fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ  ΜΕΤΡΩΝ

Αριθμός αποφάσεως 229/2017
Το Ειρηνοδικείο Αθηνών

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Χαρούλα Γιωτίτσα, την οποία όρισε η Πρόεδρος της Τριμελούς Διοίκησης του Ειρηνοδικείου Αθηνών. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 18 Ιανουάριου του 2017, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της αιτούσας: _______  _______   του _______  κατοίκου Μοσχάτου, οδός _______  , με ΑΦΜ _______  ΔΟΥ Μοσχάτου, η οποία παραστάθηκε μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Αικατερίνης Μητρογιάννη.

Της καθής η αίτηση: Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «_______  ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΠΚΗ ΕΙΔΏΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ XΡΗΣΕΩΣ Α.Ε» και με το διακριτικό τίτλο «_______  ΑΕ», που εδρεύει στο Μοσχάτο Αττικής, οδός _______  , με ΑΦΜ _______  ΔΟΥ ΦΑΕ Πειραιά, νομίμως εκπροσωπούμενη, η οποία παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας δικηγόρου της Ζωής Παπαγεωργίου.

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 29-12-2016 με ΕΑΚ 1779/2017 και ΕΑΚ: 74/13-1-2017, δικάσιμος της οποίας ορίστηκε η αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας και εκφωνήθηκε κατά τη σειρά της από το έκθεμα.

Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά τα αναφερόμενα στην αίτηση και τα σημειώματα που κατέθεσαν εμπροθέσμως.


Μελέτησε τη Δικογραφία
Σκέφθηκε Σύμφωνα με το Νόμο,

 Η αιτούσα επικαλούμενη επικείμενο κίνδυνο ζητεί να διαταχθεί ως ασφαλιστικό μέτρο, η συντηρητική κατάσχεση των ειδικώς περιγραφόμενων κατ’ είδος ποσότητα και τιμή κινητών πραγμάτων της καθής η αίτηση, μέχρι του ποσού των 14,000,00 ευρώ, προκειμένου να εξασφαλιστεί ισόποση απαίτησή της από καθυστερούμενος ‘μισθούς που κινδυνεύει λόγω της ελαττωμένης περιουσιακής κατάστασης της τελευταίας. Η αίτηση είναι νόμιμη (άρθρα 707 επ. ΚΠολΔ). Δικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 086 επ. του ίδιου Κώδικα) και πρέπει να εξεταστεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν.

Η καθής η αίτηση με προφορική δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου της, στο ακροατήριο, αλλά και με το επί της έδρας κατατεθέν έγγραφα σημείωμά της συνομολόγησε ότι η αιτούσα εργάζονταν στην εταιρεία της, στο κατάστημα που διατηρεί στην οδό _______  στον Πειραιά, με σύμβαση αορίστου χρόνου από 1-7-2010, με μηνιαίο μικτό μισθό 745,53 ευρώ. Ότι ο μισθός της αιτούσας δυνάμει της από 1-3-2012 τροποποίησης των όρων της πρώτης συμβάσεως ανέρχονταν πλέον στο ποσό των 652,00 ευρώ (μικτά). Συνομολογεί επίσης ότι λόγω οικονομικών δυσχερειών που αντιμετωπίζει η εταιρεία της οφείλει στην σιταύσα μισθούς είκοσι έξι (26) μηνών και ειδικότερα 335,25 Ευρώ από το μήνα Οκτώβριο του 2014, τους μισθούς των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου του 2014 συνολικού ποσού (546,59 X 2 μήνες) 1.093,18 ευρώ, τους μισθούς όλων των μηνών του έτους 2015 ήτοι συνολικό ποσό (546,59X12 μήνες) 5.559 ευρώ καθώς not τους μισθούς έντεκα (11) μηνών του έτους 2016 (από Ιανουάριο μέχρι και Νοέμβριο του 2016) ποσού (546,59 X 11 μήνες=) 6.012,49 ευρώ. Δηλαδή η καθής η αίτηση συνομολόγησε ότι οφείλει στην αιτούσα το συνολικό ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων (14.000) ευρώ και δήλωσε ότι για την εξασφάλιση της απαιτήσεως της τελευταίας συναινεί στη συντηρητική κατάσχεση των αναφερομένων στην κρινόμενη αίτηση κινητών πραγμάτων, που βρίσκονται στο κατάστημα που διατηρεί στο Περιστέρι Αττικής. Η ομολογία αυτή της καθής η αίτηση , σύμφωνα με το άρθρο 352 του ΚΠοΑΔ αποτελεί πλήρη απόδειξη της ιστορικής βάσεως της κρινόμενης αίτησης.

Κατόπιν αυτού πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ως βάσιμη και κατ’ ουσίαν όπως ορίζεται στο διατακτικό. Έξοδα δεν επιδικάζονται λόγω του αντικειμένου της αίτησης (άρθρο 178 παρ.3 Κωδ. Δικηγόρων).


ΓΙΑΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει κατ’ αντιμωλία των διαδίκων,

Δέχεται την αίτηση.

Διατάσσει τη συντηρητική κατάσχεση των κάτωθι περί γραφόμενων κινητών πραγμάτων της καθής η αίτηση, προκειμένου να εξασφαλιστεί η απαίτηση της αιτούσας μέχρι του ποσού των δεκατεσσάρων χιλιάδων (14.000) ευρώ.

Κρίθηκε αποφασίστηκε κου δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους.

Αθήνα 17 Φεβρουάριου 2017

 

Η Ειρηνοδίκης                     Η Γραμματέας

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία