fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
234/2015

ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Συγκροτήθηκε από τις Δικαστές Αγγελική Μακρυγεώργου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Παρασκευή Παπαγιάννη, Πρωτόδικη, Νίκη Ρεβύθη, Πρωτόδικη – Εισηγήτρια και από την γραμματέα Μαρία Τότσικα.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 7η Ιανουάριου του έτους 2015 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της ΑΙΤΟΥΣΑΣ: _________  _________  του _________  , κατοίκου Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός _________  , η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου της δικηγόρου Δημητρίου Βλαχόπουλου, ο οποίος κατέθεσε προτάσεις.

Της ΚΑΘ’ ΗΣ Η ΑΙΤΗΣΗ: ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «_________  ΑΝΩΝΥΜΟΣ _________  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ» και με το διακριτικό τίτλο «_________  Α.Ε.» (με Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. _________  , με Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών _________  και με ΑΦΜ _________   της Δ.Ο.Υ. Δάφνης), που εδρεύει στη Δάφνη Αττικής, οδός _________  και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία εκπροσωπήθηκε στο Δικαστήριο από την πληρεξούσια δικηγόρο της Μαρία Κανακάκη, μόνο για την υποστήριξη του αιτήματος αναβολής που υπέβαλε η τελευταία, η οποία κατόπιν της απόρριψής του αποχώρησε.

Η αιτούσα ζητά, για όσους λόγους επικαλείται σ’ αυτήν, να γίνει δεκτή η από 1 1-04-2014 αγωγή της που απευθύνεται στο Δικαστήριο αυτό, έχει κατατεθεί νόμιμα με αριθμό έκθεσης κατάθεσης δικογράφου 47134/470/2014 και η οποία προσδιορίστηκε αρχικά για να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο της 17-09-2014 και κατόπιν αναβολής για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από τη σειρά της στο πινάκιο και κατά τη συζήτησή της, η αιτούσα παραστάθηκε όπως σημειώθηκε παραπάνω και ο πληρεξούσιος δικηγόρος της ανέπτυξε τους ισχυρισμούς της και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στις έγγραφες προτάσεις της.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Σύμφωνα με το άρθρο 280 παρ. 2 και 3 του ΚΠολΔ, ο διάδικος που περιορίζεται μόνο στην υποβολή αιτήματος αναβολής, το οποίο απορρίπτεται από το δικαστήριο, αποχωρεί δε μετά την απόρριψη του αιτήματος αναβολής χωρίς να λάβει καμία θέση επί της ουσίας, θεωρείται ότι δεν εμφανίζεται, ήτοι ότι δικάζεται ερήμην (ΑΠ 244/2011, Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ, ΑΠ 724/2010, Δημοσίευση ΝΟΜΟΣ, ΕφΘεσ 2714/2009, ΕΠΟΛΔ 2011. 114). Εν προκειμένω, όπως αποδεικνύεται από την υπ’ αριθ. 9461Ε727-05-2014 έκθεση επίδοσης του αρμόδιου δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Κωνσταντίνου Λεράκη, την οποία προσκομίζει η αιτούσα, επικυρωμένο αντίγραφο της υπό κρίση κλήσης, με πράξη κατάθεσης και ορισμού δικασίμου και με κλήση προς συζήτηση για την δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, επιδόθηκε νομότυπα και εμπρόθεσμα με την επιμέλεια της αιτούσας στην καθ’ ης η αίτηση (άρθρα 14 του Πτωχευτικού Κώδικα – ΠτΚ, 741, 748 παρ. 3, 126 περ. δ’, 127 και 128 του ΚΠολΔ). Ωστόσο, όταν η υπόθεση εκφωνήθηκε στη σειρά της από το οικείο πινάκιο, η τελευταία υπέβαλε, δια της πληρεξούσιας της δικηγόρου, αίτημα αναβολής, το οποίο όμως απορρίφθηκε από το Δικαστήριο και κατόπιν τούτου αυτή αποχώρησε. Κατά συνέπεια, η καθ’ ης η αίτηση δικάζεται ερήμην. Το Δικαστήριο, όμως, πρέπει να προχωρήσει στη συζήτηση της υπόθεσης σαν να ήταν όλοι οι διά δικοί παρόντες (άρθρα 4 παρ. 3 του ΠτΚ και 754 παρ. 2 του ΚΠολΔ). Κατά συνέπεια, η καθ’ ης η αίτηση ανώνυμη εταιρία δικάζεται ερήμην, η υπόθεση όμως εξετάζεται σαν να ήταν και αυτή παρούσα.

Από τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 5 του Ν 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» – ΠτΚ (ΦΕΚ Α’ 153/10.7.2007) προκύπτει ότι για την κήρυξη της πτώχευσης απαιτούνται δύο κυρίως ουσιαστικές προϋποθέσεις: α) η πτωχευτική ικανότητα εκείνου του οποίου ζητείται η πτώχευση (υποκειμενική προϋπόθεση) και β) η παύση των πληρωμών των ληξιπροθέσμων χρηματικών του υποχρεώσεων κατά τρόπο γενικό και μόνιμο (αντικειμενική προϋπόθεση). Πτωχευτική ικανότητα έχουν οι έμποροι, φυσικά πρόσωπα και εμπορικές εταιρίες, καθώς και οι ενώσεις προσώπων με νομική προσωπικότητα που επιδιώκουν οικονομικό σκοπό. Ως παύση πληρωμών νοείται ο κλονισμός της εμπορικής πίστης του εμπόρου που επήλθε από τη μη πληρωμή των ληξιπροθέσμων εμπορικών του χρεών, δηλαδή των εκκαθαρισμένων και άμεσα απαιτητών εμπορικών του χρεών, η οποία (μη πληρωμή) προδίδει μόνιμη πραγματική αδυναμία για τη συνέχιση της εμπορίας του. Η παύση των πληρωμών πρέπει να υφίσταται κατά το χρόνο που κηρύσσεται η πτώχευση. Ως τέτοιος χρόνος πρέπει να θεωρείται αυτός της συζήτησης στο ακροατήριο του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου, σε κάθε δε περίπτωση ο χρόνος της δημοσίευσης της πρωτόδικης απόφασης. Η πτώχευση κηρύσσεται με δικαστική απόφαση (τυπική προϋπόθεση) και μπορεί να προκληθεί κατά τρεις τρόπους: α) με αίτηση κάποιου πιστωτή, β) με αίτηση του οφειλέτη και γ) αυτεπάγγελτα από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών. Περαιτέρω, στο άρθρο 6 του παραπάνω νέου Πτωχευτικού Κώδικα (ΠτΚ) προβλέπονται τρεις περιπτώσεις απόρριψης της αίτησης για την κήρυξη οφειλέτη σε κατάσταση πτώχευσης και συγκεκριμένα: α) η μη συνδρομή των υποκειμενικών ή αντικειμενικών προϋποθέσεων (ουσιαστικών προϋποθέσεων) για την κήρυξη της πτώχευσης, β) η ανεπάρκεια περιουσίας του οφειλέτη για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας και γ) η καταχρηστική άσκηση.

Με την υπό κρίση αίτησή της η αιτούσα ισχυρίζεται ότι η καθ’ ης η αίτηση ανώνυμη εταιρία είναι έμπορος και οφειλέτης της και ζητά να κηρυχθεί αυτή σε κατάσταση πτώχευσης, λόγω του ότι έπαυσε να πληρώνει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές υποχρεώσεις της κατά τρόπο γενικό και μόνιμο. Μ’ αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η κρινόμενη αίτηση, για το παραδεκτό της οποίας: α) έχει κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το ποσό των πεντακοσίων (500) Ευρώ, κατά τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 4 του ΠτΚ (βλ. το επισυναπτόμενο σε πρωτότυπο στην αίτηση υπ’ αριθ. 688650/14-04-2014 γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης) και β) αναγράφονται, τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 5 παρ. 3 του ΠτΚ, αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 4, 53 και 54 του ΠτΚ και 741 επ. του ΚΠολΔ) και είναι επαρκώς ορισμένη, καθόσον περιέχει όλα τα απαιτούμενα από το νόμο στοιχεία (άρθρα 54 παρ. 1 του ΠτΚ, 741 και 216 του ΚΠολΔ). Περαιτέρω, είναι νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1, 3 παρ. 1, 5 παρ. 1, 13, 96 παρ. 1, 180 και 182 παρ. 1 του ΠτΚ και άρθρο 1 παρ. 2 του ΚΝ 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών». Πρέπει, επομένως, να ερευνηθεί περαιτέρω και ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.

Από την προσήκουσα εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης του νομίμως εξετασθέντος στο ακροατήριο μάρτυρος απόδειξης, που περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση απομαγνητοφωνημένα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης του Δικαστηρίου τούτου καθώς και από τη συνεκτίμηση όλων ανεξαιρέτως των νομίμως, και εντός του πλαισίου του ανακριτικού συστήματος της παρούσας διαδικασίας (άρθρα 54 παρ. 1 του ΠτΚ, 744 και 759 παρ. 3 του ΚΠολΔ, βλ. και ΑΠ 11/2010, ΝοΒ 2010. 1436), μετ’ επικλήσεως προσκομιζόμενων εγγράφων, μερικά από τα οποία αναφέρονται ειδικότερα παρακάτω, χωρίς όμως να έχει παραλειφθεί κανένα κατά την ουσιαστική εκτίμηση της υπόθεσης, και τα οποία λαμβάνονται υπόψη είτε προς άμεση απόδειξη είτε προς συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων (άρθρα 54 παρ. 1 του ΠτΚ, 741, 744, 336 παρ. 3, 339 και 395 του ΚΠολΔ), αλλά και από τα διδάγματα της κοινής πείρας, που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο (άρθρα 54 παρ. 1 του ΠτΚ, 741 και 336 παρ. 4 του ΚΠολΔ), αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Η καθ’ ης η αίτηση ανώνυμη εταιρία, η οποία είναι εμπορική εταιρία κατά το τυπικό σύστημα (άρθρο 3 παρ. 1 του Ν. 3190/1955) και δραστηριοποιείται στον κλάδο εμπορίας υποδημάτων. Η ίδια ως άνω καθ’ ης καθυστερεί να εξοφλήσει ληξιπρόθεσμες και απαιτητές χρηματικές υποχρεώσεις της προς την αιτούσα και προς τρίτους. Ειδικότερα, η αιτούσα, εργαζόταν στην καθ’ ης με σχέση εξαρτημένης εργασίας από την 4η Ιουλίου 1997 μέχρι και την 17η-1 1-2010, οπότε η τελευταία κατήγγειλε τη σύμβαση εργασίας με την αιτούσα χωρίς όμως να της καταβάλει την αποζημίωση απόλυσης. Για το λόγο αυτό η αιτούσα κατέθεσε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών την από 18-01-2011 αγωγή της επί της οποίας εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 1848/2013 απόφαση του ίδιου ως άνω Δικαστηρίου δυνάμει της οποίας υποχρεώθηκε η καθ’ ης η αίτηση να καταβάλει στην αιτούσα το ποσό των 3 1.123,92 ευρώ. Η ως άνω απόφαση κατέστη τελεσίδικη, όπως προκύπτει από το προσκομιζόμενο μετ’ επικλήσεως από την αιτούσα υπ’ αριθ. 15366/2013 πιστοποιητικό τη γραμματέως του Τμήματος Πολιτικών Ενδίκων Μέσων του Πρωτοδικείου Αθηνών σε συνδυασμό με προσκομιζόμενο μετ’ επικλήσεως απλό φωτοτυπικό αντίγραφο της υπ’ αριθ. 6564ε 705-11-2013 έκθεσης επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Κωνσταντίνου Λεράκη. Επιπρόσθετα, ήτοι πέραν της προερχόμενης από την ανωτέρω εργασιακή σχέση οφειλής προς την αιτούσα, η καθ’ ης οφείλει στην _________  _________  του _________  ποσό 6.688,67 ευρώ (βλ. την υπ’ αριθμόν 343/2012 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών), στον _________  _________  , στη _________  _________  , στη _________  _________  και σε τρίτους σημαντικά χρηματικά ποσά από την άσκηση της εμπορικής της δραστηριότητας, όπως σε τράπεζες και σε προμηθευτές (όπως προκύπτει από την κατάθεση του μάρτυρα). Εξάλλου, για ορισμένες από τις οφειλές της έχουν ήδη εκδοθεί διαταγές πληρωμής, και συγκεκριμένα η υπ’  αριθ. 5413 1/14-12-2010 διαταγή πληρωμής    του Ειρηνοδίκη του Ειρηνοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρία με την επωνυμία «_________  ΑΑΕ», η υπ’           αριθ.        53015/07-12-2010    διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδίκη του Ειρηνοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία «_________  BANK», η υπ’ αριθ. 52172/16-12-2010 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδίκη του Ειρηνοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία «_________  ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.», η υπ’ αριθ. 48579/18-1 1-2010 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδίκη του Ειρηνοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία «_________  Α.Ε.», η υπ’ αριθ. 48476/24- 11-2010   διαταγή πληρωμής  του Ειρηνοδίκη του Ειρηνοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία «_________  ΑΕ», η υπ’ αριθ. 48475/24- 11-2010 διαταγή  πληρωμής του Ειρηνοδίκη  του Ειρηνοδικείου Αθηνών για οφειλή της στον _________ _________  , η υπ’ αριθ. 48467/24-1 1-2010 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδίκη του Ειρηνοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία «_________  », η υπ’ αριθ. 48464/24-1 1-2010 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδίκη του Ειρηνοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία «_________  », η υπ’ αριθ. 46796/01-1 1-2010 διαταγή πληρωμής του   Ειρηνοδίκη του  Ειρηνοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία «_________  », η υπ’ αριθ. 46212/27-10-2010 διαταγή πληρωμής      του   Ειρηνοδίκη του Ειρηνοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία «_________  BANK», η υπ’ αριθ. 45556/25-10-2010 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδίκη του Ειρηνοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία «_________  ΑΕ», η υπ’ αριθ. 4545 8/22-1 0­2010 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδίκη του Ειρηνοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία «_________  S.A.», η υπ’ αριθ. 45341/03-1 1-2010 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδίκη του Ειρηνοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία «_________  », η υπ’ αριθ. 45278/21-10-2010 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδίκη του Ειρηνοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία «_________  », η υπ’ αριθ. 44442/18-10-2010 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδίκη του Ειρηνοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία «_________ », η υπ’ αριθ. 43343/21-10-2010 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδίκη του Ειρηνοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία «_________  LTD», η υπ’ αριθ. 43232/20-10-2010 διαταγή  πληρωμής του   Ειρηνοδίκη   του   Ειρηνοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία «_________   ΕΠΕ», η υπ’ αριθ. 42155/01-10-2010 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδίκη του Ειρηνοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία «_________  ΑΕ», η υπ’ αριθ. 39540/28-09- 2010 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδίκη του Ειρηνοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία ‘    «_________  ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ», η υπ’ αριθ. 39479/28-09-2010 διαταγή   πληρωμής  του Ειρηνοδίκη του   Ειρηνοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία «_________   ΑΕ», η υπ’ αριθ. 39352/16- 09-2010 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδίκη του Ειρηνοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία «_________  ΑΕ», η υπ’ αριθ. 38600/09-09- 2010 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδίκη του Ειρηνοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία «_________  LTD», η υπ’ αριθ. 3 8217/16-07-2010 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδίκη του Ειρηνοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία «_________  ΟΕ», η υπ’ αριθ. 3 6220/01-09-2010 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδίκη του Ειρηνοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία «_________  ΑΒΕΕ», η υπ’ αριθ. 3 6194/01-09-2010 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδίκη του Ειρηνοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία «_________  ΕΠΕ», η υπ’ αριθ. 34775/26-07-2010 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδίκη του Ειρηνοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία «_________  ΤΡΑΠΕΖΑ», η υπ’ αριθ. 34774/26-07-2010 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδίκη του Ειρηνοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία «_________  ΤΡΑΠΕΖΑ», η υπ’ αριθ. 3341 5/1 6-07-20 10 διαταγή  πληρωμής του Ειρηνοδίκη  του   Ειρηνοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία «__________  ΑΕ», η υπ’ αριθ. 32369/13-07-2010 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδίκη του Ειρηνοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία «_________  ΟΕ», η υπ’ αριθ. 31789/12-07-2010 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδίκη του Ειρηνοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία «_________  ΕΠΕ», η υπ’ αριθ. 3 1788/12-07-2010 διαταγή      πληρωμής             του    Ειρηνοδίκη του Ειρηνοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία «__________  ΟΕ», η υπ’ αριθ. 3 1356/09-07-2010 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδίκη του Ειρηνοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία «_________  ΕΠΕ», η υπ’ αριθ. 30840/22-06- 2010 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδίκη του Ειρηνοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία «_________  ΕΠΕ», η υπ’ αριθ. 30480/22-06-201 0 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδίκη του Ειρηνοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία «_________  », η υπ’ αριθ. 29976/21-06-201 0 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδίκη του Ειρηνοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία «_________  », η υπ’ αριθ. 28949/1 5-06-2010 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδίκη του Ειρηνοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία «_________  », η υπ’ αριθ. 26992/09-06-2010 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδίκη του Ειρηνοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία «_________  ΟΕ», η υπ’ αριθ. 24085/1 8-04-2012 θεωρήθηκε διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδίκη του Ειρηνοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία «_________  », η υπ’ αριθ. 18686/14-04- 2011 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδίκη του Ειρηνοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία «_________  ΑΕ», η υπ’ αριθ. 13384/01-03-201 1 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδίκη του Ειρηνοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία «_________  BANK», η υπ’ αριθ. 9229/07-02-2013 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδίκη του Ειρηνοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία «_________  ΑΕ», η υπ’ αριθ. 5195/19-01-201 1 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδίκη του Ειρηνοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία «_________  », η υπ’ αριθ. 5194/19-01-201 1 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδίκη του Ειρηνοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία «_________  », η υπ’ αριθ. 574/05- 01-2011 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδίκη του Ειρηνοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία «_________  ΤΡΑΠΕΖΑ», η υπ’ αριθ. 550/04-0 1 – 2011 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδίκη του Ειρηνοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία «_________  », η υπ’ αριθ. 547/04-01 – 2011 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδίκη του Ειρηνοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία «_________  ΕΠΕ», η υπ’ αριθ. 12460/23-06-2010 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία «_________  », η υπ’ αριθ. 12461/23-2010 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία «_________  », η υπ’ αριθ. 12460/23-06-2010 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία «_________  », η υπ’ αριθ. 15845/27-2010 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία «_________ ΚΑΙ ΣΙΑ», η υπ’ αριθ. 15926/27-07-2010 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία «_________  », η υπ’ αριθ. 17682/1 5-09-20 1 0 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία «_________   ΑΕ», η υπ’ αριθ. 1 7997/20-09-2010 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία «_________   ΑΕ», η υπ’ αριθ. 21014/08-10-2010 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία «_________  ΑΕ», η υπ’ αριθ. 21121/08-10-2010 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία «_________  ΑΕΒΕ», η υπ’ αριθ. 213 5 8/1 1-10-2010 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία «_________  ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ», η υπ’ αριθ. 21536/12-10-2010 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με  την επωνυμία «_________   ΑΕ»,η  υπ’  αριθ.21537/12-10-2010 διαταγή πληρωμής  του   Δικαστή  του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία  με την επωνυμία «_________  ΑΕ»,  η υπ’ αριθ. 21576/13-10-2010    διαταγή πληρωμής  του   Δικαστή  του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με  την  επωνυμία «_________  ΑΕ»,      η   υπ’      αριθ. 21659/13-10-2010    διαταγή πληρωμής  του   Δικαστή  του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με  την  επωνυμία «_________      ΑΕ»,      η   υπ’   αριθ. 23242/22-10-2010    διαταγή πληρωμής  του   Δικαστή  του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία «_________   ΑΕ», η υπ’ αριθ. 23745/27-10-2010 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία «_________   ΑΕ», η υπ’ αριθ. 26121/25-1 1-2010 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ _________  », η υπ’ αριθ. 26397/29-1 1-2010 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία «_________  BANK», η υπ’ αριθ. 27175/06-12-2010 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία «_________  », η υπ’ αριθ. 27180/06-12-2010 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία «_________  ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ», η υπ’ αριθ. 29410/21-12-2010 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία «_________  ΤΡΑΠΕΖΑ», η υπ’ αριθ. 29422/21-12-2010 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία «_________  ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ», η υπ’ αριθ. 309/04-01-201 1 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ _________  ΑΕ», η υπ’ αριθ. 764/1 1-01-201 1 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία «_________  ΤΡΑΠΕΖΑ», η υπ’ αριθ. 1245/12-01-201 1 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία «_________  ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ», η υπ’ αριθ. 3 122/24-01-201 1 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία «MARFIN ΑΕ», η υπ’ αριθ. 9696/02-03-201 1 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία «_________  ΚΑΙ ΣΙΑ», η υπ’ αριθ. 9783/03-03-201 1 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία «_________  ΤΡΑΠΕΖΑ», η υπ’ αριθ. 9942/03-03-201 1 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία «_________  ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ», η υπ’ αριθ. 1 13 51/16-03-201 1 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία «_________  ΤΡΑΠΕΖΑ», η υπ’ αριθ. 16729/02-05-201 1 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία «_________  ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η υπ’ αριθ. 19934/01-06-201 1 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ _________  ΑΕ», η υπ’ αριθ. 21 13 8/16-06-201 1 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία «_________  ΕΛΛΑΣ», η υπ’ αριθ. 490/09-01-2012 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία «_________  BANK», η υπ’ αριθ. 26097/02-07-2013 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία «_________  BANK», η υπ’ αριθ. 29587/19-07-2013 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΕΛ» και η υπ’ αριθ. 3 1580/3 1-07-2013 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ _________  ΑΕ». Επιπλέον, έχουν εκδοθεί η υπ’ αριθ. 8897/17-10-2013 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του Ειρηνοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία «_________  BANK», η υπ’ αριθ. 7813/08-08-2012 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων του Πρωτοδικείου Αθηνών για οφειλή της στην _________  _________  , η υπ’ αριθ. 1425/08-1 1-201 1 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, Διαδικασία Εργατικών Διαφορών για οφειλή της στην Αναστασία Ζαχαροπούλου, η υπ’ αριθ. 1272/16-05-2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, Διαδικασία Εργατικών Διαφορών για οφειλή της στον _________  _________  , η υπ’ αριθ. 1244/2 7-09-2 012 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, Διαδικασία Εργατικών Διαφορών για οφειλή της στην _________  _________  , η υπ’ αριθ. 506/1 2-03-2012 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, Διαδικασία Εργατικών Διαφορών για οφειλή της στην Αρτεμίσια Φατούρου, η υπ’ αριθ. 343/12-1 2-2011 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, Διαδικασία Εργατικών Διαφορών για οφειλή της στην _________  _________  , η υπ’ αριθ. 73/29-1 1-201 1 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, Διαδικασία Εργατικών Διαφορών για οφειλή της στην _________  _________  , η υπ’ αριθ. 72/29-1 1­2011 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, Διαδικασία Εργατικών Διαφορών για οφειλή της στην _________  _________  , η υπ’ αριθ. 1903/30-1 1-2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, Διαδικασία Εργατικών Διαφορών για οφειλή της στην _________  _________  , η υπ’ αριθ. 1228/24-05-2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, Διαδικασία Εργατικών Διαφορών για οφειλή της στην _________  _________  , η υπ’ αριθ. 13 1 8/3 1-05-2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, Διαδικασία Εργατικών Διαφορών για οφειλή της στον _________  _________  , η υπ’ αριθ. 449/1 1-02-2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, Διαδικασία Εργατικών Διαφορών για οφειλή της στην _________  _________  , η υπ’ αριθ. 1 179/09-04-2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, Διαδικασία Εργατικών Διαφορών για οφειλή της στην _________  _________  , η υπ’ αριθ. 803/21-10-2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, Τακτική Διαδικασία για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία «_________  ΑΕ», η υπ’ αριθ. 490/0 8-02-2 010 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, Τακτική Διαδικασία για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία «_________  » και η υπ’ αριθ. 3892/12-07- 2013 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, Τακτική Διαδικασία για οφειλή της στην εταιρεία με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ _________  ». Επιπροσθέτως, αποδείχτηκε ότι η μη πληρωμή των προαναφερομένων ληξιπροθέσμων και απαιτητών εμπορικών χρεών της καθ’ ης η αίτηση δεν οφείλεται σε πρόσκαιρη ταμειακή δυσχέρεια ή έστω σε παροδική διαταραχή του ρυθμού των πληρωμών της, αλλά αντιθέτως στο γεγονός ότι αυτή έχει περιέλθει ήδη από τις αρχές του έτους 2013 σε μόνιμη και γενική αδυναμία να αντιμετωπίσει τις ληξιπρόθεσμες χρηματικές υποχρεώσεις της, με αποτέλεσμα να κλονισθεί ανεπανόρθωτα η εμπορική της πίστη. Τέλος, αποδείχθηκε ότι η περιουσία της καθ’ ης η αίτηση, ως σύνολο υπαρχόντων και μελλοντικών άμεσα ρευστοποιήσιμων περιουσιακών αξιών (ενεργητικό), θα επαρκέσει για την κάλυψη τοιν εξόδων της πτωχευτικής διαδικασίας (άρθρο 6 παρ. 2 του ΠτΚ), διότι η καθ’ ης, σύμφωνα και με την κατάθεση του μάρτυρα που εξετάστηκε κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου, έχει στην κυριότητά της το εργοστάσιο στη Δάφνη με τον εξοπλισμό. Κατ’ ακολουθία των ανωτέρω, η αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως και κατ’ ουσίαν βάσιμη, όπως ορίζεται ειδικότερα στο διατακτικό (άρθρο 7 παρ. 1, 2, 4 και 5 του ΠτΚ). Ο δε Εισηγητής της πτώχευσης του Πρωτοδικείου Αθηνών έχει διορισθεί, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 58 παρ. 1 του ΠτΚ, με απόφαση της Ολομέλειας του και ως εκ τούτου δεν διορίζεται με την παρούσα απόφαση. Τέλος, η δικαστική δαπάνη της αιτούσας πρέπει να επιβληθεί σε βάρος της πτωχευτικής περιουσίας (άρθρο 13 του ΠτΚ) και να ορισθεί, λόγω της ερημοδικίας της καθ’ ης η αίτηση, παράβολο για την περίπτωση άσκησης ανακοπής ερημοδικίας κατά της παρούσας απόφασης (άρθρα 55 εδ. α’ του ΠτΚ και 741, 501, 502 παρ. 1 και 505 παρ. 2 του ΚΠολΔ), κατά τα ειδικότερα στο διατακτικό της παρούσας οριζόμενα.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ ερήμην της καθ’ ης η αίτηση.

ΟΡΙΖΕΙ το παράβολο ερημοδικίας στο ποσό των διακοσίων πενήντα (250) Ευρώ.

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΚΗΡΥΣΣΕΙ σε κατάσταση πτώχευσης την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «_________  ΑΝΩΝΥΜΟΣ _________  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «_________  Α.Ε.» (με Α.Φ.Μ. _________   – Δ.Ο.Υ. Δάφνης, με Αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. _________   και ΑΡΜΑΕ _________ , που εδρεύει στη Δάφνη Αττικής, οδός _________  και εκπροσωπείται νόμιμα.

ΟΡΙΖΕΙ ημέρα παύσης των πληρωμών την 01-01-2014.

ΔΙΟΡΙΖΕΙ σύνδικο της πτώχευσης την διορισμένη στο Πρωτοδικείο Αθηνών δικηγόρο Ιωάννα Φουσέκη του Κωνσταντίνου (Α.Μ. Δ.Σ.Α.: 27015), κάτοικο Πειραιά,  η οποία περιλαμβάνεται στον πίνακα που συντάσσει ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ τη σφράγιση της περιουσίας των πτωχευσάντων από τον αρμόδιο Ειρηνοδίκη του τόπου όπου βρίσκονται τα πράγματα.

ΟΡΙΖΕΙ την 03-07-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00μ– 10.00 π.μ., προκειμένου να συνέλθουν οι πιστωτές της πτώχευσης στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών ενώπιον του Εισηγητή, για να δώσουν πληροφορίες για τη σύνταξη του πίνακα των εικαζόμενων πιστωτών και για την εκλογή, εάν η συνέλευση το αποφασίσει, της επιτροπής πιστωτών ως προαιρετικού οργάνου της πτωχευτικής διαδικασίας.

ΟΡΙΖΕΙ την 03-07-2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.00 – 10.00 π.μ., προκειμένου να συνέλθουν οι πιστωτές στο κατάστημα του Πρωτοδικείου Αθηνών, για να αποφασίσουν με βάση την έκθεση του συνδίκου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 70 του Πτωχευτικού Κώδικα.

ΟΡΙΖΕΙ εφημερίδα για τις νόμιμες δημοσιεύσεις και κοινοποιήσεις το Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ σε βάρος της πτωχευτικής περιουσίας τη δικαστική δαπάνη της αιτούσας, το ύψος της οποίας ορίζει στο ποσό των τριακοσίων πενήντα (350) Ευρώ.

Κρίθηκε και αποφασίστηκε στην Αθήνα στις 17-03- 2015.

Δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, στην Αθήνα στις 23-04-2015.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία