fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Αριθμός αποφάσεως: 10134/2012
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τη Δικαστή Κωνσταντίνα Πλαστήρα, Πρωτόδικη, η οποία ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Πρωτοδικείου, χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέως.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημόσια, στο ακροατήριό του, στις 31 Αυγούστου 2012, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ: 1) _________  _________  του _________  και 2) _________  _________  του _________  , αμφοτέρων κατοίκων Αθηνών, από τους οποίους ο μεν πρώτος παραστάθηκε μετά η δε δεύτερη διά της πληρεξούσιας δικηγόρου τους, Ιωάννας Μαρώση.

ΤΗΣ ΚΑΘ’ ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ: Εδρεύουσας στην Αθήνα ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ _________  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία παραστάθηκε διά του πληρεξουσίου δικηγόρου της, Ανδρέα Πάλλη.

Οι αιτούντες ζητούν να γίνει δεκτή η από 16-03-2012 αίτησή τους, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως 60596/6052/2012, η συζήτηση της οποίας προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή τή. παρούσης και εγγράφηκε στο έκθεμα.

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις τους.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Με την κρινόμενη αίτησή τους, οι αιτούντες ζητούν κυρίως μεν να ανακληθεί η με αριθμό 18.531Σ/2007 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, διά της οποίας έχει εγγράφει προσημείωση υποθήκης στα λεπτομερώς περιγραφόμενα στο δικόγραφο ακίνητά τους, προς εξασφάλιση ήδη εξοφληθείσας χρηματικής απαιτήσεως της καθ’ ης η αίτηση κατ’ αυτών, προερχόμενη εκ δανείου, άλλως δε και επικουρικώς τον περιορισμό της εν λόγω προσημειώσεως στο ποσό των 5.000 ευρώ, καθώς και να καταδικασθεί η καθ’ ης στη δικαστική τους δαπάνη.

Με το περιεχόμενο αυτό και αιτήματα η υπό κρίση αίτηση, παραδεκτώς και αρμοδίως καθ’ ύλην και κατά τόπο φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου (άρθρα 683 παρ.1, 22 ΚΠολΔ), κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. ΚΠολΔ), και είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1330 ΑΚ, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 56 παρ. 3 ΕισΝΚΠολΔ και 696 παρ. 3 ΚΠολΔ. Πρέπει, συνεπώς, να εξετασθεί περαιτέρω και από ουσιαστική άποψη.

Από την κατάθεση των μαρτύρων _________  _________  του _________  και _________  _________  του _________  , που εξετάσθηκαν ενόρκως ενώπιον του Δικαστηρίου με επιμέλεια των διαδίκων, από τα έγγραφα που επικαλούνται και νόμιμα ”.προσκομίζουν οι διάδικοι, σε συνδυασμό προς τους ισχυρισμούς χων πληρεξουσίων δικηγόρων τους, τους οποίους ανέπτυξαν προφορικά και με έγγραφα σημειώματα, πιθανολογούνται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά^ Μεταξύ των αιτούντων και της καθ’ ης η αίτηση, τραπεζικής εταιρείας, καταρτίσθηκαν οι με αριθμούς _________  και _________  συμβάσεις στεγαστικών δανείων και προς εξασφάλιση της εξ αυτών απαιχήσεως η δεύτερη ενέγραψε, δυνάμει της με αριθμό 18531Σ/2007 αποφάσεως του Δικαστηρίου τούτου (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), στον τόμο 4082, φύλλο 383781 και με αρ. 1 των βιβλίων υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών, προσημείωση υποθήκης μέχρι του ποσού των 342.186 ελβετικών φράγκων, επί των κάτωθι ακινήτων των αιτούντων α] μιας οριζοντίου ιδιοκτησίας – διαμερίσματος του πρώτου ορόφου, στην οποία ανήκει, ως παράρτημα, η υπ’ αρ. 6 θέση στάθμευσης αυτοκινήτου στην πιλοτή, β] μιας οριζοντίου ιδιοκτησίας – αποθήκης με αριθμό 4 του υπογείου και γ] μιας οριζοντίου ιδιοκτησίας – γκαράζ με αριθμό 2 του υπογείου, απάντων ευρισκομένων επί οικοδομής κείμενης στην οδό _________  του δήμου Αθηναίων, στη θέση «_________  ». Ειδικότερα, οι αιχούντες κατέστησαν συγκύριοι κατ’ ιδανικό μερίδιο 1/2 εξ αδιαιρέτου έκαστος των προαναφερθέντων ακινήτων, του μεν πρώτου τούτων δυνάμει του με αριθμό 30.569/2001 συμβολαίου πωλήσεως του συμβολαιογράφου Αθηνών Χαραλάμπους Παπαγγέλη, νομίμως μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών στον τόμο 4318 με αριθμό 475, και των δευτέρου και τρίτου δυνάμει του με αριθμό 30.570/2001 συμβολαίου του ιδίου ως άνω συμβολαιογράφου, νομίμως μεχαγεγραμμένου στα Βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών στον τόμο 4318 με αριθμό 476. Περαιτέρω, πιθανολογήθηκε ότι, κατόπιν αιτήσεως που υπέβαλαν οι αιχούντες προς την καθ’ ης περί πρόωρης ολικής αποπληρωμής των προαναφερομένων δανείων, εξόφλησαν μερικώς την εκ της ανωτέρω αιτίας απαίτηση της καθ’ ης σε βάρος τους και συγκεκριμένα ένα συνολικώς εκκαθαρισμένου ποσού 153.600 (127.350 + 26.250) ευρώ, πλέον επιβαρΰνσεως ποσού 7.000 ευρώ, λόγω υπολογισμού της valeur των επιταγών και της διαφοράς εκ της συναλλαγματικής ισοτιμίας, κατέβαλαν το ποσό των 153.600 ευρώ, με απομένον υπόλοιπο προς εξόφληση το ισόποσο σε ευρώ εκ 13.105,10 CHF (ελβετικών φράγκων). Με την ως άνω μερική απόσβεση της απαίτησης της καθ’ ης επήλθε μεταβολή των πραγμάτων στα οποία στηρίχθηκε η προμνησθείσα απόφαση και συντρέχει, επομένως, νόμιμη περίπτωση για να ανακληθεί μερικώς τούτη διά ελαττώσεως του ποσού της ασφαλιζόμενης απαίτησης και απαλλαγής μέρους των ενυπόθηκων ακινήτων, αντιστοίχως, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσης. Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, πρέπει η υπό κρίση αίτηση να γίνει εν μέρει δεκτή, ήτοι κατά το επικουρικό αίτημά της, ως κατ’ ουσίαν βάσιμη και να καταδικασθεί η καθ’ ης η αίτηση, λόγω της ήττας της, στη δικαστική δαπάνη των αιτούντων, σύμφωνα με το σχετικό αίτημά τους (άρθρο 176 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ εν μέρει την αίτηση.

ΑΝΑΚΑΛΛΕΙ εν μέρει την με αριθμό 18531Σ/2007 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), με την οποία επιτράπηκε και έχει εγγράφει στον τόμο 4082, φύλλο 383781 και με αρ. 1 των βιβλίων υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών, προσημείωση υποθήκης επί πλειόνων ακινήτων των αιτούντων και δη ως προς το μέρος της που αφορά μια οριζόντιο ιδιοκτησία – διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, στην οποία ανήκει, ως παράρτημα, η υπ’ αρ. 6 θέση στάθμευσης αυτοκινήτου στην πιλοτή, η οποία οριζόντιος ιδιοκτησία βρίσκεται επί οικοδομής κείμενης στην οδό _________  του δήμου Αθηναίων, στη θέση «_________  » και περιήλθε κατά συγκυριότητα σε έκαστο των αιτούντων, κατ’ ιδανικό μερίδιο 1/2 εξ αδιαιρέτου, δυνάμει χου με αριθμό 30.569/2001 συμβολαίου πωλήσεως χου συμβολαιογράφου Αθηνών Χαραλάμπους Παπαγγέλη, νομίμως μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών στον νόμο 4318 με αριθμό 475.

ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ την εγγραφείσα, δια της αναφερομένης στην αμέσως προηγούμενη διάταξη αποφάσεως, προσημείωση υποθήκης στα κάτωθι ακίνητα και συγκεκριμένα: α] επί μιας οριζοντίου ιδιοκτησίας – αποθήκης με αριθμό 4 χου υπογείου και β] επί μιας οριζοντίου ιδιοκτησίας – γκαράζ με αριθμό 2 χου υπογείου, αμφότερων ευρισκομένων επί οικοδομής κείμενης στην οδό _________  του δήμου Αθηναίων, στη θέση «_________  », τα οποία περιήλθαν κατά συγκυριότητα σε έκαστο των αιτούντων, κατ’ ιδανικό μερίδιο 1/2 εξ αδιαιρέτου, δυνάμει χου με αριθμό 30.570/2001 συμβολαίου πωλήσεως χου συμβολαιογράφου Αθηνών Χαραλάμπους Παπαγγέλη, νομίμως μεταγεγραμμένου στα βιβλία μεταγραφών χου Υποθηκοφυλακείου Αθηνών στον νόμο 4318 με αριθμό 476, στο οποίο και λεπτομερώς περιγράφονται, προς εξασφάλιση χρηματικής απαιτήσεως της καθ’ ης η αίτηση ισόποσης σε ευρώ προς 13.105,10 CHF (ελβετικά φράγκα).

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ την καθ’ ης η αίτηση στη δικαστική δαπάνη των αιτούντων, την οποία προσδιορίζει στο ποσό των τριακοσίων πενήντα (350) ευρώ.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριο του, στις 11Οκτωωβρίου 2012, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

 

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ