fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αριθμός 3872/2004
3785/2004

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
[Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων]

Αποτελούμενο από την Πρόεδρο Πρωτοδικών Ασημίνα Υφαντή την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως του Πρωτοδικείου Πειραιά.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 27 Μαΐου 2004 χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: _______  _______   του _______  και της _______  , κατοίκου Αθηνών, ο οποίος παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του Μάνου Καρπαθάκη.

ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΘΉΣ Η ΑΙΤΗΣΗ: _______  _______  του _______  , κατοίκου Τζιτζιφιών Αττικής, η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Χρήστου Οικονομάκη.

Ο αιτών ζήτησε να γίνει δεκτή η από 13.5-2020 ανακοπή του, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού στις 13.5.2004 αρ.εκθ.καταθ.3785/2004 και προσδιορίσθηκε για την ως άνω αναφερομένη δικάσιμο.

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων αφού ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους ζήτησαν να γίνουν αυτοί δεκτοί. Αφού άκουσε τους πληρεξούσιους δικηγόρους των διαδίκων.

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΑΙ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Ο αϊτών ζητεί να ανασταλεί η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται σε βάρος του δυνάμει της 580/22.4.2004 κατασχετήριας εκθέσεως της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Σταυρούλας Τζεφεράκου μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της ανακοπής που νομότυπα και εμπρόθεσμα άσκησε κατά της εκτελέσεως, σύμφωνα με το άρθρο 938 ΚΠολΔ, για τους λόγους που αναφέρει στην ανακοπή του. Η αίτηση είναι νόμιμη [άρθρα 933, 938 ΚΠολΔ].

Δικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων [άρθρα 686 επ. του ίδιου Κώδικα] και πρέπει να εξεταστεί κατ’ουσίαν.

Από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων των διαδίκων _______  _______  και _______   _______  , που εξετάστηκαν στο ακροατήριο και των εγγράφων που οι διάδικοι προσκομίζουν, πιθανολογείται ευδοκίμηση της ανακοπής. Ειδικότερα, πιθανολογήθηκε ότι η με αριθμό 10295082-2 επιταγή της _______  , ποσού 14.674 ευρώ, σε διαταγή _______   _______  , που μεταβιβάστηκε με οπισθογράφηση στην καθ ής, βάσει της οποίας εκδόθηκε η 3726/2002 διαταγή πληρωμής του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, δεν εκδόθηκε από τον αιτούντα, αλλά από τον αδελφό του _______  _______  , σε χρέωση του με αριθμό _______  λογαριασμού του που τηρούσε στην ανωτέρω Τράπεζα. Στη συνέχεια ο αιτών παρέδωσε την εν λόγω επιταγή, συμπληρωμένη ως προς όλα τα στοιχεία της, στον _______  _______  , πατέρα της καθ’ής, για την εξόφληση μέρους του δανείου που είχε λάβει από τον τελευταίο, παριστάνοντας σ’αυτόν ψευδώς ότι η επιταγή ήταν εκδόσεώς του και αποκρύπτοντας ότι αυτή είχε εκδοθεί από τον αδελφό του _______  _______  , ο οποίος είχε θέσει την υπογραφή του στη θέση του εκδότη. Το γεγονός ότι η επίδικη επιταγή εκδόθηκε από τον _______  _______   ενισχύεται και από το από 18.9.2002 ιδιωτικό συμφωνητικό που φέρει τις υπογραφές της καθ’ής, του αιτούντος και του _______   _______  ,στο οποίο αναφέρεται ότι ο τελευταίος [_______  _______  ] οφείλει στην καθ’ής το ποσό της επίδικης επιταγής, καθώς και της με αριθμό _______  επιταγής, ότι η καθ ής περιορίζει το ποσό που δικαιούται από την οφειλή του _______   _______   στο ποσό των 30.500 ευρώ, το οποίο συμφωνείται να καταβληθεί από αυτόν στην καθ ής, ότι κατά την υπογραφή του εν λόγω συμφωνητικού παραδόθηκε από τον _______  _______   στην καθ’ής το ποσό των 6.000 ευρώ και ότι μετά την εξόφληση όλων των δόσεων θα χορηγηθεί από την καθ’ής στον _______  _______   εξοφλητική απόδειξη και θα του παραδοθούν τα σώματα των ανωτέρω επιταγών, καθώς το απόγραφο της ως άνω διαταγής πληρωμής. Σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν, πιθανολογείται ότι θα ευδοκιμήσει ο πρώτος λόγος της ανακοπής περί ακυρότητας του εκτελεστού τίτλου, δηλαδή της προαναφερόμενης διαταγής πληρωμής, λόγω της μη εκδόσεως της επίδικης επιταγής από τον αιτούντα και συνεπώς παρέλκει η έρευνα των λοιπών λόγων της ανακοπής.

Πιθανολογήθηκε, επίσης, ότι ο αιτών θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη, αν συνεχιστεί η διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως. Επομένως, η αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη κατ’ουσίαν και να επιβληθούν σε βάρος του αιτούντος, τα δικαστικά έξοδα της καθ’ής [άρθρο 178 παρ. 3 του Κώδικα Δικηγόρων], όπως ορίζονται στο διατακτικό.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει κατ’αντιμωλίαν των διαδίκων.

Δέχεται την αίτηση.

Αναστέλλει τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτελέσεως που επισπεύδεται σε βάρος του αιτούντος με την 580/22.4.2004 κατασχετήρια έκθεση της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Πειραιώς Σταυρούλας Τζεφεράκου μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση επί της από 6.5.2004 και με αριθμό καταθέσεως 3774/2004 ανακοπής κατά της εκτέλεσης και υπό τον όρο ότι η ανακοπή θα συζητηθεί κατά τη δικάσιμο που ορίσθηκε, δηλαδή στις 3.2.2005.

Επιβάλλει, σε βάρος του αιτούντος τα δικαστικά έξοδα της καθ’ής, το ύψος πον οποίων ορίζει σε πεντακόσια [500] ευρώ.

Κρίθηκε αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στον Πειραιά την 1″ Ιουνίου 2004 σε έκτακτη και δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του Δικαστηρίου τούτου με την παρουσία και του Γραμματέα Θεοφάνη Μπαλαφούτη.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ