fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ
ΜΕΤΡΩΝ

Αριθμός Αποφάσεως
5503 / 2013

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Αναστασία Πρίφτη, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίσθηκε κατόπιν κληρώσεως σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3327/2005.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του, στην Αθήνα, στις 23 Οκτωβρίου 2012, για να δικάσει χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα την υπόθεση μεταξύ:

Της αιτούσης : Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «_________   Α.Ε.Ε ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ», η οποία εδρεύει στην Χαλκίδα, _________  , όπως εκπροσωπείται νόμιμα, οποία εμφανίσθηκε ενώπιον του ακροατηρίου του Δικαστηρίου τούτου, με τον πληρεξούσιο δικηγόρο της, Ευάγγελο ΡΕΓΚΟΥΤΑ, ο οποίος και κατέθεσε έγγραφο σημείωμα.

Των καθ’ ων η αίτηση : 1] Ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «_________  Ο.Ε.» και διακριτικό τίτλο «_________  », που εδρεύει στα Κάτω Βερβενα Αρκαδίας, όπως νομίμως εκπροσωπείται.

2] _________  _________  του _________  και της _________  , κατοίκου Κάτω Βερβενων Αρκαδίας. Και 3] _________  _________   του _________  και της _________  , κατοίκου Κάτω Βερβενων Αρκαδίας, οι οποίοι δεν εμφανίσθηκαν ούτε εκπροσωπήθηκαν ενώπιον του ακροατηρίου του Δικαστηρίου τούτου, από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Η αιτούσα, ζητεί να γίνει δεκτή η από 21-05-2012 αίτησή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με γενικό αριθμό καταθέσεως 93301/2012 και με αριθμό καταθέσεως δικογράφου 9353/2012, προσδιορίστηκε, για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο έκθεμα.

Κατά τη συζήτηση της ανωτέρω αιτήσεως ο πληρεξούσιος δικηγόρος της αιτούσης ανωνύμου εταιρείας, ανέπτυξε και προφορικώς τους ισχυρισμούς του και ζήτησε να γίνουν αυτοί δεκτοί, καθώς και τα όσα αναφέρονται στο κατατεθέν, έγγραφο σημείωμά του.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τις επικαλούμενες και προσκομιζόμενες υπ’ αριθμ. 2289 Β, 2290 Β και 2291 Β/13-06-2012 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Ναυπλίου Σωτήρη Καχριμάνη, προκύπτει ότι ακριβές επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση αίτησης με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για την δικάσιμο που σημειώνεται στην αρχή της παρούσας απόφασης επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα στους καθ’ ων. Οι τελευταίοι, όμως, δεν εμφανίστηκαν, ούτε εκπροσωπήθηκαν από πληρεξούσιο δικηγόρο κατά την οικεία δικάσιμο, οπότε η υπόθεση εκφωνήθηκε στη σειρά της από το σχετικό έκθεμα και, συνεπώς, πρέπει να δικαστούν ερήμην. Το Δικαστήριο, ωστόσο, θα προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης, σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι (άρθρα 687 παρ. 1, 690 παρ.1, 691 παρ. 1 του Κ.Πολ.Δ.).

Με την από 21-05-2012 και με αριθμούς έκθεσης κατάθεσης 93301/9353/2012 αίτησή της, όπως το περιεχόμενο αυτής εκτιμάται, η αιτούσα, ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «_________   Α.Ε.Ε. ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΚΡΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ», με έδρα της την Χαλκίδα, επικαλούμενη επικείμενο κίνδυνο και επείγουσα περίπτωση, επιδιώκει να διαταχθεί, ως ασφαλιστικό μέτρο, η συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας των καθ’ ων, που βρίσκεται στα χέρια τους ή στα χέρια τρίτων, μέχρι του ποσού των 450.000 ευρώ, προκειμένου να εξασφαλιστεί η κατά των τελευταίων απαίτησή της, που αναφέρεται στην ένδικη αίτηση και συνίσταται στην οφειλή υπολοίπου τιμήματος από τις συναφθείσες μεταξύ των διαδίκων διαδοχικές συμβάσεις πώλησης προϊόντων της αιτούσας, η οποία (απαίτηση) κατά τους ισχυρισμούς της πρώτης (αιτούσας) κινδυνεύει, δεδομένου ότι η εν λόγω διάδικος υποστηρίζει ότι σύμφωνα με πληροφορίες της οι τελευταίοι (καθ’ ων) έχουν απεκδυθεί μέρους της περιουσίας τους, προτιθέμενοι’ προβούν εκ νέου σε εκποιήσεις καθώς και ότι η εν γένει περιουσιακή τους κατάσταση είναι επισφαλής, κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στο οικείο δικόγραφο. Επιπλέον η αιτούσα ζητά να καταδικαστούν οι καθ’ ων στην δικαστική της δαπάνη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του κρινόμενου δικογράφου, η αιτούσα, ως άνω, ανώνυμη εταιρεία, φέρεται ως εδρεύουσα στην Χαλκίδα, ενώ οι καθ’ ων : (1) ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «_________  Ο.Ε » και με τον διακριτικό τίτλο «_________  », (2) _________  _________  και (3) _________  _________  φέρονται ως κατοικοεδρεύοντες στα Κάτω Βέρβενα Αρκαδίας. Ενόψει δε του ότι οι τελευταίοι (καθ’ ων) απολείπονται στην παρούσα δίκη, το παρόν Δικαστήριο, κατ’ αυτεπάγγελτο έλεγχό του, είναι καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιο Δικαστήριο για την εκδίκαση της προκειμένης υπόθεσης, με βάση το άρθρο 31 του Κ.Πολ.Δ., ως Δικαστήριο το οποίο βάσει δικονομικού κριτηρίου επιλαμβάνεται συναφούς δίκης, εφόσον η αιτούσα εταιρεία έχει ήδη ασκήσει την από 22­05-2012 και με αριθμό έκθεσης κατάθεσης 6826/2012 αγωγή της, που στρέφεται κατά των εν προκειμένω καθ’ ων και η οποία εκκρεμεί ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, δεδομένου ότι η προκειμένη δίκη έχει μεν ως αντικείμενο την παροχή διαφορετικής δικαστικής προστασίας, αναφέρεται, όμως, στο ιδιωτικό δικαίωμα που δικάζεται στην κύρια δίκη και η αρμοδιότητά του συντρέχει παράλληλα με την αρμοδιότητα του πλησιέστερου στον τόπο εκτέλεσης του ασφαλιστικού μέτρου καθ’ ύλην αρμόδιου Δικαστηρίου (άρθρο 683 παρ. 3 -βλ. Β. Βαθρακοκοίλη, Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, ερμηνευτική – νομολογιακή ανάλυση κατ’ άρθρο, Τόμος Α’, άρθρο 31, παρ. 5 σελ. 241, Τόμος Δ’, άρθρο 683, παρ. 15, 16, 17 και 18 σελ. 48 και 49), ενώ δεν ασκεί επιρροή, ως μη νόμιμος, ο ισχυρισμός περί παρέκτασης της αρμοδιότητας, που περιέχεται στην ένδικη αίτηση, δεδομένου ότι στηρίζεται στην επίκληση ύπαρξης προφορικής και μόνον συμφωνίας μεταξύ των διαδίκων (βλ. ΠΠρΑΘ 4519/2004 ΕΕμπΔ 2005.41). Συναφώς, η κρινόμενη, ως άνω, αίτηση αρμοδίως και παραδεκτώς φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, κατά την προκειμένη ειδική διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρο 686 του Κ.Πολ.Δ.), ως καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιου, και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 22, 591 παρ. 1, 682 και 683 παρ. 1 του Κ.Πολ.Δ. καθώς και σε αυτές των άρθρων 707 και 708 του Κ.Πολ.Δ. σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 513 και επ. του ΑΚ καθώς του άρθρου 249 παρ. 1 του ν. 4072/2012, που ισχύει κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας απόφασης. Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την άποψη της ουσιαστικής της βασιμότητας.

Από την κατάθεση του μάρτυρα που εξετάστηκε με την επιμέλεια της αιτούσας εταιρείας ενόρκως στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου, από τα έγγραφα τα οποία νομίμως προσκομίζονται και των οποίων γίνεται επίκληση, από όσα διαλαμβάνονται στο σημείωμα που η αιτούσα κατέθεσε εκουσίως στα πλαίσια της παρούσας δίκης καθώς και από την εν γένει διαδικασία, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα : Σύμφωνα με το περιεχόμενο της ένδικης αίτησης, η αιτούσα εταιρεία εκθέτει ότι δυνάμει του από 22-06-2012 καταστατικού σύστασης ομόρρυθμης εταιρείας, το οποίο καταχωρήθηκε με αριθμό 210/2006 στο βιβλίο εταιρειών του Πρωτοδικείου Ναυπλίου, ο _________  _________  του _________  συνέστησε με τις _________  _________  του _________  και _________  _________  του _________  ομόρρυθμη εταιρεία με έδρα τα Κάτω Βέρβενα Αρκαδίας και την επωνυμία «_________ _________  Ο.Ε.», με αντικείμενο την εμπορία πουλερικών και κρεάτων. Οτι εν συνεχεία με το από 08-09-2010 ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης, το οποίο καταχωρήθηκε με αριθμό 324/2010 στα ως άνω βιβλία, αποχώρησε η από τους ανωτέρω _________  _________  και η εταιρεία μετονομάστηκε σε «_________  Ο.Ε.», με ομόρρυθμα μέλη τους _________  _________  του _________  και _________  _________  του Παναγιώτη, όπως αναφέρεται στην αίτηση, η οποία, όμως, δεν στρέφεται κατά της τελευταίας, μη διαδίκου. Η ένδικη αίτηση, όμως, δεν στρέφεται ούτε κατά της φερόμενης ως αποχωρήσασας από την πρώτη εταιρεία, ονόματι _________   _________  με πατρώνυμο ________, που, κατά την αίτηση, είναι πρόσωπο διάφορο της τρίτης των καθ’ ων, _________   _________  , με πατρώνυμο _________  , για την οποία δεν γίνεται καμία άλλη αναφορά και, ως εκ τούτου, δεν νομιμοποιείται παθητικά στα πλαίσια της παρούσας δίκης. Συνακόλουθα, η αίτηση πρέπει να απορριφθεί για το λόγο αυτό όσον αφορά την τρίτη των καθ’ ων. Κατά τα λοιπά, η αιτούσα εταιρεία εκθέτει ότι κατόπιν συμφωνίας που καταρτίστηκε μεταξύ του δεύτερου των καθ’ ων, ο οποίος ενεργούσε για λογαριασμό της πρώτης αυτών, με την ιδιότητά του ως ομορρύθμου εταίρου και εκπροσώπου της τελευταίας, η πρώτη (αιτούσα) θα της πωλούσε προϊόντα της, καθόσον αυτή δραστηριοποιείται στην εμπορία νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων και πουλερικών, ενώ το τίμημα θα εξοφλούνταν μετά την παραλαβή των εκάστοτε πωλουμένων εμπορευμάτων, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών μηνών από την έκδοση κάθε συναφώς εκδοθησόμενου τιμολογίου. Ότι ακολούθως, ενώ σε εκτέλεση διαδοχικών καταρτισθεισών συμβάσεων πωλήσεων, η πρώτη   των καθ’ ων παρέλαβε τα αναγραφόμενα στα επισυναπτόμενα στην ένδικη αίτηση τιμολόγια εμπορεύματα, εξοφλώντας και με μεταχρονολογημένες επιταγές που της παρέδιδε μέρος του συνολικού τιμήματος μέχρι τον Απρίλιο του έτους 2011, εντούτοις, από το μήνα Μάιο του ίδιου έτους, δεν έχει εξοφλήσει και εξακολουθεί να οφείλει το συνολικό ποσό των 232.234,31 ευρώ. Ενώ δε, βάσει των χρονολογιών έκδοσης  κάθε  τιμολογίου, το τελευταίο αυτών έπρεπε να έχει εξοφληθεί, κατά τη μεταξύ των προαναφερόμενων διαδίκων συμφωνία, ήδη από τον Απρίλιο του έτους 2012, εντούτοις κανένα ποσό δεν καταβλήθηκε. Η αντισυμβατική δε συμπεριφορά των πρώτης και δεύτερου των καθ’ ων η αίτηση εξακολουθεί, καθώς αρνούνται να καταβάλουν το παραπάνω ποσό, έχοντας καταστεί υπερήμεροι ως προς την εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεών τους από τις επιμέρους 5 καταρτισθείσες μεταξύ των διαδίκων συμβάσεις ‘ πωλήσεων. Ενώ δε παράλληλα και χάριν καταβολής μέρους της αμέσως προηγούμενης οφειλής τους έχουν εκδώσει και παραδώσει στην αιτούσα εταιρεία επιταγές, σφραγίστηκαν ήδη από αυτές οι με αριθμούς : (α) 29537034-3 επιταγή της _________  , ύψους 30.000 ευρώ, (β) 29537035-1 επιταγή της αυτής, ως άνω, Τράπεζας, ύψους 35.235,88 ευρώ και (γ) 29537036-0 επιταγή της αυτής Τράπεζας ποσού 29.714,11 ευρώ, λόγω έλλειψης αντίστοιχων διαθέσιμων κεφαλαίων, σύμφωνα με την σχετική επισημείωση του αρμόδιου υπαλλήλου της οικείας Τράπεζας επί των σωμάτων των επιταγών αυτών. Κατόπιν των ανωτέρω πιθανολογείται ότι η αιτούσα, με την προαναφερόμενη ιδιότητά της, διατηρεί έναντι των πρώτης και δεύτερου καθ’ ων, ευθυνόμενων αληλλεγγύως και εις ολόκληρον, αξίωση συνολικού ύψους 232.234,31 ευρώ. Πιθανολογείται, επιπροσθέτως, ότι συντρέχει επικείμενος κίνδυνος, κατά την έννοια της Κ.Πολ.Δ. 682 παρ. 1, διότι, ενόψει του υπέρογκου ήδη χρέους αυτών προς την αιτούσα εταιρεία και σε συνδυασμό με το γεγονός ότι, αφ’ ενός, οι ανωτέρω καθ’ ων, ως έμποροι, υπόκεινται στις διακυμάνσεις και την επισφάλεια της αγοράς, ενόψει και της σοβούσας δυσχερούς οικονομικής συγκυρίας, αφ’ ετέρου, είναι πιθανότατη η ύπαρξη και άλλων δανειστών των εν λόγω διαδίκων (πρώτης και δεύτερου των καθ’ ων) από την άσκηση της εμπορίας τους, καθίσταται αβέβαιη η κατοχή από μέρους τους ικανών περιουσιακών στοιχείων, όταν η πρώτη (αιτούσα) αποκτήσει εκτελεστό τίτλο. Καθόσον δε, βάσει των ανωτέρω, πιθανολογήθηκε ότι η υφιστάμενη σε βάρος των πρώτης και δεύτερου των καθ’ ων συνολική απαίτηση της αιτούσας, η οποία απορρέει από την ανωτέρω αιτία, διατρέχει κίνδυνο ματαίωσης της ικανοποίησής της, μετά την περάτωση της κύριας διαγνωστικής δίκης και την απόκτηση εκτελεστού τίτλου σε βάρος των τελευταίων, πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή η κρινόμενη αίτηση ως και ουσιαστικώς βάσιμη, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας, ενώ δικαστικά έξοδα δεν επιδικάζονται, λόγω του αντικειμένου της αίτησης (σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 178 του Κώδικα περί Δικηγόρων – ν.δ/τος 3026/1954).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει ερήμην των καθ’ ων η αίτηση.

Απορρίπτει την αίτηση κατά το μέρος που αυτή στρέφεται σε βάρος της τρίτης των καθ’ ων.

Δέχεται κατά τα λοιπά εν μέρει την αίτηση ως προς τους πρώτη και δεύτερο των καθ’ ων.

Διατάζει τη συντηρητική κατάσχεση κάθε κινητής και ακίνητης περιουσίας των πρώτης και δεύτερου των καθ’ ων η αίτηση, ευρισκόμενης στα χέρια τους ή στα χέρια τρίτων μέχρι του ποσού των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000,00 €) ευρώ, προκειμένου να εξασφαλιστεί η σε βάρος τους απαίτηση της αιτούσας εταιρείας, όπως αυτή αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσας απόφασης.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, χωρίς να παρίστανται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους, στην Αθήνα στις 13 Μαΐου 2013.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ