιαίως και επίδομα οικογενειακής παροχής ποσού 70,00 ευρώ μηνιαίως μέχρι τις 31-8-2016 και ποσού 50,00 ευρώ μηνιαίως από 1-1-2017 μέχρι 31-12-2017 (βλ. τη με αριθμ. πρωτ. 162/5-3-2015 βεβαίωση του Τμήματος Συντάξεων και Πρόνοιας Προσωπικού Ι.Κ.Α). Τα δηλωθέντα εισοδήματα της για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) ανήλθαν στο ποσό των 14.313,51 ευρώ σύμφωνα με το προσκομιζόμενο εκκαθαριστικό της σημείωμα. Είναι ψιλή κυρία, κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου μίας οικοδομής στην Αρτέμιδα Αττικής, αποτελούμενης από υπόγειο, ισόγειο και πρώτο όροφο, επιφάνειας εκάστου ορόφου 81,96 τ.μ., η οποία χρησιμοποιείται ως εξοχική κατοικία από την ενάγουσα και τα τέκνα της αλλά και από την πατρική της οικογένεια και κυρία κατά ποσοστό 33,333% εξ αδιαιρέτου τριών αγροτεμαχίων με ελαιόδεντρα στο Ν. Ηρακλείου Κρήτης, τα δύο εκ των οποίων, έκτασης 1.000 και 4.000 τ.μ. αντίστοιχα βρίσκονται στην Κοινότητα Μάρθα του Δήμου Βιάννου ενώ το τρίτο, έκτασης 4.000 τ.μ. βρίσκεται στην Κοινότητα Καραβάδου του Δήμου Αρκαλοχωρίου (βλ. προσκομιζόμενη βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης δηλωθείσας την 1-1-2013). Στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των οικονομικών ετών 2010 και 2011, η ενάγουσα δήλωσε ως καθαρό γεωργικό εισόδημα από τους εν λόγω ελαιώνες, το ποσό των 79,50 ευρώ ετησίως, στις μεταγενέστερες, ωστόσο, φορολογικές της δηλώσεις -για τα οικονομικά έτη από το 2012 και εφεξής-, οι ανωτέρω καλλιέργειες δεν εμφανίζουν γεωργικό εισόδημα. Παρόλα αυτά το Δικαστήριο κρίνει ότι τα ως άνω αγροτεμάχια είναι προσοδοφόρα και η ενάγουσα όχι μόνο καλύπτει από το ελαιόλαδο που παράγει, τις ανάγκες της οικογένειάς της άλλα μέρος αυτού το εμπορεύεται, χωρίς ωστόσο, να προκύπτει το κέρδος που αποκομίζει, το οποίο, λαμβανομένης υπόψη της συνολικής έκτασης των ελαιώνων, δεν υπερβαίνει το ποσό των 1.000,00 ευρώ ετησίως, κατά μέσο όρο. Εξάλλου, η ενάγουσα είχε στην αποκλειστική κυριότητά της ένα διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου οικοδομής επί της οδού _________  στο Αιγάλεω Αττικής, εμβαδού 73,84 τ.μ., το οποίο περιήλθε σε αυτήν από τη μητέρα της δυνάμει του με αριθμ. 55.126/22-1-1998 συμβολαίου γονικής παροχής της συμβολαιογράφου Αθηνών Αμαλίας Κυριακάκη – Καρπαθάκη. Το εν λόγω ακίνητο πωλήθηκε πριν την 1-1-2013 προκειμένου να αντιμετωπιστούν τρέχοντα έξοδα της ενάγουσας (για το λόγο αυτό δεν εμφανίζεται στο προαναφερθέν Ε9), όπως κατέθεσε ο μάρτυρας απόδειξης πατέρας της, εξεταζόμενος ενόρκως ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου και δεν μεταβιβάστηκε λόγω δωρεάς εν ζωή, όπως ισχυρίζεται η ενάγουσα στο δικόγραφο των προτάσεών της, χωρίς, όμως, να προκύπτει ούτε σε ποιον μεταβιβάστηκε ούτε έναντι ποιου τιμήματος. Τέλος, είναι κυρία ενός Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου, εργοστασίου κατασκευής SEAT, τύπου ΙΒΙΖΑ, 1390 c.c., με έτος πρώτης κυκλοφορίας το 2005. Άλλη περιουσία κινητή ή ακίνητη ή εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή δεν αποδείχτηκε ότι έχει η ενάγουσα. Εκμισθώνει πολυτελές διαμέρισμα στη Γλυφάδα Αττικής με κοινόχρηστη πισίνα, όπου διαμένει μαζί με τα δύο τέκνα της, το δε μίσθωμα που καταβάλλει ανέρχεται πλέον, κατόπιν μείωσης, στο ποσό των 700,00 ευρώ μηνιαίως. Επιβαρύνεται, συνεπώς, τόσο με τα έξοδα ενοικίου όσο και με τις λειτουργικές δαπάνες της οικίας που της αναλογούν. Δύναται, ωστόσο, να εξεύρει έτερο διαμέρισμα στην ίδια περιοχή, με χαμηλότερο ενοίκιο, λαμβανομένης υπόψη της κρίσης που επήλθε στην αγορά εκμετάλλευσης ακινήτων, εξοικονομώντας με τον τρόπο αυτό δαπάνη τουλάχιστον 200,00 ευρώ μηνιαίως. Άλλες ιδιαίτερες δαπάνες, πλην των συνήθων για τη διατροφή και εν γένει συντήρησή της, δεν έχει η ενάγουσα, η οποία δεν επιβαρύνεται κατά νόμο με την υποχρέωση διατροφής τρίτων προσώπων, πλην των ως άνω τέκνων της, του ανήλικου _________   και της ενήλικης _________  . Η τελευταία φοιτά στο Τμήμα Βιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και στη διατροφή της συμμετέχει και ο εναγόμενος πατέρας της, όπως κατέθεσε ο ως άνω μάρτυρας απόδειξης. Ακολούθως αποδείχτηκε ότι ο εναγόμενος εργάζεται ως δημοσιογράφος στο ραδιοτηλεοπτικό σταθμό της «_________  », δυνάμει ανανεούμενων συμβάσεων ορισμένου χρόνου, οι δε καθαρές αποδοχές του ανήλθαν: για το χρονικό διάστημα από 1-7-2013 μέχρι 31-12-2013 στο ποσό των 14.887,71 ευρώ, για το έτος 2014 στο ποσό των 27.625,11 ευρώ και για το χρονικό διάστημα από 1-1-2015 μέχρι 17-3-2015 στο ποσό των 4.881,93 ευρώ (βλ. τη με αριθμ. πρωτ. 4189/17-3-2015 βεβαίωση του Τμήματος Μισθοδοσίας της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Βουλής των Ελλήνων). Είναι κύριος ενός διαμερίσματος του πρώτου ορόφου οικοδομής επί της οδού Πανόρμου αριθμ. 71-73 στην Αθήνα, εμβαδού 79 τ.μ., την οποία, όπως και ο ίδιος ομολογεί, εκμισθώνει αντί μηνιαίου μισθώματος 300,00 ευρώ. Επίσης, έχει στην κυριότητα του ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, τύπου τζιπ, το οποίο, ωστόσο, από τις 22-12-2011 βρίσκεται σε ακινησία για οικονομικούς λόγους, όπως προκύπτει από την προσκομιζόμενη από τον εναγόμενο με αριθμ. 273/22-12-2011 δήλωση ακινησίας προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Άλλη περιουσία ή εισοδήματα από οποιαδήποτε πηγή δεν αποδείχτηκε ότι έχει ο εναγόμενος. Διαμένει σε μισθωμένο διαμέρισμα στο Παγκράτι Αττικής, στην ίδια οικοδομή με τους υπερήλικες γονείς του, το δε μίσθωμα που καταβάλλει ανέρχεται πλέον, κατόπιν μείωσης, στο ποσό των 300,00 ευρώ μηνιαίως. Επιβαρύνεται συνεπώς τόσο με δαπάνες ενοικίου όσο και με τα έξοδα συντήρησης της οικίας που μισθώνει. Εξάλλου, αποδείχτηκε ότι την 1-12-2008 ο εναγόμενος έκανε έναρξη δραστηριότητας στη ΙΖ’ Δ.Ο.Υ. Αθηνών, με αντικείμενο επιχείρηση εστιατορίου στα Καλύβια Αττικής, η οποία ωστόσο διέκοψε τη λειτουργία της, λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, στις 30-9-2010 σύμφωνα με τη προσκομιζόμενη βεβαίωση της ως άνω Δ.Ο.Υ. Έχει λάβει δάνειο από την Τράπεζα ______, ποσού 122.000,00 ευρώ, η μηνιαία δόση για την αποπληρωμή του οποίου, την 1-4­2011 ανερχόταν στο ποσό των 835,82 ευρώ και από την «_________  », το οποίο στις 21-3-2011 εμφάνιζε άληκτο κεφάλαιο ύψους 70.705,87 ευρώ ενώ η μηνιαία δόση ανερχόταν οτο ποσό των 760,99 ευρώ. Επίσης, έχει λάβει δάνειο, ποσού 10.000,00 ευρώ από το Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων της Βουλής, της τοκοχρεωλυτικής δόσης ανερχόμενης στο ποσό των 99,83 ευρώ μηνιαίως, το οποίο παρακρατείται κάθε μήνα από το μισθό του. Τα ανωτέρω ποσά, ωστόσο, δεν προαφαιρούνται από τα εισοδήματά του απλώς λαμβάνονται υπόψη ως στοιχείο προσδιοριστικό της αξίας της περιουσίας του, η οποία πρέπει να εκληφθεί ότι μειώνεται κατά τα ποσά των δανείων, καθώς και ως στοιχείο προσδιοριστικό των συνθηκών διαβίωσής του (βλ. ΑΠ 471/2005 ΕλλΔνη 2005. 1425, ΕφΠειρ 399/2005 Α’ δημ ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΕφΔωδ 167/2004 Α’ δημ ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Επιπροσθέτως έχει οφειλές προς το Δημόσιο, ύψους 5.616,00 ευρώ και προς το ΙΚΑ, ύψους 7.229,89 ευρώ, τις οποίες υποχρεώθηκε να ρυθμίσει σε δόσεις, χωρίς, όμως, να προκύπτει ούτε το ποσό των δόσεων ούτε ο χρόνος αποπληρωμής τους.

Εξαιτίας των οφειλών του προς τα διάφορα τραπεζικά ιδρύματα αναγκάστηκε να αιτηθεί την υποβολή του στις διατάξεις του Ν. 3869/2010 (βλ. τη με αριθμ. έκθεσης κατάθεσης 199/20-1-2012 αίτησή του ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών). Άλλες δαπάνες δεν έχει ο εναγόμενος πλην των συνήθων για τη διατροφή και εν γένει συντήρησή του ενώ δεν επιβαρύνεται κατά νόμο με την υποχρέωση διατροφής τρίτων προσώπων πλην του ανήλικου γιου του και της ενήλικης θυγατέρας του, στη διατροφή της οποίας συμμετέχει και ο ίδιος, κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα. Τέλος, η ανήλικος _________  , ηλικίας 16 ετών κατά το χρόνο συζήτησης της αγωγής, στερείται οποιασδήποτε περιουσίας και εισοδήματος από κάθε πηγή, ενώ λόγω της ανηλικότητάς του δεν μπορεί να εργασθεί ή να ασκήσει οποιοδήποτε βιοποριστικό επάγγελμα προκειμένου να αυτοδιατραφεί. Έχει, συνεπώς, δικαίωμα διατροφής σε χρήμα έναντι αμφότερων των γονέων του, οι οποίοι ενέχονται ανάλογα με τις οικονομικές τους δυνάμεις (άρθρα 1486§2 και 1489§2 του ΑΚ). Φοιτά στην Α’ Λυκείου των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων «_________  » στο Κορωπί Αττικής, τα δε δίδακτρα φοίτησής του για το σχολικό έτος 2013-2014 ανήλθαν στο ποσό των 10.826,60 ευρώ (βλ. την από 24-2-2014 βεβαίωση των ως άνω εκπαιδευτηρίων). Για το τρέχον σχολικό έτος (2014-2015), τα δίδακτρα, σύμφωνα με το προσκομιζόμενο από τον εναγόμενο τιμολόγιο, ανέρχονται στο ποσό των 7.900,00 ευρώ, στο οποίο, ωστόσο, προστίθεται το κόστος της καθημερινής σίτισης του ανηλίκου στο χώρο του σχολείου, των μετακινήσεων του με το σχολικό λεωφορείο και της παρακολούθησης αθλητικών δραστηριοτήτων, ώστε τελικώς, τα δίδακτρα φοίτησης να διαμορφώνονται στο συνολικό ποσό των 9.602,60 ευρώ ετησίως ήτοι 800,21 ευρώ μηνιαίως. Το παρόν Δικαστήριο, ωστόσο, κρίνει τη συνολική δαπάνη φοίτησης του ανηλίκου _________   στα ως άνω ιδιωτικά εκπαιδευτήρια πολυτελή, λαμβανομένης υπόψη της προπεριγραφείσας οικονομικής δυνατότητας των υπόχρεων σε διατροφή γονέων του, για το λόγο δε αυτό δεν δύναται να συνυπολογιστεί, στο σύνολο της, στις διατροφικές ανάγκες του τέκνου. Η δαπάνη για την ως άνω αιτία που συνάδει με την οικονομική δυνατότητα των γονέων του ανηλίκου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 500,00 ευρώ μηνιαίως, το οποίο και θα πρέπει να συνυπολογιστεί στις μηνιαίες διατροφικές ανάγκες του τελευταίου. Σημειωτέον ότι ο εναγόμενος ουδέποτε συναίνεσε στην επιλογή της πρώην συζύγου του να φοιτήσει το ανήλικο τέκνο τους στο ως άνω ιδιωτικό σχολείο, η εγγραφή του ανηλίκου στο οποίο έγινε με πρωτοβουλία της ενάγουσας, προ διετίας περίπου και ενώ το τέκνο φοιτούσε μέχρι τότε σε πολύ οικονομικότερο ιδιωτικό εκπαιδευτήριο της Γλυφάδας. Επιπλέον ο ανήλικος _________   παρακολουθεί μαθήματα ποδοσφαίρου στην αθλητική ακαδημία «_________  », έναντι μηνιαίας συνδρομής 50,00 ευρώ. Διαμένει μαζί με τη μητέρα του και την ενήλικη αδερφή του Αλεξάνδρα σε μισθωμένο διαμέρισμα στη Γλυφάδα Αττικής, κατά τα ήδη ανωτέρω εκτεθέντα και συνεπώς επιβαρύνεται τόσο με έξοδα ενοικίου όσο και με τις λειτουργικές δαπάνες της οικίας που του αναλογούν. Δεν αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, οι δε δαπάνες του για διατροφή, ένδυση, ψυχαγωγία, εκπαίδευση και εν γένει συντήρησή του είναι οι συνήθεις δαπάνες των συνομηλίκων παιδιών της αντίστοιχης, από απόψεως οικονομικών δυνατοτήτων των γονέων τους κατάστασης. Με βάση τις προαναφερόμενες οικονομικές δυνατότητες των γονέων του ανήλικου _________  , οι μηνιαίες ανάγκες αυτού, όπως προκύπτουν από τις συνθήκες ζωής του και ανταποκρίνονται στα απαραίτητα έξοδα για τη διατροφή, ένδυση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μόρφωση, ψυχαγωγία του κλπ, ανέρχονται κατά το επίδικο χρονικό διάστημα, στο ποσό των 900,00 ευρώ. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται και η αναλογία του στα έξοδα ενοικίου (υπολογιζόμενων αυτών στο ποσό των 500,00 ευρώ μηνιαίως) και τις λειτουργικές δαπάνες της οικίας όπου διαμένει με τη μητέρα του, τις οποίες καταβάλλει η τελευταία ενώ συνυπολογίζονται και οι αποτιμώμενες σε χρήμα, συναφείς με την περιποίηση και φροντίδα του προσώπου του υπηρεσίες, των οποίων έχει ανάγκη για την ανατροφή του και του προσφέρονται από την ενάγουσα. Με τα δεδομένα αυτά ο εναγόμενος δύναται να συμμετέχει στην ανάλογη διατροφή του ως άνω τέκνου του με το ποσό των 650,00 ευρώ μηνιαίως, ενώ κατά το υπόλοιπο ποσό των 250,00 ευρώ μηνιαίως που απαιτείται για την κάλυψη των διατροφικών αναγκών του ανήλικου _________   συμμετέχει η ενάγουσα μητέρα του με τη σύνταξη που λαμβάνει αλλά και με την προσφορά των προσωπικών της υπηρεσιών και των λοιπών συνδεόμενων με τη συνοίκηση παροχών της προς το τέκνο της που είναι αποτιμητές σε χρήμα, δεκτής γενομένης εν μέρει και ως ουσιαστικά βάσιμης της ένστασης συνεισφοράς που πρότεινε ο εναγόμενος.

Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η αγωγή και ως ουσιαστικά βάσιμη και να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να προκαταβάλλει στην ενάγουσα για λογαριασμό του ανήλικου τέκνου τους _________   _________   του _________  , το ποσό των εξακοσίων πενήντα ευρώ (€ 650,00) μηνιαίως, ως συνεισφορά του στην τακτική σε χρήμα διατροφή αυτού, εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου ημερολογιακού μηνός και νια χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την επομένη της επίδοσης της αγωγής, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση πληρωμής κάθε μηνιαίας δόσης και μέχρι την πλήρη εξόφληση. Η παρούσα δεν κηρύσσεται προσωρινά εκτελεστή λόγω έλλειψης σχετικού αιτήματος εκ μέρους της ενάγουσας, ενώ μέρος των δικαστικών εξόδων της τελευταίας πρέπει να επιβληθεί σε βάρος του εναγόμενου λόγω της εν μέρει νίκης και ήττας των διαδίκων (άρθρο 178 του ΚΠολΔ), αφαιρουμένου, όμως, του ποσού που ήδη προκαταβλήθηκε από τον τελευταίο για την αιτία αυτή, κατ’ άρθρον 173§4 του ΚΠολΔ, όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό της παρούσας.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι κρίθηκε απορριπτέο.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αγωγή.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον εναγόμενο να προκαταβάλλει στην ενάγουσα για λογαριασμό του ανήλικου τέκνου τους _________   _________   του _________  , το ποσό των εξακοσίων πενήντα ευρώ (€ 650,00) μηνιαίως, ως συνεισφορά του στην τακτική σε χρήμα διατροφή αυτού, εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου ημερολογιακού μηνός και για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την επομένη της επίδοσης της αγωγής, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση πληρωμής κάθε μηνιαίας δόσης και μέχρι την πλήρη εξόφληση.

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον εναγόμενο στην πληρωμή μέρους των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, που ορίζει στο ποσό των επτακοσίων ευρώ (€ 700,00).

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριο του, στην Αθήνα, στις 27-Ιανουαρίου του 2016.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία