fb-pxl-img
ΜΕΝΟΥ

Περίληψη

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΩΝ

Αριθμός αποφάσεως 3745/2001
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αποτελούμενο από την Δικαστή Φεβρωνία Τσερκέζογλου, Πρωτόδικη,την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου του Πρωτοδικείου και από την Γραμματέα Ειρήνη Κουρομιχελάκη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στον Πειραιά στις 4-4-2001 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της ενάγουσας: _______  συζ. _______  _______  , το γένος _________   , κατοίκου Πειραιά, οδός _______  ως έχουσα την επιμέλεια του ανηλίκου τέκνου της, που παραστάθηκε διά της πληρεξουσίου δικηγόρου της Χρήστου Οικονομάκη.

Του εναγομένου: _______  _______   του _______  , κατοίκου Κορυδαλλού, οδός _______  ,ο οποίος εκπροσωπήθηκε διά της πληρεξουσίου δικηγόρου του Δήμητρας Κοντού.

Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 5-7-2000 αγωγή της, η οποία κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού, με αριθμό εκθέσεως καταθέσεως 7366/2000, προσδιορίσθηκε για την πιο πάνω δικάσιμο και εκφωνήθηκε από το έκθεμα.

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως αυτής, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους τσαρισμούς τους και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις έγγραφες προτάσεις τους.

 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Από τον συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 1389, 1390, 1485, 1486,1487,1489 παρ.2,1492,1493 ΑΚ προκύπτει ότι και οι δύο γονείς έχουν κοινή υποχρέωση να διατρέφουν το ανήλικο τέκνο τους, ανεξάρτητα από την περιουσιακή τους κατάσταση, εφόσον τα εισοδήματα από την περιουσία του και την εργασία του δεν επαρκούν για τη διατροφή του. Καθένας Δε από τους γονείς του ενέχεται ανάλογα με τις οικονομικές δυνάμεις του, χωρίς να μπορεί να αντιτάξει την ένσταση διακινδυνεύσεως της ιδικής του διατροφής, εκτός μόνον αν επικαλεσθεί και αποδείξει ότι συντρέχει κάποια περίπτωση απ’ αυτές που περιοριστικά μνημονεύονται στο άρθρο 1487 ΑΚ, δηλαδή ότι μπορεί να στραφεί το ανήλικο εναντίον άλλου υπόχρεου ή μπορεί να τραφεί αυτό από τη δική του περιουσία ενώ αυτοί εν όψει και των λοιπών υποχρεώσεών τους δεν είναι σε θέση να του δώσουν διατροφή, χωρίς να διακινδυνεύσει η δική τους (του γονέως) διατροφή. Επομένως το ανήλικο τέκνο απέναντι σε κάθε γονέα του, που συζούν ή είναι σε διάσταση, έχει προσωπική αυτοτελή αξίωση διατροφής του, ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα και κατάσταση του γονέα. Η διατροφική του αξίωση προσδιορίζεται με βάση τις ανάγκες του, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες  ζωής του και περιλαμβάνει τα αναγκαία για τη συντήρησή του και ακόμη τα έξοδα ανατροφής και εκπαιδεύσεώς του. Στην περίπτωση Δε που στραφεί μόνον εναντίον του ενός γονέα, δικαιούται ο τελευταίος να επικαλεσθεί υπό μορφή ενστάσεως και να αποδείξει ότι ο άλλος γονέας έχει την οικονομική δυνατότητα σε σχέση με τη δική του να καλύψει μέρος της ανάλογης διατροφής του τέκνου τους (ΕφΑΘ 15936/1988 ΕλλΔνη 33,178).

Η ενάγουσα με την κρινόμενη αγωγή ζητεί να ανατεθεί σ’ αυτήν η άσκηση της επιμέλειας του ανηλίκου τέκνου που έχει αποκτήσει με τον εναγόμενο σύζυγό της με τον οποίο βρίσκεται σε διάσταση και να επιδικασθεί διατροφή σε χρήμα για χρονικό διάστημα 18 μηνών από την επίδοση της αγωγής, 298.000 δρχ για το ανήλικο τέκνο της, το οποίο αδυνατεί να διαθρέψει τον εαυτό του με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση της πληρωμής κάθε δόσης, καθώς και να ορυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή. Η εν λόγω αγωγή -για το παραδεκτό της οποίας έχει καταβληθεί το απαιτούμενο τέλος δικαστικού ενσήμου με τις υπέρ  τρίτων προσαυξήσεις (βλ. υπ’ αριθμ. 161111,161112, 884921, 118555  φύλλα αγωγόσημου κα, τα επικολληθέντα ένσημα υπέρ τρίτων) αρμοδίως εισάγεται για να συζητηθεί ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά την ειδική διαδικασία των άρθρων 666 επ. και 681Β ΚΠολΔ και είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 1510,1511,1512,1513 1518 1485, 1486, 1493, 1496, 1498 ΑΚ, και ως προς τα παρεπόμενα αιτήματα στις διαταξεις των άρθρων 345,346 ΑΚ και 910 αρ.4 ΚΠολΛ. Πρέπει, επομένως να ερευνηθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν αφού όπως εξομολογείται ο εναγόμενος έχει προκαταβάλε τα έξοδα της δίκης (άρθρο 173 παρ4 ΚΠολΔ).

Από την εκτίμηση των ενόρκων καταθέσεων των μαρτύρων καθώς κα, των εγγράφων που οι διάδικοι προσκομίζουν και επικαλούνται αποδεικνύονται τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Οι διάδικοι τέλεσαν μεταξύ τους νόμιμο θρησκευτικό γάμο στον Πειραιά στις 740-1999 από τον οποίο απέκτησαν ένα κορίτσι ηλικίας 18 μηνών. Η έγγαμη συμβίωσή τους δεν υπήρξε ομαλή και ήδη οι διάδικοι βρίσκονται σε διάσταση ενώ με την υπ’ αριθμ. 3120/2000 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς ανατέθηκε προσωρινά στην ενάγουσα η άσκηση της επιμέλειας του ανήλικου τέκνου των διαδίκων και υποχρεώθηκε ο εναγόμενος στην καταβολή μηνιαίας διατροφής για το ανήλικο τέκνο του ποσού 90.000 δρχ.

Μετά τη διάσπαση του γάμου τους το ανήλικο τέκνο των διαδίκων διαμένει με την μητέρα του. Η τελευταία είναι φιλόστοργη μητέρα, άξια και ικανή να διαπαιδαγώγησε, σωστά το ανήλικο τέκνο της και να συμβάλει θετικά στην περαιτέρω ψυχοσωματική και ψυχοπνευματική του ανάπτυξη. Αυτή παρέχει αφειδώς και υπεύθυνα στο ανήλικο τέκνο της αγάπη, θαλπωρή και συναισθηματική στήριξη, που έχει απόλυτη ανάγκη στην εφηβική του ηλικία που ήδη διανύει Έχει αναπτυχθεί μεταξύ του ανήλικου και της μητέρας του έντονος ψυχικός δεσμός και η τελευταία έχει δημιουργήσει ήρεμο και ομαλό οικογενειακό περιβόλων, που παρέχει όλα τα εχέγγυα για την περαιτέρω ομαλή ανάπτυξή του. Κατ’ ακολουθίαν τούτων το Δικαστήριο, με αποκλειστικό γνώμονα το αληθινό συμφέρον του ανήλικου, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία του, την ύπαρξη ιδιαίτερου ψυχικού δεσμού του ανηλίκου με τη μητέρα του, κρίνει ότι πρέπει να ανατεθεί, η επιμέλεια του ανηλίκου στην ενάγουσα. Άλλωστε ο εναγόμενος ο εναγόμενος δεν διατυπώνει καμία αντίρρηση στην ανάθεση της επιμέλειας . του ανήλικου στην ενάγουσα. ,Περαιτέρω από τα ίδια αποδεικτικά στοιχεία αποδείχθηκε ότι η ανήλικη χρειάζεται ^ν φροντίδα μίας γυναίκας η οποία την φρονεί το χρονικό διάστημα που η μητέρα της εργάζεται και για το λόγο αυτό η ενάγουσα καταβάλει μηνιαίο μισθό 70.000 δρχ στη γυναίκα αυτή. Μάλιστα απεδείχθη ότι η μητέρα της ενάγουσας αδυνατεί να φροντίσει το ανήλικο για το λόγο ότι αυτή πάσχει από πάρκινσον και τρέμει, γεγονός που προκύπτει τόσο από σχετικό έγγραφο της Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας όπου η μητέρα της ενάγουσας κρίθηκε ανάπηρη 67%, όσο και από την κατάθεση της μάρτυρος του εναγομένου μητέρας του η οποία κατέθεσε ότι «…η μητέρα της έχει πάρκινσον, τρέμει..». Εξάλλου απεδείχθη ότι ούτε ο πατέρας της ενάγουσας μπορεί να φροντίσει το ανήλικο όπως ισχυρίζεται ο εναγόμενος αφού αυτός εργάζεται ως μόνιμος υπάλληλος της ΕΥΔΑΠ, γεγονός που προκύπτει από σχετική βεβαίωση της υπηρεσίας αυτής. Πλέον του μισθού που είναι αναγκαίο να δοθεί στην μπέιμπυ-σίτερ το ανήλικο χρειάζεται τα έξοδα διατροφής του (γάλα, κρέμες, φαγητά), πάμπερς, ενδύματα και ιατρική παρακολούθηση αφού αυτό πάσχει από κυστεουρητική παλλινδρόμηση και παθαίνει ουρολοιμώξεις, που συνολικά ανέρχονται στο ποσό των 80.000 δρχ το μήνα και επομένως όλα του τα έξοδα ανέρχονται σε 150.000δρχ μηνιαίως. Η ανήλικη δεν μπορεί να εξασφαλίσει μόνη της τη διατροφή της, διότι δεν έχει εισοδήματα από περιουσία ή από προϊόν της εργασίας της, αφού λόγω της ανηλικότητάς της και των αναγκών της εκπαίδευσής της δεν μπορεί να εργασθεί. Επομένως, αυτή έχει δικαίωμα διατροφής σε χρήμα κατά μήνα προκαταβαλλομένου, ως στερούμενη προσόδων και ανίκανη για αυτοσυντήρησή της έναντι των γονέων της, οι οποίοι ενέχονται με τις οικονομικές δυνάμεις τους για το επίδικο χρονικό διάστημα των 18 μηνών από την επίδοση της αγώγής. Εξάλλου απεδείχθη ότι η ενάγουσα εργάζεται στην εταιρεία _______   ΑΕ με μηνιαίο μισθό 230.000 δρχ. Διαμένει σε ιδιόκτητη οικία και δεν βαρύνεται με την καταβολή μισθώματος. Έχει επίσης ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο. Ακόμη απεδείχθη ότι ο εναγόμενος εργάζεται ως υπάλληλος στο Δήμο Πειραιά με μηνιαίες αποδοχές 305.000 δρχ όπως προκύπτει από τις προσκομιζόμενες βεβαιώσεις αποδοχών και την κατάθεση της μάρτυρός του. Αυτός διαμένει σε ιδιόκτητο ακίνητο και δεν βαρύνεται με τη δαπάνη καταβολής μισθώματος, έχει όμως στην κυριότητα του ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο. Άλλα εισοδήματα ή περιουσία δεν απεδείχθη ότι διαθέτει ο εναγόμενος, πλην όμως στις 1-3-2001 αυτός απέκτησε ένα άρρεν τέκνο από άλλη γυναίκα το οποίο ανεγνώρισε εκουσίως με την υπ’ αριθμ.90/2001 πράξη της Συμβ/φου Χαϊδαρίου Μαρίας Σταματελοπούλου και επομένως βαρύνεται με τη διατροφή και αυτού του τέκνου. Περαιτέρω με βάση τις προαναφερόμενες οικονομικές δυνατότητες των γονέων τους και τις εν γένει περιστάσεις, η κατά μήνα διατροφή για το ανήλικο τέκνο των διαδίκων όπως προαναφέρθηκε πρέπει να καθορισθεί σε 150.000 δρχ. Το ποσό αυτό είναι ανάλογο με τις ανάγκες του όπως αυτές προκύπτουν από τις συνθήκες ζωής του και ανταποκρίνονται στα απαραίτητα έξοδα για τη διατροφή και συντήρησή του καθώς και για την εκπαίδευσή του. Στο ποσό αυτό συνυπολογίζεται και η προσφορά της προσωπικής εργασίας και απασχόλησης της ενάγουσας για την περιποίηση και φροντίδα του που είναι αποτιμητή σε χρήμα. Για τον προσδιορισμό της αναλογίας που βαρύνει τον εναγόμενο πατέρα, πρέπει να γίνει, κατά το βασικό αίτημά του, αναγωγή της οικονομικής δυνατότητας του κάθε διαδίκου στο σύνολο των εισοδημάτων τους, δηλαδή 230.000 δρχ της ενάγουσας και 305.000 δρχ του εναγομένου σύνολο 535.000 δρχ. Η υποχρέωση αυτή επιμερίζεται ως εξής: 150.000 δρχ ανάγκες ανηλίκου X 305.000δρχ δυνατότης εναγομένου : 535.000 ‘σύνολο εισοδημάτων = 85.000δρχ. Επομένως ο εναγόμενος πρέπει να καταβάλει για τη διατροφή του ανηλίκου 85.000 δρχ ως μηνιαία σε χρήμα διατροφή.Κατά τα υπόλοιπα ποσά βαρύνεται η ενάγουσα μητέρα.

Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω η αγωγή πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως κατ’ ουσίαν βάσιμη, να κηρυχθεί η απόφαση ως προς την καταψηφιστική της διάταξη προσωρινά εκτελεστή (άρθρο 910 αριθ.4 ΚΠολΔ).Τα δικαστικά έξοδα βαρύνουν τον εναγόμενο, ο οποίος ηττήθηκε στη δίκη. Θα επιβληθούν όμως μειωμένα,όπως ειδικότερα καθορίζεται στο διατακτικό, διότι η αγωγή έγινε εν μέρει δεκτή (άρθρο 178 ΚΠολΔ).Στα μειωμένα αυτά έξοδα περιλαμβάνεται και το ποσό εκείνο το οποίο ο εναγόμενος έχει ήδη προκαταβάλει.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει κατ’ αντιμωλίαν των διαδίκων.

Δέχεται εν μέρει την αγωγή.

Αναθέτει στην ενάγουσα την επιμελεία του ανήλικου αβάπτιστου τέκνου της.

Υποχρεώνει τον εναγόμενο να προκαταβάλει μέσα στις πρώτες τρεις (3) ημέρες κάθε μήνα στην ενάγουσα διατροφή ογδόντα πέντε χιλιάδες (85.000) δρχ για το πιο πάνω ανήλικο τέκνο τους, του οποίου έχει την επιμέλεια, για δεκαοκτώ μήνες από την επίδοση της αγωγής, με το νόμιμο τόκο από την καθυστέρηση της πληρωμής κάθε δόσης έως την εξόφληση.

Κηρύσσει την απόφαση ως προς την καταψηφιστική της διάταξη προσωρινά εκτελεστή.

Επιβάλλει στον εναγόμενο ένα μέρος από τα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας τα οποία ορίζει σε ογδόντα χιλιάδες (80.000) δραχμές, αφού εκπέσει από τις δαπάνες αυτές το ποσό που έχει προκαταβάλει.

Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις  22-6-2001.

Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ                         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

offices-map

Τα Γραφεία μας

Η “OΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ασχολείται με πάνω από 100 Νομικούς Τομείς και διατηρεί Δώδεκα (12) γραφεία σε Εννιά (9) χώρες:

Αλιεύστε την Εταιρική Παρουσίαση μας
Επικοινωνία