fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ελένη Χύτα και τη Γραμματέα Όλγα Τσέρου.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 15 Δεκεμβρίου 2009 για να δικάσει τη παρακάτω υπόθεση μεταξύ:

Της ενάγουσας: Εταιρίας με την επωνυμία «_______  , ΕΠΕ», που εδρεύει στη Γλυφάδα Αττικής (_______  ), νομίμως εκπροσωπούμενης, που παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της Αναστάσιου Σαμαρτζή.

Της εναγόμενης: Εταιρίας με την επωνυμία « _______   & ΣΙΑ, Ε.Ε», που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής (_______  ), νομίμως εκπροσωπούμενης, που παραστάθηκε δια του πληρεξούσιου δικηγόρου της Ελευθέριου Φυλλαδάκη .

Η ενάγουσα με τη από 24.3.2008 αγωγή της. Τακτικής διαδικασίας, που κατατέθηκε με αύξοντα αριθμό 165/2008, ζήτησε τα όσα αναφέρονται σ’ αυτήν.

Για τη προκειμένη συζήτηση της αγωγής και μετά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο έκθεμα και κατά τη σειρά εγγραφής της σ’ αυτό, το Δικαστήριο αφού:

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ

Από τις διατάξεις των άρθρων 111 παρ.2, 118 αριθ. 4 και 216 παρ.1 του Κ,ΠολΔ συνάγεται, ότι το δικόγραφο της αγωγής, εκτός από τα στοιχεία που ορίζονται στα άρθρα 118 ή 117, πρέπει να περιέχει σαφή έκθεση των γεγονότων που τη θεμελιώνουν σύμφωνα με το νόμο, η έλλειψη δε ή η ανεπαρκής ή ασαφής αναφορά κάποιου από τα γεγονότα αυτά, δηλ. η αοριστία της αγωγής, συνιστά έλλειψη της επιβαλλόμενης με ποινή απαραδέκτου προδικασίας, η οποία, ως αναγόμενη στη δημόσια τάξη, εξετάζεται από το δικαστήριο και αυτεπαγγέλτως. Η αοριστία αυτή δεν μπορεί να συμπληρωθεί, ούτε με τις προτάσεις, κατά μείζονα δε λόγο ούτε με τη προσθήκη των προτάσεων, ούτε με παραπομπή σε άλλα έγγραφα της δίκης, ούτε από την εκτίμηση των αποδείξεων [Α.Π. Α1 ‘Πολιτικό Τμήμα 1611/2008 Τ.Ν.Π ΝΟΜΟΣ],

Με την υπό κρίση αγωγή της η ενάγουσα εκθέτει ότι η εναγομένη αποδέχθηκε τις αναφερόμενες στην αγωγή συναλλαγματικές, ήτοι τέσσερις (4) τον αριθμό συναλλαγματικές εκδόσεως της εταιρίας «_______  ΕΠΕ», πληρωτέες σε διαταγή της ιδίας ( «_______  ΕΠΕ»), ποσού κάθε μίας από αυτές, 2.500 Ευρώ, με ημερομηνίες λήξεως 30/11/2006, 31/1/2007, 28/2/2007, και 31/3/2007, και οι οποίες στις 17.10.2006 οπισθογραφήθηκαν από την εκδότρια τους στην ενάγουσα εταιρία, η οποία τυγχάνει η τελευταία κομίστρια τους. Ότι η εναγομένη όμως εταιρία έχει καταβάλλει για την παραπάνω αιτία στην ενάγουσα μόνο το ποσό των 1.600 Ευρώ, αρνούμενη την εξόφληση των εν λόγω συναλλαγματικών, ζημιώνοντας με τον τρόπο αυτό την ενάγουσα και καθιστάμενη αδικαιολογήτως πλουσιότερη. Με βάση το ιστορικό αυτό ζητεί να υποχρεωθεί η εναγομένη εταιρία να της καταβάλλει το ποσό των 8.400 Ευρώ εντόκως, από τότε που κάθε κονδύλιο κατέστη απαιτητό, άλλως από την επίδοση της αγωγής έως την εξόφληση, να κηρυχθεί η απόφαση που θα εκδοθεί προσωρινά εκτελεστή και να επιβληθεί σε βάρος της εναγομένης η δικαστική της δαπάνη.

Η αγωγή αρμόδια καθ’ ύλη και κατά τόπο [ άρθρα 14 παρ.1, 25 παρ.2 Κ,ΠολΔ] φέρεται να συζητηθεί ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου με τη τακτική διαδικασία, πλην όμως, σύμφωνα με όσα διαλαμβάνονται στη νομική σκέψη της παρούσας, κρίνεται, δεκτής γενομένης της σχετικής ένστασης που προέβαλλε η εναγομένη, απορριπτέα ως αόριστη, προεχόντως διότι στο δικόγραφο αυτής περιγράφονται ελλιπώς οι οφειλόμενες συναλλαγματικές, αφού η εναγουσα δεν αναφέρει εκεί (αλλά ούτε και στις κατατεθεισες προτάσεις της) τον τοπο και τον χρόνο έκδοσης τους, τον τόπο και τον χρόνο και τον χρόνο αποδοχής τους, τον τόπο πληρωμής τους, αλλά και τυχόν σύνταξη διαμαρτυρικού, προκειμένου να προκύψει η ταυτότητα των οφειλόμενων συναλλαγματικών και να δύναται έτσι το δικαστήριο να ελεγξει τη ουσιαστική βασιμότητα της κρινομένης απαίτησης, αλλά και η εναγομένη εταιρία ν’ αμυνθεί. Η δικαστική δαπάνη της εναγομένης, κατόπιν σχετικού αιτήματος της, βαρύνει την ενάγουσα λόγω της ήττας της (176 Κ,ΠολΔ).

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

-Δικάζει κατ’ αντιμωλία των διαδίκων.

-Απορρίπτει την αγωγή.

-Επιβάλλει σε βάρος της ενάγουσας τη δικαστική δαπάνη της εναγομένης που ορίζει σε εκατόν τριάντα (130) Ευρώ.

-Κρίθηκε, αποφασισθηκε και δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο του σε δημόσια, έκτακτη συνεδρίαση στις 9 Απριλίου 2010 των διαδίκων και των πληρεξούσιων δικηγόρων τους.

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                                               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία