fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 2645 /2004
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αποτελούμενο από τη Δικαστή Παρασκευή Λέων , Πρόεδρο Πρωτοδικών , την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 18.3.2004 ,χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ :

Των αιτούντων: 1) _______   _______  , κατοίκου Περιστεριού Αττικής και 2) _______  _______  .κατοίκου ομοίως , οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τη πληρεξούσιο δικηγόρο τους Μαρίνα Τούντα.

Της καθής η αίτηση Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία” _______  Λ.Τ.Δ ” που εδρεύει στη Λευκωσία Κύπρου, Λεωφ. _______  και είναι έγκαταστημένη στην Ελλάδα ( _______  στην Αθήνα ) που εκπροσωπείται νόμιμα , την οποία εκπροσώπησε ο πληρεξούσιος δικηγόρος της Γεώργιος Σπηλιόπουλος .

Οι αιτούντες ζητούν να γίνει δεκτή η από 31.10.2003 αίτησή τους , που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου , με αριθμό κατάθεσης 156657/12498 /2003 προσδιορίστηκε για τη δικάσιμο της 8.1.2004 και μετά από αναβολή για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας και εκφωνήθηκε από το έκθεμα .

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως , οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων , ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν αυτοί δεκτοί .

 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

 Οι αιτούντες ζητούν να ανασταλεί η εκτέλεση της υπ’αριθμ. 7185/2003 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών μέχρι να εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση επί της ανακοπής , που ι αιτούντες έχουν ασκήσει κατά της διαταγής αυτής σύμφωνα με το άρθρο 632 ΚΠολΔ νομότυπα και εμπρόθεσμα .

Η αίτηση αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρο 686 επ. ΚΠολΔ ) . Είναι νόμιμη στηριζόμενη στη διάταξη του άρθρου 632 παρ.2 ΚΠολΔ . Πρέπει , επομένως , να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν .

Από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων _______  _______  και _______  . _______  που εξετάσθηκαν στο ακροατήριο και των εγγράφων που οι διάδικοι προσκομίζουν πιθανολογείται ότι θα απορριφθεί η ανακοπή κατά της υπ’αριθμ. 7185/2003 διαταγής πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών ως εκπρόθεσμη . Ειδικότερα η επίδοση της από 26.9.2003 επιταγής προς πληρωμή κάτω από αντίγραφο εκ του α εκτελεστού αντιγράφου , επιδόθηκε στους ανακόπτοντες-νυν αιτούντες , την 8.10.2001 ( βλ. υπ’ αριθμ. 10546 και 10547 / 8.10.2003 εκθέσεις επιδόσεως της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών Αγγ. Καράκου ) και η ανακοπή ασκήθηκε ( κατάθεση δικογράφου στη γραμματεία και επίδοση αντιγράφου κατατεθέντος δικογράφου στην καθής στρέφεται ή στο δικηγόρο που υπέγραψε την αίτηση για την έκδοση της διαταγής πληρωμής ) την 31.10.2003 , δηλαδή μετά την πάροδο της δεκαπενθήμερης προθεσμίας που τάσσει το άρθρο 632 παρ. 1 εδ. Α’ ΚΠολΔ , αφού θα έπρεπε να είχε κοινοποιηθεί μέχρι και την 30.10.2003 μη υπολογιζομένων των ημερών του Σαββάτου , της Κυριακής και της ημέρας αργίας κατά το ενδιάμεσο διάστημα (ΑΠ 1179/2001 ΕλλΔ 43.401 ).

Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω εφόσον ελλείπει η βασική προϋπόθεση ήτοι εμπρόθεσμη άσκηση της ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής , η υπό κρίση αίτηση πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμη και να επιβληθούν σε βάρος των αιτούντων τα δικαστικά έξοδα της καθής ( άρθρ. 176 ΚΠολΔ ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ      

Δικάζει κατ’ αντιμωλίαν των διαδίκων .

Απορρίπτει την αίτηση .

Επιβάλλει σε βάρος των αιτούντων τα δικαστικά έξοδα της καθής , που ορίζει σε 200  ευρώ.                                                                           ·

Κρίθηκε ,αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του , χωρίς να παρίστανται οι διάδικοι και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους , στην Αθήνα στις 16/4/2004.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία